ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

slacken

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *slacken*, -slacken-

slacken ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
slacken (vi.) หย่อน Syn. loosen, reduce
slacken (vt.) ทำให้หย่อน Syn. loosen, reduce
slacken off (phrv.) คลายออก Syn. slack away, slack off
slacken off (phrv.) ขี้เกียจ See also: ไม่กระตือรือร้น, ซังกะตาย Syn. ease off, ease up
slacken up (phrv.) ลดลง (ความเร็ว / ความพยายาม) Syn. slack up
English-Thai: HOPE Dictionary
slacken(สแลค'เคิน) vi.,vt. หย่อน,ยาน,คลาย,หลวม,ปล่อย,กลายเป็นช้า,เนือย,เบาลง,อ่อนลง,ทำให้หย่อน,ทำให้ยาน,ทำให้ช้า, Syn. lessen
English-Thai: Nontri Dictionary
slacken(vi,vt) เพลามือ,หย่อนลง,ผ่อน,ขี้เกียจ,ยาน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คลายตัว (v.) slacken See also: loosen, become loose, relax
ผ่อน (v.) slacken See also: relax, loosen, abate Syn. คลาย, หย่อน, บรรเทา, ทุเลา, ผ่อนคลาย
รามือ (v.) slacken See also: abate, lessen, relax, decrease, reduce, be less active, loosen Syn. วางมือ
รามือ (v.) slacken See also: abate, lessen, relax, decrease, reduce, be less active, loosen Syn. วางมือ
วางมือ (v.) slacken See also: abate, lessen, relax, decrease, reduce, be less active, loosen
วางมือ (v.) slacken See also: abate, lessen, relax, decrease, reduce, be less active, loosen
เพลา (v.) slacken See also: relax Syn. หย่อน, คลาย, ผ่อน
ราปีก (v.) slacken the speed when about to alight by reversing the wing See also: back wind by reversing the wings (as birds do), glide
การคลาย (n.) slackening See also: loosening, abatement, alleviation, ease, relief, mitigation Syn. การผ่อนคลาย, การบรรเทา, การลดหย่อน
การบรรเทา (n.) slackening See also: loosening, abatement, alleviation, ease, relief, mitigation Syn. การคลาย, การผ่อนคลาย, การลดหย่อน
การผ่อน (n.) slackening See also: loosening, abatement, alleviation, ease, relief, mitigation Syn. การคลาย, การผ่อนคลาย, การบรรเทา, การลดหย่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Slacken braces. Step lively with a will.- คอยปรับใบด้วยไอพวกคางคก
Stifle your slackened maw, you drained and tainted bitch dog.เอียงคอให้ข้ากัดซะดีๆ นังสุนัขเชื่องที่เหนื่อยอ่อน

slacken ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
懈气[xiè qì, ㄒㄧㄝˋ ㄑㄧˋ, 懈气 / 懈氣] to slacken off; to take it easy

slacken ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
緩む(P);弛む[ゆるむ, yurumu] (v5m,vi) (1) to become loose; to slacken (e.g. rope); (2) to become less tense; to relax; to let one's guard down; (3) to slacken (e.g. coldness, supervision); to become lax; (4) to become softer (e.g. ground, facial expression); (of ice) to partially melt; (5) to decrease (e.g. speed); (6) (of a market price) to go down slightly; (P)
だれる[, dareru] (v1,vi) (1) to lose interest; to weaken; to slacken; (2) to lose value after a peak (e.g. stock)
弛み[たるみ, tarumi] (n) slack; slackening; dullness; letdown
弛む[たるむ(P);たゆむ, tarumu (P); tayumu] (v5m,vi) to slacken; to loosen; to relax; (P)
弛める[たるめる, tarumeru] (v1,vt) to slacken; to loosen
怠ける(P);懶ける[なまける, namakeru] (v1,vi) (1) to be idle; to slacken; (v1,vt) (2) (See 怠る) to neglect (e.g. one's work); (P)
緩まる;弛まる[ゆるまる, yurumaru] (v5r,vi) to become loose; to slacken; to soften

slacken ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขมุบขมิบ[v.] (khamupkhami) EN: mutter ; move one's lips silently ; move the lips and mouth silently ; jerk ; twitch ; pucker and slacken alternatingly FR:
คลายตัว[v. exp.] (khlāi tūa) EN: slacken ; loosen ; become loose ; relax FR: se dénouer
เพลา[v.] (phēlā [= ph) EN: abate ; reduce ; decelerate ; slow down ; tone down ; decrease ; lessen : alleviate ; slacken ; relax FR:
เพลา[v.] (phlao) EN: abate ; slow down ; slacken FR:
ผ่อน[v.] (phǿn) EN: slacken ; abate ; relax ; loosen ; lessen ; reduce FR: relâcher ; diminuer ; détendre
รา[v.] (rā) EN: subside ; break off ; slacken FR: diminuer
ถอย[v.] (thøi) EN: decrease ; diminish ; weaken ; abate ; relax ; let up ; slacken FR: faiblir
หย่อน[v.] (yǿn) EN: lower ; diminish ; slacken ; relax ; slack ; sag FR: relâcher ; détendre
ไม่หยุดหย่อน[adv.] (mai yutyǿn) EN: tirelessly ; nonstop ; without letup ; without slackening ; incessantly FR: sans relâche ; sans arrêt ; non-stop (anglic.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า slacken
Back to top