ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

crease

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *crease*, -crease-

crease ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
crease (vt.) ทำให้เป็นรอยพับ
crease (vi.) เป็นรอยพับ
crease (n.) รอยพับ See also: รอยจีบ Syn. pleat, ridge
crease (n.) รอยย่น See also: รอยยับ Syn. wrinkle
crease (sl.) ตูด
crease up (phrv.) ทำให้ยับ See also: ทำให้ย่น
crease up (phrv.) ย่น (หน้า) See also: เบะ (หน้า)
crease up (phrv.) อดหัวเราะไม่ได้ See also: หยุดหัวเราะไม่ได้ Syn. double up
creased (adj.) ที่มีรอยยับ Syn. ridged, folded Ops. flat, smooth
English-Thai: HOPE Dictionary
crease(ครีส) {creased,creasing,creases} n. รอยพับ,รอยจีบ,รอยย่น,รอยรีด,รอยยับ vt. ทำให้เป็นรอยพับ (รอยจีบ/รอยรีด/รอยยับ) vi. เป็นรอยย่น,เป็นรอยจีบ
English-Thai: Nontri Dictionary
crease(n) รอยย่น,รอยจีบ,รอยพับ,รอยยับ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Creasesรอยย่น [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กำเริบ (v.) increase See also: extend, relapse, recurrence
ขยายสาขา (v.) increase the number of branches
ขยายอำนาจ (v.) increase power See also: extend power, expand power Syn. แผ่อำนาจ
ขึ้น (v.) increase See also: raise, go up in price Syn. เพิ่ม Ops. ลด
งอกเงย (v.) increase See also: grow, expand, extend, develop, enlarge Syn. เพิ่มขึ้น, เพิ่มเติม, เพิ่มพูน, เพิ่มปริมาณ Ops. ลด, ลดลง, หดหาย, น้อยลง
จาง (v.) decrease See also: lessen Syn. ลดลง, น้อยลง
ถอย (v.) decrease See also: reduce, decline, diminish, lessen, slacken Syn. ลดลง
ถอยถด (v.) decrease See also: reduce, decline, diminish Syn. ถดถอย, ลดน้อย, ถอยทด
ถอยทด (v.) decrease See also: reduce, decline, diminish Syn. ถดถอย, ลดน้อย
บางเบา (v.) decrease See also: drain away, dwindle, lessen, subside, diminish Syn. เบาบาง
มากขึ้น (v.) increase Syn. เยอะขึ้น, เพิ่มขึ้น Ops. น้อยลง
ย่อหย่อน (v.) decrease See also: diminish, decline, drop, lessen, lower, reduce, shrink, subside Syn. ถดถอย
ลดน้อย (v.) decrease See also: reduce, decline, diminish Syn. ถดถอย, ถอยทด
ลดน้อยลง (v.) decrease See also: reduce, lower, subside, recede, cut down, diminish, bring down, lessen Syn. ลดลง Ops. เพิ่มขึ้น, เพิ่มมากขึ้น
ลดลาวาศอก (v.) decrease adamant See also: give quarter, give remission, give let up Syn. ผ่อนปรน, อ่อนข้อ
เบาบางลง (v.) decrease See also: decline, diminish, lessen, go down, subside, lower, reduce Syn. ลดลง
เพลาลง (v.) decrease See also: decline, diminish, lessen, go down, subside, lower, reduce Syn. ลดลง, เบาบางลง
เพิ่ม (v.) increase See also: grow, multiply, build up
เพิ่ม (v.) increase See also: raise, go up in price Ops. ลด
เพิ่มขึ้น (v.) increase Syn. เยอะขึ้น Ops. น้อยลง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I want a batting crease four feet from here, Gripweed.ฉันต้องการตีลูกสี่เท้าจากที่นี่ กริปวีด สปูล ใส่ตอไม้ที่นี่
Did you get the crease under the hairline?เห็นรอยนั่นมั้ย ที่ใต้ไรผม?
It has crease marks where it came off the shelf.มันมีรอยย่นจากที่ชั้นวาง
Wait till she sees the crease in my jeans.รอให้แม่เธอเห็นรอยยับบนกางเกงยีนส์ฉันก่อนละกัน
The old man was gray and wrinkled, with deep furrows in the back of his neck... ... and his hands had the deep, creased scars from handling heavy fish on the cords.ชายชราเป็นสีเทาและรอยย่น ร่องลึกในด้านหลังของคอของ เขา และมือของเขามีความลึกรอย แผลเป็นรอยพับ
The creases did not show so much when the old man was asleep.รอยยับที่รีดไม่ได้แสดงมาก เมื่อชายชราคนหนึ่งกำลังนอน หลับ
Maybe if I can increase the tension a little more, it will hurt him, and he will jump.บางทีถ้าฉันสามารถเพิ่มความ ตึงเครียดเล็กน้อย มากขึ้นก็จะทำร้ายเขาและเขาจะ กระโดด
(all mutter) - Now, see, lads, there's more to it, eh? - (discontent increases)ตอนนี้เห็นนักเตะในทีมมีมาก ไปใช่มั้ย?
Its usage undoubtedly on the increase.การใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นอย่างไม่ต้อง สงสัย
And when you do that, it calls on something in human nature that makes his hatred for you decrease and his respect increase.และเมื่อเราทำแบบนั้น บางอย่างในตัวมนุษย์ จะทำให้ความเกลียดของเขาลดลง และความนับถือเพิ่มขึ้น
...with a slight increase in temperature....โดยจะมีอุณหภูมสูงขึ้นเล็กน้อย...
I won't increase the dosage of aggression drugs.ฉันจะไม่เพิ่มปริมาณยาที่เราใช้ฉีดแน่

crease ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人中[rén zhōng, ㄖㄣˊ ㄓㄨㄥ, 人中] philtrum; crease on the upper lip; the "human center" acupuncture point
鳃弓[sāi gōng, ㄙㄞ ㄍㄨㄥ, 鳃弓 / 鰓弓] visceral arch (gill-bearing arch or its vestigial crease on sides of neck of vertebrates)
增添[zēng tiān, ㄗㄥ ㄊㄧㄢ, 增添] add to; increase
增值[zēng zhí, ㄗㄥ ㄓˊ, 增值] appreciation (of a car, house etc); to increase in value
[yì, ㄧˋ, 益] benefit; increase
下降[xià jiàng, ㄒㄧㄚˋ ㄐㄧㄤˋ, 下降] to decline; to drop; to fall; to go down; to decrease
褶皱[zhě zhòu, ㄓㄜˇ ㄓㄡˋ, 褶皱 / 褶皺] crease; folding; geological fold
[bì, ㄅㄧˋ, 襞] creases; folds or pleats in a garment
[shā, ㄕㄚ, 煞] decrease; tighten
剧增[jù zēng, ㄐㄩˋ ㄗㄥ, 剧增 / 劇增] dramatic increase
开源节流[kāi yuán jié liú, ㄎㄞ ㄩㄢˊ ㄐㄧㄝˊ ㄌㄧㄡˊ, 开源节流 / 開源節流] lit. to open a water source and reduce outflow (成语 saw); to increase income and save on spending; to broaden the sources of income and economize on expenditure
折皱[zhé zhòu, ㄓㄜˊ ㄓㄡˋ, 折皱 / 摺皺] fold; crease; wrinkle; pucker
繁衍[fán yǎn, ㄈㄢˊ ㄧㄢˇ, 繁衍] to multiply; to reproduce; to increase gradually in number or quantity
蕃衍[fán yǎn, ㄈㄢˊ ㄧㄢˇ, 蕃衍] to multiply; to reproduce; to increase gradually in number or quantity
增殖[zēng zhí, ㄗㄥ ㄓˊ, 增殖] growth; increase
增长[zēng zhǎng, ㄗㄥ ㄓㄤˇ, 增长 / 增長] grow; increase
充血[chōng xuè, ㄔㄨㄥ ㄒㄩㄝˋ, 充血] hyperemia (increase in blood flow); blood congestion
增产[zēng chǎn, ㄗㄥ ㄔㄢˇ, 增产 / 增產] increase production
[zhuó, ㄓㄨㄛˊ, 茁] increase; sprout
见识[jiàn shi, ㄐㄧㄢˋ ㄕ˙, 见识 / 見識] knowledge and experience; to increase one's knowledge
增多[zēng duō, ㄗㄥ ㄉㄨㄛ, 增多] to increase; to grow in number
拉开[lā kāi, ㄌㄚ ㄎㄞ, 拉开 / 拉開] to pull open; to pull apart; to space out; to increase
[zhě, ㄓㄜˇ, 褶] pleat; crease
压线[yā xiàn, ㄧㄚ ㄒㄧㄢˋ, 压线 / 壓線] pressure crease; fig. to toil for sb else's benefit; line ball (i.e. on the line)
损益[sǔn yì, ㄙㄨㄣˇ ㄧˋ, 损益 / 損益] profit and loss; increase and decrease
升级[shēng jí, ㄕㄥ ㄐㄧˊ, 升级 / 升級] promotion; upgrade; to escalate (in intensity); step up; to increase; to rise; to go up
提高[tí gāo, ㄊㄧˊ ㄍㄠ, 提高] raise; increase
消肿[xiāo zhǒng, ㄒㄧㄠ ㄓㄨㄥˇ, 消肿 / 消腫] rapid decrease of a swelling; detumescence
缩小[suō xiǎo, ㄙㄨㄛ ㄒㄧㄠˇ, 缩小 / 縮小] reduce; decrease
猛增[měng zēng, ㄇㄥˇ ㄗㄥ, 猛增] sharp increase; rapid growth
[zēng, ㄗㄥ, 增] to increase; to expand; to add
增加[zēng jiā, ㄗㄥ ㄐㄧㄚ, 增加] to raise; to increase

crease ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
しわ加工;皺加工[しわかこう, shiwakakou] (n) crease effect (textiles); crease process; wrinkle effect
エタロン[, etaron] (n) etalon (optical element with parallel surfaces used to increase the coherent length of a laser)
がたっと[, gatatto] (adv) (1) (on-mim) with a clunk; with a clank; (2) the sound of a sudden decrease (in profits, vigor, etc.)
コストアップ[, kosutoappu] (n,vs) increase in cost (wasei
シャワー効果[シャワーこうか, shawa-kouka] (n) (See 噴水効果) shower effect (theory that placing high-selling items on the upper floors of a department store will lead to increased sales in the lower floors)
ステップアップ[, suteppuappu] (n,vs) step-up; advance; progress; increase
ブルガダ症候群[ブルガダしょうこうぐん, burugada shoukougun] (n) Brugada syndrome (genetic condition resulting in increased risk of sudden cardiac arrest)
ベースアップ[, be-suappu] (n,vs) salary increase (wasei
ベア(P);ベアー[, bea (P); bea-] (n) (1) (ベア only) (abbr) increase in basic salary (wasei
ませ;まし[, mase ; mashi] (aux) (1) (pol) (See ます) (used to make a polite request or demand) please; (2) used to increase the politeness of a greeting, apology, etc.
一増一減[いちぞういちげん, ichizouichigen] (n) {Buddh} 16,800,000-year period over which a human lifespan increases from ten years to 84,000 years (by one year per century) and then decreases back to ten (by one year per century)
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r,vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf,v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P)
上げる(P);挙げる(P);揚げる(P)[あげる, ageru] (v1,vt) (1) (See 手を挙げる・1) to raise; to elevate; (2) (See 髪を上げる) to do up (one's hair); (3) to fly (a kite, etc.); to launch (fireworks, etc.); to surface (a submarine, etc.); (4) to land (a boat); (5) (揚げる only) to deep-fry; (6) to show someone (into a room); (7) (揚げる only) (uk) to summon (for geishas, etc.); (8) to send someone (away); (9) to enrol (one's child in school) (enroll); (10) to increase (price, quality, status, etc.); (11) (See 声を上げる) to make (a loud sound); to raise (one's voice); (12) to earn (something desirable); (13) to praise; (14) (usu. 挙げる) to give (an example, etc.); to cite; (15) (usu. 挙げる) to summon up (all of one's energy, etc.); (16) (挙げる only) to arrest; (17) (挙げる only) to nominate; (18) (pol) to give; (19) to offer up (incense, a prayer, etc.) to the gods (or Buddha, etc.); (20) to bear (a child); (21) (usu. 挙げる) to conduct (a ceremony, esp. a wedding); (v1,vi) (22) (of the tide) to come in; (v1,vi,vt) (23) to vomit; (aux-v) (24) (uk) (pol) (after the -te form of a verb) to do for (the sake of someone else); (25) (See 作り上げる) (after the -masu stem of a verb) to complete; (26) (hum) (See 申し上げる・2) used after the -masu stem of a humble verb to increase the level of humility; (P)
下級財[かきゅうざい, kakyuuzai] (n) inferior goods (i.e, goods for which demand decreases when consumer's income increases)
人口減少[じんこうげんしょう, jinkougenshou] (n) depopulation; falling population; decrease in population; population decline
人手を増やす[ひとでをふやす, hitodewofuyasu] (exp,v5s) to add to the staff; to increase the staff
付く[づく, duku] (v5k,vi) (1) to be attached; to be connected with; to adhere; to stick; to cling; (2) to remain imprinted; to scar; to stain; to dye; (3) to bear (fruit, interest, etc.); (4) to be acquired (of a habit, ability, etc.); to increase (of strength, etc.); (5) to take root; (6) to accompany; to attend; to follow; to study with; (7) to side with; to belong to; (8) (See 憑く) to possess; to haunt; (9) (See 点く) to be lit; to be lighted; (10) to be settled; to be resolved; to be decided; (11) to be given (of a name, price, etc.); (12) to be sensed; to be perceived; (13) (from 運がつく) to be lucky; (suf,v5k) (14) (See 付く・づく) (after -masu stems, onomatopoeic and mimetic words) to become (a state, condition, etc.)
低減[ていげん, teigen] (n,vs) decrease; reduction; fall; depreciation; mitigation; (P)
傾斜家賃[けいしゃやちん, keishayachin] (n) progressive increase in rent
利下げ[りさげ, risage] (n,vs) decrease in interest rates; (P)
割り増し;割増;割増し[わりまし, warimashi] (n,adj-no) premium; bonus; extra wages; (after a number) tenths increase
加える[くわえる, kuwaeru] (v1,vt) to append; to sum up; to add (up); to include; to increase; to inflict; (P)
加わる[くわわる, kuwawaru] (v5r,vi) (1) to be added to; to be appended; (2) to join in (e.g. a group of friends); to participate; (3) to increase (e.g. heat); to gain in (e.g. influence); to grow; to gather (speed); (4) to be subject to (e.g. pressure); (P)
加禄[かろく, karoku] (n) increase in a samurai's stipend
増し[まし(P);マシ, mashi (P); mashi] (adj-na) (1) (esp. マシ) better; less objectionable; preferable; (n-suf) (2) more; increase; extra; (n) (3) (arch) increase; growth; (P)
増大[ぞうだい, zoudai] (n,vs) enlargement; increase; (P)
増強[ぞうきょう, zoukyou] (n,vs) augment; reinforce; increase; (P)
増殖[ぞうしょく, zoushoku] (n,vs,adj-no) increase; multiplication; propagation; (P)
増水[ぞうすい, zousui] (n,vs) (See 減水) rising water (of river, lake, etc.); swelling water; increased water; high water; (P)
増減[ぞうげん, zougen] (n,vs) increase and decrease; fluctuation; (P)
増益[ぞうえき, zoueki] (n,vs) increased (profit); (P)
増血[ぞうけつ, zouketsu] (n,vs) increase of blood
増配[ぞうはい, zouhai] (n,vs) increased ration; increased dividend
切る[きる, kiru] (suf,v5r,vt) (1) (See 噛み切る) to cut (usu. to cut through); (2) (See 縁を切る) to sever (connections, ties); (3) to turn off (i.e. the light); (4) (See 電話を切る) to terminate (i.e. a conversation); to hang up (the phone); to disconnect; (5) to punch (a ticket); to tear off (a stub); (6) to open (something sealed); (7) to start; (8) to set (a limit); (9) (See 値切る) to reduce; to decrease; to discount; (10) to shake off (water, etc.); to let drip-dry (or drain); (11) to cross; (12) to do (something noticeable); (13) to turn (a vehicle); (14) to cut (the ball); (15) to shuffle (cards); (16) (See 切り札) to trump; (17) (in Go) to isolate (an opponent's stone); (suf,v5r) (18) (See 疲れきる) (after the -masu stem of a verb) to finish; to complete; (P)
増額[ぞうがく, zougaku] (n,vs) increased amount; (P)
大発生[だいはっせい, daihassei] (n) explosive increase (in number of pests); (severe) outbreak or upsurge of pests
大躍進[だいやくしん, daiyakushin] (n) (1) Great Leap Forward (failed attempt to industrialize China and increase agricultural production, from 1958-1960); (n,vs) (2) significant breakthrough; great strides
安定期[あんていき, anteiki] (n) stable period (with ref. to pregnancy, typically from 4th month when the placenta is fully formed, morning sickness usually goes away and risk of miscarriage decreases)
少子化[しょうしか, shoushika] (n,vs) declining birth rates; decrease in the number of children
嵩む[かさむ, kasamu] (v5m,vi) (uk) to pile up; to increase
Japanese-English: COMDICT Dictionary
しわ[しわ, shiwa] crease
単調増加[たんちょうぞうか, tanchouzouka] monotonic increase
減退[げんたい, gentai] decay, decline, decrease
負荷増大[ふかぞうたい, fukazoutai] load increase
需要増加[じゅようぞうか, juyouzouka] increased demand, increasing demand
高度化[ぽうどか, poudoka] to increase speed (vs)
高速化[こうそくか, kousokuka] increase in speed, acceleration
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
増減[ぞうげん, zougen] Thai: การเพิ่มลด English: increase and decrease
減らす[へらす, herasu] Thai: ลดลง English: to decrease (vi)
減る[へる, heru] Thai: ลดลง English: to decrease (in size or number)

crease ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จีบ[v.] (jīp) EN: crimp ; pucker ; pleat ; plait ; crease ; fold ; gather a fabric in folds FR: crêper ; friser ; plisser ; se plisser ; froisser
รอยยับ[n. exp.] (røi yap) EN: crease ; wrinkle FR:
รอยย่น[n. exp.] (røi yon) EN: crease ; wrinkle FR:
บรรเทา[v.] (banthao) EN: relieve ; alleviate ; ease ; relax ; abate ; decrease ; reduce ; assuage FR: soulager ; apaiser ; diminuer ; calmer ; mitiger (vx)
ด้อยลง[v. exp.] (dǿi long) EN: decrease ; diminish ; decline ; deteriorate FR:
จาง[v.] (jāng) EN: decrease ; lessen ; be diluated ; be attenuated ; be thinned FR: disparaître ; se dissiper ; s'effacer ; s'estomper ; s'éteindre ; s'évanouïr ; s'évaporer ; se volatiliser ; mourir ; partir ; ne plus se manifester
เจริญเติบโต[v. exp.] (jaroēn toēp) EN: grow up ; develop ; grow ; increase FR: grandir ; croître ; se développer
เจริญวัย[v. exp.] (jaroēnwai) EN: grow up ; develop ; increase ; grow into FR: se développer
กำเริบ[v.] (kamroēp) EN: worsen ; get worse ; become worse ; become aggravated ; become more serious ; increase ; intensify ; extend ; relapse ; recur ; spread FR: empirer ; s'aggraver ; rechuter
การขึ้นราคา[n. exp.] (kān kheun r) EN: increasing ; raising the price ; mark-up ; increase in prices FR: hausse des prix [f]
การลด[n.] (kān lot) EN: cut ; decrease ; narrowing FR: réduction [f] ; diminution [f]
การลดค่าร้อยละ[n. exp.] (kān lot khā) EN: percentage decrease FR:
การลดลง[n. exp.] (kān lotlong) EN: decrease ; decline ; drop ; decrement FR: baisse [f] ; abaissement [m] ; chute [f]
การเพิ่ม[n.] (kān phoēm) EN: addition ; increase ; expansion ; escalation FR: augmentation [f] ; croissance [f] ; addition [f] ; ajout [m]
การเพิ่มเอนโทรปี[n. exp.] (kān phoēm ē) EN: increase of entropy FR: augmentation de l'entropie [f]
การเพิ่มค่าจ้าง[n. exp.] (kān phoēm k) EN: wage increase FR: augmentation de salaire [f]
การเพิ่มค่าร้อยละ[n. exp.] (kān phoēm k) EN: percentage increase FR:
การเพิ่มขึ้น[n. exp.] (kān phoēm k) EN: increase ; growth FR: majoration [f] ; hausse [f] ; augmentation [f] ; élévation [f] ; accroissement [m]
การเพิ่มขึ้นของผลกำไร[n. exp.] (kān phoēm k) EN: increase in profit FR:
การเพิ่มความเสี่ยง[n. exp.] (kān phoēm k) EN: risk Increase FR:
การเพิ่มประสิทธิภาพ[n. exp.] (kān phoēm p) EN: increase in efficiency FR:
การเพิ่มทุน[n. exp.] (kān phoēm t) EN: increase in stock capital FR:
การเพิ่มยอดขาย[n.] (kān phoēm y) EN: increase in turnover ; sales increase FR:
การปรับดอกเบี้ยขึ้น[n. exp.] (kān prap dø) EN: rise in interest rates ; interest rate increase FR: hausse des taux d'intérêt [f]
การปรับราคาขึ้น[n. exp.] (kān prap rā) EN: increase in prices FR:
การเสื่อมค่า[n. exp.] (kān seūam k) EN: depreciation ; decrease in value FR:
แข็งค่า[v.] (khaengkhā) EN: appreciate ; rise ; increase in price ; harden FR: être à la hausse ; s'apprécier ; se raffermir
ขยายอำนาจ[v. exp.] (khayāi amnā) EN: increase power ; extend power ; expand power FR: étendre le pouvoir
ขยายสาขา[v. exp.] (khayāi sākh) EN: increase the number of branches FR:
ขึ้น[v.] (kheun) EN: raise ; elevate ; up ; increase ; go up in price FR: augmenter ; relever ; élever
ขึ้นราคา[v. exp.] (kheun rākhā) EN: increase the price ; raise the price ; go up in price ; raise prices FR: augmenter le prix
ความเสื่อม[n.] (khwām seūam) EN: decline ; deterioration ; decrease ; decay ; degeneration FR: décadence [f] ; déclin [m] ; détérioration [f]
ลง[v.] (long) EN: drop ; decrease ; lessen ; be reduced ; reduce ; fall ; come down ; cut down ; abate FR: diminuer ; réduire ; chuter ; faire baisser ; descendre
ลด[v.] (lot) EN: go down ; decrease ; cut down ; lessen ; make less ; discount ; lower ; reduce ; shorten ; remit ; lighten ; alleviate ; ease ; relieve ; abate ; dock ; weaken FR: baisser ; diminuer ; décroître ; réduire ; amoindrir ; alléger ; abaisser
ลดลาวาศอก[n.] (lotlāwāsøk) EN: give quarter ; decrease adamant FR:
ลดลง [v. exp.] (lot long) EN: go down ; decrease ; abate ; become lower ; be down ; subside ; diminish ; cut ; decline ; reduce ; knock off ; dip ; recede ; wane ; dive ; fall FR: descendre ; baisser ; diminuer ; décroître ; s'amoindrir ; s’aténuer ; plonger ; chuter
ลดน้อยลง[v. exp.] (lot nøi lon) EN: decrease ; reduce ; lower ; subside ; recede ; cut down ; diminish ; bring down ; lessen FR: amoindrir ; atténuer ; diminuer ; calmer ; s'amoindrir ; s'amenuiser
ลดหย่อน[v.] (lotyøn) EN: reduce ; lower ; decrease ; abate ; bring down ; lighten ; allow a deduction FR: réduire ; diminuer
ลดหย่อนผ่อนโทษ[X] (lotyøn phǿn) EN: reduce a punishment ; reprieve ; decrease penalty FR: réduire la peine ; octroyer un sursis
มากขึ้น[v.] (māk kheun) EN: increase FR:

crease ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kesselwassertemperatur {f} | gleitend abgesenkte Kesselwassertemperaturboiler water temperature | continuously adjustable decreased boiler water temperature
Bestandsabgänge {pl}decrease in stocks
Preisrückgang {m}decrease in prices
Sauerstoffzehrung {f}decrease of the oxygen demand
Druckanstieg {m}increase in pressure
Kostenanstieg {m}increase of costs
Leistungssteigerung {f}increase in performance; increased efficiency
Preiserhöhung {f}increase in price
Steigerung {f} | Steigerung der Produktion | Steigerung des Absatzesincrease | increase in production | increase in sales
knitterfrei {adj}crease-resistant
Rentenanhebung {f}pension increase
Druckabfall {m}pressure decrease
Preiserhöhung {f}price increase
Teuerungsrate {f}rate of price increases
Mieterhöhung {f}rent increase
Preisanstieg {m}rise in prices; increase in prices
Gehaltszulage {f}salary increase
Umsatzsteigerung {f}sales increase

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า crease
Back to top