ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reparation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reparation*, -reparation-

reparation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reparation (n.) การชดเชย Syn. atonement, compensation
reparation (n.) การซ่อมแซม Syn. repair, mend
reparations (n.) เงินชดเชย See also: เงินค่าเสียหาย Syn. damages, expense
English-Thai: HOPE Dictionary
reparation(เรพพะเร'เชิน) n. การซ่อมแซม,การแก้ไข,ปรับปรุง,การปฏิสังขรณ์,การฟื้นฟู,การชดเชย,การรักษาการเยียวยา, See also: reparative adj., Syn. atonement,amends
English-Thai: Nontri Dictionary
reparation(n) การชดใช้,การซ่อมแซม,การฟื้นฟู,การปฏิสังขรณ์,ค่าทำขวัญ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
reparationการชดใช้ค่าเสียหาย, ค่าปฏิกรรมสงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reparation (Criminal justice)การชดใช้ค่าเสียหาย ((งานยุติธรรมทางอาญา) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
prep (abbr.) การเตรียม (คำย่อของ preparation) See also:
การกระเกรียม (n.) preparation See also: readiness, arrangement, equipment Syn. การเตรียม, การจัดเตรียม, การเตรียมการ
การจัดเตรียม (n.) preparation See also: arrangement, readiness
การตระเตรียม (n.) preparation See also: readiness, arrangement, equipment Syn. การกระเกรียม, การเตรียม, การจัดเตรียม, การเตรียมการ
การเตรียม (n.) preparation See also: readiness, arrangement, equipment Syn. การกระเกรียม, การจัดเตรียม, การเตรียมการ
การเตรียมการ (n.) preparation See also: readiness, arrangement, equipment Syn. การกระเกรียม, การเตรียม, การจัดเตรียม
การเตรียมพร้อม (n.) preparation See also: readiness, preparing, arrangement
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I've almost finished the preparations for…ฉันเตรียมการเกี่ยวกับ...เกือบจะเสร็จแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I had to create a vampire as reparation for the one I destroyed to save you.ผมต้องสร้างแวมไพร์ เพื่อทดแทนที่ผมฆ่า เพราะจะช่วยคุณ
Weren't there any signs of preparation?{\cHFFFFFF}ไม่ได้มีสัญญาณใด ๆ การเตรียมความพร้อม?
The preparations for our undertaking are completedการเตรียมการเรื่องงานของพวกเราเสร็จสิ้นแล้ว
All my failings were preparations for meeting you.ทุกความล้มเหลวของฉันมีการเตรียมการสำหรับการประชุมที่คุณ
Soon came time to put our preparations to the test.ไม่นานก็ถึงเวลาทดสอบ
In preparation for the generals'visit... sacred ceremonies are performed throughout Lhasa.ระหว่างเตรียมการ ต้อนรับสามนายพล พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ก็จัดขึ้นทั่วลาซา
The more preparation work I can do, the stronger our case will be when we take it to the administration.ยิ่งผมเตรียมการได้มากเท่าไหร่ เรื่องของเราก็ยิ่งหนักแน่นขึ้น เมื่อคุยกับทางธุรการ
You must be overwhelmed by the preparations.คุณคงเหนื่อยกับการเตรียมงานมาก
They seem to have read a lot of preparationThey seem to have read a lot of preparation
Skynet is assuming control over global communications in preparation for its attack.สกายเน็ตเข้าครอบคลุม การสื่อสารทั่วโลก เพื่อเตรียมพร้อม สำหรับการโจมตี
How's the wedding preparation going?งานเเต่งไปถึงไหนเเล้วหล่ะ\เตรียมงานไปถึงไหนเเล้ว?
The government has to make preparations.พวกเขาต้องเตรียมรับมือระยะยาว

reparation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
催肥剂[cuī féi jì, ㄘㄨㄟ ㄈㄟˊ ㄐㄧˋ, 催肥剂 / 催肥劑] (animal) fattening preparation
熟地[shú dì, ㄕㄨˊ ㄉㄧˋ, 熟地] cultivated land; in Chinese medicine, preparation from rhizome of Chinese foxglove (Rehmannia glutinosa)
做准备工作[zuò zhǔn bèi gōng zuò, ㄗㄨㄛˋ ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ, 做准备工作 / 做準備工作] make preparations
备耕[bèi gēng, ㄅㄟˋ ㄍㄥ, 备耕 / 備耕] make preparations for plowing and sowing
制剂[zhì jì, ㄓˋ ㄐㄧˋ, 制剂 / 製劑] (chemical or pharmaceutical) preparation
准备[zhǔn bèi, ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ, 准备 / 準備] preparation; prepare
筹备[chóu bèi, ㄔㄡˊ ㄅㄟˋ, 筹备 / 籌備] preparations; to get ready for sth
赔款[péi kuǎn, ㄆㄟˊ ㄎㄨㄢˇ, 赔款 / 賠款] reparations; to pay reparations

reparation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アップグレードの準備[アップグレードのじゅんび, appugure-do nojunbi] (n) {comp} preparing to upgrade; upgrade preparation
スタンバイ[, sutanbai] (n,adj-no,vs) standby; preparation; arrangement; ready; waiting
ぶっつけ[, buttsuke] (n,adj-na) without preparation; off the cuff; abrupt; outspoken; (at) first
プレパラート[, purepara-to] (n) preparation (ger
下拵え;下ごしらえ[したごしらえ, shitagoshirae] (n,vs) preliminary arrangements; preparation; spadework; pre-cooking
下稽古[したげいこ, shitageiko] (n) rehearsal; preparation
下調べ[したしらべ, shitashirabe] (n,vs) preliminary investigation; preparation; (P)
事始め[ことはじめ, kotohajime] (n) (1) taking up a new line of work; the beginning of things; (2) starting the preparations for New Year's festivities (December 8 in Tokyo, December 13 in Kyoto); (3) (See 仕事始め) resuming work after the New Year's vacation
仕拵え[しこしらえ, shikoshirae] (n) preparation (e.g. of land for tilling); ground clearance; clearing
仕込み(P);仕込[しこみ, shikomi] (n) training; stocking up; preparation; (P)
仮置き[かりおき, karioki] (n,vs) preliminary loading of the (cargo) ship (in preparation for moving cargo around inside the ship)
伏線[ふくせん, fukusen] (n) preparation; foreshadowing; underplot (in a novel); precautionary measures; (P)
俄仕込み[にわかじこみ, niwakajikomi] (n) hasty preparation
嫁入り支度[よめいりじたく, yomeirijitaku] (n) wedding preparations
巻き簾;巻き簀;巻きす[まきす, makisu] (n) (See 巻寿司) "sushi mat" (bamboo mat used in food preparation, especially to roll makizushi)
弁償[べんしょう, benshou] (n,vs) reimbursement; compensation; reparation; indemnity; (P)
弁償金[べんしょうきん, benshoukin] (n) reparation; indemnity; compensation; reimbursement
急拵え;急ごしらえ[きゅうごしらえ, kyuugoshirae] (adj-na,n) hastily made; improvised preparation
慰謝料;慰藉料[いしゃりょう, isharyou] (n) consolation money; solatium; reparation; damages; settlement
手当(P);手当て(P)[てあて, teate] (n,vs) (1) (esp. 手当) salary; pay; compensation; allowance (e.g. housing allowance); benefit; bonus; (2) (esp. 手当て) medical care; treatment; (3) (esp. 手当て) advance preparation; (P)
控える(P);扣える[ひかえる, hikaeru] (v1) (1) to be temperate in; to restrain oneself from excessive ...; (2) to make notes; (3) to hold back; (4) to be in preparation for; to be in waiting for; (5) to be soon; to be in the offing; (6) to be in a close relationship (e.g. as a backer, etc.); (P)
根切り[ねぎり, negiri] (n) (1) root cutting; (2) excavation (as preparation for construction)
準備不足[じゅんびぶそく, junbibusoku] (n,adj-no) ill-preparedness; insufficient preparation; lack of preparation
用意にかかる;用意に掛かる[よういにかかる, youinikakaru] (exp,v5r) to set about preparations
真魚箸[まなばし, manabashi] (n) type of long chopsticks used in the preparation of fish; type of long chopsticks used to hold the fish in carving knife ceremony
荒ごなし;粗ごなし[あらごなし, aragonashi] (n,vs) (1) crushing up; grinding; (2) rough preparation; spadework
蛸引き[たこひき, takohiki] (n) long, thin-bladed knife used for sashimi preparation
製剤[せいざい, seizai] (n) formulation (of pharmaceuticals); preparation; pharmaceutical production
複合抗生物質製剤[ふくごうこうせいぶっしつせいざい, fukugoukouseibusshitsuseizai] (n) mixed antibiotic preparations
調進[ちょうしん, choushin] (n,vs) preparation; supplying; procurement
軍備[ぐんび, gunbi] (n) armaments; military preparations; (P)
進物所[しんもつどころ, shinmotsudokoro] (n) (1) palace kitchen in which final preparations to the imperial family's meals (e.g. reheating) were made (Heian period); (2) kitchen (in a noble's manor)
鉄剤[てつざい, tetsuzai] (n) (medicinal) iron preparations
雨支度;雨仕度[あまじたく, amajitaku] (n,vs) preparation for rain
Japanese-English: COMDICT Dictionary
準備[じゅんび, junbi] setup (vs), preparation

reparation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใช้คืน[v.] (chaikheūn) EN: pay back ; pay money back ; make reparation ; reimburse ; compensate ; repay ; remunerate ; refund ; recompose FR: rembourser
จุดลูกโทษ[n. exp.] (jut lūkthōt) EN: penalty spot FR: point de réparation [m] ; point de pénalty [m]
การซ่อม[n.] (kān sǿm ) EN: FR: réparation [f]
การซ่อมบำรุง[n. exp.] (kān sǿm bam) EN: maintenance ; repairs FR: maintenance [f] ; entretien [m] ; réparation [f]
การซ่อมแซม[n.] (kān sǿmsaēm) EN: repair FR: réparation [f]
การเตะลูกโทษ[n. exp.] (kān te lūkt) EN: penalty kick FR: coup de pied de réparation [m] ; penalty [m]
เขตโทษ [n. exp.] (khēt thōt) EN: penalty area ; penalty zone FR: surface de réparation [f]
ปฏิกรรม[n.] (patikam) EN: compensation ; indemnity FR: réparation [f]
ปะยาง[X] (pa yāng) EN: FR: atelier de vulcanisation [m] ; atelier de réparation de pneus [m]
ร้านซ่อม[n. exp.] (rān sǿm) EN: repair shop FR: atelier de réparation [m]
ร้านซ่อมคอมพิวเตอร์[n. exp.] (rān sǿm khø) EN: FR: atelier de réparation d'ordinateurs [m]
โรงรถ[n.] (rōngrot) EN: garage FR: garage [m] ; atelier de réparation automobile [m]
โรงซ่อม[n.] (rōng sǿm) EN: repair shop FR: atelier de réparation [m]
เตะลูกโทษ[n. exp.] (te lūkthōt) EN: penalty kick FR: penalty [m] ; coup de pied de réparation [m]
อู่[n.] (ū) EN: garage ; car repair shop FR: garage [m] ; atelier de réparation automobile [m]
อู่ซ่อมจักรยาน[n. exp.] (ū sǿm jakkr) EN: FR: atelier de réparation de vélo [m]
ยัญ[n.] (yan) EN: sacrifice ; offering ; tribute ; expiation ; reparation ; penance ; propitiation ; libation FR: sacrifice [m]
ยัญกรรม[n.] (yankam) EN: sacrifice ; offering ; tribute ; expiation ; reparation ; penance ; propitiation ; libation FR:
ยัญพิธี[n.] (yanphithī) EN: rite to the spirits of Brahmin ; offering; tribute ; expiation ; reparation ; penance ; propitiation ; libation FR:
ยัญญะ[n.] (yanya) EN: sacrifice ; offering ; tribute ; expiation ; reparation ; penance ; propitiation ; libation FR: sacrifice [m]
ชดเชย[v.] (chotchoēi) EN: compensate ; reimburse ; repay ; make reparations ; indemnify ; recover ; replace ; substitute ; adjust FR: compenser ; rattraper ; regagner ; indemniser ; substituer
ช่วงเตรียม[n. exp.] (chūang trīe) EN: preparation phase FR:
จ่ายคืน[v.] (jāi kheūn) EN: compensate ; make reparations ; reimburse ; pay for ; repay ; remunerate FR: rembourser
การจัดเตรียม[n.] (kān jattrīe) EN: preparation FR: préparation [f]
การจัดเตรียมงบประมาณ[n. exp.] (kān jattrīe) EN: budget preparation FR: préparation du budget [f]
การทำอาหาร[n. exp.] (kān tham āh) EN: cooking FR: cuisine [f] ; préparation [f]
การเตรียม[n.] (kān trīem) EN: preparation FR: préparation [f]
การเตรียมอาหาร[n. exp.] (kān trīem ā) EN: FR: préparation du repas [f]
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ[n. exp.] (kān trīem f) EN: preparation for professional experience FR:
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย[n. exp.] (kān trīem f) EN: preparation for professional experience in law FR:
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านวัฒนธรรม[n. exp.] (kān trīem f) EN: preparation for professional experience in cultural studies FR:
การเตรียมกาแฟ [n. exp.] (kān trīem k) EN: FR: préparation du café [f]
การเตรียมการ[n. exp.] (kān trīem k) EN: preparation FR: préparation [f]
การเตรียมสอบ[n. exp.] (kān trīem k) EN: FR: préparation d'un examen [f]
การเตรียมพร้อม[n.] (kān trīemph) EN: preparation FR:
การเตรียมตัว[n.] (kān trīemtū) EN: preparation FR: préparation [f]
ค่าปฏิกรรม[n. exp.] (khā patikam) EN: reparations FR:
ค่าซ่อม [n. exp.] (khā sǿm) EN: cost of repairs FR: coût des réparations [m]
ค่าซ่อมแซม[n. exp.] (khā sǿmsaēm) EN: repair FR: coût des réparations [m]
ความพร้อม[n.] (khwām phrøm) EN: readiness ; preparedness FR: état de préparation [m] ; bonne disposition [f]

reparation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tonaufbereitung {f}clay preparation
Datenaufbereitung {f}data preparation
Erarbeitung {f}working out; preparation; development
Hormonpräparat {n} [med.]hormone preparation
Arbeitsvorbereitung {f}job preparation schedules
Vorbereitungszeit {f}preparation time; make-ready time; takedown time
Schleifprobe {f}polish preparation
Arbeitsvorbereitung {f}preparation of work
Aufstellung {f} einer Bilanzpreparation of a balance sheet
Angebotsentwicklung {f}proposal preparation
Angebotserstellung {f}proposal preparation
Entschädigung {f}; Reparationen
Probenvorbereitung {f}sample preparation
Bauleitplan {m} | Aufstellung eines Bauleitplans | Entwurf eines Bauleitplansurban land-use plan | preparation of a land-use plan | draft of a land-use plan

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reparation
Back to top