ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

jab

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *jab*, -jab-

jab ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
jab (n.) การต่อยอย่างรวดเร็ว Syn. punch
jab (n.) การแทง See also: การทิ่มแทง, การกระทุ้ง Syn. poke, thrust
jab (vt.) ต่อยอย่างรวดเร็ว See also: ชก Syn. punch
jab (vt.) แทง See also: จิ้ม, ทิ่มแทง, กระทุ้ง, แหย่ Syn. stab, poke, thrust
jab at (phrv.) ทิ่ม See also: แยง, แหย่, จิ้ม Syn. poke at, prod at
jab into (phrv.) จิ้มเข้าไปใน See also: ทิ่มเข้าไป Syn. poke into, stick into
jab out (phrv.) ทิ่มออกไป See also: กระทุ้ง, แหย่ Syn. poke out
jabber (n.) การใช้คาถาที่ไร้สาระ See also: การพูดเสกเป่าอย่างไม่มีความหมาย Syn. gibberish, double talk, drivel
jabber (vi.) พูดพร่ำ See also: พูดเรื่อยเปื่อย Syn. blabber, clack
jabber (vi.) พูดเพ้อเจ้อ See also: พูดเรื่อยเจื้อย Syn. rant
jabber (vt.) พูดเพ้อเจ้อ See also: พูดเรื่อยเจื้อย Syn. rant
English-Thai: HOPE Dictionary
jab(แจบ) {jabbed,jabbing,jabs} vt.,vi.,n. (การ) ทิ่ม,แหย่,แทง,แย็บ,ต่อยอย่างรวดเร็ว, See also: jabbingly adv., Syn. poke
jabber {jabberedvi.,vt.,n. (การ) พูดอย่างรวดเร็วและไม่ชัดเจน,พูดรัว,พูดไม่เป็นสาระ,พูดพึมพำ, See also: jabberer n.
jabberingvi.,vt.,n. (การ) พูดอย่างรวดเร็วและไม่ชัดเจน,พูดรัว,พูดไม่เป็นสาระ,พูดพึมพำ, See also: jabberer n.
jabbers}vi.,vt.,n. (การ) พูดอย่างรวดเร็วและไม่ชัดเจน,พูดรัว,พูดไม่เป็นสาระ,พูดพึมพำ, See also: jabberer n.
English-Thai: Nontri Dictionary
jab(vt) แหย่,แย็บ(หมัด),แทง,ทิ่ม,กระทุ้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He'll meet you with a left jab ten out of tenเค้าจะเจอนายด้วย หมัดแย็บซ้าย 10 ต่อ 10
The jab is a must in the traditional world of boxing.หมัดแย็บ เป็นสิ่งสำคัญใน โลกของมวย
Hey! Jab one more eye and it's a federal crime.ถ้าจิ้มมันอีกตาละก็ คราวนี้เจอเอฟบีไอแน่
Rabies around here is no joke. You're gonna need a jab in there, ASAP. Let's go.หมาบ้าพวกนั้นไม่ใช่ล้อเล่น ต้องรีบรักษาแถวนี้แหละ
Oh, boy. You poke it, you stab it, you jab it, you give the... oh, my goodness gracious.โอ้ คุณทิ่ม แทง จิ้ม คุณให้...
That Jan Di or Jab Cho?ยัยจันดีอะไรนั่นน่ะ Jab Cho=วัชพืช
If you call my girlfriend Jab Cho,นายเรียกแฟนใครว่าวัชพืช
Hit down here, come this way, and jab real hard and start firing like this.ฟาดตรงนี้ อ้อมมาทางนี้ แล้วแทงให้สุดแรง แล้วเริ่มยิงแบบนี้
I should jab you chin on that fucking plane.ชั้นน่าจะแทงคอแกตั้งแต่ติดอยู่ในเครื่องห่านั่น
I'll give him a quick jab and get my sample.ผมจะแอบจิ้มเขา แล้วก็เอาตัวอย่างเลือดมา
Give the little prick a hard jab in the nose with your elbow.ลูกก็หาจังหวะตีศอกเข้าที่จมูก
All I did was jab him with a pen.ฉันทำแค่จิ้มปากกาใส่เขาแค่่นั้นเอง

jab ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
旁遮普[Páng zhē pǔ, ㄆㄤˊ ㄓㄜ ㄆㄨˇ, 旁遮普] Punjab state of India; Punjab province of Pakistan
旁遮普省[Páng zhē pǔ shěng, ㄆㄤˊ ㄓㄜ ㄆㄨˇ ㄕㄥˇ, 旁遮普省] Punjab province of Pakistan
旁遮普邦[Páng zhē pǔ bāng, ㄆㄤˊ ㄓㄜ ㄆㄨˇ ㄅㄤ, 旁遮普邦] Punjab state in northwest India bordering Pakistan

jab ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジャブ[, jabu] (n) jab (esp. in boxing); (P)
あごで使う;顎で使う[あごでつかう, agodetsukau] (exp,v5u) (1) (See 頤で人を使う・あごでひとをつかう) to set somebody to work in an arrogant fashion; to push somebody around; to indicate by pointing one's chin; (2) (sl) to chatter; to jaw; to jabber
ジャバ[, jaba] (n) {comp} Java; jabber
ジャバー[, jaba-] (n) {comp} jabber
ジャバウェブサーバ[, jabauebusa-ba] (n) {comp} JavaWebServer
ジャバオーエス[, jabao-esu] (n) {comp} JavaOS
ジャバサーバ[, jabasa-ba] (n) {comp} JavaServer
ジャバスクリプト[, jabasukuriputo] (n) {comp} JavaScript
ジャバステーション[, jabasute-shon] (n) {comp} JavaStation
ジャバソフト[, jabasofuto] (n) {comp} JavaSoft
ジャバツー[, jabatsu-] (n) {comp} Java2
ジャバワークショップ[, jabawa-kushoppu] (n) {comp} JavaWorkshop
ジャバ制御[ジャバせいぎょ, jaba seigyo] (n) {comp} jabber control
じゃぶじゃぶ[, jabujabu] (adv) splashing water sound; (P)
ジャベリン[, jaberin] (n) javelin
デジャヴュ;デジャビュ;デジャウ;ディジャブ[, dejavuyu ; dejabyu ; dejau ; deijabu] (n) deja vu (fre
ど突く[どつく;どづく(ok), dotsuku ; doduku (ok)] (v5k) to jab; to hit; to punch; to stand out
パンジャブ語[パンジャブご, panjabu go] (n) Punjabi (language); Panjabi
ヘジャブ;ヒジャーブ[, hejabu ; hija-bu] (n) hijab (Muslim head covering for women) (ara
口性無い;口性ない;口さがない[くちさがない, kuchisaganai] (adj-i) gossipy; abusive; critical; jabbering
手が出る[てがでる, tegaderu] (exp,v1) (1) to jab; to swing at a bad ball (baseball); (2) to reach for (a snack, etc.)
蛇皮線[じゃびせん, jabisen] (n) (col) (See 三線) sanshin (Okinawan traditional three-stringed instrument; precursor to the shamisen)
蛇腹[じゃばら, jabara] (n) (camera) bellows; ceiling molding; ceiling moulding; design of parallel lines; cornice
長者番付[ちょうじゃばんづけ, choujabanduke] (n) list of the richest people; list of the very highest income earners; billionaire's list
鴃舌[げきぜつ, gekizetsu] (n) barbarian jabbering
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ジャバ[じゃば, jaba] Java, jabber
ジャバウェブサーバ[じゃばうえぶさーば, jabauebusa-ba] JavaWebServer
ジャバオーエス[じゃばおーえす, jabao-esu] JavaOS
ジャバサーバ[じゃばさーば, jabasa-ba] JavaServer
ジャバスクリプト[じゃばすくりぷと, jabasukuriputo] JavaScript
ジャバステーション[じゃばすてーしょん, jabasute-shon] JavaStation
ジャバソフト[じゃばそふと, jabasofuto] JavaSoft
ジャバツー[じゃばつー, jabatsu-] Java2
ジャバビーンズ[じゃばびーんず, jababi-nzu] JavaBeans
ジャバワークショップ[じゃばわーくしょっぷ, jabawa-kushoppu] JavaWorkshop
ジャバ制御[じゃばせいぎょ, jabaseigyo] jabber control
超過送信[ちょうかそうしん, choukasoushin] jabber
超過送信制御[ちょうかそうしんせいぎょ, choukasoushinseigyo] jabber control

jab ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชกมวย[v.] (chokmūay) EN: box ; punch ; cuff ; jab ; hit FR: boxer ; combattre
กระทุ้ง[v.] (krathung) EN: knock ; tamp ; pound ; ram ; drive out ; clash ; beat ; batter ; strike ; dash ; poke ; jab ; stab ; nudge ; push FR: battre ; frapper ; secouer ; broyer ; piler
แหย่[v.] (yaē) EN: poke ; jab ; nudge ; prod ; shove ; thrust FR:
แย็บ[v.] (yaep) EN: jab ; throw a jab FR:
แย็บ[X] (yaep) EN: jab FR:
จะบัน[v.] (jaban) EN: punch ; pound FR:
จาบัล ; จาบัลย์ [v.] (jāban) EN: fidget FR:
มหาวิทยาลัยราชภัฏ[org.] (Mahāwitthay) EN: Rajabhat University ; State University FR: université Rajabhat [f] ; université de l'Etat [f]
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์[org.] (Mahāwitthay) EN: Buriram Rajabhat University FR:
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม[org.] (Mahāwitthay) EN: Chandrakasem Rajabhat University ; Chandrakasem Teachers' College FR:
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต[org.] (Mahāwitthay) EN: Suan Dusit Rajabhat University FR: université Rajabhat Suan Dusit [f]
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา[org.] (Mahāwitthay) EN: Suan Sunandha Rajabhat University (SSRU) ; International College Suan Sunandha FR: université Rajabhat Suan Sunandha [f]
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์[org.] (Mahāwitthay) EN: Surindra Rajabhat University ; Surin Rajabhat University FR:
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ [org.] (Mahāwitthay) EN: Valaya Alongkorn Rajabhat University FR:
นกกระสาคอดำ[n. exp.] (nok krasā k) EN: Black-necked Stork FR: Jabiru d'Asie [m] ; Jabiru asiatique [m]
ปัญจาบ[n. prop.] (Panjāp ) EN: Punjab FR: Punjab
ภาษาปัญจาบ[n. exp.] (phāsā Panjā) EN: Punjabi = Panjabi FR:
อุทยานราชภักดิ์[n. prop.] (Utthayān Rā) EN: Rajabhakti Park FR:

jab ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jabiru {m} [ornith.]Jabiru

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า jab
Back to top