ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rugged

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rugged*, -rugged-

rugged ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rugged (adj.) ขรุขระ See also: ตะปุ่มตะป่ำ Syn. rocky, rough, uneven Ops. smooth
rugged (adj.) ห้าวหาญ See also: โผงผาง, ดุดัน Syn. rough-hewn, strong-featured
rugged (adj.) เข้มแข็ง See also: ทนทาน Syn. strong, sturdy, tough
ruggedly (adv.) อย่างหยาบคาย
ruggedness (n.) ความหยาบคาย Syn. asperity
English-Thai: HOPE Dictionary
rugged(รัก'กิด) adj. มีผิวขรุขระ,มีก้อนหินมาก,ตะปุ่มตะป่ำ,สาก,มีรอยย่น,เข้มงวด,ห้าวหาญ,โผงผาง,รุนแรง,มีพายุ,ไม่ไพเราะ,แสบแก้วหู,ไม่สุภาพ,อดทน,ทนทาน,ยากแค้น, See also: ruggedness n., Syn. uneven,difficult,robust
English-Thai: Nontri Dictionary
rugged(adj) แข็งแรง,หยาบ,สาก,ขรุขระ,ห้าวหาญ,รุนแรง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
rugged individualismปัจเจกนิยมตกขอบ, ปัจเจกนิยมแบบไม่พึ่งใคร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มึนเมา (v.) be drugged See also: get drunk, be tipsy, be slightly intoxicated Syn. เมา Ops. สร่างเมา
มึนเมา (adj.) be drugged See also: drunk, tipsy, intoxicated
เมายา (v.) be drugged See also: be doped Syn. ติดยา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Somewhere in this rugged mountain countryside, possibly above the snow line, shrouded in mist, the fugitive John Rambo, is hiding.ที่ไหนสักแห่งในภูเขาขรุขระนี้ อาจจะเหนือเส้นหิมะ, ปกคลุมไปด้วยหมอก หลบหนี จอห์น แรมโบ้ ซ่อนอยู่
This is my rugged terrain face.- นี่ทำให้สีหน้าผมขรุขระตามไปด้วย
Because beneath this rugged exterior... there beats a sensitive soul.เห็นหน้าโหดๆ แบบนี้... ข้างในอ่อนไหวนะคร้าบ
Now, here on this rugged patch of earth called Plataea Xerxes' hordes face obliteration!มันจักขนพองสยองเกล้า ความเย็นเฉียบเกาะกุมดวงใจ
I only got this far on charm and my rugged good looks.I only got this far on charm and my rugged good looks.
I am a rough, rugged man with pain relief patches.ผมเป็นผู้ชายที่กลิ่นเหมือนพลาสเตอร์ยา และออกจะเถื่อนๆ
I am a rough, rugged man with pain relief patches.ผมชอบติดพลาสเตอร์ ซึ่งมีกลิ่นห่ามๆแบบนี้แหละ
I know I may seem like I have a rugged exterior, but underneath it all, I have a golden heart that beats and beats.ข้ารู้ว่าข้างนอกข้าอาจดูหยาบคาย แต่ภายใต้เปลือกนั่นแล้ว ข้ามีหัวใจที่ซื่อตรงที่เต้นซู่ซ่า
A rugged saber like you.แมวที่ห้าวหาญอย่างนาย
A more rugged saber like her.เจอกับแมวที่ห้าวหาญกว่าแบบเธอ
Gotta be the rugged good looks.คงต้องเป็นความหล่อนี่ละมั้ง
The chassis is composed of two vehicles, a mobility trike, and it is mated to one of those powered wheelbarrows that builders used for cutting huge amounts of stuff over rugged terrain and it has tremendous off-road capability and in such an environment wโครงรถผสมจากรถสองตัว ด้านหน้าเป็นรถสามล้อ ผสมกับพลังจากล้อสายพาน แบบที่ช่างก่อสร้างเลือก ไว้ใช้สำหรับวิ่งผ่านทางที่ทุรกันดาร

rugged ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiǎn, ㄒㄧㄢˇ, 嶮] precipitous; rugged
[chù, ㄔㄨˋ, 儊] rough and rugged
崎岖[qí qū, ㄑㄧˊ ㄑㄩ, 崎岖 / 崎嶇] rugged
[qū, ㄑㄩ, 岖 / 嶇] rugged
结实[jiē shi, ㄐㄧㄝ ㄕ˙, 结实 / 結實] rugged; sturdy
[pō, ㄆㄛ, 陂] rugged; uneven

rugged ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
むしゃくしゃ[, mushakusha] (adv,vs) (1) vexed; irritated; fretful; in ill humour; in ill humor; in a temper; (2) shaggy; bushy; ragged; rugged
峨峨;峨々[がが, gaga] (adj-t) rugged (e.g. mountains)
ごつごつ[, gotsugotsu] (adv,n,vs) (on-mim) rugged; scraggy; angular
朴訥;朴とつ;木訥[ぼくとつ, bokutotsu] (adj-na) unsophisticated; ruggedly honest; artless; unaffected; simple; naive
険しい(P);嶮しい[けわしい, kewashii] (adj-i) (1) precipitous; rugged; inaccessible; impregnable; steep; (2) grim; severe; stern; (P)

rugged ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บู๊ต[n.] (būt) EN: boot ; rugged footwear FR: botte [f]
ขรุขระ[adj.] (khrukhra) EN: rugged ; jagged ; jaggy ; rough ; bumpy ; uneven FR: accidenté ; défoncé ; cahoteux ; inégal ; rugueux
กุกะ[adj.] (kuka) EN: rugged ; jagged ; rough ; uneven ; not smooth FR:
เมา[adj.] (mao [= māo]) EN: drunk ; intoxicated ; tipsy ; drugged FR: ivre ; soûl ; saoul ; éméché ; enivré ; plein (fam.) ; pompette (fam.) ; bourré (fam.) ; beurré (fam.)
มึนเมา[v.] (meunmao) EN: be drugged ; get drunk ; be tipsy ; be slightly intoxicated FR: faire ribote
มึนเมา[adj.] (meunmao) EN: drugged ; drunk ; tipsy ; intoxicated FR: éméché ; pompette (fam.) ; un peu ivre

rugged ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schroff {adj} | schroffer | am schroffstenrugged | more rugged | most rugged

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rugged
Back to top