ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

penetrate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *penetrate*, -penetrate-

penetrate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
penetrate (vt.) แทรกซึม See also: ทะลุ, ทะลวงเข้าไป Syn. infiltrate, seep
penetrate (vt.) ขยายอิทธิพล See also: แผ่ขยายวัฒนธรรม
penetrate (vt.) ได้ส่วนแบ่งตลาด
penetrate (vt.) เข้าใจ Syn. discern, perceive, comprehend
penetrate (vt.) สอดใส่ (อวัยวะเพศชายเข้าไปทางช่องคลอดหรือทวารหนัก) Syn. insert Ops. withdraw
penetrate into (phrv.) แทรกซึมเข้าไป See also: ผ่านเข้าไป, ทะลุเข้าไป
penetrate through (phrv.) ลอดผ่าน See also: ทะลุผ่าน
penetrate to (phrv.) เข้าไปถึง See also: ทะลุเข้าไปยัง
penetrate with (phrv.) แพร่กระจายไปด้วย See also: อบอวลไปด้วย Syn. imbue with, permeate with
English-Thai: HOPE Dictionary
penetrate(เพน'นิเทรท) vt. ผ่านทะลุ,เจาะทะลุ,แทง,ลอด,บุกเข้าไป,แทรกซึม,มองทะเล,มอง, Syn. pierce,perforate,permeate
English-Thai: Nontri Dictionary
penetrate(vt) ทะลุเข้าไป,เจาะ,แทง,ลอด,ฝ่าเข้าไป,บุก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ด้นดั้น (v.) penetrate See also: force one´s way through Syn. ดั้นด้น, ด้น, มุ่งหน้าฝ่าไป, มุ่ง
มุ่งหน้าฝ่าไป (v.) penetrate See also: force one´s way through Syn. ดั้นด้น, ด้น, มุ่ง
รู้ทันเหตุการณ์ (v.) penetrate See also: see through a trick, grasp, comprehend, suss out, work out
หยั่งลึก (v.) penetrate deeply
เจาะตลาด (v.) penetrate the market See also: break into the market
เจาะตลาด (v.) penetrate the market See also: break into the market
เจาะตลาด (v.) penetrate the market See also: break into the market
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Break the crust so that the milk can penetrate its center...บิเปลือกออก ให้กะทิชอนไชไปถึงใจกลาง
We've intercepted information about allow to penetrate the securityเราพึ่งได้ข้อมูลในการเจาะระบบรักษาความปลอดภัย
How do we penetrate years, centuries, of historical distortion..ประวัติศาสตร์ที่บิดเบือนมาเป็นร้อยๆปีทำอย่างไรเราจะเข้าถึงแก่น
How can we penetrate the human mind?เราจะแทรกซึมจิตใจมนุษย์ได้อย่างไร
Nestas classes I am going to try penetrate in your mind.บทเรียนนี้ฉันจะพยายามแทรกซึมเข้าไปในความคิดเธอ
We picked up intel that someone might try to penetrate one of the lab's secure facilities.เราได้รับข่าวกรองว่า อาจจะมีคนพยายามเจาะเข้าไป ในระบบรักษาความปลอดภัยของห้องแล็บ
These are infrared photos, and they penetrate through multiple subdural layers.Eyedrops don't stop you from screaming or fighting back. All right.
We could penetrate every goddamn Salafi mosque in the world and still not even get close.เราแทรกซึมไปตามมัสยิดทั่วโลก แต่ยังหาตัวเชาไม่ได้
The sunbeams that the ice sheet previously reflected back now penetrate the dark water, heating it up.แสงอาทิตย์ซึ่งแผ่นน้ำแข็งเคยสะท้อนกลับ ตอนนี้ได้ส่องทะลุลงไป ในน้ำและเพิ่มอุณหภูมิ
We're therefore are asking you to authorize the rescue operation before juma manages to penetrate the lockdown.เราจึงต้องการคำสั่งจากท่าน\ ในการปฏิบัติการ ก่อนที่จูม่าจะหาวิธีเปิดห้องล็อคดาวน์ได้
That script on the funeral home -- We couldn't penetrate it.ที่นั่นเป็นบ้านที่ฝังศพ เราไม่สามารถเข้าไปได้
They have no weapon that can penetrate its heavy armor.พวกมันไม่มีอาวุธที่จะทำลาย เกราะอันแข็งแกร่งของมันได้

penetrate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
深入[shēn rù, ㄕㄣ ㄖㄨˋ, 深入] penetrate deeply; thorough
水滴石穿[shuǐ dī shí chuān, ㄕㄨㄟˇ ㄉㄧ ㄕˊ ㄔㄨㄢ, 水滴石穿] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty.
滴水石穿[dī shuǐ shí chuān, ㄉㄧ ㄕㄨㄟˇ ㄕˊ ㄔㄨㄢ, 滴水石穿] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty.
滴水穿石[dī shuǐ chuān shí, ㄉㄧ ㄕㄨㄟˇ ㄔㄨㄢ ㄕˊ, 滴水穿石] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty.
穿透[chuān tòu, ㄔㄨㄢ ㄊㄡˋ, 穿透] penetrate
鞭辟入里[biān pì rù lǐ, ㄅㄧㄢ ㄆㄧˋ ㄖㄨˋ ㄌㄧˇ, 鞭辟入里 / 鞭闢入裡] penetrated; trenchant; incisive

penetrate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
射通す[いとおす, itoosu] (v5s,vt) to pierce; to penetrate
突き抜く;突抜く[つきぬく, tsukinuku] (v5k) to pierce; to shoot through; to penetrate
突き通す[つきとおす, tsukitoosu] (v5s,vt) to pierce; to penetrate
突き通る[つきとおる, tsukitooru] (v5r,vi) to penetrate
入り込む(P);這入り込む;入りこむ[はいりこむ(P);いりこむ(入り込む;入りこむ), hairikomu (P); irikomu ( hairikomu ; iri komu )] (v5m,vi) (1) to go into; to come into; to penetrate; to get in; to step in (a house); (2) to become complicated; (P)
徹する[てっする, tessuru] (vs-s) to sink in; to penetrate; to devote oneself; to believe in; to go through; to do intently and exclusively; (P)
染みる(P);沁みる;滲みる;浸みる;泌みる[しみる, shimiru] (v1,vi) (1) to pierce; to penetrate; to soak in; to permeate; (2) (染みる, 沁みる only) to (enter a wound or sensitive area and) sting; (3) to be infected (with vice); to be steeped (with prejudice); (P)
染み渡る;滲み渡る[しみわたる, shimiwataru] (v5r,vi) to penetrate; to pervade; to spread
突き破る[つきやぶる, tsukiyaburu] (v5r,vt) to break through; to penetrate; to pierce
見破る(P);看破る[みやぶる, miyaburu] (v5r,vt) to see through another's thoughts; to have a sharp eye; to penetrate; to fathom; (P)
貫く[つらぬく, tsuranuku] (v5k,vt) (1) to go through; to pierce; to penetrate; (2) to persist; to stick to; (P)
貫通[かんつう, kantsuu] (n,vs,adj-no) pierce; penetrate; perforate; (P)
通る(P);徹る;透る[とおる, tooru] (v5r,vi) (1) to go by; to go past; to go along; to travel along; to pass through; to use (a road); to take (a route); to go via; to go by way of; (2) (of public transport) to run (between); to operate (between); to connect; (3) to go indoors; to go into a room; to be admitted; to be shown in; to be ushered in; to come in; (4) to penetrate; to pierce; to skewer; to go through; to come through; (5) to permeate; to soak into; to spread throughout; (6) to carry (e.g. of a voice); to reach far; (7) to be passed on (e.g. of a customer's order to the kitchen); to be relayed; to be conveyed; (8) to pass (a test, a bill in the House, etc.); to be approved; to be accepted; (9) to go by (a name); to be known as; to be accepted as; to have a reputation for; (10) to be coherent; to be logical; to be reasonable; to be comprehensible; to be understandable; to make sense; (11) to get across (e.g. of one's point); to be understood; (12) to be straight (e.g. wood grain); (13) (arch) to be well-informed; to be wise; (suf,v5r) (14) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... thoroughly; (P)

penetrate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุก[v.] (buk) EN: trespass ; intrude ; penetrate FR: pénétrer ; franchir
ชำแรก[v.] (chamraēk) EN: edge through (a crowd) ; shoulder a way through ; penetrate ; infiltrate FR:
ด้น[v.] (don) EN: push forward ; penetrate into FR:
เจาะ[n. exp.] (jǿ) EN: make a hole ; bore ; puncture ; perforate ; drill ; pierce ; punch a hole ; penetrate FR: percer ; perforer ; forer ; poinçonner ; trouer
กำซาบ[v.] (kamsāp) EN: permeate ; penetrate FR:
เข้าไป[v. exp.] (khao pai) EN: enter ; go into ; get into ; penetrate ; go through FR: s'engager ; pénétrer ; entrer
เข้าสู่[v. exp.] (khaosū) EN: reach ; enter ; penetrate into ; approach ; move towards FR: entrer dans ; atteindre ; aborder ; pénétrer
แทรก[v.] (saēk) EN: insert ; infiltrate ; penetrate ; insinuate ; introduce FR: se faufiler ; se frayer un chemin ; s'infiltrer ; insérer
แทรกซอน[v.] (saēksøn) EN: insert ; penetrate ; pass in ; through ; squeeze in FR:
ซึมซาบ[v.] (seumsāp) EN: absorb ; penetrate ; suffuse ; permeate ; soap into FR:
เสียบ[v.] (sīep) EN: stab ; prick ; pierce ; penetrate ; pin ; skewer ; impale FR: embrocher ; empaler
เสียด[v.] (sīet) EN: pierce ; penetrate painfully ; thrust into painfully ; feel pain ; feel a sharp pain FR: ressentir une douleur aiguë
ตะบัน[v.] (taban) EN: punch ; pierce ; poke ; penetrate ; pound ; stab FR: frapper
ตำ[v.] (tam) EN: pierce ; puncture ; prick ; penetrate ; hole FR: percer ; transpercer ; piquer
ตามทัน[v.] (tāmthan) EN: see through a trick ; penetrate FR:
แทง[v.] (thaēng) EN: stab ; pierce ; puncture ; gore ; spear ; prick ; sting ; penetrate FR: transpercer ; harponner ; encorner ; percer ; piquer ; enferrer (r.)
ทะลุ[v.] (thalu) EN: pierce through ; go through ; bore through ; puncture through ; penetrate through ; break FR: percer ; pénétrer ; traverser ; transpercer ; franchir
ทะลุทะลวง[v. exp.] (thalu thalū) EN: pierce ; penetrate FR:
ตีโจทย์แตก[v. exp.] (tī jōt taēk) EN: penetrate a problem ; penetrate an issue ; solve a problem FR:
ตีประเด็นแตก[v. exp.] (tī praden t) EN: penetrate a problem ; penetrate an issue ; solve a problem FR:
ตีแตก (ตี...แตก)[v. exp.] (tī ... taēk) EN: penetrate ; break through FR:
แหวก[v.] (waēk) EN: penetrate ; make one's way ; push aside FR:
หยั่งลึก[v. exp.] (yang leuk) EN: penetrate deeply FR:
ด้นดั้น[v.] (dondan) EN: penetrate; force one's way through FR: forcer le passage

penetrate ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Durchgängigkeit {f}ability to penetrate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า penetrate
Back to top