ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stab

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stab*, -stab-

stab ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stab (vt.) แทง See also: ทิ่ม, จิ้ม, แยง Syn. knife, pierce, thrust
stab (n.) การแทง See also: การทิ่ม, การจิ้ม Syn. jab, prick, puncture
stab (n.) การวิจารณ์อย่างรุนแรง Syn. severe criticism
stab (n.) ความเจ็บปวดอย่างกะทันหัน Syn. sting, twinge
stab (n.) ความพยายาม Syn. attempt, endeavour, try
stab at (phrv.) ทิ่ม See also: แทง, กะซวก
stab in (phrv.) แทงไปที่ See also: ทิ่มเข้าไป, กะซวกเข้า
stab in (phrv.) ลอบกัด See also: หักหลัง
stab someone to the heart (idm.) ทำให้สะเทือนใจ See also: ทำร้ายจิตใจ (อย่างมาก)
stabile (n.) ชิ้นส่วนของรูปแกะสลักที่ไม่เคลื่อนไหว Syn. sculpture
stabile (adj.) มั่นคง See also: ไม่เปลี่ยนแปลง Syn. fixed, stable
stability (n.) สภาพคงที่ Syn. steadiness Ops. imbalance
stability (n.) เสถียรภาพ See also: ความมั่นคง Syn. consistency, steadiness
stability (n.) ความเด็ดเดี่ยว See also: ความแน่วแน่ Syn. firmness, unchangeability
stabilize (vt.) ทำให้มั่นคง See also: ทำให้มีเสถียรภาพ Syn. secure, steady
stabilize (vi.) มั่นคง See also: มีเสถียรภาพ Syn. secure, steady
stabilize (vt.) ทำให้คงที่ See also: รักษาระดับ Syn. maintain, sustain
stabilizer (n.) ปีกท้ายที่ทำให้เครื่องบินบินได้อย่างคงที่ Syn. aileron
stabilizer (n.) สารกันบูด Syn. preservative
stabilizer (n.) คนหรือสิ่งที่ทำให้มั่นคง
stable (adj.) มั่นคง See also: แน่วแน่, ไม่เปลี่ยนแปลง Syn. constant, firm, steady Ops. unstable
stable (adj.) คงรูป See also: อยู่ตัว, คงตัว Syn. fixed, permanent
stable (n.) คอกม้า See also: โรงม้า Syn. corral, pen, shelter
stable (vt.) นำเข้าคอก See also: ใส่ในคอก Syn. corral, pen
stableboy (n.) เด็กเลี้ยงม้า See also: เด็กเลี้ยงสัตว์ในคอก Syn. groom, hostler
stableman (n.) ชายเลี้ยงม้า See also: ชายเลี้ยงสัตว์ในคอก Syn. groom, ostler
stablemate (n.) ม้าเจ้าของเดียวกัน See also: ม้าคอกเดียวกัน
stablemate (n.) คนที่มาจากค่ายเดียวกัน
English-Thai: HOPE Dictionary
stab(สแทบ) vt.,vi. แทง,ทิ่ม,จิ้ม,เสียดแทง n. การแทง,การทิ่ม,การจิ้ม,การพยายามในระยะสั้น,บาดแผลจากการแทง,ความเจ็บปวดกะทันหันที่อยู่ไม่นาน -Phr. (stab (someone) in the back ทำร้ายข้างหลัง ลอบกัด), Syn. jab,pierce
stabilise(สเท'บิไลซ) vi.,vt. (ทำให้) กลายเป็นคงที่ (มั่นคง,สม่ำเสมอ,มีเสถียรภาพ) ., See also: stabilisation,stabilization n., Syn. secure,brace ###A. loosen
stabiliser(สเท'บิไลเซอะ) n. ผู้ทำให้คงที่ (สม่ำเสมอ,มั่นคง,มีเสถียรภาพ) ,สิ่งที่ทำให้คงที่ (สม่ำเสมอ,มั่นคง,มีเสถียรภาพ)
stability(สทะบิล'ลิที) n. ความมั่นคง, Syn. steadiness,poise
stabilize(สเท'บิไลซ) vi.,vt. (ทำให้) กลายเป็นคงที่ (มั่นคง,สม่ำเสมอ,มีเสถียรภาพ) ., See also: stabilisation,stabilization n., Syn. secure,brace ###A. loosen
stabilizer(สเท'บิไลเซอะ) n. ผู้ทำให้คงที่ (สม่ำเสมอ,มั่นคง,มีเสถียรภาพ) ,สิ่งที่ทำให้คงที่ (สม่ำเสมอ,มั่นคง,มีเสถียรภาพ)
stable(สเท'เบิล) adj. มั่นคงn. โรงม้า,คอกวัว,คอกสัตว์,vt. ใส่ไว้ในคอก, See also: stableness n. stably adv., Syn. firm,fixed,sturdyf
stable boyn. เด็กเลี้ยงม้า,เด็กเลี้ยงสัตว์ในคอก
stableman(สเท'เบิลเมิน,-แมน) n. ชายเลี้ยงม้า,ชายเลี้ยงสัตว์ในคอก pl. stablemen
stably(สเท'บลี) adv. อย่างมั่นคง, Syn. firmly,steadily
English-Thai: Nontri Dictionary
stab(vt) ทำร้าย,แทง,ทำลาย,ทิ่ม,จิ้ม
stability(n) เสถียรภาพ,ความคงที่,ความมั่นคง,ความเที่ยง,ความแน่วแน่
stabilize(vt) ทำให้มั่นคง,ทำให้คงที่,ทำให้สม่ำเสมอ,ทำให้มีเสถียรภาพ
stable(adj) มีเสถียรภาพ,คงที่,มั่นคง,แน่วแน่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
stabileประติมากรรมสถิต [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stabilityเสถียรภาพ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
stabilizeทำให้มีเสถียรภาพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
stabilizer bar; antiroll bar; stabilizer; sway barท่อนกันโคลง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
stableเสถียร, คงตัว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stabiliser or Stabilizer1. (ยาง) สเตบิไลเซอร์ คือ สารที่มีอยู่หรือเติมลงไปในยางดิบ เพื่อรักษาสมบัติให้ดีเท่าหรือใกล้เคียงค่าเดิมระหว่างการทำให้แห้ง กระบวนการผลิตและการเก็บรักษา 2.(น้ำยาง)สเตบิไลเซอร์ คือ สารที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือเติมลงไปในน้ำยางเพื่อป้องกันการรวมตัวหรือ จับตัวเป็นก้อนของอนุภาคยางระหว่างกระบวนการผลิตและ/หรือการผสมสารเคมี [เทคโนโลยียาง]
Stabilityเสถียรภาพ [TU Subject Heading]
stable compoundสารประกอบเสถียร, สารประกอบที่อยู่ตัวไม่สลายตัวหรือเปลี่ยนแปลงเป็นสารอื่นได้ง่าย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จ้วง (v.) stab See also: pierce, cut, hit, beat Syn. ฟัน, ตี
จิ้ม (v.) stab
ทิ่ม (v.) stab See also: thrust, pierce, prick, poke Syn. ทิ่มแทง, ทะลวง
ทิ่มตำ (v.) stab See also: stab and strike Syn. ทิ่มแทง
ทิ่มแทง (v.) stab See also: prick
เสียบ (v.) stab See also: insert, prick, pierce Syn. แทง, ทิ่ม
แทง (v.) stab See also: pierce, knife, jab Syn. ทิ่มแทง
ปัก (v.) stab down See also: plunge down, put in thrust Syn. ทิ่ม
ปัก (v.) stab down See also: plunge down, put in thrust Syn. ทิ่ม
ทิ่มตำ (adv.) stabbingly Syn. ทิ่มแทง
ความคงตัว (n.) stability See also: firmness, security, soundness, stableness, steadiness Syn. ความมั่นคง
ความมั่นคง (n.) stability See also: durability, endurance
ความเสถียร (n.) stability See also: steadiness, strongness Syn. ความมั่นคง, ความแข็งแรง, ความแน่วแน่
ความแข็งแรง (n.) stability See also: steadiness, strongness Syn. ความมั่นคง, ความแน่วแน่
ฐิติ (n.) stability See also: durability, endurance Syn. ความมั่นคง, ความอดทน
ฐิติ (n.) stability See also: durability, endurance Syn. ความมั่นคง, ความอดทน
ฝั่งฝา (n.) stability See also: firmness Syn. เป็นฝั่งฝา, เป็นฝั่งเป็นฝา
เป็นฝั่งฝา (n.) stability See also: firmness Syn. เป็นฝั่งเป็นฝา
เสถียรภาพ (n.) stability See also: firmness, security, soundness, stableness, steadiness Syn. ความมั่นคง, ความคงตัว
คอก (n.) stable See also: stall, pen, fold (sheep), coop (duck, cock), sty (pig), corral (elephant, horse, cattle) Syn. เล้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Somebody saw the kid stab his father. What more do we need?ใครบางคนเห็นเด็กแทงพ่อของเขา มีอะไรมากกว่าที่เราจะต้อง?
There was this whole business about the stab wound and how it was made.มีธุรกิจทั้งหมดนี้เกี่ยวกับบาดแผลที่ถูกแทงเป็นและวิธีการที่มันถูกสร้างขึ้น
It's very awkward to stab down into the chest of someone over half a foot taller.มันเป็นเรื่องที่น่าอึดอัดใจมากที่จะแทงลงไปที่หน้าอกของคนกว่าครึ่งเท้าสูง
Now, this is the way I'd stab a man who was... taller than I was.ตอนนี้เป็นวิธีที่ผมแทงคนที่เป็น ... สูงกว่าผม
Just stab her once nice and deep in the heart.เพียงแค่ แทง เธออีกครั้ง ที่ดีและ ลึกลงไปใน หัวใจ
Tell me, Matthew, where did you stab her?บอก แมทธิว ที่ คุณไม่ แทง เธอ
A knife is painful you stab your neck if you can't cut an artery properly you don't die ... did you know that?ใช้มีดมันเจ็บน่ะ เธอจะต้องแทงคอตัวเอง ถ้าเธอไม่สามารถตัดหลอดเลือดแดงได้อย่างถูกต้อง\\\ เธอจะไม่ตาย.. เธอรู้ใช้มั้ย?
J.D., get her off of me before I stab her ass!เจ.ดี.,เอานังนี่ออกไปจากตัวฉัน ก่อนที่ฉันจะฆ่านังโง่นี่
"We should totally just stab Caesar!""เราก็แค่ไล่ซีซาร์ออกไป!"
Do not shake the hand that will stab you.อย่าจับมือกับคนที่กำลังจะแทงเรา
Should I stab her on the left or right?แล้วจะแทงข้างซ้ายหรือว่าข้างขวาดีล่ะ?
Hirose Family Grave she was like a stab to the heartยังไงก็ไม่เข้าใจ หลุมศพตระกูลHirose

stab ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
暗箭[àn jiàn, ㄢˋ ㄐㄧㄢˋ, 暗箭] attack by a hidden enemy; a stab in the back
暗害[àn hài, ㄢˋ ㄏㄞˋ, 暗害] kill secretly; stab in the back
刺痛[cì tòng, ㄘˋ ㄊㄨㄥˋ, 刺痛] stab of pain; sting; fig. stimulus to action; a prick
可调[kě tiáo, ㄎㄜˇ ㄊㄧㄠˊ, 可调 / 可調] adjustable
[lì, ㄌㄧˋ, 栃] archaic variant of 櫪|枥, oak; type of tree in ancient books; stable (for horses)
租界[zū jiè, ㄗㄨ ㄐㄧㄝˋ, 租界] settlement; international settlement in many Chinese cities established under unequal treaties from 1860
捕头[bǔ tóu, ㄅㄨˇ ㄊㄡˊ, 捕头 / 捕頭] constable
警官[jǐng guān, ㄐㄧㄥˇ ㄍㄨㄢ, 警官] constable; police officer
建立[jiàn lì, ㄐㄧㄢˋ ㄌㄧˋ, 建立] creation; set up; construction; build; establish; set up
稳定度[wěn dìng dù, ㄨㄣˇ ㄉㄧㄥˋ ㄉㄨˋ, 稳定度 / 穩定度] degree of stability
亡羊补牢[wáng yáng bǔ láo, ㄨㄤˊ ㄧㄤˊ ㄅㄨˇ ㄌㄠˊ, 亡羊补牢 / 亡羊補牢] lit. to mend the pen after the sheep are lost (成语 saw); fig. to take action too late; to lock the stable door after the horse has bolted
夜不闭户[yè bù bì hù, ㄧㄝˋ ㄅㄨˋ ㄅㄧˋ ㄏㄨˋ, 夜不闭户 / 夜不閉戶] lit. doors not locked at night (成语 saw); fig. stable society
学府[xué fǔ, ㄒㄩㄝˊ ㄈㄨˇ, 学府 / 學府] educational establishment
[zì, ㄗˋ, 剚] erect; stab
[chuàng, ㄔㄨㄤˋ, 刱] establish, create; knife cut
定律[dìng lǜ, ㄉㄧㄥˋ ㄌㄩˋ, 定律] established law
定理[dìng lǐ, ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˇ, 定理] established theory; theorem (math.)
建成[jiàn chéng, ㄐㄧㄢˋ ㄔㄥˊ, 建成] establish; build
悠久[yōu jiǔ, ㄧㄡ ㄐㄧㄡˇ, 悠久] established; long
成立[chéng lì, ㄔㄥˊ ㄌㄧˋ, 成立] establish; set up
成规[chéng guī, ㄔㄥˊ ㄍㄨㄟ, 成规 / 成規] established rules; the beaten track
历史悠久[lì shǐ yōu jiǔ, ㄌㄧˋ ㄕˇ ㄧㄡ ㄐㄧㄡˇ, 历史悠久 / 歷史悠久] established (tradition); time-honored
四平八稳[sì píng bā wěn, ㄙˋ ㄆㄧㄥˊ ㄅㄚ ㄨㄣˇ, 四平八稳 / 四平八穩] everything steady and stable (成语 saw); overcautious and unimaginary
坚固[jiān gù, ㄐㄧㄢ ㄍㄨˋ, 坚固 / 堅固] firm; firmly; hard; stable
建立正式外交关系[jiàn lì zhèng shì wài jiāo guān xì, ㄐㄧㄢˋ ㄌㄧˋ ㄓㄥˋ ㄕˋ ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, 建立正式外交关系 / 建立正式外交關係] formally establish diplomatic relations
[fāng, ㄈㄤ, 钫 / 鈁] francium Fr, unstable alkali metal 鹼性金屬|碱性金属 with atomic number 87, disintegration product of actinium 錒|锕
[ē, ㄜ, 婀] graceful; willowy; unstable
马夫[mǎ fū, ㄇㄚˇ ㄈㄨ, 马夫 / 馬伕] groom; stable lad; horsekeeper; pimp; procurer
击刺[jī cì, ㄐㄧ ㄘˋ, 击刺 / 擊刺] to stab; to hack
大捕头[dà bǔ tóu, ㄉㄚˋ ㄅㄨˇ ㄊㄡˊ, 大捕头 / 大捕頭] head constable
歇后语[xiē hòu yǔ, ㄒㄧㄝ ㄏㄡˋ ㄩˇ, 歇后语 / 歇後語] stable figure of speech contrasting two incompatible parts, such as English "snowball's chances in hell" or Chinese 馬尾穿豆腐|马尾穿豆腐 stringing beancurd on horsetail
不稳性[bù wěn xìng, ㄅㄨˋ ㄨㄣˇ ㄒㄧㄥˋ, 不稳性 / 不穩性] instability
人寿年丰[rén shòu nián fēng, ㄖㄣˊ ㄕㄡˋ ㄋㄧㄢˊ ㄈㄥ, 人寿年丰 / 人壽年豐] long-lived people, rich harvests (成语 saw); stable and affluent society; prosperity
初创公司[chū chuàng gōng sī, ㄔㄨ ㄔㄨㄤˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, 初创公司 / 初創公司] new company; newly established enterprise
组建[zǔ jiàn, ㄗㄨˇ ㄐㄧㄢˋ, 组建 / 組建] organize; set up; establish
稳当[wěn dang, ㄨㄣˇ ㄉㄤ˙, 稳当 / 穩當] reliable; secure; stable; firm
[wěn, ㄨㄣˇ, 稳 / 穩] settled; steady; stable
奠定[diàn dìng, ㄉㄧㄢˋ ㄉㄧㄥˋ, 奠定] to establish; to fix; to settle
安定[ān dìng, ㄢ ㄉㄧㄥˋ, 安定] stable; quiet; settled; stabilize; maintain; stabilized; calm and orderly
安家立业[ān jiā lì yè, ㄢ ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋ ㄧㄝˋ, 安家立业 / 安家立業] stable household, established profession (成语 saw); settled and comfortably off

stab ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
差し違える;刺し違える;差違える[さしちがえる, sashichigaeru] (v1,vi,vt) to misplace; to stab at each other
斬り掛かる[きりかかる, kirikakaru] (v5r) to assault with a sword; to stab at
桿状核球[かんじょうかくきゅう, kanjoukakukyuu] (n) band cell; stab cell
水を向ける[みずをむける, mizuwomukeru] (exp,v1) (1) taking a stab at arousing someone's interest; (2) (of a shrine maiden) presenting water to spirits while invoking them; (3) offering water before a grave
裏切り行為[うらぎりこうい, uragirikoui] (n) act of treachery; breach of faith; stab in the back; double-cross
1867年憲法法[せんはっぴゃくろくじゅうしちねんけんぽうほう, senhappyakurokujuushichinenkenpouhou] (n) Constitution Act 1867 (which established Canada)
アームライト[, a-muraito] (n) adjustable lamp (wasei
アジャスタブルレンチ[, ajasutabururenchi] (n) adjustable wrench
アンチエスタブリッシュメント[, anchiesutaburisshumento] (n) anti-establishment
イスタブリッシュメント[, isutaburisshumento] (n) {comp} establishment
イメージクラブ[, ime-jikurabu] (n) sex establishment in which staff dress in costumes (schoolgirl, nurse, etc.) (wasei
イメクラ[, imekura] (n) (abbr) (See イメージクラブ) sex establishment in which staff dress in costumes (schoolgirl, nurse, etc.) (wasei
エスタブリッシュメント;エスタブリシュメント[, esutaburisshumento ; esutaburishumento] (n) establishment
オープンヒールタイプ[, o-punhi-rutaipu] (n) type of scuba fin with an open heel, also called "adjustable fins"
ジャイロスタビライザー[, jairosutabiraiza-] (n) gyrostabilizer
スカす[, suka su] (v5s) to leave one's stable (sumo term)
スタビライザー[, sutabiraiza-] (n) stabilizer; stabiliser
スタビリティー[, sutabiritei-] (n) stability
ストラップタイプ[, sutorapputaipu] (n) (See オープンヒールタイプ) type of scuba fin with adjustable straps
ずぶり[, zuburi] (adv,adv-to) (stabbing) through; (plunging) into
ダイアログ確立指示未完了[ダイアログかくりつしじみかんりょう, daiarogu kakuritsushijimikanryou] (n) (obsc) {comp} dialogue establishment indication outstanding
ダイアログ確立要求未完了[ダイアログかくりつようきゅうみかんりょう, daiarogu kakuritsuyoukyuumikanryou] (n) (obsc) {comp} dialogue establishment request outstanding
ちゃんこ長[ちゃんこちょう, chankochou] (n) most experienced chanko cook in the sumo stable
トレハロース[, toreharo-su] (n) trehalose (used in foods as a sweetener, stabilizer and flavor enhancer) (stabiliser) (flavour)
ネームバリュー[, ne-mubaryu-] (n) established reputation (wasei
ビルトインスタビライザー[, birutoinsutabiraiza-] (n) (See 自動安定装置) built-in stabilizer
フィンスタビライザー[, finsutabiraiza-] (n) fin stabilizer
フリップフロップ[, furippufuroppu] (n) {comp} flip flop; bistable (trigger) circuit; (P)
ポツダム宣言[ポツダムせんげん, potsudamu sengen] (n) Potsdam Declaration (July 26, 1945 statement establishing the terms of a Japanese surrender)
めった刺し;滅多刺し[めったざし, mettazashi] (n) stabbing repeatedly
モンキーレンチ[, monki-renchi] (n) monkey wrench; adjustable wrench; shifting spanner
ヤンデレ;やんでれ[, yandere ; yandere] (n,adj-f) (m-sl) (from 病む and デレデレ) person (usu. female) with an unhealthy romantic obsession (has a connotation of mental instability)
一国一城[いっこくいちじょう, ikkokuichijou] (n) (1) (possession of) one feudal domain and one castle; being independent (acting without compromise or assistance); (2) establishing only one castle in each feudal domain (edict issued by the shogunate in 1615)
一門[いちもん, ichimon] (n) (1) family; clan; kin; (2) sect; school; adherents; followers; disciples; (3) group of related sumo stables; (P)
一門会[いちもんかい, ichimonkai] (n) meeting or association of stable masters belonging to the same grouping (sumo); meeting or association of followers of a famous performer (in rakugo, etc.)
一門別総当り[いちもんべつそうあたり, ichimonbetsusouatari] (n) obsolete rule prohibiting match-ups between sumo wrestlers from the same group of stables
七大私学[しちだいしがく, shichidaishigaku] (n) (See 大学別曹) seven boarding schools established in Kyoto by noble families during the early Heian period
不安定[ふあんてい, fuantei] (adj-na,n) instability; insecurity; crankiness; (P)
不安定状態[ふあんていじょうたい, fuanteijoutai] (n) {comp} unstable state; metastable state; quasistable state
五奉行[ごぶぎょう, gobugyou] (n) (See 五大老) the five commissioners (administrative organ of feudal Japan established by Toyotomi Hideyoshi)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
イスタブリッシュメント[いすたぶりっしゅめんと, isutaburisshumento] establishment
ターンオン安定時間[ターンオンあんていじかん, ta-n'on anteijikan] turn-on stabilizing time
ダイアログ確立指示未完了[ダイアログかくりつしじみかんりょう, daiarogu kakuritsushijimikanryou] dialogue establishment indication outstanding
ダイアログ確立要求未完了[ダイアログかくりつようきゅうみかんりょう, daiarogu kakuritsuyoukyuumikanryou] dialogue establishment request outstanding
フリップフロップ[ふりっぷふろっぷ, furippufuroppu] bistable (trigger) circuit, flip-flop
不安定状態[ふあんていじょうたい, fuanteijoutai] unstable state, metastable state, quasistable state
再設定[さいせってい, saisettei] reestablish (vs), reset (a password)
単安定トリガ回路[たんあんていトリガかいろ, tan'antei toriga kairo] monostable trigger circuit
単安定回路[たんあんていかいろ, tan'anteikairo] monostable (trigger) circuit
双安定[そうあんてい, souantei] bistable
双安定トリガー回路[そうあんていトリガーかいろ, souantei toriga-kairo] bistable trigger circuit
双安定トリガ回路[そうあんていトリガかいろ, souantei toriga kairo] bistable trigger circuit, flip-flop
双安定回路[そうあんていかいろ, souanteikairo] bistable (trigger) circuit, flip-flop
安定状態[あんていじょうたい, anteijoutai] stable state
局建[きょくげん, kyokugen] office setup, office establishment
整合寸法集合体[せいごうすんぽうしゅうごうたい, seigousunpoushuugoutai] adjustable-size aggregate
既設[きせつ, kisetsu] established, existing
網安定性[もうあんていせい, mouanteisei] network stability
設定[せってい, settei] assignment, establishment, creation, setup
設定可能[せっていかのう, setteikanou] adjustable, settable (an)
非安定マルチバイブレータ[ひあんていマルチバイブレータ, hiantei maruchibaibure-ta] astable multivibrator
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
既定[きてい, kitei] Thai: ที่จัดตั้งมาแล้ว English: established
設定[せってい, settei] Thai: จัดตั้ง English: establish
馬小屋[うまごや, umagoya] Thai: คอกม้า English: stable

stab ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บั่น[v.] (ban) EN: cut down ; cut up ; chop ; slash ; cut ; sever ; gash ; stab FR: couper ; sectionner ; trancher ; écourter ; ôter
จิ้ม[v.] (jim) EN: stab ; poke ; prod ; put in ; pick FR: piquer
จวก[v.] (jūak) EN: stab ; slash ; cut ; pierce ; punch FR:
จ้วง[v.] (jūang) EN: stab FR:
กะซวก[v.] (kasūak) EN: abruptly stab ; pierce ; knife FR:
กระทุ้ง[v.] (krathung) EN: knock ; tamp ; pound ; ram ; drive out ; clash ; beat ; batter ; strike ; dash ; poke ; jab ; stab ; nudge ; push FR: battre ; frapper ; secouer ; broyer ; piler
สัก[v.] (sak) EN: spear ; stab ; pierce FR: transpercer ; percer
เสียบ[v.] (sīep) EN: stab ; prick ; pierce ; penetrate ; pin ; skewer ; impale FR: embrocher ; empaler
เสียวแปลบ[n. exp.] (sīo plaēp) EN: sharp pain ; stab of pain ; twinge FR:
ตะบัน[v.] (taban) EN: punch ; pierce ; poke ; penetrate ; pound ; stab FR: frapper
แทง[v.] (thaēng) EN: stab ; pierce ; puncture ; gore ; spear ; prick ; sting ; penetrate FR: transpercer ; harponner ; encorner ; percer ; piquer ; enferrer (r.)
แทงด้วยอาวุธ[v. exp.] (thaēng dūay) EN: stab FR:
แทงข้างหลัง[v. exp.] (thaēng khān) EN: betray ; stab someone in the back FR: trahir ; donner un coup de poignard dans le dos ; casser du sucre sur le dos
ทิ่ม[v.] (thim) EN: stab ; pierce ; prick ; gore ; poke ; prod ; thrust FR: piquer ; percer
ทรยศ[v.] (thørayot) EN: betray ; be a traitor ; stab s.o. in the back ; be treacherous ; forsake ; defect FR: trahir ; faire défection
ไอโซโทปเสถียร[n. exp.] (aisōthōp sa) EN: stable isotope FR: isotope stable
อากาศไม่มีเสถียรภาพ[n. exp.] (ākāt mai mī) EN: unstable air FR: air instable [m]
อากาศแย่มาก[xp] (ākāt yaē mā) EN: what awful weather! FR: quel temps détestable !
เชื่อไม่ได้[adj.] (cheūa mai d) EN: FR: instable
โดยไม่มีข้อสงสัย[adv.] (dōi mai mī ) EN: undoubtedly FR: indubitablement ; incontestablement
ฝังราก[v.] (fang rāk) EN: settle down ; establish roots ; be rooted in FR: s'établir
ให้กำเนิด[v. exp.] (hai kamnoēt) EN: give birth to ; originate ; establish ; found ; set up FR: donner naissance à ; enfanter
ห้าง[n.] (hāng) EN: store ; shop ; mall ; firm ; business house ; commercial establishment ; concern FR: magasin [m] ; établissement commercial [m] ; centre commercial [m] ; grande surface [f] ; succursale [f]
จัดตั้ง[v.] (jattang) EN: establish ; found ; set up ; form ; organize ; mount FR: établir ; former ; organiser ; monter
จัดตั้งขึ้น[v. exp.] (jattang khe) EN: set up ; found ; establish FR: établir ; mettre sur pied
จวกแหลก[v. exp.] (jūak laēk) EN: attack ; make a stabbing criticism FR:
กำหนด[v.] (kamnot) EN: prescribe ; stipulate ; fix ; determine ; estimate ; set ; settle ; establish ; earmark ; assign ; appoint ; allocate ; limit FR: déterminer ; définir ; établir ; évaluer ; fixer ; stipuler ; arrêter ; prescrire ; assigner ; programmer ; allouer
การกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์[n. exp.] (kān kamnot ) EN: setting market objectives and strategies ; establishing corporate goals and strategies FR:
การคงสภาพ[n. exp.] (kān khong s) EN: stabilisation ; stabilization (Am.) ; integrity FR:
การไม่มีเสถียรภาพ[n. exp.] (kān mai mī ) EN: instability FR: instabilité [f]
การโอนเอน[n.] (kān ōn-ēn) EN: unstability FR:
การรักษาเสถียรภาพ[n. exp.] (kān raksā s) EN: stabilization ; stability FR: stabilisation [f] ; stabilité [f]
การรักษาเสถียรภาพราคา[n. exp.] (kān raksā s) EN: FR: stabilité du prix de … [f]
การรักษาเสถียรภาพราคาข้าว[n. exp.] (kān raksā s) EN: rice price stabilization FR: stabilité du prix du riz [f]
การรักษาเสถียรภาพราคาสินค้า[n. exp.] (kān raksā s) EN: FR: stabilité des prix [f]
การรักษาเสถียรภาพราคายาง[n. exp.] (kān raksā s) EN: FR: stabilité du prix du caoutchouc [f]
การสร้างฐานะ[n. exp.] (kān sāng th) EN: establishment FR:
การตั้งถิ่นฐาน[n. exp.] (kān tang th) EN: habitation ; domicile ; establishment ; settlement ; residence FR:
การตั้งตัว[n.] (kān tangtūa) EN: establishment ; formation ; setting up FR:
การตรึงราคา[n. exp.] (kān treung ) EN: price freeze ; price fixing FR: gel des prix [m] ; stabilisation des prix [f]

stab ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Istmaß {n}; Maßstab 1:1actual size
Hakenschlüssel {m} mit Zapfen (verstellbar)adjustable pin wrench
Kippspiegel {m}adjustable mirror
Schraubenschlüssel {m}adjustable wrench
einstellbar; justierbar; nachstellbar; verstellbar; regulierbar; regelbar {adj} | fest eingestellt | einstellbare Tastenanschlagstärke | einstellbares Kommaadjustable | non-adjustable | adjustable key touch | adjustable point
Alphaverarbeitung {f}; Buchstabenverarbeitung
alphabetisches Zeichen; Alphazeichen {n}; Buchstabe
Buchstabenkette {f} | Buchstabenketten
Buchstabenschlüssel {m}; Buchstabentaste
Ansiedlung {f} (von Firmen)establishing (of firms)
Kontaktaufnahme {f} | sich um Kontaktaufnahme bemühenapproach | to try to establish contacts
Stab {m} | Stäbe
Beständigkeiten {pl}stable properties
Kesselwassertemperatur {f} | gleitend abgesenkte Kesselwassertemperaturboiler water temperature | continuously adjustable decreased boiler water temperature
Großbuchstabe {m} | Großbuchstaben
Polizeipräsident {m}Chief Constable; Chief of Police [Am.]
Essstäbchen {n}; Stäbchen
Verbindungsaufbau {m}connection establishment
Gendarm {m}country constable
Dimensionsstabilität {f}dimensional stability
Geradeauslauf {m}directional stability; on-center feel
Bildungsanstalt {f}educational establishment
Establishment {n} | Angehöriger des Establishmentsthe establishment [Br.] | establishment figure
Befriedung {f}establishment of peace
Begründung {f} von Miteigentumestablishment of joint ownership
Wahrheitsfindung {f}establishment of the truth
Etablierung {f}establishment
Flipflop {n}; bistabile Kippstufe
Friedensstärke {f} [mil.]peace establishment
Maß {n}; Maßstab
Abgleichwiderstand {m} [electr.]balancing resistor; adjustable resistor; trimming resistor
Kreisel {m} (Luft-; Schifffahrt)gyro stabilizer
unbestreitbar; unanfechtbar {adj} | unbestreitbarer; unanfechtbarer | am unbestreitbarsten; am unanfechtbarstenincontestable | more incontestable | most incontestable
Instabilität {f} | emotionale Instabilität | divergente Instabilitätinstability | emotional instability | divergent instability
Eisen {n} | schmiedbares Eisen | durch Chelatoren stabilisiertes Eiseniron | malleable iron | chelated iron
Labilität {f}instability; lability
wertbeständig {adj} | wertbeständig bleibenlasting value; stabile | to retain its value
Grundsatzurteil {n} [jur.]leading decision; judgement establishing a principle
Buchstabe {m} | Buchstaben
Lineal {n}; Zeichenmaßstab

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stab
Back to top