ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

obscurely

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *obscurely*, -obscurely-

obscurely ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
obscurely (adv.) อย่างมืดมัว Syn. dimly, darkly, gloomily

obscurely ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
dunkel {adv}obscurely

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า obscurely
Back to top