ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

humdrum

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *humdrum*, -humdrum-

humdrum ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
humdrum (adj.) น่าเบื่อ See also: จำเจ, ซ้ำซาก
English-Thai: HOPE Dictionary
humdrum(ฮัม'ดรัม) adj. จืดชืด,น่าเบื่อ. -n. ความจืดชืด,ความไม่มีรสชาติ,ความน่าเบื่อ,การพูดที่น่าเบื่อ,บุคคลที่น่าเบื่อ., See also: humdrumness n., Syn. dull,fellow
English-Thai: Nontri Dictionary
humdrum(adj) ซ้ำซาก,น่าเบื่อ,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No. Not to that stupid, humdrum world again.ไม่ ฉันไม่โง่กับไปโลกที่น่าเบื่ออีกแล้ว
Don't let my humdrum day fool you now. I also have a very dark side.อย่าให้วันเรื่อยเฉื่อยฉันหลอกเอา ไม่มีด้านมืด
Yes, it's a rather humdrum affair, I'm afraid.ใช่มันค่อนข้างจะเป็นเรื่องน่าเบื่อ
Well, that certainly sounds progressive, and a safe bet on what is probably gonna be a humdrum weekend.เอ่อ ฟังเหมือนเป็นเรื่องก้าวหน้า และพนันได้เลยว่า จะเป็นเสาร์อาทิตย์ที่น่าเบื่อมากๆ
Besides, since when do you care about humdrum Humphrey anyway?นอกเสียจาก,แกแคร์ไอ้ฮัมฟรีย์นั่นเมื่อไหร่กันวะเนี่ย?
You're right, he's a festival of humdrum chitchat.เธอพูดถูก เขาชอบคุยอะไรน่าเบื่อ
* For some humdrum people to be *# สำหรับคนที่ใช้ชีวิตน่าเบื่อ #
* For some humdrum people, I suppose *# สำหรับคนที่น่าเบื่อจำเจ ฉันมั่นใจ#
You're not supposed to kiss him. He's humdrum Humphrey.คุณไม่เห็นต้องไปจูบเขาเลย เขาคือไอ้ซังกะตายฮัมฟรีย์
Pretty sure, when he was a prisoner in Iraq, he never thought he'd have to deal with something so humdrum as a flat tire again.ฉันแน่ใจว่า ตอนที่เขา เป็นนักโทษในอิรัก เขาคงไม่คิดว่าจะต้องมาจัดการ
It's not just a-a usual humdrum production mill factory.มันไม่ได้เป็นโรงงานทหาร ที่น่าเบื่อทั่วๆ ไป
Harvest the details of her humdrum life.เก็บเกี่ยวรายละเอียดแสนน่าเบื่อของเธอ

humdrum ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
平凡陳腐[へいぼんちんぷ, heibonchinpu] (n,adj-na) commonplace and stale; humdrum and hackneyed

humdrum ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จำเจ[adj.] (jamjē) EN: monotonous ; tedious ; repetitious ; humdrum ; uninteresting FR: monotone ; lassant ; répétitif ; barbant (fam.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า humdrum
Back to top