ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

multiply

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *multiply*, -multiply-

multiply ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
multiply (vt.) คูณ
multiply (vt.) เพิ่มจำนวน See also: เพิ่มขึ้น, ทวีคูณ, ทับทวี, เพิ่มพูน Syn. manifold
multiply (adv.) อย่างมากมาย See also: อย่างเพิ่มขึ้นหลายเท่า, หลายครั้ง Syn. manifoldly
multiply by (phrv.) เพิ่มจำนวนด้วยการคูณ See also: คูณด้วย
multiply up (phrv.) เพิ่มจำนวนของ
English-Thai: HOPE Dictionary
multiply(มัล'ทิไพล) vt. คูณ,ให้กำเนิด adv. ซึ่งเพิ่มขึ้นหลายเท่า
English-Thai: Nontri Dictionary
multiply(vt) คูณ,ทับทวี,ทับถม,เพิ่มจำนวน,ทวีคูณ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
multiply connected regionบริเวณเชื่อมโยงหลายเชิง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Multiplyingการแบ่งตัว [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คำนูณ (v.) multiply Syn. คูณ, ทบ
คูณ (v.) multiply Ops. หาร
ทวี (v.) multiply See also: increase, add Syn. เพิ่ม, มากขึ้น, เพิ่มขึ้น, เพิ่มพูน, ทวีคูณ, พอกพูน
ทวีคูณ (v.) multiply See also: increase, add Syn. เพิ่มขึ้น, เพิ่ม, ทวี
เพิ่ม (v.) multiply See also: increase, add Syn. เพิ่มขึ้น, ทวี
เพิ่ม (v.) multiply See also: increase, add Syn. มากขึ้น, เพิ่มขึ้น, เพิ่มพูน, ทวีคูณ, พอกพูน
เพิ่มขึ้น (v.) multiply See also: increase, add Syn. เพิ่ม, ทวี
เพิ่มขึ้น (v.) multiply See also: increase, add Syn. เพิ่ม, มากขึ้น, เพิ่มพูน, ทวีคูณ, พอกพูน
เพิ่มทวี (v.) multiply See also: increase, redouble
เพิ่มพูน (v.) multiply See also: increase, add Syn. เพิ่ม, มากขึ้น, เพิ่มขึ้น, ทวีคูณ, พอกพูน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
His fingers and cuffs were still ruddy ith gore, and as he watched... in horror... the speckles of blood seemed to multiply before his eyes... like maggots on a fetid corpse.นิ้วและข้อมือเขาเต็มไปด้วยเลือด และ ในขณะที่เขาจ้องมองมัน ด้วยความสยดสยอง หยดเลือดดูเหมือน...
It's a factorial, so you multiply each one by N.มันเป็นสูตรfactorial ดังนั้นเธอต้องคูณทุกตัวด้วย N
If you saved every paycheck you earn for the rest of your life and then multiply it by ten, you could probably buy my muffler.แล้วเอามาคูณด้วย 10 นายคงซื้อหัวต่อท่อไอเสียได้ จะท้าแข่งใช่ไหม?
The hate you got in your heart for color, multiply it by ten, point it at yourself and Zobelle, and hang my name on it.ที่นายเกียดพวกคนผิวสีเข้าใส้ เป็นสิบเท่า ประเด็นคือตัวนายเองและโซเบล่า
What if we multiply the sample?ถ้าเราแยกจำนวนตัวอย่าง?
But first step is to multiply the DNA.นี่เป็นขั้นตอนแรกในการแยก DNA
Think of your most pleasant dream, multiply that feeling tenfold, all mainlining through your cortex in a few seconds.ลองคิดถึงความฝันที่ แสนสนุกที่สุดของคุณ ลองคูณความรู้สึกนั้น เข้าไปอีัก 10 เท่า ที่มันถูกฉีดเข้าไปใน สมองส่วนคอร์เท็ก
We're gonna take this measurement here, measure the length, and we're going to multiply that by the height of the source.เราจะวัดค่าตรงนี้ วัดความยาว และเราจะคูณ
So we multiply 193-- minus 21 men before the loss of virginity-- so 172 times 0.18 gives us... 30.96 sexual partners.ดังนั้นเราต้องคูณ 193-- ลบผู้ชายออกไป 21 คน ที่มาก่อนเธอเสียพรหมจรรย์-- ดังนั้นเป็น 172
"Why do we multiply spatial dimensions so freely,ทำไมเราคูณมิติเพื่อให้ได้อย่างอิสระ
Okay. So when I multiply these fractions...โอเค ถ้าหนูคูณเศษส่วนนี้...
Can infiltrate crops, multiply fast.มันสามารถเจาะเข้าพืชผล ขยายพันธุ์เร็ว

multiply ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
繁衍[fán yǎn, ㄈㄢˊ ㄧㄢˇ, 繁衍] to multiply; to reproduce; to increase gradually in number or quantity
蕃衍[fán yǎn, ㄈㄢˊ ㄧㄢˇ, 蕃衍] to multiply; to reproduce; to increase gradually in number or quantity

multiply ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
乗じる[じょうじる, joujiru] (v1) (1) to take advantage of; to follow blindly; (2) {math} to multiply; (P)
乗ずる[じょうずる, jouzuru] (vz) (1) (See 乗じる・1) to take advantage of; to follow blindly; (2) {math} (See 乗じる・2) to multiply; (P)
掛ける(P);懸ける[かける, kakeru] (v1,vt) (1) (See 壁にかける) to hang (e.g. picture); to hoist (e.g. sail); to raise (e.g. flag); (2) (See 腰を掛ける) to sit; (aux-v,v1) (3) to be partway (verb); to begin (but not complete); (4) (See 時間を掛ける) to take (time, money); to expend (money, time, etc.); (5) (See 電話を掛ける) to make (a call); (6) to multiply; (7) (See 鍵を掛ける) to secure (e.g. lock); (8) (See 眼鏡を掛ける) to put on (glasses, etc.); (9) to cover; (10) (See 迷惑を掛ける) to burden someone; (11) (See 保険を掛ける) to apply (insurance); (12) to turn on (an engine, etc.); to set (a dial, an alarm clock, etc.); (13) to put an effect (spell, anaesthetic, etc.) on; (14) to hold an emotion for (pity, hope, etc.); (15) (also 繋ける) to bind; (16) (See 塩をかける) to pour (or sprinkle, spray, etc.) onto; (17) (See 裁判に掛ける) to argue (in court); to deliberate (in a meeting); to present (e.g. idea to a conference, etc.); (18) to increase further; (19) to catch (in a trap, etc.); (20) to set atop; (21) to erect (a makeshift building); (22) to hold (a play, festival, etc.); (aux-v) (23) (See 話し掛ける) (after -masu stem of verb) indicates (verb) is being directed to (someone); (P)
生めよ殖えよ地に満てよ[うめよふえよちにみてよ, umeyofueyochinimiteyo] (exp) (id) Be fruitful, and multiply, and replenish the earth
鼠算;ネズミ算;ねずみ算[ねずみざん(鼠算;ねずみ算);ネズミざん(ネズミ算);ねずみさん(鼠算;ねずみ算), nezumizan ( nezumi san ; nezumi san ); nezumi zan ( nezumi san ); nezumisan ( nezum] (n) (1) geometric progression; (2) proliferation; multiplying like rats
Japanese-English: COMDICT Dictionary
掛ける[かける, kakeru] to multiply

multiply ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริเวณเชื่อมโยงหลายเชิง[n. exp.] (børiwēn che) EN: multiply connected region FR:
คำนูณ[v.] (khamnūn) EN: multiply FR: multiplier
คูณ[v.] (khūn) EN: multiply FR: multiplier
งอกงาม[v.] (ngøk-ngām) EN: thrive ; grow ; flourish ; burgeon ; multiply FR: se développer ; croître
เพิ่มทวี[v. exp.] (phoēm thawī) EN: multiply ; increase ; redouble ; enhance FR:
แพร่พันธุ์[v.] (phraēphan) EN: breed ; multiply ; propagate FR: se reproduire
ทวี[v.] (thawī) EN: multiply ; double ; redouble ; increase ; add ; raise ; rise FR: croître ; augmenter
เยอะ[v.] (yoe) EN: grow ; multiply FR: proliférer ; se multiplier
ยกกำลัง[v.] (yok kamlang) EN: square ; multiply by itself ; raise a number to the power of another number FR: élever à la puissance
คูณข้างหลัง[v. exp.] (khūn khāngl) EN: postmultiply FR:
คูณข้างหน้า[v. exp.] (khūn khāng-) EN: premultiply FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า multiply
Back to top