ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lan

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lan*, -lan-

lan ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
LAN (abbr.) โครงข่ายคอมพิวเตอร์เฉพาะบริเวณ เช่น ในอาคารเดียวกัน คอมพิวเตอร์เหล่านาจะทำงานร่วมกันได้ ดึงโปรแกรมหรือข้อมูลจากกันและกันได้ แต่การทำเช่นนี้จะต้องใช้ซอฟแวร์ช่วยด้วย (คำย่อของ local area network)
lance (n.) หลาว See also: หอก, ทวน
lance corporal (n.) ยศสิบตรี
lance-shaped (adj.) ที่มีลักษณะเรียวแหลมคล้ายหลาว
lance-shaped (n.) ซึ่งมีรูปร่างเหมือนหอกหรือทวน
lanceolate (adj.) ที่มีลักษณะเรียวแหลมคล้ายหลาว Syn. lance-shaped
lancer (n.) ทหารม้าถือทวน
lancers (n.) การเต้นรำแบบหนึ่ง
lancet (n.) มีดปลายแหลมขนาดเล็กมีสองคม (ใช้สำหรับผ่าตัด)
lanch (vt.) เจาะ See also: ขุด Syn. perforate, jab, penetrate
lancinate (vt.) แทง See also: ทิ่ม Syn. stab, pierce
land (vt.) นำขึ้นบก Syn. unload, disembark
land (vt.) นำลงจอด (เครื่องบิน) See also: บินลง, ร่อนลง, ลงสู่ Syn. set on land
land (n.) พื้นดิน See also: แผ่นดิน, ผืนดิน Syn. soil, earth
land (n.) พื้นที่ชนบท See also: พื้นที่ทำการเกษตร, พื้นที่ทำนาหรือไร่ Syn. rural
land (n.) พื้นที่ที่มีขอบเขต See also: อาณาบริเวณ
land (n.) อสังหาริมทรัพย์ See also: ที่ดิน Syn. real estate
land (n.) อาณาจักร See also: ขอบเขตปกครอง, ดินแดน, เขต Syn. realm, domain
land animal (n.) terrestrial animal
land at (phrv.) (เครื่องบิน) ลงจอด See also: ขึ้นฝั่ง, ขึ้นบก, (เรือ) เข้าเทียบท่า Syn. land in, land on
land at (phrv.) มาถึง Syn. land in, land on, land up
land in (phrv.) (เครื่องบิน) ลงจอด See also: ขึ้นฝั่ง, ขึ้นบก, (เรือ) เข้าเทียบท่า Syn. land at, land on
land in (phrv.) เข้ามาถึง Syn. land at, land on, land up
land in (phrv.) ได้รับสิ่งยุ่งยากหรือไม่น่าพอใจ Syn. end up, fetch up, finish up
land lord (n.) ผู้ให้เช่า
land mine (n.) กับระเบิด (ที่ฝังอยู่ใต้ผิวดิน)
land of Nod (idm.) หลับ (ในแง่อารมณ์ขัน)
land office business (sl.) กลุ่มธุรกิจจำนวนมากที่เติบโตในเวลาอันสั้น
land on (phrv.) (เครื่องบิน) ลงจอด See also: ขึ้นฝั่ง, ขึ้นบก, (เรือ) เข้าเทียบท่า Syn. land at, land in
land on (phrv.) ชก See also: ต่อย, ตี Syn. plant on
land on (phrv.) กล่าวหา See also: ตำหนิ Syn. pack on
land on (phrv.) ดุด่า (คำไม่เป็นทางการ) See also: ว่ากล่าว, จับผิด Syn. tell off
land on (phrv.) บังคับให้ยอมรับ Syn. land with
land reform (n.) การปฏิรูปที่ดินของรัฐบาลเพื่อให้เกษตรกรมีที่ดินของตนเอง See also: การปฏิรูปที่ดิน
land travel (n.) เครื่องมือวัดจำนวนก้าวที่เดิน Syn. cyclometer
land up (phrv.) อุดด้วยโคลน Syn. earth up
land up (phrv.) คลุมรากด้วยดิน Syn. earth up
land up (phrv.) กลายเป็น (เมื่อจบ) Syn. end up
land up (phrv.) เสร็จสิ้น Syn. end up
land up (phrv.) มาถึง Syn. end up
English-Thai: HOPE Dictionary
lan(แลน) ย่อมาจาก local area network แปลว่า ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ หมายถึง การต่อเชื่อมคอมพิวเตอร์หลายเครื่องเข้าด้วยกันเป็นเครือข่าย แต่ละเครื่องจะอยู่ในบริเวณใกล้ ๆ กัน เช่น ใน อาคารเดียวกัน คอมพิวเตอร์เหล่านี้จะทำงานร่วมกันได้ ใช้ข้อมูลหรือโปรแกรมร่วมกันได้ ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือใช้อุปกรณ์บางอย่างร่วมกันได้ เช่น เครื่องพิมพ์ นับเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี ชื่อของโปรแกรมระบบแลนที่โด่งดังก็มี Novell, Windows NT ดู WAN เปรียบเทียบ
lance(ลานซฺ) n. หอก,ทวน,ทหารหอก,ทหารทวน,หลาว,ฉมวก,มีดผ่าตัดขนาดเล็กชนิดหนึ่ง. vt. กรีด, Syn. spear
lance corporalสิบตรี
lancet(ลาน'ซิท) n. มีดผ่าตัดสำหรับกรีด เป็นมีดสองคมปลายแหลมขนาดเล็ก
land(แลนดฺ) {landed,landing,lands} n. ที่ดิน,พื้นดิน,แผ่นดิน,ประเทศ,เขต,ดินแดนของประเทศ vt. ตั้งรกราก,นำไปสู่,ยึด,จับ,จับจอง,นำขึ้นบก. vi. ขึ้นบก,ขึ้นฝั่ง,สู่ -Phr. (the land ที่ดินเกษตรชนบทอาชีพการเกษตรและการปศุสัตว์), Syn. soil,g
land grabbern. ผู้แย่งชิงที่ดิน,ผู้ยึดที่ดิน
land minen. กับระเบิด (ที่ฝังอยู่ใต้ผิวดิน)
land reformn. การปฏิรูปที่ดิน
landed(แลน'ดิด) adj. มีที่ดิน,ประกอบด้วยที่ดิน,เป็นเจ้าของที่ดิน
landfall(แลนดฺ'ฟอล) n. การเข้าหาแผ่นดินการเห็นแผ่นดิน,แผ่นดินที่ดิน,แผ่นดินถล่ม
landholder(แลนดฺ'โฮลเดอะ) n. ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน,ผู้ครอบครองที่ดิน., See also: landholding n. ดูlandholder
landing(แลน'ดิง) n. การขึ้นบก,การลงสู่พื้นดิน,สถานที่ที่ขึ้นบก,พื้นหัวหรือใต้บันได,ขั้นบันได
landlady(-'เลดี) n. เจ้าของที่ผู้หญิง,เจ้าของโรงแรมที่เป็นผู้หญิง,เจ้าของบ้านเช่าที่เป็นผู้หญิง
landless(แลนดฺ'ลิส) adj. ไม่มีที่ดินของตนเอง
landlocked(แลนดฺ'ลอคทฺ) adj. ไม่มีทางออกสู่ทะเล,ล้อมรอบไปด้วยแผ่นดิน,อยู่ในน้ำที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล
landlord(แลนดฺ'ลอร์ด) n. เจ้าของที่ดิน,เจ้าของบ้านเช่า,เจ้าของโรงแรม., See also: landlordly adj. ดูlandlord, Syn. owner,proprietor
landmark(แลนดฺ'มาร์ค) n. หลักปักปันเขตที่ดิน,หลักเขตที่ดิน,เครื่องหมายชี้บ่ง, Syn. watershed
landscape(แลนดฺ'สเคพ) n. ทิวทัศน์,ลักษณะภูมิประเทศ. vt. ทำให้ทิวทัศน์ดีขึ้น, Syn. view,scenery
landscape orientationพิมพ์แนวนอนหมายถึง การพิมพ์ในแนวนอน โดยมีความกว้างของหน้ายาวกว่าความสูง (การพิมพ์แนวตั้งคือด้านกว้างสั้นกว่าด้านยาวเรียกว่า portrait orientation) บางทีใช้เป็นคำสั่งให้เลือก เมื่อต้องการสั่งพิมพ์ (Print) หรือจัดหน้าดู portrait orientation เปรียบเทียบ
landslide(แลนด'สไลดฺ) n. แผ่นดินถล่ม,แผ่นดินทลาย,การได้รับคะแนนเสียงอย่างท่วมทัน. vi. ถล่มลงมา,พังทลายลงมา, Syn. rockfall
landslip(แลนด'สลิพ) n. =landslide (ดู)
landward(แลนดฺ'เวิร์ด) adv. เข้าหาแผ่นดิน adj. มุ่งสู่แผ่นดิน, See also: landwards adj.
lane(เลน) n. ซอย,ตรอก,ทางแคบ ๆ ,ช่องถนนที่ให้รถผ่านได้หนึ่งคันต่อครั้ง,ทางวิ่งแข่งของนักกรีฑาแต่ละคน,ทางวิ่งของลูกบิลเลียด adj. เดี่ยว,โดด,สันโดษ
language(แลง'เกว็จฺ) n. ภาษา
languid(แลง'กวิด) adj. อ่อนเปลี้ย,เพลียแรง,อ่อนกำลัง,เฉื่อยชา,เหนื่อย,โรยรา,ละห้อย,เหี่ยวแห้ง,ไม่ใยดี., See also: languidness n. ดูlanguid, Syn. pensive,drooping
languish(แลง'กวิช) {languished,languishing,languishes} vi. อ่อนกำลัง,อ่อนเพลีย,อ่อนเปลี้ย,หดหู่,ไม่ใยดี,อิดโรย,ร่วงโรย,ละห้อย,โรยรา,ทำหน้าตาเศร้าหมอง., See also: languisher n. languishing adj. ดlanguishู
languor(แลง'เกอะ) n. ความอ่อนเพลีย,ความอ่อนเปลี้ยเพลียแรง,ความเซื่องซึม,ความเชื่องช้า, See also: languorous adj. ดูlanguor
lank(แลงคฺ) adj. (ขน) ชัน,เรียบตรง,ไม่หยิก,ยาวเรียว,ไม่ตั้งตรง,ยาวเหยียด,บอบบาง., See also: lankness n. ดูlank, Syn. lanky
lanky(แลง'คี) adj. ผอมสูง,ผองโย่ง,ผอมเห็นกระดูก,ยาวเหยียด., See also: lankily adv. lankiness n., Syn. spare,gaunt,lean
lanolin(แลน'นะลิน) n. ไขมันขนแกะมีน้ำผสมอยู่25-30%., Syn. lanoline,wool fat.
lantern(แลน'เทิร์น) n. โคมไฟ,โคม,โป๊ะ,ห้อง โคมไฟบนยอดประภาคาร,หน้าต่างคาดไฟคล้าย
English-Thai: Nontri Dictionary
lance(n) หอก,ทวน,หลาว,ฉมวก
lancer(n) พลหอก
lancet(n) มีดหมอ,มีดผ่าตัด
land(n) พื้นแผ่นดิน,ที่ดิน,ฝั่ง,บก,ภูมิประเทศ,ประเทศ,เมือง
landholder(n) เจ้าของที่ดิน
landing(n) การลงสู่พื้นดิน,การขึ้นบก,ท่าเรือ,โป๊ะเรือ,ชานบันได
landlady(n) เจ้าของที่ดิน(หญิง)
landlord(n) เจ้าของที่ดิน(ชาย)
landmark(n) หลักปักเขตที่ดิน,ที่หมาย
landowner(n) เจ้าของที่ดิน
landscape(n) ทิวทัศน์,ภูมิประเทศ
landsman(n) คนที่อยู่หรือทำงานบนบก
landward(adj) เข้าหาฝั่ง,มุ่งสู่ฝั่ง,หันเข้าฝั่ง
landwards(adj) เข้าหาฝั่ง,มุ่งสู่ฝั่ง,หันเข้าฝั่ง
lane(n) ตรอก,ช่องเดินรถ,ทางแคบ,ลู่วิ่ง
language(n) ภาษา,ถ้อยคำ
languish(vi) อ่อนเพลียลง,ซูบซีดลง,เฉื่อยลง,เนือยลง,อิดโรย
languor(n) ความอ่อนแอ,ความเงียบ,ความเซื่องซึม
lank(adj) ชัน,ยาวเหยียด,เรียบตรง,ยาวเรียว,ผอมโย่ง,เก้งก้าง
lantern(n) โคมไฟ,โป๊ะไฟ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
LAN (local area network)แลน (ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
lanceolate-รูปใบหอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lancetช่องรูปใบหอก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
landบ่า [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
land reformการปฏิรูปที่ดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
land-grabberผู้กอบโกยที่สาธารณะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
landformธรณีสัณฐาน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
landing gear; landing legเท้าคำยัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
landlocked statesรัฐที่ไม่มีทางออกทะเล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
landlordผู้ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
landmarkจุดกำหนด, จุดหลัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
landscape๑. ภูมิทัศน์๒. ภาพทิวทัศน์บก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
landslideการชนะอย่างท่วมท้น [ดู tidal wave] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
languageภาษา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
languorอาการโผเผ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
LAN cardการ์ดแลน, อุปกรณ์ที่เชื่อมระหว่างคอมพิวเตอร์กับสายตัวนำสัญญาณ ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถรับและส่งข้อมูลกับระบบเครือข่ายได้ ในอดีตเป็นอุปกรณ์เสริมที่ใช้ต่อเพิ่มเข้ากับเมนบอร์ดของเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ในปัจจุบันมักจะถูกประกอบรวมไปในเมนบอร์ด เนื่องจากความต้องการเชื่อมต่อเ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Lancelot (Legendary character)ลานซ์ลอต (ตัวละครในตำนาน) [TU Subject Heading]
Land ที่ดิน 1) ชีวมณฑล บนพื้นผิวโลกประกอบด้วยชั้นบรรยากาศ ชั้นดิน ชั้นหิน ลักษณะความลาดเทของพื้นที่ ลักษณะทางอุทกศาสตร์ พืช สัตว์ และผลที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน 2) ตามประมวลกฏหมายที่ดิน 2497 มาตรา 1 ที่ดิน หมายถึง "พื้นที่ดินทั่วไป และให้หมายความรวมถึงภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ลำน้ำ ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเลด้วย" [สิ่งแวดล้อม]
land information systemland information system, ระบบสารสนเทศที่ดิน (แอลไอเอส) [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Land mine victimsผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิดบก [TU Subject Heading]
Land reformการปฏิรูปที่ดิน [TU Subject Heading]
Landform ธรณีสัณฐาน แบบรูปหรือลักษณะของเปลือกโลกที่มี รูปพรรณสัณฐานต่าง ๆ กัน เช่น เป็นภูเขา ที่ราบสูง ที่ราบ และอื่น ๆ การศึกษาเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศ เรียกว่า ธรณีสัณฐานวิทยา (geomorphology) [สิ่งแวดล้อม]
Landlocked statesรัฐไร้ชายฝั่ง [TU Subject Heading]
Landlord and tenantผู้ให้เช่าและผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ [TU Subject Heading]
landmarklandmark, เครื่องหมายเด่นในภูมิประเทศ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Landscapeภูมิภาพ [TU Subject Heading]
Landslideแผ่นดินถล่ม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
landsliplandslip, แผ่นดินถล่ม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Languageภาษา, การสื่อภาษา [การแพทย์]
Lanolinลาโนลิน, สาร; น้ำมันขนแกะ; ลาโนลิน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทวน (n.) lance See also: gold-smith´s holder, collet, end-piece of a Thai fiddle Ops. เล่ม
โตมร (n.) lance See also: javelin Syn. หอกซัด
สิบตรี (n.) lance corporal See also: private first class
ขึ้นบก (v.) land See also: go ashore Syn. ยกพลขึ้นบก
ขึ้นฝั่ง (v.) land See also: go ashore from a ship Syn. ขึ้นบก
ด้าว (n.) land See also: territory, country Syn. แดน, ประเทศ
ที่ (n.) land See also: spot, lot Syn. ที่ดิน
ที่ดิน (n.) land See also: lot Syn. ที่ทาง, ที่, แผ่นดิน, พื้นดิน, พื้นที่, เนื้อที่
บริเวณ (n.) land See also: area, border, territory, region, zone, realm, domain, vicinity, boundary Syn. ดินแดน, อาณาจักร, ขอบเขต, เขตแดน, แคว้น, อาณาจักร, พื้นที่, เนื้อที่, เขต, ดินแดน, อาณาบริเวณ
บินลง (v.) land
ปถพี (n.) land See also: earth Syn. แผ่นดิน, ปถวี, ปฐพี
ปถวี (n.) land See also: earth Syn. ปถพี, แผ่นดิน, ปฐพี
ปัถพี (n.) land See also: earth Syn. ปถพี, แผ่นดิน, ปถวี, ปฐพี
ผืนดิน (n.) land See also: ground, terra firma, earth Syn. แผ่นดิน
ผืนแผ่นดิน (n.) land See also: ground, earth, terra firma Syn. พสุธา, พื้นพิภพ, ปฐพี
พื้นปฐพี (n.) land See also: ground Syn. พื้นดิน, พื้นพิภพ
พื้นพิภพ (n.) land See also: ground, earth, terra firma Syn. ผืนแผ่นดิน, พสุธา, ปฐพี
พื้นพิภพ (n.) land See also: ground Syn. พื้นดิน
พื้นแผ่นดิน (n.) land See also: ground, earth Syn. พื้นดิน, แผ่นดิน, ที่ดิน
ยกพลขึ้นบก (v.) land See also: go ashore
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He disliked her at first glanceเขาไม่ชอบเธอตั้งแต่แรกเห็น
We'd planned to meet at…พวกเราวางแผนพบกันที่...
We had planned to meet tonightพวกเราวางแผนพบกันคืนนี้
My native language is Thaiภาษาถิ่นของฉันคือ ภาษาไทย
I got there by planeฉันไปที่นั่นโดยเครื่องบิน
What do they plan to do?พวกเขาวางแผนทำอะไร
Find out what his plans areหาให้เจอว่าเขามีแผนอะไร
Where in Thailand are you from?คุณมาจากที่ไหนในประเทศไทย?
We got on the airplane just a minute or two earlyพวกเราขึ้นเครื่องก่อนเวลา 1 หรือ 2 นาทีเท่านั้น
There are many ways of learning a languageมีหลายๆ วิธีในการเรียนภาษาหนึ่งๆ
The rumor is full of slanderข่าวลือนั่นเต็มไปด้วยเรื่องใส่ร้ายป้ายสี
How many languages can you speak?คุณพูดได้กี่ภาษาหรือ?
It takes about 40 minutes by planeใช้เวลาประมาณ 40 นาที โดยเครื่องบิน
How long will it take to learn a language?ต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการเรียนภาษา?
She messed up the plansเธอทำแผนรวนหมด
In that case, there's only one explanationถ้าเป็นอย่างนั้น ก็มีคำอธิบายเพียงประการเดียว
What's your plan for the summer vacation?คุณมีแผนอะไรสำหรับการไปพักร้อนนี้?
We are planning a tour to Italy this summerพวกเรากำลังวางแผนไปเที่ยวอิตาลีกันหน้าร้อนนี้
He plans to go abroad next yearเขาวางแผนที่จะไปต่างประเทศปีหน้า
I didn't plan it this wayฉันไม่ได้วางแผนให้เป็นแบบนี้เลย
Just relax and let your mind go blankแค่ผ่อนคลายและปล่อยใจให้ว่างเปล่า
He better call, and he better have a good explanationเขาควรโทรมาและควรมีคำอธิบายที่ดีด้วย
What do you have planned for tonight?คุณวางแผนอะไรไว้สำหรับคืนนี้
I'm sure that everyone has heard of our plansฉันแน่ใจว่าทุกคนได้ยินเกี่ยวกับแผนของคุณแล้ว
My life was going according to planชีวิตของฉันเป็นไปตามแผนที่วางไว้
They aren't supposed to be available in Thailandดูเหมือนพวกมันจะหาไม่ได้ในประเทศไทย
He's planning to take advantage of it any time he wantsเขาวางแผนที่จะหาประโยชน์จากมันทุกเมื่อที่เขาต้องการ
As long as you're here, your life will become just as you plannedตราบเท่าที่เธออยู่ที่นี่ ชีวิตของเธอก็จะเป็นไปตามแผนที่เธอได้วางเอาไว้
There's no need for explanationไม่จำเป็นต้องอธิบาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The owner is lan Lamont...เจ้าของชื่อเอียน ลามอนท์ โคโรเนอร์เก็บชิ้นส่วนของเขาไว้
Although I don't think that's exactly gonna scare lan away.ฉันไม่คิดว่าจะหยุดเอียนได้
Well, lan has nearly unlimited resources.ก็ เอียนมีข้อมูลเกือบไม่จำกัด.
And lan still ended up with the Declaration of Independence.และเอียนก็ได้ใบประกาศอิสรภาพไป.
It looks like lan Howe could be a false identity.ดูเหมือนลักษณะเอียน ฮาว์ ผิด.
Anyone got a view of our friend lan Howe?มีใครเห็น เอียน ฮาว์บ้าง?
So, what, you working with lan now?ทำไมคุณถึงร่วมมือกับเอียน?
If lan tries to double-cross us, we can call the FBI and tell them right where you are.ถ้าเอียนพยายามหักหลังเรา, เราจะเรียก FBI แล้วบอกเขาว่าคุณอยู่ที่ไหน.
We made lan believe he could have the treasure.เราอยากให้เอียนเชื่อว่า เขาจะได้ขุมทรัพย์.
That means... by the time lan figures it out and comes back here, we'll still be trapped, and he'll shoot us then.หมายถึง... ถ้าเอียนแล้วกลับมาที่นี่ เรายังติดอยู่ในนี้, แล้วเขาก็จะยิงเรา.
"Hwei Lan you keep refusing to see me"ฮุ่ยหลัน... ...คุณไม่ยอมพบหน้าผม
You're in luck. Your Uncle lan came through.พวกนายโชคดีแล้ว เพราะลุงเอียนมาถึงแล้ว

lan ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
提篮儿[tí lán r, ㄊㄧˊ ㄌㄢˊ ㄖ˙, 提篮儿 / 提籃兒] a basket
一揽子[yī lǎn zi, ㄧ ㄌㄢˇ ㄗ˙, 一揽子 / 一攬子] all-inclusive; undiscriminating
阿兰文[Ā lán wén, ㄚ ㄌㄢˊ ㄨㄣˊ, 阿兰文 / 阿蘭文] Aramaic
亚特兰大[Yà tè lán dà, ㄧㄚˋ ㄊㄜˋ ㄌㄢˊ ㄉㄚˋ, 亚特兰大 / 亞特蘭大] Atlanta
澳式橄榄球[Ào shì gǎn lǎn qiú, ㄠˋ ㄕˋ ㄍㄢˇ ㄌㄢˇ ㄑㄧㄡˊ, 澳式橄榄球 / 澳式橄欖球] Australian rules football; Ozzie rules
天蓝色[tiān lán sè, ㄊㄧㄢ ㄌㄢˊ ㄙㄜˋ, 天蓝色 / 天藍色] azure
一览无遗[yī lǎn wú yí, ㄧ ㄌㄢˇ ˊ ㄧˊ, 一览无遗 / 一覽無遺] be plainly visible
巴格兰省[Bā gé lán shěng, ㄅㄚ ㄍㄜˊ ㄌㄢˊ ㄕㄥˇ, 巴格兰省 / 巴格蘭省] Baghlan province of north Afghanistan
芥兰牛肉[jiè lán niú ròu, ㄐㄧㄝˋ ㄌㄢˊ ㄋㄧㄡˊ ㄖㄡˋ, 芥兰牛肉 / 芥蘭牛肉] beef with broccoli
狂轰滥炸[kuáng hōng làn zhà, ㄎㄨㄤˊ ㄏㄨㄥ ㄌㄢˋ ㄓㄚˋ, 狂轰滥炸 / 狂轟濫炸] bomb indiscriminately
苏格兰帽[sū gé lán mào, ㄙㄨ ㄍㄜˊ ㄌㄢˊ ㄇㄠˋ, 苏格兰帽 / 蘇格蘭帽] bonnet
布兰森[Bù lán sēn, ㄅㄨˋ ㄌㄢˊ ㄙㄣ, 布兰森 / 佈蘭森] Branson or Brandsen (name); Sir Richard Branson (1950-), British millionaire and founder of Virgin
勃兰登堡[Bó lán dēng bǎo, ㄅㄛˊ ㄌㄢˊ ㄉㄥ ㄅㄠˇ, 勃兰登堡 / 勃蘭登堡] Brandenburg (e.g. gate, concertos)
白兰地[bái lán dì, ㄅㄞˊ ㄌㄢˊ ㄉㄧˋ, 白兰地 / 白蘭地] brandy
西兰花[xī lán huā, ㄒㄧ ㄌㄢˊ ㄏㄨㄚ, 西兰花 / 西蘭花] broccoli
浏览器[liú lǎn qì, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄢˇ ㄑㄧˋ, 浏览器 / 瀏覽器] browser (software)
文莱达鲁萨兰国[Wén lái Dá lǔ sà lán guó, ㄨㄣˊ ㄌㄞˊ ㄉㄚˊ ㄌㄨˇ ㄙㄚˋ ㄌㄢˊ ㄍㄨㄛˊ, 文莱达鲁萨兰国 / 文萊達魯薩蘭國] Brunei Darussalam
甘蓝菜[gān lán cài, ㄍㄢ ㄌㄢˊ ㄘㄞˋ, 甘蓝菜 / 甘藍菜] cabbage
电缆调制解调器[diàn lǎn tiáo zhì jiě diào qì, ㄉㄧㄢˋ ㄌㄢˇ ㄊㄧㄠˊ ㄓˋ ㄐㄧㄝˇ ㄉㄧㄠˋ ㄑㄧˋ, 电缆调制解调器 / 電纜調制解調器] cable modem
伊斯兰堡[Yī sī lán bǎo, ㄧ ㄙ ㄌㄢˊ ㄅㄠˇ, 伊斯兰堡 / 伊斯蘭堡] Islamabad (capital of Pakistan)
中国伊斯兰教协会[Zhōng guó Yī sī lán jiào Xié huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄧ ㄙ ㄌㄢˊ ㄐㄧㄠˋ ㄒㄧㄝˊ ㄏㄨㄟˋ, 中国伊斯兰教协会 / 中國伊斯蘭教協會] Chinese Patriotic Islamic Association
陈词滥调[chén cí làn diào, ㄔㄣˊ ㄘˊ ㄌㄢˋ ㄉㄧㄠˋ, 陈词滥调 / 陳詞濫調] cliché; commonplace; truism; stereotype
荷兰盾[Hé lán dùn, ㄏㄜˊ ㄌㄢˊ ㄉㄨㄣˋ, 荷兰盾 / 荷蘭盾] Dutch gulden
荷兰语[hé lán yǔ, ㄏㄜˊ ㄌㄢˊ ㄩˇ, 荷兰语 / 荷蘭語] Dutch (language)
展览会[zhǎn lǎn huì, ㄓㄢˇ ㄌㄢˇ ㄏㄨㄟˋ, 展览会 / 展覽會] exhibition; show
展览馆[zhǎn lǎn guǎn, ㄓㄢˇ ㄌㄢˇ ㄍㄨㄢˇ, 展览馆 / 展覽館] exhibition hall
芬兰语[Fēn lán yǔ, ㄈㄣ ㄌㄢˊ ㄩˇ, 芬兰语 / 芬蘭語] Finnish (language); suomen kieli
佛兰芒语[fó lán máng yǔ, ㄈㄛˊ ㄌㄢˊ ㄇㄤˊ ㄩˇ, 佛兰芒语 / 佛蘭芒語] Flemish (language)
橄榄球[gǎn lǎn qiú, ㄍㄢˇ ㄌㄢˇ ㄑㄧㄡˊ, 橄榄球 / 橄欖球] football played with oval-shaped ball (rugby, American football, Australian rules etc)
弗兰西斯[Fú lán xī sī, ㄈㄨˊ ㄌㄢˊ ㄒㄧ ㄙ, 弗兰西斯 / 弗蘭西斯] Francis (name)
弗兰西斯・培根[Fú lán xī sī, ㄈㄨˊ ㄌㄢˊ ㄒㄧ ㄙ· Pei2 gen1, 弗兰西斯・培根 / 弗蘭西斯・培根] Francis Bacon (1561-1626), English renaissance philospher and early scientist
法兰斯[Fǎ lán sī, ㄈㄚˇ ㄌㄢˊ ㄙ, 法兰斯 / 法蘭斯] France (phonetic transliteration)
法兰西[Fǎ lán xī, ㄈㄚˇ ㄌㄢˊ ㄒㄧ, 法兰西 / 法蘭西] France
法兰西斯[Fǎ lán xī sī, ㄈㄚˇ ㄌㄢˊ ㄒㄧ ㄙ, 法兰西斯 / 法蘭西斯] Francis (name)
富兰克林[Fù lán kè lín, ㄈㄨˋ ㄌㄢˊ ㄎㄜˋ ㄌㄧㄣˊ, 富兰克林 / 富蘭克林] Franklin
弗兰克[Fú lán kè, ㄈㄨˊ ㄌㄢˊ ㄎㄜˋ, 弗兰克 / 弗蘭克] Frank (name)
法兰克林[Fǎ lán kè lín, ㄈㄚˇ ㄌㄢˊ ㄎㄜˋ ㄌㄧㄣˊ, 法兰克林 / 法蘭克林] Franklin (name); Benjamin Franklin (1706-1790)
法兰克福[Fǎ lán kè fú, ㄈㄚˇ ㄌㄢˊ ㄎㄜˋ ㄈㄨˊ, 法兰克福 / 法蘭克福] Frankfurt (Germany)
法兰克福汇报[Fǎ lán kè fú Huì bào, ㄈㄚˇ ㄌㄢˊ ㄎㄜˋ ㄈㄨˊ ㄏㄨㄟˋ ㄅㄠˋ, 法兰克福汇报 / 法蘭克福匯報] Frankfurter Allgemeine Zeitung
格兰芬多[Gé lán fēn duō, ㄍㄜˊ ㄌㄢˊ ㄈㄣ ㄉㄨㄛ, 格兰芬多 / 格蘭芬多] Godric Gryffindor, name of wizard and house in Harry Potter's school Hogwarts 霍格沃茨

lan ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
LAN[ラン, ran] (n) {comp} local area network; LAN
LANエミュレーション[ランエミュレーション, ran'emyure-shon] (n) {comp} LAN emulation
ローカルエリアネットワーク[, ro-karuerianettowa-ku] (n) {comp} local area network; LAN
ワイヤレスLAN[ワイヤレスラン, waiyaresuran] (n) {comp} wireless LAN
構内通信網[こうないつうしんもう, kounaitsuushinmou] (n) {comp} local area network; LAN
2か国語;2ヶ国語;二ヶ国語;二か国語;二カ国語;二ヵ国語;二箇国語[にかこくご, nikakokugo] (adj-no) bilingual; in two languages
ALT[エイエルティー, eierutei-] (exp) assistant language teacher (technical term used in Japan); ALT
C3植物[シーさんしょくぶつ, shi-sanshokubutsu] (n) C3 plant (any plant, such as rice, that uses C3 carbon fixation)
C4植物[シーよんしょくぶつ, shi-yonshokubutsu] (n) C4 plant (any plant, such as corn, that uses C4 carbon fixation)
CAM植物[カムしょくぶつ, kamu shokubutsu] (n) CAM plant (any plant, such as the pineapple, that uses crassulacean acid metabolism)
C言語[シーげんご, shi-gengo] (n) {comp} C programming language
HTML[エッチティーエムエル, ecchitei-emueru] (n) {comp} hypertext markup language; HTML
KKK[ケーケーケー, ke-ke-ke-] (n) (abbr) (See クークラックスクラン) Ku Klux Klan; KKK
LL[エルエル, erueru] (n) language laboratory; LL
LLC[エルエルシー, eruerushi-] (n) (1) {comp} logical link control; LLC; (2) long-life coolant; LLC
LOCA[ロカ, roka] (n) loss-of-coolant accident; LOCA
MiG[ミグ, migu] (n) (uk) Mig (Russian aeroplane, airplane); MIG; (P)
NATO[ナトー, nato-] (n) North Atlantic Treaty Organization (Organisation); NATO
NULLPO[ぬるぽ;ヌルポ;なるぽ;ナルポ, nurupo ; nurupo ; narupo ; narupo] (n) (uk) (sl) null pointer exception (in the Java programming language)
P3C[ピーさんシー, pi-san shi-] (n) Lockheed P-3 Orion (anti-submarine and maritime surveillance aircraft); P3C
STOL[ストール;エストール, suto-ru ; esuto-ru] (n) short take-off and landing; STOL
TOEFL[トーフル;トフル;トッフル, to-furu ; tofuru ; toffuru] (n) Test of English as a Foreign Language; TOEFL
XML[エックスエムエル, ekkusuemueru] (n) {comp} (See HTML) extensible markup language; XML
xx[ちょめちょめ, chomechome] (n) (m-sl) (sometimes also **, ○○, etc.) (See 伏せ字・1) blankety-blank; bleep; used in place of sensitive word (often sexually related)
あーた[, a-ta] (n) (sl) (See あんた) you (slang for anta, often used by a wife addressing her husband)
アーバンプランナー[, a-banpuranna-] (n) urban planner
アーラン[, a-ran] (n) (also written アラン) erlang
アイスプラント[, aisupuranto] (n) ice plant (Mesembryanthemum crystallinum)
アイスランドキャットシャーク[, aisurandokyattosha-ku] (n) Iceland catshark (Apristurus laurussonii, an Atlantic species)
アイスランドポピー[, aisurandopopi-] (n) Iceland poppy (Papaver nudicaule); Icelandic poppy
アイスランド苔;イスランド苔[アイスランドごけ(アイスランド苔);イスランドごけ(イスランド苔), aisurando goke ( aisurando koke ); isurando goke ( isurando koke )] (n) (obsc) Iceland moss (Cetraria islandica); Iceland lichen
アイスランド語[アイスランドご, aisurando go] (n) Icelandic (language)
アイランド[, airando] (n) island
アイランドキッチン[, airandokicchin] (n) island kitchen
アイランドグレゴリー[, airandoguregori-] (n) island gregory (Stegastes insularis)
アイランドホッグフィッシュ[, airandohoggufisshu] (n) island hogfish (Bodianus insularis)
アイルランド語[アイルランドご, airurando go] (n) Irish (language); Erse
アウケノグラニスオッキデンタリス[, aukenoguranisuokkidentarisu] (n) bubu (Auchenoglanis occidentalis); giraffe catfish
アウロノカラメイランディ[, auronokarameirandei] (n) sulfurhead Aulonocara (species of peacock cichlid, Aulonocara maylandi maylandi)
アオイ目[アオイもく, aoi moku] (n) Malvales (order of plants)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
LANエミュレーション[LAN えみゅれーしょん, LAN emyure-shon] LAN emulation
ブロードバンドLAN[ぶろーどばんど LAN, buro-dobando LAN] broadband LAN
ラン[らん, ran] run, LAN (local area network)
ランマネージャー[らんまねーじゃー, ranmane-ja-] LAN Manager
ローカルエリアネットワーク[ろーかるえりあねっとわーく, ro-karuerianettowa-ku] local area network, LAN
逆方向LANチャネル[ぎゃくほうこうLANチャネル, gyakuhoukou LAN chaneru] backward LAN channel
順方向LANチャネル[じゅんほうこうLANチャネル, junhoukou LAN chaneru] forward LAN channel
アセンブラ言語[アセンブラげんご, asenbura gengo] assembly language
アセンブリ言語[アセンブリげんご, asenburi gengo] assembly language
インタプリータ型言語[インタプリータかたげんご, intapuri-ta katagengo] interpretive language
インタプリタ型言語[インタプリタかたげんご, intapurita katagengo] interpretive language
オブジェクト指向言語[オブジェクトしこうげんご, obujiekuto shikougengo] object- oriented language
コボル[こぼる, koboru] COBOL, Common Business Oriented Language
コンテンション[こんてんしょん, kontenshon] contention (e.g. in LANs)
コンパイラー言葉[コンパイラーことば, konpaira-kotoba] compiler language
コンピュータ依存言語[コンピュータいぞんげんご, konpyu-ta izongengo] computer-dependent language
システム試験評価計画[システムしけんひょうかけいかく, shisutemu shikenhyoukakeikaku] test plan, system test and evaluation plan
ジョブ制御言語[ジョブせいぎょげんご, jobu seigyogengo] Job Control Language, JCL
データ定義言語[データていぎげんご, de-ta teigigengo] Data Definition Language, DDL
データ操作言語[データそうさげんごう, de-ta sousagengou] Data Manipulation Language, DML
データ操作言語[データそうさげんごう, de-ta sousagengou] DML, Data Manipulation Language
データ記述言語[データきじゅつげんごう, de-ta kijutsugengou] Data Description Language (DDL)
データ記述言語[データきじゅつげんごう, de-ta kijutsugengou] DDL, Data Description Language
テキスト平面[テキストへいめん, tekisuto heimen] text plane
ドキュメンテーション言語[ドキュメンテーションげんご, dokyumente-shon gengo] documentary language
ネットワーク計画[ネットワークけいかく, nettowa-ku keikaku] network planning
ハイパメディア及び時間依存情報の構造化言語[ハイパメディアおよびじかんいぞんじょうほうのこうぞうかげんご, haipamedeia oyobijikan'izonjouhounokouzoukagengo] Hypermedia, Time-based Structuring Language, HyTime
バックプレーン[ばっくぷれーん, bakkupure-n] backplane
バランスをとる[ばらんす をとる, baransu wotoru] balance (vs)
ピクチャ[ぴくちゃ, pikucha] picture (e.g. in programming languages)
ビットプレーン[びっとぷれーん, bittopure-n] bit plane
ビュー平面[ビューへいめん, byu-heimen] view plane
ビュー平面法線[ビューへいめんほうせん, byu-heimenhousen] view plane normal
ブランキング[ぶらんきんぐ, burankingu] blanking
プログラミング言語[プログラミングげんご, puroguramingu gengo] programming language
プログラム言語[プログラムげんご, puroguramu gengo] programming language
プロジェクト立案[プロジェクトりつあん, purojiekuto ritsuan] project planning
プロジェクト計画[プロジェクトけいかく, purojiekuto keikaku] project planning
ページ記述言語[ページきじゅつげんご, pe-ji kijutsugengo] Page Description Language, PDL
ベルアトランティック[べるあとらんていっく, beruatoranteikku] Bell Atlantic (Regional Bell Operating Company - US)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
一覧[いちらん, ichiran] Thai: ตารางสรุป(เพื่อให้ดูง่าย) English: at a glance
地主[じぬし, jinushi] Thai: เจ้าของที่ดิน English: landlord
文語[ぶんご, bungo] Thai: ภาษาเขียน English: written language
文語[ぶんご, bungo] Thai: ภาษาในวรรณกรรม English: literary language
日本語[にほんご, nihongo] Thai: ภาษาญี่ปุ่น English: Japanese language
林道[りんどう, rindou] Thai: แนวป่า English: woodland path
言語[げんご, gengo] Thai: ภาษา English: language
計画[けいかく, keikaku] Thai: แผนงาน English: plan (vs)
説明[せつめい, setsumei] Thai: การอธิบาย English: explanation (vs)
謀る[はかる, hakaru] Thai: วางแผนอย่างแยบยลเพื่อผลประโยชน์บางอย่าง English: to plan
飛行機[ひこうき, hikouki] Thai: เครื่องบิน English: aeroplane

lan ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาณาจักรล้านช้าง[n. prop.] (Ānājak Lān ) EN: Realm of Lan Chang FR: royaume du Lan Chang [m]
อาณาจักรล้านนา[n. prop.] (Ānājak Lānn) EN: Kingdom of Lanna ; Lanna FR: royaume du Lan Na [m]
บ้านด่านลานหอย ; อำเภอบ้านด่านลานหอย = อ.บ้านด่านลานหอย[n. prop.] (Bān Dān Lān) EN: Ban Dan Lan Hoi ; Ban Dan Lan Hoi District FR: Ban Dan Lan Hoi ; district de Ban Dan Lan Hoi
เจียวกู่หลานเชียงดาว[n. exp.] (jīo kū lān ) EN: Gynostemma microspermum FR: Gynostemma microspermum
คลองลาน ; อำเภอคลองลาน = อ.คลองลาน[n. prop.] (Khløng Lān ) EN: Khlong Lan ; Khlong Lan District FR: Khlong Lan ; district de Khlong Lan
เครือข่ายแบบไร้สาย ; เครือข่ายไร้สาย[n. exp.] (khreūakhāi ) EN: wireless LAN ; wireless communication FR: réseau sans fil [m]
เกาะล้าน[n. prop.] (Kǿ Lān) EN: Ko Lan Island ; Ko Lan FR: île de Ko Lan [f] ; Ko Lan
แลน (ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่)[n. exp.] (LAĒN (khāi-) EN: LAN (local area network) FR:
ลานกระบือ ; อำเภอลานกระบือ = อ.ลานกระบือ[n. prop.] (Lān Krabeū ) EN: Lan Krabue ; Lan Krabue District FR: Lan Krabue ; district de Lan Krabue
ลานสัก ; อำเภอลานสัก = อ.ลานสัก[n. prop.] (Lān Sak ; A) EN: Lan Sak ; Lan Sak District FR: Lan Sak ; district de Lan Sak
ลานสกา ; อำเภอลานสกา = อ.ลานสกา[n. prop.] (Lān Sakā ; ) EN: Lan Saka ; Lan Saka District FR: Lan Saka ; district de Lan Saka
แม่ลาน ; อำเภอแม่ลาน = อ.แม่ลาน[n. prop.] (Maē Lān ; A) EN: Mae Lan ; Mae Lan District FR: Mae Lan ; district de Mae Lan
ศารทจีน[n. prop.] (Sāt Jīn ) EN: The Ghost Festival ; The Hungry Ghost Festival ; Zhong Yuan Jie ; Yu Lan Jie FR:
ศีรษะล้าน[n. exp.] (sīsa lān ) EN: baldness FR: calvitie [f]
ทรงลานบิน[n. exp.] (song lān bi) EN: crew cut ; flattop FR:
อุทยานแห่งชาติทับลาน[n. prop.] (Utthayānhae) EN: Thap Lan National Park FR:
วันศารทจีน[n. prop.] (Wan Sāt Jīn) EN: The Ghost Festival ; The Hungry Ghost Festival ; Zhong Yuan Jie ; Yu Lan Jie FR:
๑๐๐๐๐๐๐ (หนึ่งล้าน)[num.] (neung lān ;) EN: 1,000,000 (one million ; a million) FR: 1.000.000 (un million)
อาชีพอิสระ[n. exp.] (āchīp itsar) EN: freelance FR: indépendant [m] ; profession indépendante [f]
แอลแลนทอยส์[n.] (aēllaēnthøi) EN: allantois FR:
แอ่ง[n.] (aeng) EN: depressed ground ; low-lying land ; shallow lake ; basin FR: dépression [f] ; enfoncement [m] ; bassin [m]
แอบดู[v. exp.] (aēp dū) EN: peep at ; peek at ; steal a glance at FR: épier ; regarder en douce ; observer secrètement
แอบมอง[v. exp.] (aēp møng) EN: steal a glance ; take a furtive glance ; peek ; peep FR: jeter un coup d'oeil (furtif) ; regarder furtivement
แอตแลนตา[n. prop.] (Aētlaēnta) EN: Atlanta FR: Atlanta
อาหารฮาลาล[n. exp.] (āhān hālān) EN: halal food FR: cuisine halal [f] = cuisine hallal [f]
อาหารกลางวัน[n. exp.] (āhān klāngw) EN: lunch ; luncheon FR: déjeuner [m] ; repas de midi [m] ; dîner [m] (Belg) ; lunch [m]
อาหารไทย[n. exp.] (āhān Thai) EN: Thai food ; Thai cuisine FR: cuisine thaïe [f] ; cuisine thaïlandaise [f] ; nourriture thaïe [f]
ไอซ์แลนด์[n. prop.] (Ailaēn ) EN: Iceland FR: Islande [f]
ไอร์แลนด์[n. prop.] (Ailaēn ) EN: Ireland FR: Irlande [f]
ไอส์แลนด์[n.] (ailaēn) EN: island FR: île [f]
เหนือ[n. prop.] (Ailaēn Neūa) EN: Northern Ireland FR: Irlande du Nord [f]
อ้ายงั่ว[n.] (āi-ngūa) EN: Anhinga melanogaster FR:
อาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่[n. exp.] (ākān klan p) EN: urinary incontinence FR: incontinence d'urine [f]
อาการลังเล[v. exp.] (ākān langlē) EN: show signs of hesitation ; show signs of indecision ; show signs of wavering FR:
อากาศยาน[n.] (ākātsayān) EN: aircraft ; airplane ; aeroplane ; airship FR: avion [m] ; aéronef [m] (vx)
อากาเว่[n. exp.] (ākāwē) EN: Century Plant ; Agave ; maguey ; Agave americana FR: agave [m]
อาคาร[n.] (ākhān) EN: building ; structure ; hall ; house ; plant ; terminal FR: immeuble [m] ; bâtiment [m] ; édifice [m] ; building [m] (anglic.) ; construction [f] ; établissement [m] ; hall [m] ; terminal [m] ; salle [f]
อัครสาวก[X] (akkhrasāwok) EN: the principle disciples of the Buddha ; Sariputta and Moggallana FR:
อักษรกลาง[n. exp.] (aksøn klāng) EN: middle tone consonant ; medium tone consonant ; middle-class letters FR: consonne moyenne [f]
อลานา = อลาน่า[n. prop.] (Alānā ) EN: Alana FR: Alana

lan ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absatz {m} (Gelände)terrace
Restposten {m} der Zahlungsbilanzaccommodating items
Zusammenklang {m} | Zusammenklänge
fahrplanmäßig; planmäßig {adv}; nach Planaccording to schedule; on time
Ackerbau {m}; Landwirtschaft
Ackerland {n}arable farm land; farmland
Ehrenbeleidigungsklage {f}action for libel; action for slander; libel action
Ehrverletzungsprozess {m}action for libel; action for slander; libel action
Aktivsaldo {n}; aktive Handelsbilanz [fin.]active trade balance
Manuskauz {m} [ornith.]Admiralty Islands Hawk Owl
Passivsaldo {n}; Unterbilanz
Flugzeugreifen {m}aeroplane tyre; aircraft tyre
Gesamtsaldo {m}aggregate balance
vor {prp; +Dativ} | vor kurzem | vor langer Zeit | vor einem Jahrago | a short while ago | a long time ago | a year ago
planlos; ziellos {adj} | planloser | am planlosestenaimless | more aimless | most aimless
Luftüberwachungssystem {n}airborne surveillance system
Alanin {n} [biochem.]Alanine
Aleuten {pl} (Inselbogen zwischen Beringmeer und Pazifik) [geogr.]Aleutian Islands
algorithmische Programmiersprache {f}algorithmic language
Auen {pl}alluvial area; alluvial land
Almenschmätzer {m} [ornith.]Moorland Chat
entlang {prp; +Akkusativ; +Dativ; +Genitiv} | den Weg entlang; entlang dem Weg; entlang des Wegesalong | along the path
entlang; weiter; vorwärts {adv} | am Fluss entlang | Dort entlang, bitte!along | along the river | That way please!
längs {prp; +Genitiv} | längs der Straßealong | along the road
Alternativplan {m}alternative plan
Alternativplanung {f}alternative planning
Alternativsprache {f}alternative language
Amazonas-Schwertpflanze {f} (Echinodorus spp.)amazon sword (plant)
Ambulanz {f}ambulance; outpatients' department; out-patient care
ambulant {adj} | ambulanter Patient; ambulant behandelter Patient | ambulante Behandlung | ambulant behandelt werdenoutpatient | outpatient | outpatient treatment | to get outpatient treatment
Krankentransport {m}ambulance service
Sanitäter {m}ambulance man
Anger {m}; Gemeindeland
Angoladrongoschnäpper {m} [ornith.]Angolan Flycatcher
Angolaner {m}; Angolanerin
Jahresbilanz {f}annual balance
Schuppenkopf-Fliegenstecher {m} [ornith.]Planalto Tyrannulet
Aquaplaning {n} [auto]aquaplaning; hydroplaning
Wasserpflanze {f}aquatic plant
Anbaugebiet {n}arable land

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lan
Back to top