ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

consistent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *consistent*, -consistent-

consistent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
consistent (adj.) ที่สอดคล้องกัน Syn. compatible, in accord
consistently (adv.) อย่างสอดคล้อง See also: อย่างสัมพันธ์กัน Syn. harmoniously
English-Thai: HOPE Dictionary
consistent(คันซิส'เทินทฺ) adj. มั่นคง,ซึ่งยึดมั่นเหนียวแน่น,เห็นพ้อง,ลงรอยกัน., Syn. according ###A. inconsistent -Conf. constant
English-Thai: Nontri Dictionary
consistent(adj) มั่นคง,เหนียวแน่น,คงเส้นคงวา,ไม่เปลี่ยนแปลง,เหมาะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
consistent equationsสมการต้องกัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คล้องจอง (v.) be consistent with See also: rhyme with, be compatible with Syn. สอดคล้อง Ops. ขัดกัน, ขัดแย้งกัน
คงเส้นคงวา (adv.) consistently See also: constantly, steadily and regularly, invariably, unchangingly Syn. เสมอต้นเสมอปลาย, สม่ำเสมอ
เสมอต้นเสมอปลาย (adv.) consistently See also: constantly, persistently Syn. สม่ำเสมอ
เสมอมา (adv.) consistently See also: persistently, all along Syn. ตลอดมา
ลุ่มๆ ดอนๆ (adv.) inconsistently See also: unsteadily
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In testing the drug on chimpanzees with a history of miscarriages... I found conclusively that in every instance the side effects observed... were consistent with the behavioral and metabolic changes in subjects... with normal unmedicated pregnancies:จากผลการทดลองกับลิงชิมแปนซีที่มีประวัติแท้งลูก ผมสังเกตพบผลข้างเคียงที่เกิดขึ้น ของพฤติกรรมและการทานอาหารของตัวอย่างทดลอง
Wouldn't that be consistent with an assisted pregnancy?ทำไมต้องใส่ของพวกนั้นให้กับผู้หญิงท้องด้วย
Every time I try to maintain a consistent mood between us... you withdraw.พอฉันจะสร้างอารมณ์ดี ๆ ระหว่างเรา คุณก็พังมัน
These in turn fold space-time, consistent with Weyl tensor dynamics, until the space-time curvature becomes infinitely large and you produce a singularity.แล้วม้วนหวงเวลาในอากาศเข้าด้วยกัน -แล้วเราก็จะสร้างเอกภาพ
I know your voting record and your consistent stand on environmental causes.ผลรู้สถิติคะแนนเสียงคุณ ประเด็นหาเสียงคุณคือ ปัญหาสิ่งแวดล้อม
We're being consistent with their policies.เรากำลังทำตามนโยบายของเขา
There are formulations that we are using that we are trying to be consistent in our use of--ผมมีสูตรที่กำลังจะใช้อยู่ ผมพยายามจะทำให้เข้าใจถูกต้องตรงกัน
Before she drowned, your wife sustained injuries consistent with a fall onto the rocks by the river.ก่อนที่เธอจมน้ำตาย ภรรยาคุณดูเหมือนจะได้รับบาดเจ็บ จากการตกระแทกหินริมแม่น้ำ
No, 'cause th's not consistent with the previous targets.ไม่หรอก เพราะว่ามันไม่สอดคล้อง/Nกับเป้าหมายก่อน ๆ
Ellie, we have to be consistent with him.เอลลี่ เราจะต้องมั่นคงกับเขา
Impact spatter is consistent With repeated blows to the skull.รอยเลือดต่อเนื่อง จากการตีซ้ำๆ ที่กะโหลก
Those bite marks are consistent with a tyrannosaurus bite.รอยกัดพวกนั้นตรงกับรอยฟันของไทแรนโนซอรัส

consistent ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一致字[yī zhì zì, ㄧ ㄓˋ ㄗˋ, 一致字] consistent phonogram(s)
一贯[yī guàn, ㄧ ㄍㄨㄢˋ, 一贯 / 一貫] consistent; constant; from start to finish; all along; persistent
三国演义[Sān guó yǎn yì, ㄙㄢ ㄍㄨㄛˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, 三国演义 / 三國演義] Romance of the Three Kingdoms, one of the Four Classic Novels of Chinese literature; a fictional account of the Three Kingdoms at the break-up of the Han around 200 AD, consistently portraying Liu Bei's Shu Han 劉備, 蜀漢|刘备, 蜀汉 as virtuous heroes and Cao Cao
出入[chū rù, ㄔㄨ ㄖㄨˋ, 出入] to go out and come in; entrance and exit; expenditure and income; discrepancy; inconsistent
不一致字[bù yī zhì zì, ㄅㄨˋ ㄧ ㄓˋ ㄗˋ, 不一致字] inconsistent phonogram(s)
不符[bù fú, ㄅㄨˋ ㄈㄨˊ, 不符] inconsistent; not in agreement with; not agree or tally with; not conform to
出尔反尔[chū ěr fǎn ěr, ㄔㄨ ㄦˇ ㄈㄢˇ ㄦˇ, 出尔反尔 / 出爾反爾] old: to reap the consequences of one's words (成语 saw, from Mencius); modern: to go back on one's word; to fail to keep a promise; to contradict oneself; inconsistent
满拧[mǎn nǐng, ㄇㄢˇ ㄋㄧㄥˇ, 满拧 / 滿擰] totally inconsistent; completely at odds

consistent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
筋が立つ[すじがたつ, sujigatatsu] (exp,v5t) (See 筋が通る) to make sense; to be consistent
首尾一貫した[しゅびいっかんした, shubiikkanshita] (adj-f) consistent
一貫して[いっかんして, ikkanshite] (exp) consistently
不合理[ふごうり, fugouri] (adj-na,n) unreasonable; irrational; absurd; inconsistent; (P)
不徹底[ふてってい, futettei] (adj-na,n) inconsistent; illogical; unconvincing; not thorough; indefinite; half-way
反する(P);叛する[はんする, hansuru] (vs-s,vi) (1) (反する only) to be contrary to; to be inconsistent with; to contradict; (2) (反する only) to act contrary to (rules or guidelines); to violate; to transgress; (3) to oppose; to rebel; to revolt; (P)
抵触(P);觝触;牴触[ていしょく, teishoku] (n,vs) (1) collision; conflict; (2) being contrary; being incompatible; being inconsistent; being contradictory; (3) being in violation (of the law, etc.); (P)
支離滅裂[しりめつれつ, shirimetsuretsu] (adj-na,adj-no) incoherent; inconsistent; illogical; disorderly; confused; nonsensical
筋が通る[すじがとおる, sujigatooru] (exp,v5r) (See 筋が立つ) to make sense; to be consistent; to be logical; to stand to reason; to be coherent
筋の通らない[すじのとおらない, sujinotooranai] (exp,adj-i) (See 筋の通った) illogical; inconsistent
終始[しゅうし, shuushi] (n,vs) (1) beginning and end; from beginning to end; doing a thing from beginning to end; (adv) (2) consistently; the whole time; (P)
辻褄が合う[つじつまがあう, tsujitsumagaau] (exp,v5u) (See 辻褄) to be consistent; to be coherent
辻褄の合わない[つじつまのあわない, tsujitsumanoawanai] (exp,adj-i) incoherent; inconsistent
首尾一貫[しゅびいっかん, shubiikkan] (n,vs) consistent; unchanging from beginning to end
Japanese-English: COMDICT Dictionary
矛盾データ[むじゅんデータ, mujun de-ta] inconsistent data
論理矛盾[ろんりむじゅん, ronrimujun] (logically) inconsistent

consistent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คล้อง[v.] (khløng) EN: rhyme with ; be consistent with ; coordinate ; harmonize FR: harmoniser ; accorder ; rimer
คงเส้นคงวา[adj.] (khongsenkho) EN: stable ; constant ; consistent ; steady ; same as before ; just as before ; remaining true to one's principles FR: fidè!e à ses principes
กลมกลืน[adj.] (klomkleūn) EN: harmonious ; congenial ; consistent FR: harmonieux
ภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด[X] (phāwa phēt ) EN: gender whose condition is not consistent with the gender of birth FR:
พ้อง[adj.] (phøng) EN: same ; identical ; alike ; unanimous ; consistent ; synonymous FR: identique ; semblable ; pareil ; synonyme
สมการต้องกัน[n. exp.] (samakān tǿn) EN: consistent equations FR:
เสมอต้นเสมอปลาย[v. exp.] (samoētonsam) EN: be consistent FR:
เสมอต้นเสมอปลาย[adj.] (samoētonsam) EN: stable ; constant ; consistent ; steady FR: stable
สัมพันธ์[v.] (samphan) EN: be related ; be connected ; be joined ; be linked ; be associated ; be consistent with FR: être en relation ; être associé ; être lié ; être en corrélation
สัมพันธน์[v.] (samphan) EN: be related ; be connected ; be joined ; be linked ; be associated ; be consistent with FR: être en relation ; être associé ; être lié ; être en corrélation
สอดคล้อง[v.] (søtkhløng) EN: be in line ; agree ; be harmonious ; be consistent ; accord ; conform ; correspond ; match ; bring into harmony ; harmonize with ; tally with ; be in conformity with ; jibe with FR: concorder ; coïncider ; se conformer à ; être en conformité avec
สอดคล้องกับ[X] (søtkhløng k) EN: in accordance with ; in line with ; consistent with FR: en accord avec
ขัดแย้งในตัวเอง[v. exp.] (khatyaēng n) EN: be inconsistent ; be self-contradictory ; be paradoxical FR:
ลักลั่น[adj.] (laklan) EN: unsystematic ; not in proper order ; inconsistent ; overlapping ; incorrect ; incompatible ; mismatched ; incongruous ; ill-fitting ; skewed FR:
ลุ่ม ๆ = ลุ่มๆ[adv.] (lum-lum) EN: inconsistently FR:
ลุ่ม ๆ ดอน ๆ = ลุ่มๆ ดอนๆ[adj.] (lum-lum døn) EN: undulating ; inconsistent ; uneven ; uncertain FR:
ลุ่ม ๆ ดอน ๆ = ลุ่มๆ ดอนๆ[adv.] (lum-lum døn) EN: inconsistently ; unsteadily : insufficiently FR:
ไม่สอดคล้อง[X] (mai søtkhlø) EN: inconsistent ; not in line with FR:
ไม่อยู่กับร่องกับรอย[adj.] (mai yū kap ) EN: changeable ; erratic ; inconsistent FR:
เรื่อย[adv.] (reūay) EN: continously ; continually ; always ; often ; regularly ; consistently ; repeatedly ; frequently FR: continuellement ; constamment ; sans cesse ; sans interruption
เสมอต้นเสมอปลาย[adv.] (samoētonsam) EN: consistently ; same as before FR:
ตลอดมา[adv.] (taløt mā) EN: all along ; all the time ; consistently ; all the time up till now FR: jusqu'ici (dans le temps) ; jusqu'à aujourd'hui ; lusqu'à nos jours
แยกกับ[v. exp.] (yaēk kap) EN: be inconsistent with FR:
อย่างต่อเนื่อง[adv.] (yāng tø neū) EN: constantly ; continuously ; consecutively ; regularly ; consistently ; in succession ; in a row ; back-to-back FR: constamment ; continuellement ; de manière continue ; irrémédiablement

consistent ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
folgerichtig; logisch; stimmig; schlüssig; konsequent {adj} | folgerichtiger; logischer; stimmiger; schlüssiger; konsequenter | am folgerichtigsten; am logischsten; am stimmigsten; am schlüssigsten; am konsequentestenconsistent | more consistent | most consistent
übereinstimmend; vereinbar; in Einklang stehend (mit) {adj}consistent (with)
inkonsequent {adj} | inkonsequenter | am inkonsequentesteninconsistent | more inconsistent | most inconsistent
unstimmig {adj} (Fakten)inconsistent (with the facts)
stetig; gleichmäßig; unbeirrbar {adj}consistent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า consistent
Back to top