ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dreary

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dreary*, -dreary-

dreary ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dreary (adj.) เศร้าซึม See also: ทึมทึบ, มืดมน Syn. depressing, somber, gloomy Ops. joyful, happy
English-Thai: HOPE Dictionary
dreary(เดรีย'รี่) adj. ซึ่งทำให้เศร้า,น่าเบื่อ,เศร้าซึม,ทึมทึบ. n. คนที่น่าเบื่อ,คนที่ซึมเศร้า, See also: drearily adv. dreariness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
dreary(adj) เศร้าใจ,น่าเบื่อ,ซึมเศร้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's a dreary nightมันเป็นคืนที่น่าเศร้า
Well ,sure. He's down on Dreary Lane.ใช่สิ เขาอยู่ถนน Dreary Lane.
It'll be so good to see you out of those dreary clothes.เจ้าน่ะ รีบถอดชุดอะเฟรดนี่ออกซะ
How dreary you are.คุณนี่ช่างน่ารักเสียจริง
Meanwhile, Sue was looking toward a pretty dreary Halloween with stodgy old Reverend Hayver and the rest of the kids with nothing to do.ขณะที่ ซูกำลังเผชิญกับ งานฮัลโลเวียนอันแสนเศร้า ..กับบาทหลวงจอมตะกละ และเด็กๆที่ไม่มีอะไรจะทำกัน
But I hope they can make it over the mountains and through the woods in this dreary weather.หวังว่าพวกเขาคงจะบุกป่า ฝ่าดงมาได้ในวันที่อากาศเลวร้ายเช่นนี้
Why are you keeping a beautiful lady in such a dreary room?พี่,คุณปล่อยให้คนสวยๆอยู่ในที่แย่ๆอย่างนี้ได้ยังไง
The Americans are very bad at some things, they can't say aluminium, and they can't win a war without our help, but they are very good at making dreary sports very exciting to watch.พวกอเมริกันบางอย่างก็ไม่ได้เรื่อง พวกนั้นพูดว่าอะลูมิเนียมไม่ได้ และไม่ชนะสงครามถ้าพวกเราไม่ช่วย แต่พวกนั้นทำการแข่ง ที่แสนน่ารักได้ดี
You couldn't have found them in this dreary town.นี่คงหาไม่ได้จากเมืองนี้แน่
It is a frigid, dreary outpost full of pathetic, peace-loving cowards.มันเป็นความหนาวด่านน่าเบื่อ เต็มรูปแบบของน่าสงสารขี้ขลาดรักสันติภาพ
Eventually, those shiny new windows would cost more than their dreary former council houses.ในที่สุด หน้าต่างใหม่พวกนั้น ก็จะแพงกว่าบ้านการเคหะทึม ๆ นั่น
"Finally, my love, it's Moscow at last... and my very first night was unspeakably dreary."ในที่สุดยอดรักฉันก็ถึงมอสโคว์แล้ว... และคืนแรกมันช่างแสนหดหู่

dreary ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凄迷[qī mí, ㄑㄧ ㄇㄧˊ, 凄迷] dreary and fuzzy (sight)
厌倦[yàn juàn, ㄧㄢˋ ㄐㄩㄢˋ, 厌倦 / 厭倦] dreary; to tired of; to be weary of

dreary ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
寒々しい;寒寒しい[さむざむしい, samuzamushii] (adj-i) bleak; chilly; dreary
侘しい;侘びしい(io);佗しい(iK)[わびしい, wabishii] (adj-i) miserable; wretched; lonely; dreary; shabby; comfortless
寂寞;寂莫(iK)[せきばく;じゃくまく, sekibaku ; jakumaku] (n) (1) loneliness; desolation; (adj-t,adv-to,adj-no) (2) lonely; lonesome; dreary; desolate; deserted; (3) harsh (words); cutting (criticism); (vs) (4) to separate in thought; to consider as independent
殺風景[さっぷうけい, sappuukei] (adj-na,n) tasteless; dreary; tastelessness
索莫;索漠;索寞[さくばく, sakubaku] (adj-t,adv-to) dreary; bleak; desolate
荒涼;荒寥[こうりょう, kouryou] (adj-t,adv-to) desolate; dreary; bleak
落莫[らくばく, rakubaku] (adj-t,adv-to) desolate; dreary; lonesome
蕭条[しょうじょう, shoujou] (adj-t,adv-to) dreary; bleak; lonely
遣る瀬無い;遣る瀬ない;やる瀬ない[やるせない, yarusenai] (adj-i) helpless; cheerless; miserable; disconsolate; dreary; downhearted

dreary ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อับเฉา[adj.] (apchao) EN: dreary ; bleak ; gloomy FR:

dreary ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
trostlos {adj} | trostloser | am trostlosestendreary | drearier | dreariest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dreary
Back to top