ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

domain

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *domain*, -domain-

domain ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
domain (n.) ขอบเขตของความรู้ ความคิด ความสนใจ Syn. sphere, area, territory
domain (n.) อาณาเขต See also: อาณาจักร, เขตแดน Syn. estate, land, territory
English-Thai: HOPE Dictionary
domain(โดเมน') n. อาณาเขตการปกครอง,อาณาจักร, ที่ดินขอบเขต,กลุ่มของคำ (ในทางคณิตศาสตร์) ของตัวแปรอิสระของ function, See also: domainal,domainial adj., Syn. discipline
English-Thai: Nontri Dictionary
domain(n) ขอบเขต,คฤหาสน์,ที่ดิน,อาณาจักร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
domainเขต, โดเมน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Domainส่วนของร่างกาย [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're in his domain now.เราอยู่ในอาณาจักรของปีศาจ
Trying to maintain that distinction... between god's domain and our own.พยายามที่จะคงไว้ซึ่งความแตกต่าง... ระหว่างอำนาจของพระเจ้า และมนุษย์
When one's domain includes the cutting edge of science,เมือรวบรวมส่วนที่อยู่นอกเหนือวิทยาศาสตร์ เข้ามารวมกัน
The post has full veto authority over town policy, including eminent domain decisions.เขาให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ โหวตลงคะเเนนเสียงฝ่ายปกครองเมือง การพิพากษากรรมสิทธิ์เหนือที่ดินเข้าด้วยกัน
Mr. Zuckerberg registered the domain name The Facebook via Network Solutions.คุณซัคเคอร์เบิร์กได้จดทะเบียน เวบไซต์ The Facebook โดยใช้ Network Solutions
He needs to know that his little domain Is no longer a safe little hideout.เขาจะได้รู้ว่า บ้านเขาก็ไม่ปลอดภัย
Appropriated by the revised eminent domain provisionได้รับการแต่งตั้งในปี 1989
We don't understand how it works deep down at the quantum level -- the supersmall domain of waves and particles.โลกของเราและ ดวงดาวในท้องฟ้า เราไม่เข้าใจวิธีการทำงาน ลึกลงไปในระดับควอนตัม
My domain can't be working at 50 percent.ของฉันห้าสิบเปอร์เซ็นไม่ได้
It captured administrative domain credentials and converted the entire intranet into a botnet.มันอ่านจับหลักญานยืนยันของ ผู้ควบคุม แล้วเปลี่ยนเครือข่ายอินทราเน็ต ทั้งหมดเป็นบ็อตเน็ต
But no matter how powerful our telescopes become, that domain will never be visible.แต่ไม่ว่าวิธีที่มีประสิทธิภาพกล้อง โทรทรรศน์ของเรากลายเป็น โดเมนที่จะไม่สามารถมองเห็นได้
I've imposed on your domain long enough already.ผมทำตามข้อตกลงของคุณ มานานพอแล้ว

domain ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
域名[yù míng, ㄩˋ ㄇㄧㄥˊ, 域名] domain name
域名服务器[yù míng fú wù qì, ㄩˋ ㄇㄧㄥˊ ㄈㄨˊ ˋ ㄑㄧˋ, 域名服务器 / 域名服務器] domain name server
域名注册[yù míng zhù cè, ㄩˋ ㄇㄧㄥˊ ㄓㄨˋ ㄘㄜˋ, 域名注册 / 域名註冊] domain name registration
定义域[dìng yì yù, ㄉㄧㄥˋ ㄧˋ ㄩˋ, 定义域 / 定義域] domain (math.)
[yù, ㄩˋ, 域] field; region; area; domain (taxonomy)
地盘[dì pán, ㄉㄧˋ ㄆㄢˊ, 地盘 / 地盤] domain; territory under one's control; foundation of a building; base of operations; crust of earth
版图[bǎn tú, ㄅㄢˇ ㄊㄨˊ, 版图 / 版圖] domain; territory
领域[lǐng yù, ㄌㄧㄥˇ ㄩˋ, 领域 / 領域] domain; sphere; field; territory; area

domain ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
DNS[ディーエヌエス, dei-enuesu] (n) {comp} DNS; Domain Name System
アカウントドメイン[, akauntodomein] (n) {comp} account domain
グローバルネットワークアドレス領域[グローバルネットワークアドレスりょういき, guro-barunettowa-kuadoresu ryouiki] (n) {comp} global network addressing domain
トップレベルドメイン[, toppureberudomein] (n) {comp} toplevel domain
ドメイン[, domein] (n) domain
ドメインネーム[, domeinne-mu] (n) {comp} domain name
ドメインネームサーバー[, domeinne-musa-ba-] (n) {comp} domain name server; DNS
パブリックドメインソフト;パブリックドメインソフトウェア[, paburikkudomeinsofuto ; paburikkudomeinsofutouea] (n) {comp} public domain software; PDS
一国一城[いっこくいちじょう, ikkokuichijou] (n) (1) (possession of) one feudal domain and one castle; being independent (acting without compromise or assistance); (2) establishing only one castle in each feudal domain (edict issued by the shogunate in 1615)
分国法[ぶんこくほう, bunkokuhou] (n) (See 戦国大名) laws established by daimyo applicable only in their own domain (during the Warring States period)
地域型JPドメイン名[ちいきかたジェーピードメインめい, chiikikata jie-pi-domein mei] (n) {comp} geographical type JP domain names
属性型JPドメイン名[ぞくせいがたジェーピードメインめい, zokuseigata jie-pi-domein mei] (n) {comp} organizational type JP domain names
秋田蘭画[あきたらんが, akitaranga] (n) short-lived school of Dutch-style painting that originated in the Akita feudal domain during the middle of the Edo period
移封[いほう, ihou] (n,vs) forced relocation of a daimyo to a different domain by the Edo shogunate
[はん, han] (n,n-suf) fiefdom; domain (precursor to current prefectures); (P)
サブドメイン[, sabudomein] (n) {comp} subdomain
ディレクトリ管理領域[ディレクトリかんりりょういき, deirekutori kanriryouiki] (n) {comp} Directory Management Domain; DMD
トップドメイン[, toppudomein] (n) top-domain
区域[くいき, kuiki] (n) (1) limits; boundary; domain; zone; sphere; territory; (2) area (e.g. in programming languages); (P)
営業区域[えいぎょうくいき, eigyoukuiki] (n) business zone (e.g. for taxis, buses, etc.); business domain; sales route
大藩[たいはん, taihan] (n) large feudal domain; large fiefdom; powerful clan
支藩[しはん, shihan] (n) subsidiary domain; sub-fief
政所[まんどころ;まどころ;まつりごとどころ, mandokoro ; madokoro ; matsurigotodokoro] (n) (1) official in charge of the administration of domains and general affairs of powerful noble families (from the middle of the Heian period); (2) (hon) (abbr) (See 北の政所) titled lady (legal wife of an important official); (3) government office related to finances (Kamakura and Muromachi periods); (4) clerk working for large temples and shrines
整域[せいいき, seiiki] (n) {math} integral domain; ring with no divisors of zero
縄張り(P);縄張;繩張り[なわばり, nawabari] (n,vs) roping off; stretching rope; demarcation; one's turf; domain; territory; sphere of influence; (P)
諸藩[しょはん, shohan] (n) various fiefdoms; various domains
領分[りょうぶん, ryoubun] (n) territory; domain; dominion; possession; sphere of action
Japanese-English: COMDICT Dictionary
グローバルネットワークアドレス領域[グローバルネットワークアドレスりょういき, guro-barunettowa-kuadoresu ryouiki] global network addressing domain
ディレクトリ管理領域[ディレクトリかんりりょういき, deirekutori kanriryouiki] Directory Management Domain (DMD)
ドメイン[どめいん, domein] domain
ドメインネーム[どめいんねーむ, domeinne-mu] domain name
ドメインネームシステム[どめいんねーむしすてむ, domeinne-mushisutemu] domain name service (DNS)
ドメイン名[ドメインめい, domein mei] domain name
ネットワークアドレス領域[ネットワークアドレスりょういき, nettowa-kuadoresu ryouiki] network addressing domain
パブリックドメインソフトウェア[ぱぶりっくどめいんそふとうえあ, paburikkudomeinsofutouea] public domain software (PDS)
主官庁管理領域[しゅかんちょうかんりりょういき, shukanchoukanriryouiki] ADMD, ADministrative Management Domain
主管機関ディレクトリ管理領域[しゅかんきかんディレクトリかんりりょういき, shukankikan deirekutori kanriryouiki] Administration Directory Management Domain (ADDMD)
主管機関領域名[しゅかんきかんりょういきめい, shukankikanryouikimei] administration domain name
仮想装置座標領域[かそうそうちざひょうりょういき, kasousouchizahyouryouiki] virtual device coordinate domain
命名領域[めいめいりょういき, meimeiryouiki] naming domain
私設ディレクトリ管理領域[しせつディレクトリかんりりょういき, shisetsu deirekutori kanriryouiki] Private Directory Management Domain (PRDMD)
第一レベルドメイン[だいいちレベルドメイン, daiichi reberudomein] top-level domain
隣接ドメイン[りんせつドメイン, rinsetsu domein] adjacent domain
隣接定義域[りんせつていぎいき, rinsetsuteigiiki] adjacent domain
サブドメイン[さぶどめいん, sabudomein] subdomain
パブリックドメイン[ぱぶりっくどめいん, paburikkudomein] public-domain
主管機関管理領域[しゅかんきかんかんりりょういき, shukankikankanriryouiki] Administration Management Domain, ADMD
命名副領域[めいめいふくりょういき, meimeifukuryouiki] naming-subdomain
領域[りょういき, ryouiki] domain, fill area, region

domain ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาณาจักร[n.] (ānājak) EN: realm ; domain ; dominion ; empire ; kingdom FR: royaume [m] ; empire [m]
อาณาจักร[n.] (ānājak) EN: territory ; area ; sphere ; region ; field ; domain ; region ; world FR: domaine [m] ; sphère [f] ; champ [m] ; monde [m]
อาณาจักรวิทยาศาสตร์[n. exp.] (ānājak witt) EN: domain of science ; field of science FR: domaine de la science [m]
ชื่อโดเมน[n. exp.] (cheū dōmēn) EN: domain name FR: nom de domaine [m]
โดเมน[n.] (dōmēn) EN: domain FR: domaine [m]
โดเมนของความสัมพันธ์[n. exp.] (dōmēn khøng) EN: domain of a relation FR:
โดเมนเนม [n. exp.] (dōmēn nēm) EN: domain name FR: nom de domaine [m]
อินทิกรัลโดเมน[n. exp.] (inthikran d) EN: integral domain FR: domaine intégral [m]
จิตพิสัย[n.] (jit phisai) EN: affective domain FR:
จดโดเมน[n. exp.] (jot dōmēn) EN: domain name FR: nom de domaine [m]
การโอนย้ายโดเมนเนม [n. exp.] (kān ōn yāi ) EN: domain name transfer FR: transfert de nom de domaine [m]
เขต[n.] (khēt) EN: zone ; region ; area ; domain ; land ; turf (Am.) FR: zone [f] ; région [f] ; espace [m] ; domaine [m] ; territoire [m] ; abords [mpl]
ขอบข่าย[n.] (khøpkhāi) EN: framework ; scope ; range ; extend ; sphere ; domain ; limit ; parameters FR: portée [f] ; étendue [f] ; cadre [m] ; sphère [f]
มณฑล[n.] (monthon) EN: extent ; field ; domain ; circle ; circumference FR: domaine [f] ; sphère [f] ; cercle [m]
แผนกศิลปะ[n. exp.] (phanaēk sin) EN: artistic domain FR: domaine artistique [m]
แผนกวิทยาศาสตร์[n. exp.] (phanaēk wit) EN: scientifique domain FR: domaine scientifique [m]
พิสัย[n.] (phisai) EN: field ; domain FR: domaine [m]
พุทธิพิสัย[n. exp.] (phutthi phi) EN: cognitive domain FR:
ทักษะนิสัย[n. exp.] (thaksa nisa) EN: psychomotor domain FR:
ทักษะพิสัย[n. exp.] (thaksa phis) EN: psychomotor domain FR:
แว่นแคว้น[n.] (waenkhwaēn) EN: region ; territory ; domain ; state ; land ; kingdom ; realm ; national territory FR: région [f] ; territoire [m] ; pays [m] ; domaine [m]
ด้าน[n.] (dān) EN: side ; quarter ; sector ; face ; aspect ; phase ; way ; field ; area ; department FR: côté [m] ; face [f] ; facette [f] ; angle [m] ; quartier [m] ; secteur [m] ; domaine [m] ; aspect [m] ; sens [m]
โดเมนร่วมเกี่ยว[n. exp.] (dōmēn ruam ) EN: codomain FR:
แขนง[n.] (khanaēng) EN: field ; branch ; subdivision FR: branche [f] ; domaine [m]
เขตป่า[n. exp.] (khēt pā) EN: forest area ; forest zone FR: domaine forestier [m]
ความรู้ด้าน...[n. exp.] (khwāmrū dān) EN: FR: connaissances en matière de … [fpl] ; connaissances dans le domaine de ...[fpl]
ในด้าน[adv.] (nai dān) EN: in the sense of FR: d'un point de vue ; dans le domaine
พื้นที่[n.] (pheūnthī) EN: district ; region ; area ; zone ; territory ; terrain ; floor space ; place ; tract FR: région [f] ; espace [m] ; place [f] ; domaine [m] ; territoire [m] ; zone [f] ; étendue [f] ; parcelle [f] ; secteur [m]
พื้นที่ปกครอง[n. exp.] (pheūnthī po) EN: administrative area FR: domaine administratif [m]
ผู้เชี่ยวชาญด้าน...[n. exp.] (phū chīochā) EN: FR: expert en … [m] ; expert dans le domaine de … [m] ; spécialiste en … [m]
ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน...[n. exp.] (phū chīochā) EN: FR: expert en … [m] ; expert dans le domaine de … [m]
ภูมิ[n.] (phūm) EN: earth ; land ; place ; ground ; soil ; surface FR: pays [m] ; terre [m] ; sol [m] ; domaine [m]
เรื่อง[n.] (reūang) EN: story ; record ; account ; matter ; affair ; topic ; issue FR: histoire [f] ; récit [m] ; affaire [f] ; sujet [m] ; domaine [m] ; matière [f] ; propos [m] ; faits [mpl]
สาขาวิชา[n. exp.] (sākhā wichā) EN: field ; discipline ; branch of study ; area FR: domaine [m] ; discipline [f] ; branche [f]
ศาสตร์ (-ศาสตร์)[suff.] (-sāt) EN: -logy (suff.) ; -nomy (suff.) ; (suffix related to a scientific domain) FR: -logie (suff.) ; -nomie (suff.)
ส่วน[n.] (sūan = suan) EN: portion ; share ; section ; part ; piece ; element FR: partie [f] ; section [f] ; élément [m] ; portion [f] ; part [f] ; côté [m] ; segment [m] ; domaine [m]
ทำงานทางด้าน[v. exp.] (tham ngān t) EN: work in FR: travailler dans le domaine de/des
ทาง[prep.] (thāng) EN: in ; by ; in the field of FR: en ; à ; par ; au moyen de ; à travers ; dans le domaine de(s) ; sur le front
ทางด้าน[X] (thāng dān) EN: FR: du côté (de) ; du point de vue ; au niveau (de) ; dans le domaine (de) ; relatif à ; en rapport avec
ถิ่น[n.] (thin) EN: location ; locality ; territory ; country ; land ; territory ; region ; residence ; home ; place ; zone ; area ; domicile ; part FR: endroit [m] ; lieu [m] ; coin [m] ; quartier [m] ; bourg [m] ; localité [f] ; région [f] ; pays [m] ; zone [f] ; domaine [m] ; territoire [m]

domain ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Definitionsbereich {m} [math.]domain
Domäne {f}domain; estate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า domain
Back to top