ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

generosity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *generosity*, -generosity-

generosity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
generosity (n.) ความกรุณา See also: ความเอื้อเฟื้อ Syn. benebolence
English-Thai: HOPE Dictionary
generosity(เจนนะรอส'ซิที) n. ความมีใจกว้าง,ความใจดี,ความอุดมสมบูรณ์,ความไม่เห็นแก่ตัว, Syn. liberality
English-Thai: Nontri Dictionary
generosity(n) ความเอื้อเฟื้อ,ความเผื่อแผ่,ความกรุณา,ความมีน้ำใจ,ความใจดี
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Generosityการให้ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความอารี (n.) generosity See also: kindness, benevolence, benignancy, helpfulness, hospitableness Syn. ความเอื้อเฟื้อ, ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ความเอื้ออาทร (n.) generosity See also: helpfulness Syn. ความเอื้อเฟื้อ, ความเอื้ออารี
ความเอื้ออารี (n.) generosity See also: helpfulness Syn. ความเอื้อเฟื้อ
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ (n.) generosity See also: kindness, benevolence, benignancy, helpfulness, hospitableness Syn. ความเอื้อเฟื้อ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I appreciate the senator's generosity and with the chairman's kind indulgence...{\cHFFFFFF}ฉันขอขอบคุณความเอื้ออาทรของสมาชิกวุฒิสภาและ กับการปล่อยตัวชนิดของประธาน ...
On behalf of the brothers I thank you... for the generosity you showed Kaspar.ในนามของหลวงพี่ทุกองค์ เราขอขอบคุณ ที่คุณได้แสดงความมีน้ำใจต่อ แคสป้าร์
Ladies and gentlemen, as promised, no speech just a thank-you because tonight, with your extraordinary generosity we have raised $1.7 million.ท่านผู้มีเกียร์ติ... .. ตามที่สัญญา
You see around our chapel, but also for the generosity and kindness they've extended to the families in this very difficult time.ที่ทุกท่านเห็นรอบๆโบสถ์ แต่ยังรวมถึงความเมตตากรุณาของพวกเขาอย่างต่อเนื่อง ต่อหลายๆครอบครัวในช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบนี้
Than with a van der bilt victory party. Your generosity will not be forgotten by me or my family.จนกว่าที่พรรคแวน เดอ บิล จะชนะ ผมและครอบครัวจะไม่มีวันลืมความเอื้ออาทรของคุณ
Thanks to the generosity of the entire city, we are now able to take care of all your canine needs.ขอบคุณสำหรับความไว้วางใจและเข้ามาใช้บริการของเรา เราสามารถ ดูและสิ่งที่สุนัขของคุณต้องการทุกอย่าง
My generosity has been boundless,ความเอื้อเฟื้อของข้าไม่มีที่สิ้นสุด
But you've got to know that you are still a man that is capable of goodness and of heartbreak and generosity of spirit.แต่คุณต้องรู้เอาไว้น่ะ ว่าคุณยังเป็นมนุษย์ ที่ยังสามารถประกอบ คุณงามความดีได้
All this disingenuous generosity is making me want to vomit.ได้ความใจกว้างที่เสแสร้งของคุณ มันทำให้ฉันอยากจะอ๊วก
You can show all your generosity after we've won.คุณสามารถแสดงน้ำใจของคุณได้ หลังจากที่เราชนะ
I must offer my gratitude for the generosity and the open-mindedness of the Bon Temps Chamber of Commerce, led by the redoubtable Miss Portia Bellefleur.ผมต้องขอซาบซึ้งในความกรุณาและการเปิดใจ ของสมาคมการค้าของบองทอม โดยการนำของคุณพอร์เทีย เบลเฟลอร์ที่น่าเกรงขาม
...sharing lessons in generosity with the students at Rosewood High.ร่วมกันแบ่งปันบทเรียนในความเอื้ออาทรของเหล่านักเรียนโรสวู้ด

generosity ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恩宠[ēn chǒng, ㄣ ㄔㄨㄥˇ, 恩宠 / 恩寵] special favor from a ruler; Emperor's generosity towards a favorite
薄厚[bó hòu, ㄅㄛˊ ㄏㄡˋ, 薄厚] meanness and generosity; intimacy and alienation

generosity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
宥恕[ゆうじょ, yuujo] (n,vs) forgiveness; generosity
寛恕[かんじょ, kanjo] (n,adj-no) magnanimity; forgiveness; generosity
義侠[ぎきょう, gikyou] (n) chivalry; generosity
任侠;仁侠[にんきょう;じんきょう, ninkyou ; jinkyou] (adj-na,n,adj-no) (See 任侠団体,男伊達・1) chivalry; generosity; heroism; chivalrous spirit; helping the weak and fighting the strong
大揚[おおよう, ooyou] (adj-na) largeheartedness; liberality; catholicity; generousness; generosity; magnanimity
寛容[かんよう, kanyou] (adj-na,n) tolerance; open-mindedness; forbearance; generosity; (P)
広量[こうりょう, kouryou] (adj-na,n) generosity; broad-hearted
度量[どりょう, doryou] (n) length and capacity; measures; generosity; magnanimity
気前[きまえ, kimae] (n) generosity; (P)
襟度[きんど, kindo] (n) magnanimity; generosity; welcoming personality
雅量[がりょう, garyou] (n) magnanimity; generosity; tolerance

generosity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จาคะ[n.] (jākha) EN: donation ; philanthropy ; giving ; charity ; generosity ; sacrifice ; self-denial ; liberality ; munificence; benefaction FR: charité [f]
จาคานุสติ[n.] (jākhānusati) EN: reflection on generosity ; recollection of liberality FR:
ความเอื้ออารี[n. exp.] (khwām eūa ā) EN: generosity FR:
ความเอื้ออาทร[n. exp.] (khwām eūa ā) EN: generosity ; altruism FR:
ความกรุณา[n.] (khwām karun) EN: generosity ; kindness FR: générosité [f]
ความโอบอ้อมอารี[n.] (khwām ōp-øm) EN: helpfulness ; generosity FR: générosité [f] ; bonté [f] ; serviabilité [f]
น้ำใจ[n.] (nāmjai) EN: flowing heart ; good feelings ; generosity ; kindness ; spirit ; heart ; thoughtfulness ; disposition ; sympathy ; clemency FR: générosité [f] ; propension [f] ; bienveillance [f] ; obligeance [f] (litt.)
น้ำใจอันกว้างขวาง[n. exp.] (nāmjai an k) EN: generosity FR:
น้ำใจไทย[n. exp.] (nāmjai Thai) EN: Thai generosity FR:
ทาน[n.] (thān) EN: alms ; gift ; donation ; charity ; liberality ; generosity ; benevolence ; benefaction FR: aumône [f] ; don [m] ; offrande [f]
ทานบารมี[n.] (thānbāramī ) EN: height of liberality ; height of generosity ; virtue of almsgiving ; virtue of liberality FR:
ทานบารมี[n.] (thānnabāram) EN: height of liberality ; height of generosity ; virtue of almsgiving ; virtue of liberality FR:
วทัญญุตา[n.] (wathanyutā) EN: generosity FR:

generosity ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Großmut {m}generosity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า generosity
Back to top