ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

malicious

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *malicious*, -malicious-

malicious ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
malicious (adj.) มุ่งร้าย See also: ปองร้าย, ประสงค์ร้าย, ผูกพยาบาท Syn. spiteful, malevolent
maliciously (adv.) อย่างมุ่งร้าย See also: อย่างประสงค์ร้าย, อย่างอาฆาตแค้น, อย่างผูกพยาบาท
maliciousness (n.) ความมุ่งร้าย See also: การประสงค์ร้าย
English-Thai: HOPE Dictionary
malicious(มะลิช'เชิส) adj. มุ่งร้าย,ปองร้าย,มุ่งร้าย,ผูกพยาบาท., See also: maliciously adv. maliciousness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
malicious(adj) ซึ่งมุ่งร้าย,ซึ่งปองร้าย,ที่ผูกพยาบาท
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
malicious abandonmentการละทิ้งโดยไม่มีเหตุอันสมควร (ภริยาหรือสามี) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
malicious woundingการทำให้บาดเจ็บสาหัส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประสงค์ร้าย (v.) have a malicious intention See also: bear malice, wish to harm Syn. คิดร้าย, มุ่งร้าย, พยาบาท, อาฆาต, เจตนาร้าย, ปองร้าย, จองเวร, มุ่งร้าย Ops. ประสงค์ดี, เจตนาดี
ปองร้าย (v.) have a malicious intention See also: bear malice, wish to harm Syn. คิดร้าย, มุ่งร้าย, พยาบาท, อาฆาต, เจตนาร้าย, จองเวร, มุ่งร้าย Ops. ประสงค์ดี, เจตนาดี
เจตนาร้าย (v.) have a malicious intention See also: bear malice, wish to harm Syn. คิดร้าย, มุ่งร้าย, พยาบาท, อาฆาต, ปองร้าย, จองเวร, มุ่งร้าย Ops. ประสงค์ดี, เจตนาดี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Violence, malicious mischief and disrupting the public.ทำร้ายร่างกาย หมิ่นประมาท และบุกรุกที่สาธารณะ
Your malicious creative exec.นักบริหารมีความคิดสร้างสรรค์ที่ยอดเยี่ยมของคุณ
Time, clearly as if it had a malicious intent, slowly ebbed away above me.เวลา... ที่ดูคล้ายจะมีเจตนาร้าย ลดลงช้าๆ ในความรู้สึกของฉัน
It has been announced, however, that it is technologically impossible to purposely misuse OZ's system for malicious intent.อย่างไรก็ตาม ทางเทคนิคแล้ว มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะใช้ ระบบของ OZ เพื่อก่อเหตุร้ายโดยเจตนา
You don't know the truth. You badmouth others. You're a malicious comment.เธอมันไม่รู้อะไร แต่เธอกลับแพร่ข่าวลือซี้ซั้วไปทั่ว
You're a victim of malicious comments.งั้นเธอก็ตกเป็นเหยื่อของการนินทา
I've got a dream) *I'm malicious mean and scary.*font color = "# 808080" [เพลง: "ฉันได้มีความฝัน"] ♪ผมที่เป็นอันตรายและน่ากลัวเฉลี่ย ♪
Unlawful trespass, tampering with a police vehicle, malicious mischief...ข้อหาบุกรุกและ ยุ่งกับรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจ มีเจตนาร้าย
It looks for malicious intent.มันมองหาจุดประสงค์ร้าย
Callum practices left-- evil, malicious juju.แคลลัม ฝึกมาทางด้านซ้าย... ชั่วร้าย เครื่องรางชั่วร้าย
Don't forget violation of civil rights and malicious prosecution.อย่าลืมเรื่องการละเมิดสิทธิ์พลเรือน และการฟ้องร้องดำเนินคดีโดยมิชอบ
Leonard Pitt and Craig Bogle, forced out for harassment and malicious prosecution.เลียวนาร์ด พิท และ เครก โบเกิล ถูกให้ออกเพราะเรื่องขู่กรรโชก และการฟ้องความเท็จ

malicious ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不怀好意[bù huái hǎo yì, ㄅㄨˋ ㄏㄨㄞˊ ㄏㄠˇ ㄧˋ, 不怀好意 / 不懷好意] harbor evil designs; harbor malicious intentions
黑话[hēi huà, ㄏㄟ ㄏㄨㄚˋ, 黑话 / 黑話] argot; bandits' secret jargon; malicious words
恶事[è shì, ㄜˋ ㄕˋ, 恶事 / 惡事] evil; malicious deed
厉鬼[lì guǐ, ㄌㄧˋ ㄍㄨㄟˇ, 厉鬼 / 厲鬼] malicious spirit; devil
恶意中伤[è yì zhōng shāng, ㄜˋ ㄧˋ ㄓㄨㄥ ㄕㄤ, 恶意中伤 / 惡意中傷] malicious libel; slander
恶意代码[è yì dài mǎ, ㄜˋ ㄧˋ ㄉㄞˋ ㄇㄚˇ, 恶意代码 / 惡意代碼] malicious code (e.g. virus); malware
恶声[è shēng, ㄜˋ ㄕㄥ, 恶声 / 惡聲] malicious abuse; lewd song; evil reputation
恶少[è shào, ㄜˋ ㄕㄠˋ, 恶少 / 惡少] young thug; malicious young ruffian
坏话[huài huà, ㄏㄨㄞˋ ㄏㄨㄚˋ, 坏话 / 壞話] unpleasant talk; malicious words
恶舌[è shé, ㄜˋ ㄕㄜˊ, 恶舌 / 惡舌] vicious talk; malicious tongue
心怀叵测[xīn huái pǒ cè, ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄞˊ ㄆㄛˇ ㄘㄜˋ, 心怀叵测 / 心懷叵測] concealing wicked intentions (成语 saw); malicious; to prod sly
凶狠[xiōng hěn, ㄒㄩㄥ ㄏㄣˇ, 凶狠 / 兇狠] cruel; vicious; fierce and malicious; vengeful
凶狠[xiōng hěn, ㄒㄩㄥ ㄏㄣˇ, 凶狠] cruel; vicious; fierce and malicious; vengeful
奸险[jiān xiǎn, ㄐㄧㄢ ㄒㄧㄢˇ, 奸险 / 奸險] malicious; treacherous; wicked and crafty
恶毒[è dú, ㄜˋ ㄉㄨˊ, 恶毒 / 惡毒] malicious
[chán, ㄔㄢˊ, 谗 / 讒] slander; defame; misrepresent; to speak maliciously
恶语中伤[è yǔ zhòng shāng, ㄜˋ ㄩˇ ㄓㄨㄥˋ ㄕㄤ, 恶语中伤 / 惡語中傷] vicious slander; to calumny maliciously
狠毒[hěn dú, ㄏㄣˇ ㄉㄨˊ, 狠毒] vicious; malicious; savage

malicious ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
害意[がいい, gaii] (n) malice; malicious intent; intent to kill
底意地が悪い[そこいじがわるい, sokoijigawarui] (exp,adj-i) malicious (at heart); spiteful; wicked
悪口雑言[あっこうぞうごん, akkouzougon] (n) all kinds of malicious gossip; heaping verbal abuse (on); cursing and swearing (words)
悪心[おしん, oshin] (n) (See おしん) evil thought; malicious motive
悪念[あくねん, akunen] (n) evil thought; malicious motive; spite
賊心[ぞくしん, zokushin] (n) (1) malicious intent; inclination for wrongdoing; (2) rebellious mind
陰口(P);蔭口;影口(iK)[かげぐち, kageguchi] (n,adj-no) malicious gossip; backbiting; speaking ill behind someone's back; (P)
中てる[あてる, ateru] (v1,vt) (See 当てる) to hit something aimed at (maliciously); to hit a prize; lottery
意地が悪い[いじがわるい, ijigawarui] (exp,adj-i) malicious; deliberately mean
意地悪[いじわる, ijiwaru] (adj-na,n) malicious; ill-tempered; unkind; (P)
毒気[どくけ;どっけ;どっき, dokuke ; dokke ; dokki] (n,adj-no) (of a) poisonous nature; maliciousness; poisonous air
邪気[じゃき;じゃけ(ok);ざけ(ok), jaki ; jake (ok); zake (ok)] (n) (1) (じゃき only) maliciousness; ill will; (2) (じゃき only) noxious gas; (3) (arch) (See 物の怪) (vengeful) ghost; specter; spectre
陰湿[いんしつ, inshitsu] (adj-na) (1) malicious; spiteful; vicious; (2) devious; underhanded; sly; (3) damp and shady

malicious ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดุ[adj.] (du) EN: fierce ; ferocious ; cruel ; violent ; savage ; wild ; unfriendly ; malicious ; aggresive FR: féroce ; cruel ; sauvage ; méchant ; agressif
เจตนาร้าย[X] (jēttanā rāi) EN: with malice ; with evil intent ; malicious FR:
การฟ้องเท็จ[n. exp.] (kān føng th) EN: malicious prosecution FR:
การฆ่าคนโดยเจตนา[n. exp.] (kān khā kho) EN: malicious killing FR:
มุ่งร้าย[v. exp.] (mung rāi) EN: bear ill will ; have malicious intent FR:
มุ่งร้าย[adj.] (mung rāi) EN: ill disposed ; malicious FR:
น่าชัง[v.] (nāchang) EN: be hateful ; be malicious ; be malevolent FR:
น่าชัง[adj.] (nā chang) EN: hateful ; malicious ; malevolent FR: abominable
ปากร้าย[adj.] (pākrāi) EN: malicious ; sharp-tongued ; bitchy FR: malicieux
ปองร้าย[v. exp.] (pøng rāi) EN: be malicious ; intend to harm ; have ill will FR: tramer ; manigancer
ประสงค์ร้าย[v.] (prasongrāi) EN: have a malicious intention ; bear malice ; wish to harm ; bear ill will (towards) FR:
ร้าย[adj.] (rāi) EN: bad ; evil ; ill ; fierce ; dangerous ; wicked ; vicious ; malicious ; terrible FR: mauvais ; néfaste ; nocif ; terrible ; méchant ; cruel ; féroce ; malfaisant ; vilain
หวังร้าย[adj.] (wang rāi) EN: malicious ; with ill will FR:
ติฉินนินทา[v. exp.] (tichin nint) EN: backbite ; blame ; gossip maliciously FR: dire pis que pendre

malicious ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absicht {f} | in guter Absicht | ohne böse Absicht | in böser Absicht | mit böser Absicht; aus böser Absicht | in böswilliger Absichtintent | with good intent | with no ill intent | in bad faith | with evil intent | with malicious intent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า malicious
Back to top