ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

perforate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *perforate*, -perforate-

perforate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
perforate (vt.) ทำให้เป็นรู See also: แทงให้เป็นรู, เจาะให้เป็นรู Syn. pierce, punch
perforated (adj.) ซึ่งทำให้เป็นรู See also: ซึ่งแทงให้เป็นรู, ซึ่งเจาะให้เป็นรู Syn. pierced, punctured
English-Thai: HOPE Dictionary
perforated tapeแถบเจาะรู เทปเจาะรูหมายถึง แถบกระดาษ (paper tape) ที่นำมาเจาะรูเพื่อใช้เป็นสื่อส่งข้อมูลเข้าไปเก็บในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ (ถ้าเป็นบัตร ก็เรียกว่า perforated card) ดู paper tape ประกอบ
English-Thai: Nontri Dictionary
perforate(vt) เจาะรู,แทง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
perforated๑. -ถูกแทงทะลุ๒. -เป็นรู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perforated tapeแถบเจาะรู [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฉลุ (v.) perforate See also: fret, carve, engrave Syn. ปรุ
ทำให้เป็นรูๆ (v.) perforate See also: make holes in, punch holes, be holed
ปรุ (v.) perforate See also: make holes in, punch holes, be holed Syn. ทำให้เป็นรูๆ
ปรุ (adj.) perforated See also: full of holes Syn. เป็นรูๆ
เป็นรูๆ (adj.) perforated See also: full of holes
ลายฉลุ (n.) perforated design
ฉลุลาย (v.) perform perforated framework
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You perforated his lung. It'll take hours to bleed out.คุณยิงทะลุปอดเขา มันจะใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าเลือดจะไหลหมด
The weapon... went through the brain stem, perforated the internal carotid artery.อาวุธนี่... ตรงผ่านเข้าไปในก้านสมอง เจาะทะลุหลอดเลือดแดงอินเทอร์นัลคาโรติด
These fragments could have perforated your colon and killed you.เศษเหล่านี้จะเข้าไปเจาะลำไส้คุณ และฆ่าคุณ
Lacerated spinal column, cracked sternum, shattered collarbone, perforated liver, and one hell of a headache.กระดูกสันหลังฉีกขาด, กระดูกแตก กระดูกไหปลาร้าแตก

perforate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
水切りかご;水切り籠[みずきりかご, mizukirikago] (n) dish drainer; drainer tray; draining basket; perforated basket
点線[てんせん, tensen] (n) dotted line; perforated line
穴明き銭[あなあきせん, anaakisen] (n) perforated coin
穴杓子[あなじゃくし, anajakushi] (n) perforated ladle
脱境界[だっきょうかい, dakkyoukai] (n) (See 無境界) weakened boundary; perforated boundary; dissolved boundary
蟇目;引目[ひきめ, hikime] (n) (abbr. of 響目) large, perforated, turnip-shaped arrowhead cover made of Japanese bigleaf magnolia or paulownia; harmless arrow affixed with such a cover (that whistles when shot and is used to drive off evil spirits)
貫通[かんつう, kantsuu] (n,vs,adj-no) pierce; penetrate; perforate; (P)

perforate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไช[v.] (chai) EN: ream ; pierce ; bore ; drill ; perforate FR: percer ; trouer ; perforer ; fouir
ฉลุ[v.] (chalu) EN: perforate ; cut out ; carve ; chase FR: chantourner
เจาะ[n. exp.] (jǿ) EN: make a hole ; bore ; puncture ; perforate ; drill ; pierce ; punch a hole ; penetrate FR: percer ; perforer ; forer ; poinçonner ; trouer
เจาะรู[v. exp.] (jǿ rū) EN: make a hole ; perforate FR: trouer ; perforer ; faire un trou ; creuser un trou ; percer un trou
พรุน[adj.] (phrun) EN: riddled ; holed ; perforated ; full of holes FR: criblé ; alvéolé ; poreux
โปร่ง[adj.] (prōng) EN: airy ; well ventilated ; perforated ; full of holes FR: aéré ; ajouré ; ventilé
ปรุ[adj.] (pru) EN: perforated ; riddled FR: criblé ; perforé
โหว่[adj.] (wō) EN: hollow ; perforated ; gaping FR: grand ouvert ; troué

perforate ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Langlochstein {m}horizontally perforated block
Lochblech {n}perforate plate; perforated steel plate
Lochblechabdeckung {f}perforated plate covering
Lochblechdiffusor {m} [techn.]perforated sheet-metal air flow diffuso
Lochblechregalboden {m}perforated shelf board
Abströmlochblech {n}perforated sheet metal plate for air discharge

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า perforate
Back to top