ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

recurrence

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *recurrence*, -recurrence-

recurrence ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
recurrence (n.) การกลับมาใหม่ Syn. continuation, frequency, relapse, renewal
English-Thai: HOPE Dictionary
recurrence(รีเคอ'เรินซฺ) n. การเกิดขึ้นอีก,การกลับมาอีก,การกำเริบ,การหันกลับ,การหยิบยกขึ้นมาพิจารณาอีก.
English-Thai: Nontri Dictionary
recurrence(n) การเกิดขึ้นอีก,การกำเริบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
recurrenceการปรากฏซ้ำ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Recurrenceการกลับมามีอาการโรค [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Of me causing a recurrence of that horror here in the town where I was born and raised....ที่จะทำฝันร้ายให้เกิดขึ้นอีก ...ในเมืองนี้ เมืองที่ฉันเกิดและโตขึ้นมา
The gamma knife has a recurrence rate of over 13 percent.Gamma Knife(การผ่าตัดสมองโดยไม่ต้องผ่ากะโหลก)นั้น มีโอกาสที่จะมีโรคแทรกซ้อน 13%
But I have a hope that this recurrence might mean a second chance for both of us.แต่ผมมีความหวังว่าการกลับมาอีก นี้อาจหมายถึงโอกาสครั้งที่สองสำหรับเราทั้งคู่
This is the authentic recurrence of her ladyship the Abrasax sovereign, and we have come to claim her title.นี่คือการกลับมาอีก ที่แท้จริงของเธอตำแหน่งคุณหญิงอธิปไตย Abrasax, และเราได้มาอ้างชื่อของเธอ
I've been following his recurrences.จากนั้น ผมก็ติดตามดูอาการ และ เอ่อ...
It's called "Eternal Recurrence"; wish you could hear it.ั–gะฐั–nfully ะตmั€lะพyะตd by ะพnะต ะพf thะต wะพrld'ั• grะตะฐtะตั•t lั–vั–ng ัะพmั€ะพั•ะตrั•. /ั–
I believe Titus is aware of the recurrence.ผมเชื่อว่าติตัสได้ตระหนักถึง ของการเกิดซ้ำ
But if she is a recurrence... then this is a hell of a lot more important than wings.แต่ถ้าเธอเกิดขึ้นอีก... แล้วนี้เป็นนรกของมากขึ้น สำคัญกว่าปีก
Well, it's common for people in the first estate to leave a trust for any potential recurrence.ดีก็เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับคน ในธุรกิจแรก ที่จะออกจาก ความไว้วางใจสำหรับการเกิดซ้ำที่อาจเกิดขึ้น

recurrence ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
再発防止[さいはつぼうし, saihatsuboushi] (n) preventive measure; recurrence prevention; relapse prevention
永遠回帰[えいえんかいき, eienkaiki] (n) eternal return; eternal recurrence
反復(P);反覆[はんぷく, hanpuku] (n,vs) repetition; iteration; recursion; recurrence; recapitulation; (P)
回帰[かいき, kaiki] (n,vs) return (to); revolution; recurrence; recursion; comeback; revival; (P)
永劫回帰[えいごうかいき, eigoukaiki] (n) eternal recurrence; eternal return; Nietzsche's "ewige Wiederkunft"
Japanese-English: COMDICT Dictionary
回帰[かいき, kaiki] revolution, recurrence, regression

recurrence ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การย้อนกลับ[n.] (kān yønklap) EN: return ; recurrence ; retraction ; going back ; turning back ; reversion FR:
ความสัมพันธ์เวียนเกิด[n. exp.] (khwām samph) EN: recurrence relation ; recurring relation FR:

recurrence ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rekursionsformel {f} [math.]recurrence formula; recursion formula

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า recurrence
Back to top