ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unremarkable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unremarkable*, -unremarkable-

unremarkable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unremarkable (adj.) เรียบๆ See also: ไม่น่าสนใจ, ไม่เด่น Syn. plain Ops. remarkable
unremarkable (adj.) เรื่อยๆ See also: ปกต, ธรรมดา, ไม่น่าสนใจ, ไม่น่าตื่นเต้น Syn. dreary, humdrum Ops. remarkable

unremarkable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不起眼[bù qǐ yǎn, ㄅㄨˋ ㄑㄧˇ ㄧㄢˇ, 不起眼] seemingly unimportant; inconspicuous; unremarkable; nothing to write home about

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unremarkable
Back to top