ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

expand

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *expand*, -expand-

expand ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
expand (vi.) เจริญรุ่งเรือง Syn. relex
expand (vt.) ทำให้กว้าง See also: ทำให้ขยาย, ทำให้มากขึ้น Syn. enlarge, extend
expand (vi.) แผ่ขยาย See also: ยืดออก, กว้างออก, มากขึ้น Syn. enlarge, extend
expand (vt.) ให้ความหมายเต็ม (จากตัวย่อ, คำย่อ)
expand (vi.) อธิบายอย่างละเอียด Syn. decribe, explain
expand (vt.) อธิบายอย่างละเอียด Syn. decribe, explain
expandable (adj.) ซึ่งกระจัดกระจาย See also: ซึ่งกระจายออกไป, แพร่กระจาย Syn. expansive Ops. contractile, contractable, compressible
expandable (adj.) ซึ่งทำให้พองได้ Syn. expansive Ops. contractile
expanded (adj.) ใหญ่ขึ้น See also: ขยายตัว, กว้างขึ้น Syn. extended, outstretched, unfolded
expanding (n.) การเพิ่มเติม See also: การต่อเติม, การเสริม Syn. increasing
English-Thai: HOPE Dictionary
expand(อิคซฺแพนดฺ') v. ขยาย,แผ่,ทำให้กว้างออก,เพิ่ม,คลี่ออก,ยืดออก,บาน, See also: expandable,expandible adj. expander, Syn. widen
expanded memoryหน่วยความจำส่วนขยายหมายถึง หน่วยความจำที่เพิ่มเข้ามาภายหลัง วิธีเพิ่มหน่วยความจำแบบนี้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบดอส นิยมใช้อยู่ก่อนจะมีการนำชิป (chip) 80286 มาใช้ หน่วยความจำนี้เป็นหน่วยความจำต่างหากที่บริษัทที่ผลิตคอมพิวเตอร์ทำเป็นรายการแถมให้ เพิ่มจากหน่วยความจำ 640 K ที่ใช้อยู่เดิม ไม่ใช่นำหน่วยความจำเดิมมาทำให้ใหญ่ขึ้น เป็นหน่วยความจำคนละหน่วย แต่คอมพิวเตอร์สามารถเรียกข้อมูลจากหน่วยความจำนี้ได้รวดเร็ว จนทำให้ผู้ใช้รู้สึกเหมือนกับว่าเป็นหน่วยความจำเดียวกัน
expanded memory managerชื่อโปรแกรมขยายหน่วยความจำใช้ตัวย่อว่า EMM (อีเอ็มเอ็ม) เป็นชื่อของโปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) โปรแกรมหนึ่งที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถทำให้หน่วยความจำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ส่วนมากจะใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีตัวประมวลผลเป็นชิป (chip) เบอร์ 80386 หรือ 80486
English-Thai: Nontri Dictionary
expand(vi,vt) ขยายตัว,แพร่,แผ่,เพิ่ม,คลี่ออก,พัฒนา,ขยายความ,ยืด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
expanded memoryหน่วยความจำส่วนขยาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Expandการปูด [การแพทย์]
expanded memory systemหน่วยความจำส่วนขยายเวลาใช้ระบบปฏิบัติการ DOS [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แผ่กระจาย (v.) expand See also: extend, broaden, enlarge, widen, magnify, grow Syn. แผ่กว้าง
แผ่กว้าง (v.) expand See also: extend, broaden, enlarge, widen, magnify, grow Syn. แผ่กระจาย
แผ่ขยาย (v.) expand See also: extend, broaden, enlarge, widen, magnify, grow Syn. แผ่กว้าง, แผ่กระจาย
ขยายขอบเขต (v.) expand (boundaries) See also: expand (limits) Syn. ขยายตัว Ops. แคบลง
ขยายตัว (v.) expand (boundaries) See also: expand (limits) Syn. ขยายขอบเขต Ops. แคบลง
ขยายวง (v.) expand (boundaries) See also: expand (limits) Syn. ขยายขอบเขต, ขยายตัว Ops. แคบลง
ขยายพื้นที่ (v.) expand (territory) Syn. แผ่อาณาเขต
ขยายอาณาเขต (v.) expand (territory) Syn. ขยายพื้นที่, แผ่อาณาเขต
นาขอบเหล็ก (n.) unexpanded field Syn. นาเชิงทรง
นาเชิงทรง (n.) unexpanded field Syn. นาขอบเหล็ก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The idea as I see it is that we expand the molecules and the ring grows bigger and drops off.คือการที่เราขยายโมเลกุล และแหวนเติบโตใหญ่และมันหยด ออก มีอะไรค่าไฟฟ้าของคุณคืออย่างไร
To expand the boundaries of our ineluctable power!เพื่อขยายเขตขัณฑ์เเห่ง มหาอํานาจของพวกเรา
This technology is meant to expand human communication... but you're not even human anymore.เทคโนโลยีนี้ คิดค้นเพื่อรับใช้มนุษย์ แต่แกไม่ใช่มนุษย์อีกแล้ว
I feel confined, only free to expand myself within boundaries.ฉันรู้สึกเหมือนถูกขัง, เป็นอิสระได้แต่เพียงในบริเวณเขตของตน
I'd like to know what caused that noise. Look, thermal changes in the hull could've caused the metal to expand and contract rapidly, causing reverberations.การเปลี่ยนความร้อนภายในยาน อาจทำให้เกิดเสียงสะท้อน
Is it true what they say about him that he can expand any part of his anatomy?จริงอย่างที่คุณบอกหรือเปล่า ว่าเขาขยายตัวได้?
Why don't you expand your mind?ทำไมไม่เปิดใจให้กว้างกว่านี้หน่อยล่ะ
You really think that this is going to expand my awareness of anything?ลุงคิดว่านี่จะช่วยการรับรู้อะไรก็ตาม ของผมดีขึ้นอย่างนั้นเหรอ
We expand or we die.We expand or we die.
It will expand her lifespan and I will die instead.เพื่อขยายอายุให้เธอ ชั้นจะต้องตายแทน
Let's try to expand your world, together.มันเป็นสิ่งที่พิเศษที่จะเกิดขึ้นระหว่างฝาแฝดใช่มั้ยล่ะ? ฮิคารุ...
We want to expand for example him, he's never seen your work oh...my family was poor so art and stuff like that.... so please express it to this younger generation in 15 seconds of oyour workเราต้องการแผ่ขยายค่ะ ตัวอย่างเช่นเค้า เค้าไม่เคยเห็นผลงานของคุณมาก่อน เอ่อ...

expand ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
开眼界[kāi yǎn jiè, ㄎㄞ ㄧㄢˇ ㄐㄧㄝˋ, 开眼界 / 開眼界] broaden, expand one's horizons
扩张[kuò zhāng, ㄎㄨㄛˋ ㄓㄤ, 扩张 / 擴張] expansion; dilation; to expand (e.g. one's power or influence); to broaden
方兴未艾[fāng xīng wèi ài, ㄈㄤ ㄒㄧㄥ ㄨㄟˋ ㄞˋ, 方兴未艾 / 方興未艾] currently flourishing; rapidly expanding; in the ascendant; still growing strong
发展[fā zhǎn, ㄈㄚ ㄓㄢˇ, 发展 / 發展] development; growth; to develop; to grow; to expand
使膨胀[shǐ péng zhàng, ㄕˇ ㄆㄥˊ ㄓㄤˋ, 使膨胀 / 使膨脹] dilate; expand
[tuò, ㄊㄨㄛˋ, 拓] expand; support on palm; to develop; to open up
拓展[tuò zhǎn, ㄊㄨㄛˋ ㄓㄢˇ, 拓展] expand
[běng, ㄅㄥˇ, 菶] expand; thick weeds
扩展[kuò zhǎn, ㄎㄨㄛˋ ㄓㄢˇ, 扩展 / 擴展] extend; expand
[zēng, ㄗㄥ, 增] to increase; to expand; to add

expand ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エキスパンドブック[, ekisupandobukku] (n) {comp} Expand Book
ろくろっ首;轆轤っ首[ろくろっくび, rokurokkubi] (n) (See 轆轤首) rokurokubi; long-neck woman; monstrous person (often a woman) with a neck that can expand and contract (in Japanese folklore)
ろくろ首;轆轤首[ろくろくび, rokurokubi] (n) rokurokubi; long-neck woman; monstrous person (often a woman) with a neck that can expand and contract (in Japanese folklore)
エキスパンダー[, ekisupanda-] (n) expander
伸ばす(P);延ばす(P)[のばす, nobasu] (v5s,vt) (1) (esp. 伸ばす) to grow long (beard, hair, etc.); (2) to lengthen; to extend; to stretch; (3) (esp. 伸ばす) to reach out; to hold out; (4) to straighten; to smooth out; (5) to spread evenly (dough, cream, etc.); (6) to dilute; to thin out; (7) (esp. 延ばす) to postpone; (8) to prolong; (9) to strengthen; to develop; to expand; (P)
伸縮自在[しんしくじざい;しんしゅくじざい, shinshikujizai ; shinshukujizai] (adj-na,adj-no) elastic; flexible; telescoping; expandable; retractable; extensible
右上がり;右上り[みぎあがり, migiagari] (n) (1) rising diagonally up and to the right; (2) growing; expanding; soaring
右肩上がり[みぎかたあがり, migikataagari] (exp) growing (graph rising to the right); expanding; soaring
国威発揚[こくいはつよう, kokuihatsuyou] (n) enhancing national prestige; expanding national influence
広げる(P);拡げる[ひろげる, hirogeru] (v1,vt) to spread; to extend; to expand; to enlarge; to widen; to broaden; to unfold; to open; to unroll; (P)
押し広げる;押広げる[おしひろげる, oshihirogeru] (v1) to extend; to expand; to spread out
拡大再生産[かくだいさいせいさん, kakudaisaiseisan] (n) reproduction on an enlarged or expanded scale
拡大均衡[かくだいきんこう, kakudaikinkou] (n) an expanded or expanding equilibrium; (P)
拡大管[かくだいかん, kakudaikan] (n) expanding pipe; diffuser; expander; reducer
拡大連座制[かくだいれんざせい, kakudairenzasei] (n) (See 連座制) expanded system of guilt by association in Japanese election law, which stipulates that an elected official may lose his position if someone in his campaign commits a crime
拡張メモリー[かくちょうメモリー, kakuchou memori-] (n) {comp} expanded memory
拡張機能[かくちょうきのう, kakuchoukinou] (n) {comp} expanded, extended functionality
発泡スチロール(P);発砲スチロール(iK)[はっぽうスチロール, happou suchiro-ru] (n) styrofoam; styrene foam; expanded polystyrene; (P)
膨らます[ふくらます, fukuramasu] (v5s,vt) to swell; to expand; to inflate; to bulge; (P)
膨れる(P);脹れる[ふくれる, fukureru] (v1,vi) (1) to swell (out); to expand; to be inflated; to distend; to bulge; (2) to get cross; to get sulky; to pout; (P)
補訂版[ほていばん, hoteiban] (n) expanded edition (of a dictionary)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
拡張機能[かくちょうきのう, kakuchoukinou] expanded, extended functionality

expand ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบ[v.] (baē) EN: open ; unfold ; expand ; unfurl ; spread out ; open up FR: déplier ; déployer ; étaler
เบิก[v.] (boēk) EN: widen ; dilate ; expand ; ream FR:
กางปีก[v. exp.] (kāng pīk) EN: spread the wings ; expand the wings FR: étendre les ailes ; déployer les ailes ; ouvrir les ailes
ขยาย[v.] (khayāi) EN: enlarge ; expand ; extend ; get bigger ; dilate FR: agrandir ; grossir ; amplifier ; étendre ; augmenter ; élargir
ขยายอำนาจ[v. exp.] (khayāi amnā) EN: increase power ; extend power ; expand power FR: étendre le pouvoir
ขยายอาณาเขต[v. exp.] (khayāi ānāk) EN: expand (territory) FR:
ขยายการลงทุน[v. exp.] (khayāi kānl) EN: expand investment FR:
ขยายขอบเขต[v. exp.] (khayāi khøp) EN: expand FR:
ขยายกิจการ[v. exp.] (khayāi kitj) EN: expand a business FR:
ขยายออก[v. exp.] (khayāi øk) EN: extend ; expand FR:
ขยายไปต่างประเทศ[v. exp.] (khayāi pai ) EN: expand abroad FR:
ขยายธุรกิจในต่างประเทศ[v. exp.] (khayāi thur) EN: expand a business abroad FR: développer les activités à l'étranger
ขยายตัว[v.] (khayāitūa) EN: expand ; get bigger ; enlarge FR: dilater ; se dilater
ขยายวง[v. exp.] (khayāi wong) EN: expand (boundaries) ; expand (limits) FR:
กระพือ[v.] (krapheū) EN: spread ; circulate ; broadcast ; disseminate ; propagate ; diffuse ; expand ; dilate; extend FR:
ลาม[v.] (lām) EN: spread ; extend ; expand ; diffuse FR: se répandre ; s'étendre
แผ่[v.] (phaē) EN: spread out ; diffuse ; stretch out ; expand ; extend ; broaden ; widen ; unfold FR: s'étendre ; s'agrandir ; étendre
แพน[v.] (phaēn) EN: spread ; pan ; expand FR: déployer
พัฒนาการผลิต[v. exp.] (phatthanā k) EN: develop production ; expand production FR: développer la production
เพิ่ม[v.] (phoēm) EN: add ; increase ; augmernt ; enhance ; enlarge ; expand ; boost ; raise ; have more FR: ajouter ; augmenter ; additionner ; agrandir ; accroître ; majorer ; étendre ; remettre ; enrichir ; booster (anglic.)
ยืด[v.] (yeūt) EN: expand ; stretch ; prolong ; lenghten ; extend FR: étirer ; étendre ; allonger ; prolonger
ยืดและหด[v. exp.] (yeūt lae ho) EN: expand and contract ; lengthen and shorten FR:
ยืดออก[v. exp.] (yeūt øk) EN: expand FR:
โฟม[n.] (fōm) EN: foam ; expanded polystyrene (EPS) FR: polystyrène expansé [m] ; mousse polystyrène [f]
กระเพาะคราก[n. exp.] (kraphǿ khrā) EN: expanded stomach FR: estomac distendu [m]
พัฒนาได้[adj.] (phatthanā d) EN: expandable FR:

expand ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Streckmetall {n}expanded metal
Ankerbolzen {m} [techn.]expanding type foundation bolt
Plasmaexpander {m}; Plasmaersatzmittel zur Auffüllung des Blutkreislaufs [med.]plasma expander
Einwalzwerkzeug {n}roller expander; swaging tool

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า expand
Back to top