ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inhuman

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inhuman*, -inhuman-

inhuman ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inhuman (adj.) โหดร้าย See also: ป่าเถื่อน, ไร้มนุษยธรรม Syn. barbaric, cold-blooded, cruel Ops. kindly
inhumane (adj.) ขาดมนุษยธรรม See also: ขาดความเมตตาปรานี Syn. heartless, brutal, unmerciful, unkind Ops. humane
inhumanity (n.) ความป่าเถื่อน See also: การไร้มนุษยธรรม, ความโหดร้าย Syn. barbarism, brutality, cruelty Ops. humaneness
inhumanly (adv.) อย่างทารุณ See also: อย่างโหดร้าย Syn. brutally
English-Thai: HOPE Dictionary
inhuman(อินฮิว'เมิน) adj. ไร้ความปรานี,ไม่ใช่ลักษณะของมนุษยชาติ,ทารุณ,โหดร้าย., See also: inhumanness n.
inhumane(อินฮิวเมน') adj. ขาดมนุษยธรรม,ขาดความกรุณาปรานี,ผิดมนุษย์,ทารุณ,โหดร้าย., See also: inhumanely adv., Syn. inhuman
inhumanity(อินฮิวแมน'นิที) n. การขาดมนุษยธรรม,การขาดความกรุณาปรานี,การกระทำที่ผิดมนุษย์, Syn. cruelty
English-Thai: Nontri Dictionary
inhuman(adj) ทารุณ,ไม่เมตตา,ไม่ใช่มนุษย์,โหดเหี้ยม
inhumanity(n) ความทารุณ,ความโหดเหี้ยม,ความไร้มนุษยธรรม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So an individual CEO lets say may really care about the environment and in fact since they have such extraordinary resources they can even devote some of their resources to that without violating their responsibility to be totally inhuman which is whyดังนั้น ตัวบุคคลอย่างเช่น ซีอีโอ มีหลายคนที่ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมจริง ๆ และความจริงแล้ว
I never felt more inhuman than when I had to kill Rene.ชั้นก็ไม่รู้สึกผิดมนุษย์มากเหมือนตอนที่ชั้นฆ่าเรเน
She's being inhuman because she is not human.แต่ยัยนั่นไม่ใช่มนุษย์ เธอเลยทำสิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้
You're inhuman. You're an inhuman person.คุณไร้มนุษยธรรม คุณไม่ใช่มนุษย์
"Sometimes human places create inhuman monsters."สตีเฟน คิงส์ เขียนไว้ว่า "บางครั้งโลกมนุษย์ก็สร้างอสุรกายที่ผิดมนุษย์"
How can you say something inhuman to me?รุ่นพี่จะพูดจาที่หยาบคายกับผมได้ยังไง
I just think it's a striking expression of love's ability to persevere within the cracks and cogs of inhuman systems.ผมแค่คิดว่ามันเป็นสำนวนโดนๆ เกี่ยวกับความรักที่สามารถ อยู่ได้ในทุกซอกมุมของระบบอันไร้มนุษยธรรม
And through that, the inhuman spirit tricked you.และเมื่อมันเข้ามา วิญญาณอมนุษย์จึงหลอกคุณได้
What's an inhuman spirit?วิญญาณอมนุษย์คืออะไร
And inhuman act of destruction...ที่โหดร้ายเกินกว่ามนุษย์จะทำ
The ATCU, their inhuman manhunt -ATCU พวกนั้นตามล่าอินฮิวแมน
Thousands of years ago, an Inhuman was born on this planet that was destined to rule it, so powerful, so fearsome that others were consumed with dread, and so they banished it from the Earth, sent it through the portal to a distant planet.เมื่อหลายพันปีก่อน มีอินฮิวแมนคนนึงเกิดขึ้นมาบนดาวดวงนี้ ที่ถูกกำหนดมาให้ปกครองมัน

inhuman ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惨无人道[cǎn wú rén dào, ㄘㄢˇ ˊ ㄖㄣˊ ㄉㄠˋ, 惨无人道 / 慘無人道] inhuman (成语 saw); brutal and unfeeling
不人道[bù rén dào, ㄅㄨˋ ㄖㄣˊ ㄉㄠˋ, 不人道] inhuman
反人类[fǎn rén lèi, ㄈㄢˇ ㄖㄣˊ ㄌㄟˋ, 反人类 / 反人類] inhuman
[cǎn, ㄘㄢˇ, 惨 / 慘] miserable; wretched; cruel; inhuman; seriously; badly; tragic

inhuman ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
大逆無道[たいぎゃくむどう, taigyakumudou] (n,adj-na) heinous; treacherous; atrocious; diabolic; fiendish; inhuman
大逆非道[たいぎゃくひどう, taigyakuhidou] (n,adj-na) heinous; treacherous; atrocious; diabolic; fiendish; inhuman
悪逆非道[あくぎゃくひどう, akugyakuhidou] (n,adj-na) heinous; treacherous; atrocious; diabolic; fiendish; inhuman
拷問等禁止条約[ごうもんとうきんしじょうやく, goumontoukinshijouyaku] (n) Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
残忍非情[ざんにんひじょう, zanninhijou] (n,adj-na) utterly callous; atrociously brutal; cruel and inhuman
非道[ひどう, hidou] (adj-na,n,adj-no) unjust; inhuman
不人情[ふにんじょう, funinjou] (adj-na,n) unkindness; inhumanity; heartlessness
不仁[ふじん, fujin] (adj-na,n) heartlessness; inhumanity
不道[ふどう, fudou] (n) (1) (arch) (See 無道) immorality; inhumanity; (2) (See 八虐) (the crime of) barbarity (such as killing three people in one family, or dismembering a corpse)
強欲非道[ごうよくひどう, gouyokuhidou] (n,adj-na) abnormally and inhumanly greedy; cruel and rapacious
惨い;酷い[むごい, mugoi] (adj-i) cruel; atrocious; merciless; inhuman; brutal
極悪非道[ごくあくひどう, gokuakuhidou] (n,adj-na,adj-no) inhuman; heinous; atrocious
残忍非道[ざんにんひどう, zanninhidou] (n,adj-na) cruel and inhuman; brutal; merciless
残虐無道[ざんぎゃくむどう, zangyakumudou] (n,adj-na) inhumanity; atrocity
残虐非道[ざんぎゃくひどう, zangyakuhidou] (n,adj-na) inhumanity; atrocity
残酷非道[ざんこくひどう, zankokuhidou] (n,adj-na) inhumanity; atrocity; abominable cruelty
没義道;無義道[もぎどう;ぼつぎどう(没義道)(ik), mogidou ; botsugidou ( botsu gi michi )(ik)] (n,adj-na) brutality; inhumanity
無機質[むきしつ, mukishitsu] (n) (1) inorganic matter; mineral matter; (adj-na) (2) cold; inhuman; robotic
貪戻[たんれい;どんれい, tanrei ; donrei] (n,adj-na) (arch) avariciousness and inhumanity
非人情[ひにんじょう, hininjou] (adj-na,n) heartless; inhuman; unfeeling

inhuman ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อมนุษย์[n.] (amanut) EN: inhuman being FR: monstre [m] ; créature inhumaine [f]
อมนุษย์[adj.] (amanut) EN: inhuman FR: inhumain
อำมหิต[n. prop.] (ammahit) EN: cruel ; heartless ; inhuman ; brutal ; savage FR: cruel ; brutal
ใจอำมหิต[adj.] (jai ammahit) EN: cold-blooded ; merciless ; vicious ; inhuman FR:
หิน[adj.] (hin) EN: cruel ; brutal ; callous ; inhumane ; ruthless ; heartless ; malevolent ; unkind ; vicious ; merciless ; tough FR: cruel ; dur ; impitoyable ; sans merci ; sans pitié
ความไร้มนุษยธรรม [n. exp.] (khwām rai m) EN: inhumanity FR: inhumanité [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inhuman
Back to top