ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

faintly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *faintly*, -faintly-

faintly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
faintly (adv.) อย่างแผ่วเบา See also: แผ่วเบา, เบา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
[ Alarm Faintly Beeping ][ปลุกอ่อนมาก Beeping]
[ HEART BEATING FAINTLY ][ HEART BEATING FAINTLY ]
[pop music playing faintly on jukebox][ดนตรีดังจากตู้เพลง]
Also, it smelled faintly of beeswax.มีกลิ่น ขี้ผึ้งอ่อนๆ
♪ Way down under... (music continues faintly in distance)นายชอบเธอ เรื่องนั้นมันชัดเจนมาก อะไรนะ?
They should shine ever so faintly.ว่ามันอาจจะไม่เป็นไปได้ แต่เจฟฟ์ สไทนโฮ คิดว่าเขาพบวิธี
Markus was coming by my house once a week he was so funny and charming, with a faintly...มาคัสจะแวะมาบ้านฉัน\อาทิตย์ละครั้ง เขาเป็นคนตลก\แล้วก็มีสเน่ห์
DISPATCHER: (FAINTLY) Dark Star November, this is Gator 6. Return to base.ดาร์กสตาร์โนเวมเบอร์/นี่คือ เกเตอร์ 6เรียกกลับฐาน
(Girl singing faintly)(สาวร้องเพลงแผ่วเบา)

faintly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
飘渺[piāo miǎo, ㄆㄧㄠ ㄇㄧㄠˇ, 飘渺 / 飄渺] faintly discernable; as in a mist
不绝如缕[bù jué rú lǚ, ㄅㄨˋ ㄐㄩㄝˊ ㄖㄨˊ ㄌㄩˇ, 不绝如缕 / 不絕如縷] hanging by a thread; very precarious; almost extinct; (of sound) linger on faintly

faintly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ほんのり[, honnori] (adv,n) slightly; faintly
ぼーっと;ぼうっと;ぼおっと[, bo-tto ; boutto ; bootto] (adv,vs) (1) (on-mim) doing nothing; being stupefied; flushingly; abstractedly; dazedly; blankly; dreamily; (2) (on-mim) dimly; hazily; faintly; vaguely; indistinctly; (adv) (3) (on-mim) with a roar (e.g. flames); with a whoosh
ぼんやり[, bonyari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (also written as 呆んやり) dimly; faintly; indistinctly; vaguely; (2) (on-mim) absentmindedly; vacantly; carelessly; (3) (on-mim) idly; aimlessly; (n) (4) absence of mind; fool; blockhead; dunce; (P)
仄々;仄仄[ほのぼの, honobono] (adv-to) (1) dimly; faintly; (2) (esp. とした) heartwarming (e.g. story, etc.)

faintly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หายใจระรวย[v. exp.] (hāijai rarū) EN: breathe faintly FR:
แขม็บ[v.] (khamaep) EN: breathe faintly ; gasp ; pant FR:
แผ่ว[adv.] (phaeo) EN: softly ; lightly ; faintly ; gently ; slightly FR: légèrement ; doucement ; délicatement ; avec délicatesse
แผ่วเบา[adv.] (phaeo bao) EN: softly ; lightly ; faintly ; gently ; slightly FR: doucement ; délicatement ; légèrement
แผ่ว ๆ = แผ่วๆ[adv.] (phaeo-phaeo) EN: softly ; lightly ; faintly ; gently ; slightly FR: légèrement ; doucement ; délicatement ; avec délicatesse

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า faintly
Back to top