ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*obscure*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น obscure, -obscure-

*obscure* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
obscure (adj.) คลุมเครือ See also: ที่ไม่กระจ่าง, ที่ไม่ชัดเจน Syn. vague, ambiguous, indistinct Ops. clear, apparent
obscure (adj.) ที่ไม่เด่น See also: ซึ่งไม่เป็นที่สังเกต, ซึ่งไม่สำคัญ Syn. unknown, undistinguished Ops. famous, celebrated
obscure (adj.) (สี) ทึม See also: มืดมัว Syn. dim, murky, dark Ops. bright
obscure (vt.) ปิดบัง See also: อำพราง, ซ่อน, ทำให้ไม่ชัดเจน Syn. hide, conceal Ops. reveal
obscurely (adv.) อย่างมืดมัว Syn. dimly, darkly, gloomily
obscureness (n.) ความขมุกขมัว See also: ความพร่ามัว, ความไม่ชัดเจน Syn. unclearness
English-Thai: HOPE Dictionary
obscure(อับสเคียว'เออะ) adj. คลุมเครือ,ไม่ชัดแจ้ง,มืดมัว,มัว,ไม่มีชื่อเสียง,เล็กน้อย,ห่างไกล,ไกลลิบลับ vt. ปิดบัง,ซ่อนเร้น,ทำให้สับสน,ทำให้มืดมน,ทำให้มืดมัว,ทำให้คลุมเครือ,ทำให้ด้อยลง. n. ความมืดมัว,ความไม่ชัดแจ้ง.
English-Thai: Nontri Dictionary
obscure(adj) มืดมน,คลุมเครือ,ซ่อนอยู่,มัว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
obscureเคลือบคลุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
obs (abbr.) คำย่อของ obscure, obsolete, observation, observatory
เคลือบคลุม (v.) obscure See also: be vague, be indeterminate, be unclear Syn. คลุมเครือ Ops. ชัดเจน, แจ่มชัด, แจ่มแจ้ง, กระจ่าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Wherever you run into it, prejudice always obscures the truth.Wherever you run into it, prejudice always obscures the truth.
Instead of Cadiz... they set sail... for an obscure Arabian Sultanate, where the passengers were immediately sold into slavery.แทนที่จะคาดิซ พวกมันแล่นไปยังอาณาจักรไหนสักแห่ง ของสุลต่านอาหรับ ที่นั่นทันทีที่ผู้โดยสารทุกคนมาถึง ก็ถูกขายไปเป็นทาส
Or is that your thing? You come into a bar. You read some obscure passage.ในตำราคิดจะหักหน้าคนอื่นก็หัดจำให้แม่นๆ ไม่ใช่มาทำเก่ง เพื่ออวดหญิง
It might be, but the label's obscured and the varnish is odd... it's slightly opaque.อาจเป็นได้ แต่ยี่ห้อเห็นไม่ชัด น้ำมันเคลือบก็ดูแปลก
The pawn of an obscure coalition... of dubious interests... the Minister Malraux has driven...มีการร่วมมือกันปิดบัง... และส่อไปในทางน่าสงสัย ท่านรัฐมนตรี มัลโลซ์ จึงมีคำสั่ง...
Any birthday, anniversary, holiday... maybe some obscure project launch.วันเกิด วันครบรอบ วันหยุด... อาจถูกใช้เป็นงานเปิดตัวโปรเจ็กต์ลับเข้าสักวัน จะวันไหนก็ช่าง
Can quote obscure lines from Ghostbusters?จำประโยคเด็ดจากเรื่องขบวนการปราบผีได้? เรย์!
I'm more than comfortable blaming it on the alcohol,or global warming or my obscure allergy to neon...ผมโทษเหล้ากับโลกร้อนละกัน ไม่ก็ผมดันแพ้แสงสี
My nephew, Miss Austen, condescends far indeed in offering to the daughter of an obscure and impecunious clergyman.มิสออสติน หลานชายฉันต้องลดตัวลงมา... คบหากับลูกสาวบาทหลวงธรรมดาๆ ที่แสนจะอัตคัต
I want to learn an obscure language that,you know,only really cool people know.ผมอยากเรียนภาษาแปลกๆ ที่คนเท่ๆเค้าพูดเป็นกัน
Guy's paranoia manifested itself in obscure ways:การระแวงของกีทำให้เข้าพยายามหาทางซ่อน โดยใช้
You're nothing but an obscure regional V.P.คุณเป็นแค่แขกวีไอพีคนนึง

*obscure* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[méng, ㄇㄥˊ, 瞢] eyesight obscured; to feel ashamed
冷字[lěng zì, ㄌㄥˇ ㄗˋ, 冷字] obscure word; unfamiliar character
[ào, ㄠˋ, 奥 / 奧] obscure; mysterious; abbr. for Austria 奧地利; abbr. for Olympic (games) 奧林匹克|奥林匹克
[xī, ㄒㄧ, 怸] obscure variant of 悉; Achyranthes bidentata, a root used in Chinese medicine, equivalent to 牛膝
暗昧[àn mèi, ㄢˋ ㄇㄟˋ, 暗昧] obscure; remaining unenlightened
[yì, ㄧˋ, 曀] obscure; sun hidden by clouds
[ài, ㄞˋ, 暧 / 曖] obscure; clandestine; dubious
[yān, ㄧㄢ, 湮] obscured; submerged
[yīn, , 湮] obscured; submerged
[bō, ㄅㄛ, 盋] obscure variant of 鉢|钵
混淆[hùn xiáo, ㄏㄨㄣˋ ㄒㄧㄠˊ, 混淆] to obscure; to confuse; to mix up; to blur
混淆视听[hùn xiáo shì tīng, ㄏㄨㄣˋ ㄒㄧㄠˊ ㄕˋ ㄊㄧㄥ, 混淆视听 / 混淆視聽] to obscure the facts (成语 saw); to mislead the public with prevarication and deliberate falsehoods
[yù, ㄩˋ, 灪] (obscure) variant of 鬱|郁; rich; great wave
[wù, ˋ, 蘁] to disobey; contrary; against; to go against; to violate; obscure character, possibly variant of 惡|恶
茫茫[máng máng, ㄇㄤˊ ㄇㄤˊ, 茫茫] boundless; vast and obscure
[ài, ㄞˋ, 靉] cloudy; shady; obscure
蹇拙[jiǎn zhuō, ㄐㄧㄢˇ ㄓㄨㄛ, 蹇拙] clumsy (writing); awkward; obscure
混茫[hùn máng, ㄏㄨㄣˋ ㄇㄤˊ, 混茫] dim; obscure
无名[wú míng, ˊ ㄇㄧㄥˊ, 无名 / 無名] nameless; obscure
[chěng, ㄔㄥˇ, 悜] obscure
昧没[mèi mò, ㄇㄟˋ ㄇㄛˋ, 昧没 / 昧沒] veiled; obscure

*obscure* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
仄暗い;ほの暗い[ほのぐらい, honogurai] (adj-i) gloomy; obscure
名も無い;名もない[なもない, namonai] (adj-i) unknown; obscure; insignificant
晦渋[かいじゅう, kaijuu] (adj-na,n) ambiguous; obscure; equivocal
曇らす[くもらす, kumorasu] (v5s,vt) to encloud; to make dim; to make dull; to tarnish; to obscure; to darken; to muffle
朦朧[もうろう, mourou] (adj-t,adv-to) dim; hazy; vague; indistinct; ambiguous; faint; obscure
漠然[ばくぜん, bakuzen] (n,adj-t,adv-to) obscure; vague; equivocal; (P)
見にくい;見難い[みにくい, minikui] (adj-i) (1) hard to see; (2) obscure; indistinct; illegible
陰る;翳る[かげる, kageru] (v5r,vi) to darken; to get dark; to be clouded; to be obscured
顕在[けんざい, kenzai] (n,vs) actual (as opposed to hidden or obscured); obvious; clear; manifest; explicit; overt; apparent; evident; actualized; actualised; (P)

*obscure* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำปลัง[v.] (amplang) EN: obscure FR:
อับแสง[adj.] (ap saēng) EN: dark ; obscure ; poorly lit ; ill lit FR: opaque
บังจนมิด[v. exp.] (bang jon mi) EN: obscure ; block out ; screen FR:
บดบัง[v.] (botbang) EN: hide ; eclipse ; obscure ; darken ; overshadow ; conceal FR: éclipser ; occulter ; effacer
แฝง[v.] (faēng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; obscure ; seclude ; disguise FR: cacher ; dissimuler ; receler ; recéler
กำกวม[adj.] (kamkūam) EN: equivocal ; obscure ; doubtful ; ambiguous ; vague ; unclear ; dubious FR: équivoque ; ambigu ; vague
เคลือบคลุม[adj.] (khleūapkhlu) EN: obscure ; vague ; indeterminate ; unclear ; equivocal ; cryptic ; ambiguous FR: ambigu ; obscur ; vague ; équivoque
คลุมเครือ[adj.] (khlumkhreūa) EN: ambiguous ; vague ; fuzzy ; unclear ; obscure FR: flou ; imprécis ; vague ; ambigu
ครุมเครือ[adj.] (khrumkhreūa) EN: obscure FR: vague ; obscur
เลือน[adj.] (leūoen) EN: blurred ; dim ; obscured ; indistinct ; fuzzy ; faint ; unclear FR: trouble ; flou ; indistinct ; imprécis ; vague
ลี้ลับ[adj.] (līlap) EN: mysterious ; secret ; arcane ; enigmatic ; mystifying ; obscure ; uncanny ; inexplicable ; esoteric FR: mystérieux ; secret ; inexpliqué ; énigmatique ; caché ; ésotérique
มืดมน[adj.] (meūtmon) EN: dark ; obscure ; gloomy FR: obscur
หมองมัว[adj.] (møngmūa) EN: gloomy ; obscure ; shadowy ; dusky FR:
มัว[adj.] (mūa) EN: gloomy ; indinstinct ; obscure ; dim ; vague ; dull FR: estompé ; flou ; fumeux ; nébuleux ; trouble ; vague ; obscur ; opaque
งง[v.] (ngong) EN: get confused ; be confused ; be perplexed ; be puzzed ; be baffled ; get into a muddle ; be mystified ; be bewildered ; confuse ; blur ; obscure ; perplex ; bewilder ; not understand FR: être perplexe ; être déconcerté ; être stupéfait
นกเดินดงสีคล้ำ[n. exp.] (nok doēndon) EN: Eyebrowed Thrush FR: Merle obscur [m] ; Grive obscure [f] ; Merle à sourcils [m]
นกเค้าป่าหลังจุด[n. exp.] (nok khao pā) EN: Spotted Wood Owl FR: Chouette des pagodes [f] ; Chouette obscure [f] ; Chouette à face pâle [f]
สลัว[adj.] (salūa) EN: dim ; dull ; hazy ; obscure ; faint ; indistinct ; blurred ; misty ; unclear FR: obscur ; indistinct
สลัว ๆ[adj.] (salūa-salūa) EN: dim ; dull ; hazy ; obscure ; faint ; indistinct ; blurred ; misty ; unclear FR: obscur ; indistinct

*obscure* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arfakbeerenpicker {m} [ornith.]Obscure Berrypecker
unklar; obskur; dunkel {adj} | unklarer; obskurer; dunkler | am unklarsten; am obskursten; am dunkelstenobscure | obscurer | obscurest
Laubhonigfresser {m} [ornith.]Obscure Honeyeater
Dunkelheit {f}obscureness
Mattglas {n}obscured glass
dunkel {adv}obscurely

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *obscure*
Back to top