ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*sacrifice*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น sacrifice, -sacrifice-

*sacrifice* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sacrifice (n.) การบวงสรวง See also: การบูชายัญ, การสังเวย Syn. offering, reparation
sacrifice (n.) สิ่งที่ใช้ในการบวงสรวง
sacrifice (vi.) ขายลดราคา See also: ตัดราคา Syn. cut, reduce, sell out
sacrifice (vt.) ขายลดราคา See also: ตัดราคา Syn. cut, reduce, sell out
sacrifice (vi.) บวงสรวง See also: สังเวย, บูชายัญ
sacrifice (vt.) บวงสรวง See also: สังเวย, บูชายัญ Syn. consecrate, dedicate, worship
sacrifice to (phrv.) สังเวย See also: ถวาย, พลี
sacrifice to (phrv.) เสียสละตนเพื่อ See also: อุทิศตัวให้กับ, สละเพื่อ
sacrificeable (adj.) ซึ่งเสียสละ
sacrificer (n.) ผู้เสียสละ
self-sacrifice (n.) การเสียสละประโยชน์ส่วนตน See also: การอุทิศตน, การเสียสละตน, การถวายตัว, การมีเมตตา Syn. offering, oblation, generosity, benevolence
English-Thai: HOPE Dictionary
sacrifice(แซค'ระไฟซฺ) vt.,vi.,n. (การ,สิ่ง) เสียสละ,บูชายัญ,สังเวย,พลี,บวงสรวง (กีฬาเบสบอล) ตีลูกเสียสละเพื่อให้ก้าวหน้าขึ้นไปอีก, See also: sacrificeable adj. sacrificer n., Syn. offering,victim ###A. gain,keep
English-Thai: Nontri Dictionary
sacrifice(n) การบูชายัญ,เครื่องบวงสรวง,เครื่องสังเวย,การเสียสละ
SELF-self-sacrifice(n) การเสียสละประโยชน์ส่วนตัว
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sacrificeการสังเวย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บูชาผี (v.) offer sacrifices to a spirit Syn. เซ่นไหว้
ผู้สละ (n.) person who sacrifices oneself
ผู้เสียสละ (n.) person who sacrifices oneself Syn. ผู้สละ
เซ่นสรวง (v.) make offerings or sacrifice to the spirits; make offerings to the spirits Syn. เซ่นสังเวย
เซ่นสังเวย (v.) make offerings or sacrifice to the spirits; make offerings to the spirits Syn. เซ่นสรวง
เซ่นไหว้ (v.) make offerings or sacrifice to the spirits; make offerings to the spirits Syn. เซ่นสรวง, เซ่นสังเวย
เซ่นไหว้ผี (v.) offer sacrifice to the ghost See also: propitiate the spirits Syn. เซ่นผี
เลี้ยงผี (v.) offer sacrifices to a spirit Syn. บูชาผี, เซ่นไหว้
แปลงผี (v.) offer sacrifice to the ghost See also: propitiate the spirits Syn. เซ่นผี, เซ่นไหว้ผี
ไหว้เจ้า (v.) make a sacrifice to gods (among the Chinese) See also: pay respect to god, make a spirit offering Syn. ไหว้
การบูชา (n.) sacrifice See also: offering, tribute, expiation, reparation, penance, propitiation, libation Syn. การเซ่น, การบวงสรวง
การบูชา (n.) sacrifice See also: offering, oblation Syn. การบวงสรวง, การเซ่น, การบูชายัน
การบูชายัญ (n.) sacrifice Syn. การเซ่นสรวง
การบูชายัน (n.) sacrifice See also: offering, oblation Syn. การบูชา, การบวงสรวง, การเซ่น
การพลี (n.) sacrifice See also: offering, oblation Syn. การบูชา, การบวงสรวง, การเซ่น, การบูชายัน
การเซ่น (n.) sacrifice See also: offering, tribute, expiation, reparation, penance, propitiation, libation Syn. การบูชา, การบวงสรวง
การเซ่น (n.) sacrifice See also: offering, oblation Syn. การบูชา, การบวงสรวง, การบูชายัน
การเซ่นสรวง (n.) sacrifice Syn. การบูชายัญ
การเซ่นสรวงบูชา (n.) sacrifice See also: offering, tribute, expiation, reparation, penance, propitiation, libation
ความเสียสละ (n.) sacrifice
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In ancient times the Aryan tribe of the Langobardians made human sacrifice to the god Thor.ในสมัยก่อนชนเผ่า อารยัน จะใช้มนุษย์ ในการบูชายันต์
She knew that I'd sacrifice everything rather than stand up in a divorce court and give her away, admit that our marriage was a rotten fraud.หล่อนรู้ดีว่าผมยอมเสียสละทุกอย่าง ดีกว่าที่จะยื่นฟ้องหย่าในศาล ปล่อยหล่อนไป เเละยอมรับว่า การแต่งงานของเราเป็นเรื่องหลอกลวง
And if it's not a great sacrifice, I would like to have a martini and dinner...{\cHFFFFFF}And if it's not a great sacrifice, I would like to have a martini and dinner...
I've learned in a very personal way, Mr. Tyler, that I can't preach the American heritage... and expect to be believed if I act out of impatience... or sacrifice my principles for expediency.{\cHFFFFFF}I've learned in a very personal way, Mr. Tyler, {\cHFFFFFF}that I can't preach the American heritage... {\cHFFFFFF}and expect to be believed if I act out of impatience...
(Murmuring) She cannot be sacrificed without the ring.เธอไม่สามารถเสียสละโดยไม่ต้อง แหวน
Without the ring, there will be no sacrifice, without the sacrifice, no congregation.จะไม่มีการเสียสละ ถาไม่มีเสียสละ จะไม่มีการชุมนุม
If he is to be sacrificed before Kaili, why is he not painted red?ก่อนที่จะเสียสละความกลัว ไคยีลี, ทำไมเขาไม่ได้ทาสีสีแดง?
And sacrificed jolly with a knife, so I'm told, with that ring.และเสียสละครึกครื้นด้วยมีด หรือเพื่อให้ฉันได้ยิน กับแหวนที่ สามชั่วโมงจะมีชีวิตอยู่
Until this moment you were safe because my sister was chosen and no other could be sacrificed to Kaili.จนถึงขณะนี้คุณมีความปลอดภัย เพราะว่าน้องสาวของฉันได้รับการ คัดเลือก และไม่มีการอื่น ๆ ที่อาจจะมีการ เสียสละเพื่อ ไคยีลี
Perhaps if we gave away free tickets to the youth organisation annual sacrifice, all this could be avoided.บางทีถ้าเราให้ออกตั๋วฟรี ให้กับองค์กรเยาวชนเสียสละ ประจำปี และการเต้นรำอาหารค่ำ
Are you willing to make a sacrifice to show God how much you love him?คุณยินดีที่จะเสียสละแล้วรึยัง เพื่อแสดงให้พระเจ้า เห็นว่าคุณรักท่านแค่ไหน
Do you know the sacrifices people have made?รู้ใช่มั้ยว่าประชาชน เสียสละกันขนาดไหน

*sacrifice* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
致命[zhì mìng, ㄓˋ ㄇㄧㄥˋ, 致命] fatal; mortal; deadly; to sacrifice one's life
供奉[gòng fèng, ㄍㄨㄥˋ ㄈㄥˋ, 供奉] to consecrate; to enshrine and worship; an offering (to one's ancestors); a sacrifice (to a God)
七事[qī shì, ㄑㄧ ㄕˋ, 七事] the Seven Duties of a sovereign, namely offering sacrifice 祭祀, giving audience 朝覲|朝觐, administering jointly 會同|会同, receiving guests 賓客|宾客, running army 軍旅|军旅, attending to farm work 田役, mourning ceremonial 喪荒|丧荒; 7 up (fizzy drink)
[tǎn, ㄊㄢˇ, 禫] sacrifice at the end of mourning
[sì, ㄙˋ, 祀] offer sacrifice to
[huō, ㄏㄨㄛ, 豁] opening; stake all; sacrifice; crack; slit
[xìn, ㄒㄧㄣˋ, 衅 / 釁] quarrel; dispute; a blood sacrifice (arch.)
[jùn, ㄐㄩㄣˋ, 馂 / 餕] remains of a sacrifice or a meal
忠烈[zhōng liè, ㄓㄨㄥ ㄌㄧㄝˋ, 忠烈] sacrifice oneself for one's country; martyr
牺牲[xī shēng, ㄒㄧ ㄕㄥ, 牺牲 / 犧牲] sacrifice (one's life etc)
[ráng, ㄖㄤˊ, 禳] sacrifice for avoiding calamity
舍己[shě jǐ, ㄕㄜˇ ㄐㄧˇ, 舍己 / 捨己] selfless; self-sacrifice (to help others); self-renunciation; altruism
古尔邦节[gǔ ěr bāng jié, ㄍㄨˇ ㄦˇ ㄅㄤ ㄐㄧㄝˊ, 古尔邦节 / 古爾邦節] Eid al-Azha festival of sacrifice on tenth of twelfth month of Muslim lunar calendar
[yú, ㄩˊ, 雩] summer sacrifice for rain
[xiá, ㄒㄧㄚˊ, 祫] triennial sacrifice to ancestors
[fán, ㄈㄢˊ, 燔] burn; to roast meat for sacrifice
[yì, ㄧˋ, 瘗 / 瘞] bury; sacrifice
宴飨[yàn xiǎng, ㄧㄢˋ ㄒㄧㄤˇ, 宴飨 / 宴饗] ceremony of sacrifice
[zhuì, ㄓㄨㄟˋ, 餟] circle shrines and make sacrifices
[dìng, ㄉㄧㄥˋ, 飣] display food for show only; sacrifice
[xūn, ㄒㄩㄣ, 焄] fumes from sacrifice
[méi, ㄇㄟˊ, 禖] heir-requesting sacrifice
[shàn, ㄕㄢˋ, 墠] level spot for sacrifices
[jì, ㄐㄧˋ, 祭] offer sacrifice
[yuè, ㄩㄝˋ, 玥] pearl used in sacrifice
[jiào, ㄐㄧㄠˋ, 醮] perform sacrifice
奠祭[diàn jì, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧˋ, 奠祭] pouring of wine on ground for sacrifice
[yì, ㄧˋ, 佾] row of dancers at sacrifices
[zhào, ㄓㄠˋ, 垗] sacrifice
[xī, ㄒㄧ, 牺 / 犧] sacrifice
祭物[jì wù, ㄐㄧˋ ˋ, 祭物] sacrifices
[yīn, , 禋] sacrifice
[yǒng, ㄩㄥˇ, 禜] sacrifice
[bá, ㄅㄚˊ, 軷] sacrifice

*sacrifice* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
サクリファイスバント[, sakurifaisubanto] (n) sacrifice bunt
大事の前の小事[だいじのまえのしょうじ, daijinomaenoshouji] (exp) (id) Lose a fly to catch a trout; small sacrifice in a great cause
捧ぐ[ささぐ, sasagu] (v5g,vt) (See 捧げる) to lift up; to give; to offer; to consecrate; to devote; to sacrifice; to dedicate
捧げる(P);献げる[ささげる, sasageru] (v1,vt) to lift up; to give; to offer; to consecrate; to devote; to sacrifice; to dedicate; (P)
捨て石;捨石;棄て石;棄石(io)[すていし, suteishi] (n) (1) ornamental garden stone (seemingly placed randomly to give the garden a more natural appearance); (2) (See 捨て駒) sacrificed stone (in the game of go)
燔祭[はんさい, hansai] (n) burnt offering (i.e. religious animal sacrifice)
犠打[ぎだ, gida] (n) sacrifice fly; bunt; (P)
犠牲[ぎせい, gisei] (n) victim; sacrifice; scapegoat; (P)
犠牲になる[ぎせいになる, giseininaru] (exp,v5r) to be sacrificed; to fall victim to; to fall prey to
犠牲バント[ぎせいバント, gisei banto] (n) (See セーフティーバント) sacrifice bunt
生け贄;生贄[いけにえ, ikenie] (n) sacrifice; scapegoat
自己犠牲[じこぎせい, jikogisei] (n,adj-no) self-sacrifice; self-renunciation
角を捨てる[かくをすてる, kakuwosuteru] (exp,v1) to sacrifice a bishop
身代わり(P);身代り[みがわり, migawari] (n) substitute (for); sacrifice (of, to); scapegoat (for); (P)

*sacrifice* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัศวเมธ[n.] (atsawamēt) EN: ceremony of horse sacrifice FR:
อาตมทาน[n.] (āttamāthān) EN: self-sacrifice FR:
บริจาค[v.] (børijāk) EN: donate ; contribute ; give to charity ; make a charitable gift ; sacrifice (sth) FR: faire don (de) ; offrir par charité ; offrir ; contribuer
บูชายัญ[v.] (būchāyan) EN: offer as a sacrifice ; sacrifice FR: sacrifier
ได้อย่างเสียอย่าง[xp] (dai yāng sī) EN: You can't make an omelette without breaking eggs. ; You need to sacrifice in order to achieve something. ; No pain no gain. FR: On n'a rien sans rien.
อิษฏี[n.] (itsatī) EN: worship ; sacrifice FR:
จาคะ[n.] (jākha) EN: donation ; philanthropy ; giving ; charity ; generosity ; sacrifice ; self-denial ; liberality ; munificence; benefaction FR: charité [f]
การพลี[n.] (kān phalī) EN: sacrifice ; offering ; oblation ; devoting ; giving ; dedicating FR:
การสังเวย[n.] (kān sangwoē) EN: sacrifice FR:
การเซ่น[n.] (kān sen) EN: sacrifice FR:
การเสียสละ[n.] (kān sīasala) EN: sacrifice FR: abnégation [f] ; sacrifice [m]
ขายผ้าเอาหน้ารอด[v.] (khāiphā-aon) EN: sacrifice everything for one's reputation FR:
เครื่องบวงสรวง[n. exp.] (khreūang bū) EN: sacrifice to the spirits/gods ; offering to the spirits/gods FR:
ความเสียสละ[n.] (khwām sīasa) EN: sacrifice FR: sacrifice [m]
ปริตยาค[v.] (parittayāk) EN: donate ; sacrifice FR:
พลี[n.] (phalī) EN: sacrificial ceremony ; religious offering ; worship ; oblation FR: sacrifice [m]
พลี[v.] (phli) EN: sacrifice ; give up ; surrender FR:
พลีชีพ[v. exp.] (phli chīp) EN: sacrifice one's life; to give up one's life FR:
ผู้เสียสละ[n. exp.] (phū sīasala) EN: person who sacrifices oneself ; martyr FR:
สักการะ[v.] (sakkāra) EN: worship ; pay homage to ; make a pilgrimage to ; offer sacrifices FR: vénérer ; adorer
สละชีวิต[v. exp.] (sala chīwit) EN: sacrifice oneself ; lay down one's life ; give up one's life ; die a marthr's death FR: donner sa vie ; se sacrifier ; mourir en martyr
สละผลประโยชน์ส่วนตัว[v. exp.] (sala phonpr) EN: sacrifice one's personal interests FR: sacrifier l'intérêt personnel
สังเวย[v.] (sangwoēi) EN: offer sacrifice to spirits ; make a votive offering to spirits ; propitiate by sacrifice or offerings FR: faire une offrande
เซ่น[v.] (sen) EN: make offerings ; worship ; sacrifice to the spirits ; propitiate the spirits by a sacrifice/offerings of food FR: honorer les esprits ; sacrifier aux génies ; offrir
เซ่นผี[v. exp.] (sen phī) EN: propitiate the spirits make offerings to the spirits ; sacrifice to the spirits FR:
เซ่นไหว้[v.] (senwāi) EN: make offerings to the spirits ; propitiate the spirits ; make sacrifice to the spirits FR: honorer les esprits
เสียสละ[v.] (sīasala) EN: sacrifice (something) ; give something up ; make a sacrifice FR: sacrifier
ตุ๊กตาเสียกบาล[n.] (tukkatāsīak) EN: Thai spirit sacrifice doll FR:
อุทิศ[v.] (uthit) EN: dedicate ; sacrifice ; devote ; offer; give ; donate on behalf of ; donate in memory of FR: dédier ; consacrer
ไหว้เจ้า[v.] (wāijāo) EN: make a sacrifice to gods ; pay respect to god ; make a spirit offering FR: honorer les dieux
วันฮารีรายอ[n. prop.] (Wan Hārī Rā) EN: Hari Raya Haji ; Festival of the sacrifice FR:
ยัญ[n.] (yan) EN: sacrifice ; offering ; tribute ; expiation ; reparation ; penance ; propitiation ; libation FR: sacrifice [m]
ยัญกรรม[n.] (yankam) EN: sacrifice ; offering ; tribute ; expiation ; reparation ; penance ; propitiation ; libation FR:
ยัญญะ[n.] (yanya) EN: sacrifice ; offering ; tribute ; expiation ; reparation ; penance ; propitiation ; libation FR: sacrifice [m]
ยัญ-[pref.] (yanya-) EN: sacrifice; offering FR: sacrifice [m]
ยัญกรรม[n.] (yanyakam) EN: sacrifice FR: sacrifice [m]
เหยื่อ[n.] (yeūa) EN: victim ; prey ; sacrifice ; sufferer ; dupe ; gull ; scapegoat FR: proie [f] ; victime [f]
การบวงสรวง[n.] (kān būangsū) EN: making offering to the spirits FR: sacrifice

*sacrifice* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kinderopfer {n}child sacrifice
Damenopfer {n} (Schach)queen sacrifice
Waren {pl} | sofort lieferbare Waren | Waren mit Verlust verkaufen | Waren transportieren | gute Ware fürs Geldgoods | spot goods | to sell goods at a sacrifice | to transport goods | a bang for the buck
Menschenopfer {n}human sacrifice

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *sacrifice*
Back to top