ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

enlarge

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *enlarge*, -enlarge-

enlarge ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
enlarge (vt.) ทำให้ใหญ่ขึ้น See also: ทำให้ขยาย, ทำให้กว้าง, กว้างขึ้น, โตขึ้น Syn. expand, increase
enlarge (vi.) ทำให้ใหญ่ขึ้น See also: ทำให้ขยาย, ทำให้กว้าง, กว้างขึ้น, โตขึ้น Syn. broaden
enlarge (vi.) เสริมความ See also: พูดหรือเขียนให้ละเอียด
enlarge a hole (n.) คว้านเป็นรู
enlarge on (phrv.) ขยายความ (ด้วยการพูดหรือเขียน) See also: สาธยาย, อธิบายให้ละเอียดมากขึ้น Syn. elaborate on
enlarge upon (phrv.) ขยายความ (ด้วยการพูดหรือเขียน) See also: สาธยาย, อธิบายให้ละเอียดมากขึ้น Syn. elaborate on
enlarged (adj.) ซึ่งทำงานมากเกินไป Syn. overexpanded
enlarged (adj.) บวม See also: ขยายใหญ่, พองตัว Syn. distended, puffed up Ops. shrunken
enlargement (n.) การขยาย See also: การเพิ่ม, การทำให้กว้างขึ้น Syn. expansion, increase
enlargement (n.) สิ่งที่เพิ่มเข้าไปเพื่อขยายสิ่งอื่น
English-Thai: HOPE Dictionary
enlarge(เอนลาร์จฺ') vt. ขยาย,เพิ่ม,ขยายตัว,เสริม -vi. กว้างขึ้น,โตขึ้น,ขยาย,พูดหรือเขียนอย่างละเอียด., See also: enlargeable adj. ดูenlarge enlarger n. ดูenlarge
enlargementn. การขยาย,ภาพขยาย,สิ่งที่ขยายสิ่งอื่น,สิ่งเพิ่มเติม, Syn. expansion
English-Thai: Nontri Dictionary
enlarge(vt) ขยายส่วน,ขยายตัว,ทำให้กว้างขวาง,เพิ่ม,เสริม
enlargement(n) การขยายส่วน,การขยายตัว,ภาพขยาย,สิ่งเพิ่มเติม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
enlargement, gingivalเหงือกโต [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Enlarge editionฉบับแก้ไข [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Enlargementฉบับขยายตัวพิมพ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แผ่อำนาจ (v.) increase or enlarge one´s power or influence Syn. แสดงอำนาจ, ขยายอำนาจ
คว้าน (v.) enlarge See also: broaden, widen, expand
แขวะ (v.) enlarge See also: make wider Syn. คว้าน, แหวก, แหวะ Ops. ติด, ปิด
ควาก (adv.) enlarged See also: increased
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If I enlarge this, it won't come out very sharp.ถ้าเอาภาพนี้ไปขยาย มันจะไม่ค่อยชัดเท่าไรนะ
You enlarge those too?คุณก็ขยายภาพนั่นด้วยเหรอ?
I want you to enlarge the upper right corner of his vest.ผมอยากให้คุณขยายภาพตรงมุมขวาบนของเสื้อกั๊ก
An interesting notion, Miss Austen. Oblige me a walk along the river to enlarge upon the topic.เป็นแนวคิดที่น่าสนใจมาก มิสออสติน อยากเดินไปกับผมที่แม่น้ำหน่อยมั้ย เพื่อคุยเรื่องนี้ให้มากขึ้น
I can enlarge it some more,but I'm afraid that's as good as you're gonna get.ฉันขยายมันได้ แต่ก็ดีได้แค่นี้นะ
Ponyo, enlarge this too.ปองโย่ ขยายเทียนให้ใหญ่ขึ้นหน่อยนะ
When the plaque gets to the brain, it could then trigger cerebral ischemia, which would enlarge the brain and then shut down the lungs, making it seem like strangulation.มันคงจะเคลื่อนที่เมื่อตอนที่เธอโดดบีบคอ เมื่อคลาบพลักเข้าสู้สมอง มันก็กระตุ้นส่วนนอกของสมองสั่งการ
Funaki-san... Yes? Can you enlarge the watch he's wearing for me?ฟูนากิซัง ช่วยขยายตรงนาฬิกาที่เขาสวม ทีสิครับ
Can you enlarge it and keep it rolling, please?ช่วยขยายภาพแล้วเดินภาพต่อเลยครับ
If you insist on doing it, it will enlarge your chest.ทำแบบนี้จะช่วยให้หน้าอกอึ๋มขึ้น
Can you enlarge and enhance the decomp on the neck?คุณสามารถขยายภาพการเน่าเปื่อย ช่วงตรงคอได้ไหม
All I have to do is pick a target in the photograph and I can enlarge it over a hundred times.ที่เราต้องทำคือถ่ายรูปไว้ แล้วขยายสักร้อยเท่า

enlarge ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
摄护腺肿大[shè hù xiàn zhǒng dà, ㄕㄜˋ ㄏㄨˋ ㄒㄧㄢˋ ㄓㄨㄥˇ ㄉㄚˋ, 摄护腺肿大 / 攝護腺腫大] benign prostate hypertrophy; enlargement of prostate
[kuò, ㄎㄨㄛˋ, 扩 / 擴] enlarge
甲状腺肿[jiǎ zhuàng xiàn zhǒng, ㄐㄧㄚˇ ㄓㄨㄤˋ ㄒㄧㄢˋ ㄓㄨㄥˇ, 甲状腺肿 / 甲狀腺腫] goiter (enlargement of thyroid gland)
增订[zēng dìng, ㄗㄥ ㄉㄧㄥˋ, 增订 / 增訂] revise and enlarge
增订本[zēng dìng běn, ㄗㄥ ㄉㄧㄥˋ ㄅㄣˇ, 增订本 / 增訂本] revised and enlarged edition
肿大[zhǒng dà, ㄓㄨㄥˇ ㄉㄚˋ, 肿大 / 腫大] swelling; enlargement; hypertrophy

enlarge ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
引き延ばす(P);引き延す(P);引延ばす(io)(P);引延す(io)(P);引き伸ばす(P);引き伸す(P);引伸ばす(io)(P);引伸す(io)(P);引きのばす[ひきのばす, hikinobasu] (v5s,vt) (1) to stretch larger; (2) to enlarge (photos); (3) to delay (e.g. the end of a meeting); (P)
エンラージメント[, enra-jimento] (n) enlargement
ジョブエンラージメント[, jobuenra-jimento] (n) job enlargement
リンパ節腫脹;淋巴節腫脹[リンパせつしゅちょう(リンパ節腫脹);りんぱせつしゅちょう(淋巴節腫脹), rinpa setsushuchou ( rinpa fushi shu chou ); rinpasetsushuchou ( rin tomoe fushi sh] (n) lymphadenoma; lymph node enlargement; lymphadenopathy
前立腺肥大症[ぜんりつせんひだいしょう, zenritsusenhidaishou] (n) enlargement of the prostate
取り広げる;取広げる[とりひろげる, torihirogeru] (v1,vt) to enlarge; to widen; to spread out
増大[ぞうだい, zoudai] (n,vs) enlargement; increase; (P)
広げる(P);拡げる[ひろげる, hirogeru] (v1,vt) to spread; to extend; to expand; to enlarge; to widen; to broaden; to unfold; to open; to unroll; (P)
引き伸ばし写真;引伸ばし写真;引伸写真[ひきのばししゃしん, hikinobashishashin] (n) enlarged photo; enlarged photograph
引き延ばし(P);引き伸ばし;引伸ばし;引延ばし[ひきのばし, hikinobashi] (n) (1) extension; prolongation; (2) (See 引き伸ばし写真) enlargement; (P)
引伸機[ひきのばしき, hikinobashiki] (n) enlarger
心臓肥大[しんぞうひだい, shinzouhidai] (n) enlargement of the heart
拡大[かくだい, kakudai] (n,vs) magnification; enlargement; expansion; (P)
拡大再生産[かくだいさいせいさん, kakudaisaiseisan] (n) reproduction on an enlarged or expanded scale
拡張[かくちょう, kakuchou] (n,vs) expansion; extension; enlargement; escape; ESC; (P)
拡張化[かくちょうか, kakuchouka] (n,vs) enlargement; expansion
改訂増補[かいていぞうほ, kaiteizouho] (n) revised and enlarged (edition)
東方拡大[とうほうかくだい, touhoukakudai] (n) eastward expansion; eastward enlargement
特大号[とくだいごう, tokudaigou] (n) special enlarged (bumper) issue
発展[はってん, hatten] (n,vs) (1) development; growth; advancement; unfurling; (2) expansion; extension; enlargement; (3) (recently often associated with gay sex) (See 発展場) playing around; having an active sex life; (P)
肥大[ひだい, hidai] (n,vs,adj-no) swell; enlarge; corpulence; fatness; obesity; (P)
覗き機関;覗き絡繰り;覗機関(io)[のぞきからくり, nozokikarakuri] (n) peep show; device with lens mounted on a stand or in a box to view enlarged pictures
覗き眼鏡;覗眼鏡(io)[のぞきめがね, nozokimegane] (n) (1) (See 覗き機関・のぞきからくり) peep show; device with lens mounted on a stand or in a box to view enlarged pictures; (2) (See 箱眼鏡・はこめがね) water glass; hydroscope; box, etc. with glass bottom for viewing underwater
Japanese-English: COMDICT Dictionary
拡張[かくちょう, kakuchou] expansion (vs), extension, enlargement, escape (ESC)

enlarge ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขยาย[v.] (khayāi) EN: enlarge ; expand ; extend ; get bigger ; dilate FR: agrandir ; grossir ; amplifier ; étendre ; augmenter ; élargir
ขยายบ้าน[v. exp.] (khayāi bān) EN: enlarge a house FR: agrandir une maison
ขยายห้อง[v. exp.] (khayāi hǿng) EN: make a room bigger ; enlarge a room FR: agrandir une pièce
ขยายขนาด[v. exp.] (khayāi khan) EN: magnify ; enlarge (the size) FR:
ขยายความ[v. exp.] (khayāi khwā) EN: enlarge upon ; spell out ; elucidate FR: amplifier
ขยายออกไป[v. exp.] (khayāi øk p) EN: enlarge FR:
ขยายรูป [v. exp.] (khayāi rūp) EN: enlarge a picture ; enlarge a photo FR: agrandir une photo
ขยายส่วน[v. exp.] (khayāi suan) EN: scale up ; enlarge proportionately FR:
ขยายตัว[v.] (khayāitūa) EN: expand ; get bigger ; enlarge FR: dilater ; se dilater
ขยับขยาย[v.] (khayapkhayā) EN: enlarge ; improve ; expend FR:
แขวะ[v.] (khwae) EN: enlarge ; make wider ; widen FR:
คว้าน[v.] (khwān) EN: enlarge ; bore with a reamer FR: élargir
เพิ่ม[v.] (phoēm) EN: add ; increase ; augmernt ; enhance ; enlarge ; expand ; boost ; raise ; have more FR: ajouter ; augmenter ; additionner ; agrandir ; accroître ; majorer ; étendre ; remettre ; enrichir ; booster (anglic.)
ต่อ[v.] (tø) EN: extend ; renew ; prolong ; lengthen ; enlarge ; add FR: prolonger ; renouveler
ต่อเติม[v. exp.] (tø toēm) EN: enlarge ; extend ; make an addition to ; add ; augment ; increase ; supplement ; modify FR: agrandir
ฉบับพิสดาร[n. exp.] (chabap phit) EN: unabridged édition ; unabridged version ; enlarged edition FR: édition complète [f] ; version intégrale [f]
เจ่อ[adj.] (joē) EN: swollen ; bulging ; enlarged FR:
การขยาย[n.] (kān khayāi) EN: enlargement ; magnification ; expansion ; amplification FR: agrandissement [m] ; expansion [f] ; amplification [f] ; extension [f]
การเพิ่มเติม[n.] (kān phoēmto) EN: addition ; increment ; augmentation ; raise ; enlargement ; supplement ; replenishment ; extension ; increasing FR: addition [f] ; ajout [m]
ควาก[adj.] (khwāk) EN: enlarged FR:
โปน[adj.] (pōn) EN: protrusive ; bulgy ; distended ; enlarged ; protuberant ; stalky ; bugging out FR: protubérant
ทูม[adj.] (thūm) EN: distended ; enlarged ; bulging ; swollen FR:

enlarge ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Megakolon {m}; Weitstellung des Dickdarms [med.]megacolon; colon enlargement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า enlarge
Back to top