ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pierce

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pierce*, -pierce-

pierce ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pierce (vt.) บุก See also: ฝ่า
pierce (vi.) บุก See also: ฝ่า
pierce (vt.) แทง See also: ทิ่ม, ปัก, เสียบ, เจาะ, ไช, ทะลวง Syn. perforate, puncture, thrust
pierce (vt.) ค้นคว้า See also: ค้นพบ
pierce (vt.) (เสียง, แสง) แทรกผ่าน See also: ส่องผ่าน
pierce (vt.) มีผลกระทบอย่างมาก
pierce through (phrv.) ทิ่มแทง See also: เจาะผ่าน
pierced (adj.) ซึ่งทำให้เป็นรู See also: ซึ่งแทงให้เป็นรู, ซึ่งเจาะให้เป็นรู Syn. punctured
English-Thai: HOPE Dictionary
pierce(เพียส) vt. ทิ่ม,แทง,เจาะ,ไช,มองทะลุ,ทะลุผ่าน,ทะลวง,ค้นคว้า, (เสียง) แทรกผ่าน,vi. ทิ่ม,แทง,เจาะ,ไช,ทะลวง., See also: piercable adj. piercer n., Syn. penetrate,bore
English-Thai: Nontri Dictionary
pierce(vt) แทง,ทิ่ม,เจาะ,ไช,ทะลวง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
piercement; diapir; diapiric fold; piercing foldชั้นหินคดโค้งแทรกดัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทะลวง (v.) pierce See also: penetrate, stab
ทะลุทะลวง (v.) pierce See also: penetrate Syn. ผ่าน, ทะลุ, ทะลวง
ยอก (v.) pierce See also: sting, prick Syn. ทิ่ม, ตำ
เจาะ (v.) pierce See also: puncture, drill, punch, bore, perforate, dig Syn. ไช, ทะลวง, ทิ่ม, ขุด
ไช (v.) pierce See also: puncture, drill, punch, bore, perforate, dig Syn. ทะลวง, ทิ่ม, ขุด
ทะลุ (v.) pierce through See also: go through, bore through, puncture through, penetrate through Syn. ทะลุทะลวง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That gun to pierce your ears, they don't use that to pierce your nipples, do they?ปืนที่จะเจาะหูของพวกเขาไม่ได้ใช้ที่เจาะหัวนมของคุณพวกเขา?
This will kill monsters and pierce samurai armor.นี้จะฆ่ามอนสเตอร์และเจาะเกราะซามูไร
What if I pierce through the wall and it's the 52nd floor?ถ้าเจาะกำแพงผ่านออกไปได้ แล้วมันเป็นชั้นที่ 52 ล่ะ?
If we have no strength and are caught, our eyes will pierce the enemies.ถ้าเราไม่เหลือกำลังและถูกจับ เราก็จะใช้สายตาทิ่มแทงศัตรู
Aaron Pierce said you lied to him.แอรอน เพียร์ซบอกว่าคุณโกหกเขา
The Kinsella 320Z, been known to pierce body armor at 400 yards.The Kinsella 320Z, เท่าที่รู้คือทะลุเสื่อเกราะได้ที่ระยะ 400 หลา
"Think this thing can pierce through bone?- ไอ้นี่ยิงทะลุกระดูกได้มั้ย
M60 rounds don't even pierce it.ลูกปืน M60 ไม่ระคายผิวมันหรอก
What I don't understand is why the bullet only got so far as to pierce the fabric, and then it stopped.เป็นอะไรที่ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมกระสุนมันแค่เจาะผ้าฝ้าย และมันก็หยุด
Fused alloys pierce armor and kill people, Calleigh.ฟิวส์อัลลอยทะลวงเกราะ และฆ่าคน, เคลลีจ์
Trying to pierce me with a girlie stare?คิดจะใช้สายตาหวานๆของเจ้า มาทำร้ายข้าเหรอ
I shall pierce your flesh with its blade, and become the ruler of these northern lands!ข้าน่าจะแทงเจ้าด้วยคมดาบนี้ซะ, และกลายเป็นผู้ครอบครองดินแดนทางเหนือนั่นซะ!

pierce ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chā, ㄔㄚ, 插] insert; stick in; pierce; to take part in; to interfere; to interpose
穿洞[chuān dòng, ㄔㄨㄢ ㄉㄨㄥˋ, 穿洞] pierce
[guàn, ㄍㄨㄢˋ, 贯 / 貫] pierce; to string
[chuō, ㄔㄨㄛ, 戳] to pierce; to puncture; to prod; to poke; wooden or rubber stamp or seal
[cì, ㄘˋ, 刺] thorn; sting; prick; pierce; stab; thrust; assassinate; murder
[bò, ㄅㄛˋ, 擘] thumb; break; tear; pierce; split; to analyze

pierce ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
刺し貫く[さしつらぬく, sashitsuranuku] (v5k,vt) to pierce
孔を穿つ[こうをうがつ, kouwougatsu] (exp,v5t) to pierce a hole
突き抜ける(P);突抜ける[つきぬける, tsukinukeru] (v1,vi) to pierce through; to break through; (P)
突き破る[つきやぶる, tsukiyaburu] (v5r,vt) to break through; to penetrate; to pierce
突き立つ[つきたつ, tsukitatsu] (v5t) to pierce through; to stand (of something sharp or pointy); to thrust (up)
裏かく[うらかく, urakaku] (exp,v5k) (obsc) to pierce something all the way through (with a lance, arrow, etc.)
裏をかく;裏を掻く[うらをかく, urawokaku] (exp,v5k) (1) (See 裏かく) to outwit; to outsmart; to counterplot; to defeat; (2) to pierce something all the way through
ピアサー[, piasa-] (n) piercer
ピアス[, piasu] (n) (1) (from pierced earrings) earrings; (2) (body) piercings; (P)
ぶすっと[, busutto] (adv,vs) (1) (on-mim) sound of something thick and soft being pierced by something sharp and hard; (2) containing sullen anger or discontempt
刺し通す;刺通す[さしとおす, sashitoosu] (v5s,vt) to stab; to pierce; to run through (e.g. with a sword)
刺す[さす, sasu] (v5s,vt) (1) to pierce; to stab; to prick; to stick; to thrust; (2) (See 螫す) to sting; to bite; (3) to sew; to stitch; to embroider; (4) (See 差す・11) to pole (a boat); (5) to catch (with a limed pole); (6) (in baseball) to put (a runner) out; to pick off; (P)
射通す[いとおす, itoosu] (v5s,vt) to pierce; to penetrate
打ち抜く;打抜く;打ち貫く;ぶち抜く;うち抜く[うちぬく(打ち抜く;打抜く;打ち貫く;うち抜く);ぶちぬく(打ち抜く;打抜く;ぶち抜く), uchinuku ( uchi nuku ; da nuku ; uchi tsuranuku ; uchi nuku ); buchinuku ( uchi nuk] (v5k,vt) (1) to punch; to hit and hit; to stamp out; (2) to pierce; to bore into; to knock down walls
染みる(P);沁みる;滲みる;浸みる;泌みる[しみる, shimiru] (v1,vi) (1) to pierce; to penetrate; to soak in; to permeate; (2) (染みる, 沁みる only) to (enter a wound or sensitive area and) sting; (3) to be infected (with vice); to be steeped (with prejudice); (P)
穴が開く;穴が空く;穴があく[あながあく, anagaaku] (exp,v5k) to have a hole; to be pierced (with a hole)
突き刺さる;突刺さる;突きささる[つきささる, tsukisasaru] (v5r,vi) to stick into; to pierce; to run into
突き抜く;突抜く[つきぬく, tsukinuku] (v5k) to pierce; to shoot through; to penetrate
突き通す[つきとおす, tsukitoosu] (v5s,vt) to pierce; to penetrate
耳環;耳輪[みみわ, mimiwa] (n,adj-no) earring (non-pierced); helix
貫く[つらぬく, tsuranuku] (v5k,vt) (1) to go through; to pierce; to penetrate; (2) to persist; to stick to; (P)
貫通[かんつう, kantsuu] (n,vs,adj-no) pierce; penetrate; perforate; (P)
通る(P);徹る;透る[とおる, tooru] (v5r,vi) (1) to go by; to go past; to go along; to travel along; to pass through; to use (a road); to take (a route); to go via; to go by way of; (2) (of public transport) to run (between); to operate (between); to connect; (3) to go indoors; to go into a room; to be admitted; to be shown in; to be ushered in; to come in; (4) to penetrate; to pierce; to skewer; to go through; to come through; (5) to permeate; to soak into; to spread throughout; (6) to carry (e.g. of a voice); to reach far; (7) to be passed on (e.g. of a customer's order to the kitchen); to be relayed; to be conveyed; (8) to pass (a test, a bill in the House, etc.); to be approved; to be accepted; (9) to go by (a name); to be known as; to be accepted as; to have a reputation for; (10) to be coherent; to be logical; to be reasonable; to be comprehensible; to be understandable; to make sense; (11) to get across (e.g. of one's point); to be understood; (12) to be straight (e.g. wood grain); (13) (arch) to be well-informed; to be wise; (suf,v5r) (14) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... thoroughly; (P)

pierce ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไช[v.] (chai) EN: ream ; pierce ; bore ; drill ; perforate FR: percer ; trouer ; perforer ; fouir
ดั้น[v.] (dan) EN: pierce ; go through ; push trough ; venture ; push forward FR:
เจาะ[n. exp.] (jǿ) EN: make a hole ; bore ; puncture ; perforate ; drill ; pierce ; punch a hole ; penetrate FR: percer ; perforer ; forer ; poinçonner ; trouer
จวก[v.] (jūak) EN: stab ; slash ; cut ; pierce ; punch FR:
แกนะ[v.] (kanae) EN: carve ; pierce FR:
กะซวก[v.] (kasūak) EN: abruptly stab ; pierce ; knife FR:
สัก[v.] (sak) EN: spear ; stab ; pierce FR: transpercer ; percer
เสียบ[v.] (sīep) EN: stab ; prick ; pierce ; penetrate ; pin ; skewer ; impale FR: embrocher ; empaler
เสียด[v.] (sīet) EN: pierce ; penetrate painfully ; thrust into painfully ; feel pain ; feel a sharp pain FR: ressentir une douleur aiguë
ตะบัน[v.] (taban) EN: punch ; pierce ; poke ; penetrate ; pound ; stab FR: frapper
ตำ[v.] (tam) EN: pierce ; puncture ; prick ; penetrate ; hole FR: percer ; transpercer ; piquer
แทง[v.] (thaēng) EN: stab ; pierce ; puncture ; gore ; spear ; prick ; sting ; penetrate FR: transpercer ; harponner ; encorner ; percer ; piquer ; enferrer (r.)
ทะลุ[v.] (thalu) EN: pierce through ; go through ; bore through ; puncture through ; penetrate through ; break FR: percer ; pénétrer ; traverser ; transpercer ; franchir
ทะลวง[v.] (thalūang) EN: pierce ; break through FR: enfoncer ; trouer
ทะลุทะลวง[v. exp.] (thalu thalū) EN: pierce ; penetrate FR:
ทิ่ม[v.] (thim) EN: stab ; pierce ; prick ; gore ; poke ; prod ; thrust FR: piquer ; percer
ยอก[v.] (yøk) EN: pierce ; sting ; prick FR:

pierce ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Silberhakenschnabel {m} [ornith.]Bluish Flowerpiercer
Grauschulter-Hakenschnabel {m} [ornith.]Coal-black Flowerpiercer
Stahlhakenschnabel {m} [ornith.]Glossy Flowerpiercer
Indigohakenschnabel {m} [ornith.]Indigo Flowerpiercer
Lochdorn {m}piercer
Maskenhakenschnabel {m} [ornith.]Masked Flowerpiercer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pierce
Back to top