ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

libation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *libation*, -libation-

libation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
libation (n.) น้ำมันลงดินเพื่อเป็นการบวงสรวง See also: การเทเหล้าองุ่นหรือ
English-Thai: HOPE Dictionary
libation(ไลเบ'เชิน) n. การกรวดน้ำ,การเท
English-Thai: Nontri Dictionary
libation(n) การบวงสรวง,การกรวดน้ำ,การเซ่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A liquid libation to ease that frustration?รับเครื่องดื่มไปดับหงุดหงิดหน่อยไหม
I was hoping that a libation would loosen her up a little.การดื่มนั่นจะช่วยทำให้เธอคลายลงได้
Your sweet libations, my lady.สุราอันหอมหวาน แด่คุณผู้หญิง
Libations for everybody!ใครอยากดื่มอะไร วันนี้ดื่มฟรี
(laughing) Might I interest ye fair maidens in some shared libation?โจมตีบุกยึดปราสาท สาวๆ สนใจมาเสิร์ฟเหล้าองุ่น
Blaine, please offer our guests some holiday libations.เบลน ช่วยเสิร์ฟเหล้าองุ่นให้แขกของเราหน่อย
The mood will be celebratory, the food will be catered, the libations will be plentiful, and the dress code will be creative black tie.บรรยากาศแห่งการสังสรรค์จะเริ่มต้น อาหารพร้อมจะเสริฟ ไวน์จะเตรียมพร้อม
Already got a fine libation.ยังไม่ทันไรก็ฉลองกันแล้ว
Let us hasten it with ample libation.ขอให้เราเร่งมัน กับการดื่มสุราที่เพียงพอ

libation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zàn, ㄗㄢˋ, 瓒 / 瓚] libation cup
[chuò, ㄔㄨㄛˋ, 醊] pour libation on ground
[diàn, ㄉㄧㄢˋ, 奠] to fix; to settle; a libation to the dead
[guàn, ㄍㄨㄢˋ, 祼] pour out libation
[lèi, ㄌㄟˋ, 酹] pour out libation; sprinkle

libation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ยัญ[n.] (yan) EN: sacrifice ; offering ; tribute ; expiation ; reparation ; penance ; propitiation ; libation FR: sacrifice [m]
ยัญกรรม[n.] (yankam) EN: sacrifice ; offering ; tribute ; expiation ; reparation ; penance ; propitiation ; libation FR:
ยัญพิธี[n.] (yanphithī) EN: rite to the spirits of Brahmin ; offering; tribute ; expiation ; reparation ; penance ; propitiation ; libation FR:
ยัญญะ[n.] (yanya) EN: sacrifice ; offering ; tribute ; expiation ; reparation ; penance ; propitiation ; libation FR: sacrifice [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า libation
Back to top