ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*uneven*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น uneven, -uneven-

*uneven* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
uneven (adj.) ซึ่งไม่เรียบ See also: ขรุขระ, หยาบ Syn. rough, rugged Ops. level, flat
uneven (adj.) ซึ่งไม่สม่ำเสมอ See also: ซึ่งไม่คงเส้นคงวา Syn. irregular, varying Ops. uniform, consistent
uneven (adj.) ซึ่งไม่เท่ากัน Syn. unequal, unsymmetrical Ops. equal, symmetrical
uneven (adj.) ซึ่งไม่เป็นธรรม See also: ไม่ยุติธรรม Syn. one-sided, unfair Ops. fair
uneven (adj.) (เลข) คี่ Syn. odd Ops. even
unevenly (adv.) อย่างไม่เท่ากัน Syn. unfairly, differently
unevenness (n.) ความไม่เรียบ See also: ความขรุขระ Syn. bumpiness
uneventful (adj.) เรื่อยๆ See also: ปกต, ธรรมดา, ไม่น่าสนใจ, ไม่น่าตื่นเต้น Syn. dreary, humdrum, unremarkable Ops. remarkable
uneventfully (adv.) อย่างปกติ See also: อย่างธรรมดา
English-Thai: HOPE Dictionary
uneven(อันอี'เวิน) adj. ไม่เรียบ,ขรุขระ,ไม่แน่นอน,เปลี่ยนแปลง,ไม่ยุติธรรม,ไม่เสมอภาค,ลำเอียง,เข้าข้าง,ไม่สมดุล,ไม่ขนานกัน
uneventful(อันอีเวนทฺ'ฟูล) adj. สงบ,ปกติ,เรื่อย ๆ ,ปราศจากเหตุการณ์., See also: uneventfully adv. uneventfulness n., Syn. placid
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They're uneve.. two uneven lines.พวกมัน... มี 2 เส้นที่ไม่เรียบ เอ่อ...
The edges are uneven... but they fit together like puzzle pieces.ขอบไม่เรียบ... แต่เมื่อนำพวกมันมาต่อชิ้นส่วนกัน เหมือนกับชิ้นส่วนปริศนาเลยทีเดียว
Mine wasn't exactly uneventful either.แต่ของผมก็ไม่ใช่ว่าจะราบรื่นนะ
Five uneven fingers form a hand.นิ้วบนมือยังไม่เท่ากันเลย
You'll also need someone who can work with mixed integer programs because you're gonna have to resize the pipes as you start working across uneven terrain.และคุณยังต้องการคนที่รู้จัก การแก้ปัญหาตัวเลขเต็มแบบผสม เพราะคุณจะต้องปรับขนาดท่อ เมื่อวางผ่านพื้นที่ไม่เรียบ
It--it was probably gonna be an uneventful evening anyway.ฉันว่าคืนนี้เราคงเบื่อกันสุดๆเลย ว่ามั้ย?
Yes. Uh, we had a very nice, uneventful evening. Why?ใช่ อืม เราสนุกกันแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ ทำไมเหรอ
He has uneven pupils. Abdomen's rigid.He's gonna need an ultrasound.-ม่านตาเขาไม่สม่ำเสมอ ท้องน้อยแข็ง\เขาต้องทำอัตร้าซาวด์
A decade can flash by in an uneventful second.10 ปีวูบผ่านไป อย่างว่างเปล่าในวินาทีเดียว
Keep going about what, her uneven bra padding?พูดต่อเกี่ยวกับอะไร แผ่นเสริมหน้าอกที่ไม่เท่ากันของหล่อนเหรอ?
Note the uneven orange hue and the embossment on the back.ดูจากสีส้มที่ไม่สม่ำเสมอ และอักษรที่อยู่ด้านหลัง
They're lucky to get through the day without wetting themselves or attacking a teacher because their pencils are unevenly sharpened.พวกเขาโชคดีแล้ว ที่เรียนรอดทั้งวันโดยไม่ฉี่ราด หรือทำร้ายครูเพราะความหงุดหงิดน่ะ

*uneven* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凹凸[āo tū, ㄠ ㄊㄨ, 凹凸] bumpy; uneven; slotted and tabbed joint
参差[cēn cī, ㄘㄣ ㄘ, 参差 / 參差] uneven; jagged; snaggletooth; ragged; serrated
[cān, ㄘㄢ, 参 / 參] take part in; participate; join; attend; to join; unequal; varied; irregular; to counsel; uneven; not uniform; abbr. for 參議院|参议院 Senate, Upper House
[jǔ, ㄐㄩˇ, 龃 / 齟] irregular; uneven teeth
[cuò, ㄘㄨㄛˋ, 错 / 錯] mistake; error; blunder; fault; cross; uneven; wrong
[zè, ㄗㄜˋ, 仄] oblique tone; nonlevel tone; uneven tone (classical Chinese)
仄声[zè shēng, ㄗㄜˋ ㄕㄥ, 仄声 / 仄聲] oblique tone; nonlevel tone; uneven tone (the third tone of classical Chinese)
盘陀[pán tuó, ㄆㄢˊ ㄊㄨㄛˊ, 盘陀 / 盤陀] twisted; spiral; uneven stones
[suō, ㄙㄨㄛ, 傞] uneven; unsteady (in dancing)
参差不齐[cēn cī bù qí, ㄘㄣ ㄘ ㄅㄨˋ ㄑㄧˊ, 参差不齐 / 參差不齊] unevenly matched (成语 saw); scraggly; jagged
[kě, ㄎㄜˇ, 坷] uneven (path); unfortunate (in life)
[cēn, ㄘㄣ, 嵾] uneven; not uniform
[zōng, ㄗㄨㄥ, 翪] uneven flight of a bird
里出外进[lǐ chū wài jìn, ㄌㄧˇ ㄔㄨ ㄨㄞˋ ㄐㄧㄣˋ, 里出外进 / 裡出外進] uneven; in disorder; everything sticking out
高低杠[gāo dī gàng, ㄍㄠ ㄉㄧ ㄍㄤˋ, 高低杠 / 高低槓] uneven bars (gymnastics)
[cī, ㄘ, 偨] uneven
[lěi, ㄌㄟˇ, 磊] lumpy; rock pile; uneven
[pō, ㄆㄛ, 陂] rugged; uneven
[cī, ㄘ, 差] uneven

*uneven* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
のっぺらぼう[, nopperabou] (adj-na) (1) smooth; flat; lacking bumps and dents; (2) featureless; uneventful; (n) (3) mythical being with flat featureless face
不斉[ふせい, fusei] (n,adj-no) irregularity; unevenness; asymmetry; lack of uniformity
事無く;事なく[ことなく, kotonaku] (adv) without accident; uneventfully
何事もなく[なにごともなく, nanigotomonaku] (adv) uneventfully; without incident; without a hitch; peacefully
偏在[へんざい, henzai] (n,vs) uneven distribution; unfair distribution; maldistribution; unevenly distributed
千里同風[せんりどうふう, senridoufuu] (n) a country being in a state of universal peace; the world being peaceful and uneventful
変わりなく;変わり無く[かわりなく, kawarinaku] (adv) (1) unchangeably; constantly; uniformly; eternally; (2) uneventfully; peacefully
天下太平;天下泰平[てんかたいへい, tenkataihei] (exp) peaceful and tranquil (uneventful); peace reigns over the land; halcyon times of peace
太平無事;泰平無事[たいへいぶじ, taiheibuji] (n,adj-na) peace and quiet; safe and peaceful; tranquil and uneventful
安穏無事[あんのんぶじ, annonbuji] (n,adj-na) peace and quiet; safe and peaceful; tranquil and uneventful
[むら, mura] (adj-na,n) (uk) unevenness; inconsistency; erraticness; irregularity; (P)
段違い平行棒[だんちがいへいこうぼう, danchigaiheikoubou] (n) (gymnastics) uneven parallel bars
気まぐれ(P);気紛れ[きまぐれ, kimagure] (adj-na,n) whim; caprice; whimsy; fickle; moody; uneven temper; (P)

*uneven* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กะดำกะด่าง[adj.] (kadamkadāng) EN: uneven ; discoloured FR:
คี่[adj.] (khī) EN: odd ; single ; uneven ; not even FR: impair
ขรุขระ[adj.] (khrukhra) EN: rugged ; jagged ; jaggy ; rough ; bumpy ; uneven FR: accidenté ; défoncé ; cahoteux ; inégal ; rugueux
กระเดิด[v.] (kradoēt) EN: stick up unevenly FR:
กระเดิด ๆ = กระเดิดๆ [v.] (kradoēt-kra) EN: stick up unevenly FR:
กุกะ[adj.] (kuka) EN: rugged ; jagged ; rough ; uneven ; not smooth FR:
ลุ่ม ๆ ดอน ๆ = ลุ่มๆ ดอนๆ[adj.] (lum-lum døn) EN: undulating ; inconsistent ; uneven ; uncertain FR:
ไม่สม่ำเสมอ[adv.] (mai samamsa) EN: irregularly ; erratically ; intermittently ; unevenly FR: irrégulièrement ; par intermittence
สากหยาก[adj.] (sākkayāk) EN: rough ; uneven ; bumpy FR:
ตะปุ่มตะป่ำ[adj.] (tapumtapam) EN: bumpy ; knobby ; uneven ; warty ; jagged ; gnarled FR:
วิสม-[adj.] (wisama-) EN: uneven FR:

*uneven* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abnutzung {f} | dachförmige Abnutzung | exzentrische Abnutzung | gleichmäßige Abnutzung | regelmäßige Abnutzung | sägezahnförmige Abnutzung | schnelle Abnutzung | stellenweise Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung (Lauffläche) | wellenförmige Abnutzungwear; wear and tear | roof-shaped wear | eccentric wear | even (tread) wear; smooth wear; uniform wear | regular wear | heel-and-toe wear; tooth-shaped wear | rapid wear | spotty wear | irregular wear | uneven tread wear | wave-like wear
ungerade [math.] | ungerade Zahl {f}odd | odd number; uneven number
uneben; ungerade {adj} | unebener | am unebenstenuneven | more uneven | most uneven
ereignislos {adv}uneventfully

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *uneven*
Back to top