ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

worship

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *worship*, -worship-

worship ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
worship (vi.) สักการะ See also: กราบไหว้, นมัสการ, บูชา, เคารพ
worship (vt.) สักการะ See also: กราบไหว้, นมัสการ, บูชา, เคารพ Syn. adore, glorify, venerate Ops. defile, desecrate, profane
worship (n.) พิธีบวงสรวง See also: พิธีสักการะบูชา, พิธีกราบไหว้
worshiper (n.) ผู้บูชา See also: ผู้กราบไหว้, ผู้บวงสรวง
worshipful (adj.) ซึ่งแสดงความเคารพบูชา See also: ซึ่งแสดงความศรัทธาเลื่อมใส Syn. pious, reverent
worshipfully (adv.) อย่างเคารพบูชา
worshipfulness (n.) การแสดงความแสดงความเคารพบูชา
worshiping (adj.) ซึ่งมีใจศรัทธา Syn. devotional, orthodox Ops. irreligious
worshiping (adj.) ซึ่งเคารพนับถือ See also: ซึ่งยำเกรง, ซึ่งนับถือ, ซึ่งเคารพอย่างสูง Syn. respectful Ops. disrespectful, impious, irreverent
English-Thai: HOPE Dictionary
worship(เวอร์'ชิพ) vt.,vi.,n. (การ) บูชา,สักการะ,บวงสรวง,กราบไหว้,สวดมนต์,สิ่งที่บูชา,ใต้เท้า,ท่าน,ฐานะที่มีเกียรติ, See also: worshiper,worshipper n. worshippingly worshipingly adv., Syn. homage
worshipful(เวอร์'ชิพฟูล) adj. น่าบูชา,น่าสักการบูชา,น่าเคารพ,เต็มไปด้วยความเคารพ,ศรัทธา,เลื่อมใส,, See also: worshipfulness n., Syn. adoring ###A. impious
English-Thai: Nontri Dictionary
worship(n) การสักการะ,การบวงสรวง,การบูชา,การสวดมนตร์,การนับถือ
worshipful(adj) น่านับถือ,น่าบูชา,น่าเคารพ,น่าสักการะ,น่าเลื่อมใส
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
worshipพิธีกรรมทางศาสนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กราบพระ (v.) prostrate oneself to worship Buddha See also: worship Syn. ไหว้พระ
กราบไหว้ (v.) worship See also: pay respect, pay homage, pay obeisance to, honour, pray to Syn. ไหว้, บูชา, สักการะ, เคารพบูชา
การทำการสักการะ (n.) worship See also: propitiation, offering sacrifices to Syn. การบูชา, การไหว้บูชา
การบวงสรวง (n.) worship See also: propitiation, offering sacrifices to Syn. การทำการสักการะ, การบูชา, การไหว้บูชา
การบูชา (n.) worship See also: propitiation, offering sacrifices to Syn. การทำการสักการะ, การไหว้บูชา
การไหว้บูชา (n.) worship See also: propitiation, offering sacrifices to Syn. การทำการสักการะ, การบูชา
นมัสการ (v.) worship See also: pay respect to, pay homage
นับถือ (v.) worship See also: believe in Syn. เชื่อถือ, ยึดมั่น
บวงสรวง (adj.) worship Syn. บูชา, สักการะ
บูชา (v.) worship See also: adore, venerate, revere Syn. นับถือ, ยกย่อง, เทิดทูนบูชา
ปฏิบัติบูชา (n.) worship Syn. บูชา
สักการ (v.) worship See also: pay homage to, make a pilgrimage to, offer sacrifices
สักการะ (v.) worship See also: pay homage to, make a pilgrimage to, offer sacrifices Syn. สักการ
สักการะบูชา (adj.) worship Syn. บูชา, สักการะ, บวงสรวง
อัจนา (n.) worship See also: sacrifice
เคารพบูชา (v.) worship See also: praise, adore, pray to, glorify, venerate Syn. เทิดทูนบูชา, เคารพสักการะ
เคารพสักการะ (v.) worship See also: praise, adore, pray to, glorify, venerate Syn. เทิดทูนบูชา
เทอดทูน (v.) worship See also: respect, regard, revere, venerate, adore, idolize, exalt, adulate Syn. ศรัทธา, บูชา
เทิดทูนบูชา (v.) worship See also: praise, adore, pray to, glorify, venerate Syn. เคารพสักการะ
เทิดทูนบูชา (v.) worship See also: adore, venerate, revere Syn. นับถือ, ยกย่อง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They will love you, they will worship you as a god.พวกเขาจะรักคุณ และบูชาคุณดั่งพระเจ้า
You might think I'm silly to worship you the way I do, but in my estimation, you're a genius.คุณคงคิดว่า ฉันเพี้ยนที่หลงบูชาคุณ แต่ในสายตาของฉัน คุณเป็นอัจฉริยะ
"Exalt the Lord our God and worship at His holy hill"."ชื่นชม พระองค์ พระเจ้าของเรา" "และบูชาพระองค์ที่ เนินเขาบริสุทธิ์"
"Exalt the Lord our God and worship at His holy hill"."ชื่นชมพระองค์ พระเจ้าของเรา" "และบูชาพระองค์ที่ เนินเขาบริสุทธิ์"
They worship you. You're like a god to them.พวกเขาบูชาคุณ /สำหรับพวกเขา คุณเป็นเหมือนกับพระเจ้า
And what's worse is that our naive students worship him, and it'll keep creating someone just like him.และที่เลวร้ายที่สุดก็คือ เหล่านักเรียนของเรากลับเทิดทูนบูชาเขา แล้วมันก็ทำให้มีคนแบบเขา เกิดเพิ่มขึ้นมาอีก
All I asked for was a girl who would worship the dirt I walk on.ข้าแค่ถามหาสาวสักคนที่ยินดีและพร้อมใจ ที่จะก้าวเดินบนเส้นทางที่ขมุกขมัวกับข้าเท่านั้นเอง
Well, brahman is fire in hinduism, and the jews see god as a pillar of fire, and christians worship god as a consuming fire.อย่างพราห์มคือไฟในฮินดู/Nแล้วชาวยิวก็เห็นพระเจ้าจากแท่นบูชาไฟ และคริสเตียนก็นมัสการพระเจ้า/Nด้วยการจุดไฟ
You see, to worship before her sarcophagus..การสาบานตนต่อหน้าโลงศพของเธอ
And the clackers just worship her.พวกแคล็กเกอร์สนับถือหล่อนตูดโด่ง
Go worship your god.ไปบูชาพระเจ้าของนายเลย
Why can't I worship the Lord in my own way... by praying like hell on my deathbed?ทำไมฉันถึงไม่สามารถบูชาพระเจ้าแบบของฉัน สวดอยู่้ที่บ้าน สวดอย่างเอาเป็นเอาตายก่อนตายบนเตียงของฉัน

worship ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
先河[xiān hé, ㄒㄧㄢ ㄏㄜˊ, 先河] priority; sth advocated first; refers to ancient tradition: Worship the river first, then the sea.
崇拜仪式[chóng bài yí shì, ㄔㄨㄥˊ ㄅㄞˋ ㄧˊ ㄕˋ, 崇拜仪式 / 崇拜儀式] worship service
[fù, ㄈㄨˋ, 祔] worship ancestors
[fǔ, ㄈㄨˇ, 簠] basket used in state worship
承重孙[chéng zhòng sùn, ㄔㄥˊ ㄓㄨㄥˋ ㄙㄨㄣˋ, 承重孙 / 承重孫] eldest grandson (to sustain upper storeys of ancestor worship)
教主[jiào zhǔ, ㄐㄧㄠˋ ㄓㄨˇ, 教主] founder or head of a religion (possibly legendary); figure (man or God) worshipped by a religious sect; modern pop or film star worshipped by fans
供奉[gòng fèng, ㄍㄨㄥˋ ㄈㄥˋ, 供奉] to consecrate; to enshrine and worship; an offering (to one's ancestors); a sacrifice (to a God)
偶人[ǒu rén, ㄡˇ ㄖㄣˊ, 偶人] idol (i.e. statue for worship)
拜金主义[bài jīn zhǔ yì, ㄅㄞˋ ㄐㄧㄣ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 拜金主义 / 拜金主義] money worship
祭礼[jì lǐ, ㄐㄧˋ ㄌㄧˇ, 祭礼 / 祭禮] sacrificial offerings; worship; religious rite
礼拜[lǐ bài, ㄌㄧˇ ㄅㄞˋ, 礼拜 / 禮拜] week; religious service; worship
尊奉[zūn fèng, ㄗㄨㄣ ㄈㄥˋ, 尊奉] worship; to revere; to venerate
崇拜者[chóng bài zhě, ㄔㄨㄥˊ ㄅㄞˋ ㄓㄜˇ, 崇拜者] worshipper
拜祭[bài jì, ㄅㄞˋ ㄐㄧˋ, 拜祭] worship

worship ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お百度;御百度[おひゃくど, ohyakudo] (n) hundred times worship (e.g. walking back and forth a hundred times before a shrine offering a prayer each time)
三具足[みつぐそく, mitsugusoku] (n) {Buddh} (See 香炉,華瓶,燭台) three implements for worship (incense burner, flower vase and candle-stand)
三拝[さんぱい, sanpai] (n) adoration which is performed three times or repeatedly; act of worship which is performed three times or repeatedly
三礼[さんらい;さんれい;みれい, sanrai ; sanrei ; mirei] (n) (See 三拝) adoration which is performed three times or repeatedly; act of worship which is performed three times or repeatedly
伏し拝む[ふしおがむ, fushiogamu] (v5m,vt) to kneel and worship
供祭[ぐさい, gusai] (n) offerings; offerings and worship
御本尊;ご本尊[ごほんぞん, gohonzon] (n) (1) (See 本尊) principal object of worship at a temple (usu. a buddha or bodhisattva); principal image; idol; (2) the man himself; the person at the heart of the matter
悪魔主義[あくましゅぎ, akumashugi] (n) satanism; devil worship
日待ち[ひまち, himachi] (n) (See 月待ち・つきまち) waiting for the sun (traditional all-night event of worship and neighbourhood fellowship)
春季皇霊祭[しゅんきこうれいさい, shunkikoureisai] (n) (See 春分の日) imperial ceremony of ancestor worship formerly held on the vernal equinox
権現造り;権現造[ごんげんづくり, gongendukuri] (n) style of Shinto architecture in which the main hall and worship hall share one roof, and are connected via an intermediate passageway
礼拝堂[れいはいどう;らいはいどう, reihaidou ; raihaidou] (n) (1) (れいはいどう only) chapel; place of worship (esp. Christian); (2) (らいはいどう only) place of worship (esp. Buddhist and Shinto)
秋季皇霊祭[しゅうきこうれいさい, shuukikoureisai] (n) (See 秋分の日) imperial ceremony of ancestor worship formerly held on the autumnal equinox
英雄崇拝[えいゆうすうはい, eiyuusuuhai] (n) hero worship
随喜渇仰[ずいきかっこう, zuikikakkou] (n,vs) worship with adoration; admire ardently
黄金崇拝[おうごんすうはい, ougonsuuhai] (n) mammon worship
お参り(P);御参り[おまいり, omairi] (n,vs) worship; shrine visit; (P)
伊勢講[いせこう, isekou] (n) fraternal religious group formed by Ise Shrine worshippers
偶像崇拝[ぐうぞうすうはい, guuzousuuhai] (n) worship; idolatry
再拝[さいはい, saihai] (n,vs) (1) bowing twice; worshipping again; (n) (2) (hon) (epistolary closing formula) (See 敬具) Yours sincerely; Yours truly; Sincerely yours
参拝者[さんぱいしゃ, sanpaisha] (n) worshiper; pilgrim
参詣人[さんけいにん, sankeinin] (n) worshiper; visitor to temple or shrine
回廊(P);廻廊[かいろう, kairou] (n) corridor; gallery; hallway; cloister (i.e. covered walk typically circling a building or garden, esp. in a palace or place of worship); (P)
天体崇拝[てんたいすうはい, tentaisuuhai] (n) star worship; astrolatry
崇拝者[すうはいしゃ, suuhaisha] (n) worshipper; admirer
庚申待;庚申待ち[こうしんまち, koushinmachi] (n) (See 三尸) staying awake on the eve of the 57th day of the sexagenary cycle (to prevent the three worms from reporting one's wrongdoings and shortening one's lifespan), while worshipping Sakra, the Blue-Faced Vajra, or Sarutahiko
御手洗川[みたらしがわ, mitarashigawa] (n) river in which worshippers wash their hands (and rinse their mouth) prior to entering a shrine
愛好家[あいこうか, aikouka] (n-suf,n) (esp. 〜(の)愛好家) amateur; fancier; lover; worshipper; enthusiast; fan
拝金[はいきん, haikin] (n) money-worship; mammon-worship
拝金主義の塊;拝金主義の固まり[はいきんしゅぎのかたまり, haikinshuginokatamari] (n) money-worshiper
拝金主義者[はいきんしゅぎしゃ, haikinshugisha] (n) mammonist; money-worshipper
斎く[いつく, itsuku] (v5k,vi) to worship; enshrine
樹木崇拝[じゅもくすうはい, jumokusuuhai] (n) dendrolatry (worship of trees)
湯立て;湯立ち;湯立(io)[ゆだて(湯立て;湯立);ゆだち(湯立ち;湯立), yudate ( yu tate ; yu ritsu ); yudachi ( yu tachi ; yu ritsu )] (n) (See 巫女・みこ・2) Shinto ritual in which a shaman or priest soaks bamboo grass in boiling water and sprinkles the water on worshippers (originally a form of divination, later a purification ceremony, now primarily used to pray for good health)
石神[しゃくじん(P);いしがみ, shakujin (P); ishigami] (n) stone which is worshipped; image of a god in stone; (P)
礼讃;礼賛[らいさん, raisan] (n,vs) praise; worship; adoration; glorification
祈願所[きがんじょ, kiganjo] (n) temple; shrine, especially one at which worshipers pray for favors; prayer hall
祓川[はらえがわ, haraegawa] (n) river in which worshippers purify themselves before praying
祭る(P);祀る[まつる, matsuru] (v5r,vt) (1) to deify; to enshrine; (2) to pray; to worship; (P)
鷽替[うそかえ, usokae] (n) (See 天満宮) annual religious ceremony that occurs in Tenmangu where worshippers come to exchange their wooden bullfinch birds

worship ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัคนิ ; อัคนี[n.] (akni = akkh) EN: fire ; worship fire FR: feu [m]
บวงสรวง[v. exp.] (būangsūang) EN: appease a spirit ; appease a deity ; worship a spirit ; worship a deity ; make offerings ; make an offering to the spirits FR: apaiser un esprit ; apaiser une déité ; adorer un esprit ; adorer une déité
บูชา[v.] (būchā) EN: worship ; adore ; cherish ; venerate ; revere FR: adorer ; vénérer ; révérer ; rendre hommage
บูชากัณฑ์เทศน์[v.] (būchākanthē) EN: offer money or things to the monk who gives the sermon ; worship with the gifts for the thirteen chapters of the Maha Chat FR:
บูชนียสถาน[n.] (būchanīyasa) EN: place worthy of worship FR:
อิษฏ์[n.] (it) EN: worship FR:
อิชยา[n.] (itchayā) EN: worship FR:
อิษฏี[n.] (itsatī) EN: worship ; sacrifice FR:
เจดีย์[n.] (jēdī) EN: person worthy of worship ; place worthy of worship ; object worthy of worship FR:
การไหว้บูชา[n. exp.] (kān wāi būc) EN: worship FR:
เคารพบูชา[v. exp.] (khaorop būc) EN: worship ; praise ; adore ; pray to ; glorify ; venerate FR: adorer ; vénérer ; glorifier
เคารพสักการะ[v. exp.] (khaorop sak) EN: worship FR:
กองข้าว[n.] (køngkhāo) EN: rice offering for the spirit ; ceremony to worship forest spirits with packs of rice and sweets FR:
กราบพระ[v.] (krāpphra) EN: prostrate oneself to worship Buddha FR:
กราบพระพุทธเจ้า[v. exp.] (krāp Phra P) EN: prostrate oneself to worship Buddha FR: se prosterner devant le Bouddha
กราบไหว้[v. exp.] (krāp wāi) EN: worship FR: adorer
ลอยกระทง[n. prop.] (Løikrathong) EN: Loy Kratong Festival ; River Goddess worship ceremony FR: fête des lumières [f] ; Loy Krathong [m]
นมาซ[n.] (namāt) EN: namaz ; worship of the Allah's kindness FR:
นับถือ[v.] (naptheū) EN: worship ; believe in ; adore FR: croire en ; avoir foi en ; pratiquer une religion ; adorer
นบนอบ[v.] (nopnøp) EN: respect ; revere ; venerate ; curtsy ; regard ; honour ; honor (Am.) ; worship ; bow and salute FR:
นอบนบ[v.] (nøpnop) EN: respect ; revere ; venerate ; curtsy ; regard ; honour ; honor (Am.) ; worship ; bow and salute FR:
ปฏิบัติบูชา[v. exp.] (patibat būc) EN: worship FR:
พลี[n.] (phalī) EN: sacrificial ceremony ; religious offering ; worship ; oblation FR: sacrifice [m]
พลีกรรม[n.] (phalīkam) EN: religious offering ; sacrificial ceremony ; worship ; oblation FR:
พิธีกรรม[n.] (phithīkam) EN: rite ; worship ; ritual ; ceremony ; service FR: rite [m] ; culte [m] ; cérémonie [f]
รูปบูชา[n. exp.] (rūp būchā) EN: idol ; sacred object ; holy object ; object of worship ; icon FR: idole [f]
รูปเคารพ[n. exp.] (rūp khaorop) EN: idol ; object of worship ; object of reverence FR:
สักการะ[v.] (sakkāra) EN: worship ; pay homage to ; make a pilgrimage to ; offer sacrifices FR: vénérer ; adorer
สักการะบูชา[v.] (sakkārabūch) EN: worship (with offerings) ; pay homage (with offerings) FR: vénérer par des offrandes
ศรัทธา[v.] (satthā) EN: believe in ; have trust ; confidence in ; worship FR: croire en ; avoir foi en ; adorer
เซ่น[v.] (sen) EN: make offerings ; worship ; sacrifice to the spirits ; propitiate the spirits by a sacrifice/offerings of food FR: honorer les esprits ; sacrifier aux génies ; offrir
สรวงเส[v.] (sūangsē) EN: worship FR:
ถือ[v.] (theū) EN: hold in esteem ; have respect for ; worship ; profess ; observe FR: respecter ; observer
ถือ[v.] (theū) EN: believe in ; trust in ; worship ; profess FR:
เทวาลัย[n.] (thēwālai) EN: temple ; place of worship ; Abode of Gods ; Hindu temple FR:
เทวาวาส[n.] (thēwāwāt) EN: temple ; place of worship ; Abode of Gods ; Hindu temple FR:
เทิดทูนบูชา[v.] (thoētthūnbū) EN: worship FR:
ไหว้พระ[v. exp.] (wāi phra) EN: pay respect to the Buddha ; pay homage to a Buddha image ; worship the Buddha image FR: saluer le Bouddha
วัด[n.] (wat) EN: Buddhist temple ; Buddhist temple compound ; temple ; monastery ; abbey ; house of worship ; house of prayer FR: temple bouddhiste [m] ; temple bouddhique [m] ; temple [m] ; monastère [m] ; abbaye [f]
วัดพุทธ[n. exp.] (wat Phut) EN: Buddhist temple ; temple ; monastery ; temple monastery ; house of worship ; house of prayer FR: temple bouddhiste [m] ; temple bouddhique [m]

worship ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kultstätte {f}place of worship

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า worship
Back to top