ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-uneven-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น uneven, *uneven*,

-uneven- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They're uneve.. two uneven lines.พวกมัน... มี 2 เส้นที่ไม่เรียบ เอ่อ...
Five uneven fingers form a hand.นิ้วบนมือยังไม่เท่ากันเลย
You'll also need someone who can work with mixed integer programs because you're gonna have to resize the pipes as you start working across uneven terrain.และคุณยังต้องการคนที่รู้จัก การแก้ปัญหาตัวเลขเต็มแบบผสม เพราะคุณจะต้องปรับขนาดท่อ เมื่อวางผ่านพื้นที่ไม่เรียบ
He has uneven pupils. Abdomen's rigid.He's gonna need an ultrasound.-ม่านตาเขาไม่สม่ำเสมอ ท้องน้อยแข็ง\เขาต้องทำอัตร้าซาวด์
Keep going about what, her uneven bra padding?พูดต่อเกี่ยวกับอะไร แผ่นเสริมหน้าอกที่ไม่เท่ากันของหล่อนเหรอ?
Note the uneven orange hue and the embossment on the back.ดูจากสีส้มที่ไม่สม่ำเสมอ และอักษรที่อยู่ด้านหลัง

-uneven- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jǔ, ㄐㄩˇ, 龃 / 齟] irregular; uneven teeth
[zè, ㄗㄜˋ, 仄] oblique tone; nonlevel tone; uneven tone (classical Chinese)
仄声[zè shēng, ㄗㄜˋ ㄕㄥ, 仄声 / 仄聲] oblique tone; nonlevel tone; uneven tone (the third tone of classical Chinese)
盘陀[pán tuó, ㄆㄢˊ ㄊㄨㄛˊ, 盘陀 / 盤陀] twisted; spiral; uneven stones
[kě, ㄎㄜˇ, 坷] uneven (path); unfortunate (in life)
[zōng, ㄗㄨㄥ, 翪] uneven flight of a bird
高低杠[gāo dī gàng, ㄍㄠ ㄉㄧ ㄍㄤˋ, 高低杠 / 高低槓] uneven bars (gymnastics)

-uneven- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
偏在[へんざい, henzai] (n,vs) uneven distribution; unfair distribution; maldistribution; unevenly distributed
段違い平行棒[だんちがいへいこうぼう, danchigaiheikoubou] (n) (gymnastics) uneven parallel bars
気まぐれ(P);気紛れ[きまぐれ, kimagure] (adj-na,n) whim; caprice; whimsy; fickle; moody; uneven temper; (P)

-uneven- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กะดำกะด่าง[adj.] (kadamkadāng) EN: uneven ; discoloured FR:
คี่[adj.] (khī) EN: odd ; single ; uneven ; not even FR: impair
ขรุขระ[adj.] (khrukhra) EN: rugged ; jagged ; jaggy ; rough ; bumpy ; uneven FR: accidenté ; défoncé ; cahoteux ; inégal ; rugueux
กุกะ[adj.] (kuka) EN: rugged ; jagged ; rough ; uneven ; not smooth FR:
ลุ่ม ๆ ดอน ๆ = ลุ่มๆ ดอนๆ[adj.] (lum-lum døn) EN: undulating ; inconsistent ; uneven ; uncertain FR:
สากหยาก[adj.] (sākkayāk) EN: rough ; uneven ; bumpy FR:
ตะปุ่มตะป่ำ[adj.] (tapumtapam) EN: bumpy ; knobby ; uneven ; warty ; jagged ; gnarled FR:
วิสม-[adj.] (wisama-) EN: uneven FR:

-uneven- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abnutzung {f} | dachförmige Abnutzung | exzentrische Abnutzung | gleichmäßige Abnutzung | regelmäßige Abnutzung | sägezahnförmige Abnutzung | schnelle Abnutzung | stellenweise Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung (Lauffläche) | wellenförmige Abnutzungwear; wear and tear | roof-shaped wear | eccentric wear | even (tread) wear; smooth wear; uniform wear | regular wear | heel-and-toe wear; tooth-shaped wear | rapid wear | spotty wear | irregular wear | uneven tread wear | wave-like wear
ungerade [math.] | ungerade Zahl {f}odd | odd number; uneven number
uneben; ungerade {adj} | unebener | am unebenstenuneven | more uneven | most uneven

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -uneven-
Back to top