ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

celebrated

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *celebrated*, -celebrated-

celebrated ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
celebrated (adj.) ที่มีชื่อเสียง Syn. famous, well-known
English-Thai: HOPE Dictionary
celebrated(เซลละเบรท'ทิด) adj. มีชื่อเสียงดัง,โด่งดัง, See also: celebratedness n. ดธcelebrated, Syn. famous
English-Thai: Nontri Dictionary
celebrated(adj) เลื่องลือ,เรืองนาม,มีชื่อเสียง,โด่งดัง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขึ้นชื่อลือชา (adj.) be celebrated See also: be famous, be renowned, be well known Syn. เลื่องลือ, มีชื่อเสียง
ขึ้นชื่อลือนาม (adj.) be celebrated See also: be famous, be renowned, be well known Syn. เลื่องลือ, มีชื่อเสียง
เลื่องลือ (adj.) be celebrated See also: be famous, be renowned, be well known Syn. มีชื่อเสียง
เลื่องลือ (adj.) be celebrated See also: be famous, be renowned, be well known Syn. มีชื่อเสียง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She is the most celebrated editor in the businessเธอเป็นบรรณาธิการที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในวงการธุรกิจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She chose the celebrated academy of Freiburg.เธอเลือกวิทยาลัยเฟรเบิร์กชื่อดัง
Maybe he went home and celebrated with a couple of cheeseburgers.บางทีเขาอาจจะกลับบ้านไปฉลอง ด้วยชิสเบอร์เกอร์สักสองสามอัน
Yes. The celebrated list.ใช่ รายการที่มีชื่อเสียงโด่งดัง
"The only Stone currently in existence belongs to Mr. Nicholas Flamel the noted alchemist who last year celebrated his 665th birthday."ศิลาอาถรรพ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ เป็นของนิโคลัส แฟลมเมล นักเล่นแร่แปรธาตุ ซึ่งปีกลายได้ฉลองวันเกิดปีที่ 665
He has a weakness for beautiful women. And now, you are the most celebrated Geisha in all Myoko.เขาอ่อนแอกับผู้หญิงสวยๆ และตอนนี้เธอก็เป็นเกอิชาที่ดังที่สุดของมิโยโกะ
Pre-dating Christianity, the Celtic holiday was celebrated on the one night between autumn and winter when the barrier between living and dead was thinnest and often involved rituals that included human sacrifice.วันเฉลิมฉลองชาวเซลติกน่ะ มีในคืนระหว่างฤดูใบไม้ร่วงกับฤดูหนาว เป็นคืนที่เกราะระหว่างโลก กับความตายอ่อนถึงที่สุด
Even though we've never actually celebrated it.แม้ว่าเราจะไม่เคยฉลองจริงๆก็ตาม
We bought a small cake, lit up the candles... and celebrated together.เราซื้อเค้กมาก้อนนึง ปักเทียน แล้วฉลองกัน
That ΗalloWeen is celebrated earlier in India than in the U.S., maybe?สงสัยที่อินเดียคงจะฉลอง เทศกาลฮัลโลวีนเร็วกว่าสหรัฐมั้ง
"THE GUARDS CELEBRATED MY DEFEAT BY CLEARING OUT MY CELL..." "HERE IS MY FACE..."แต่ผมจะจากโลกนี้ไป ก่อนพบหน้าคุณเป็นครั้งสุดท้ายไม่ได้
"ALL APPEALS ARE LOST. THE GUARDS CELEBRATED MY DEFEAT BY CLEARING OUT..."หน้าต่างบานนั้น คุณไปที่บานนั้น แล้วคุณจะปลอดภัย
I had a girlfriend who celebrated my birthday.ผมมีแฟนแล้วเธอก็ฉลองวันเกิดร่วมกับผมด้วยหละ

celebrated ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
名句[míng jù, ㄇㄧㄥˊ ㄐㄩˋ, 名句] famous saying; celebrated phrase
解放日[jiě fàng rì, ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄖˋ, 解放日] Liberation Day; cf Japan's surrender on 15th August 1945, celebrated as Liberation Day in Korea
显赫[xiǎn hè, ㄒㄧㄢˇ ㄏㄜˋ, 显赫 / 顯赫] illustrious; celebrated

celebrated ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
偉い人[えらいひと, eraihito] (n) celebrated personage; big-wig; person in a high position
地久節[ちきゅうせつ, chikyuusetsu] (n) Empress's Birthday (esp. as celebrated prior to WWII)
大国主命[おおくにぬしのみこと, ookuninushinomikoto] (n) (See 大黒天・2) Okuninushi; deity of magic and medicine later viewed as equivalent to Daikokuten and celebrated at Izumo Grand Shrine
大国主神[おおくにぬしのかみ, ookuninushinokami] (n) (See 大黒天・2) Okuninushi; deity of magic and medicine later viewed as equivalent to Daikokuten and celebrated at Izumo Grand Shrine
大己貴神;大穴牟遅神;大汝神[おおなむちのかみ;おおあなむちのかみ(大己貴神;大穴牟遅神), oonamuchinokami ; ooanamuchinokami ( dai onore takashi kami ; ooana mu chi kami )] (n) (See 大国主命) Okuninushi; deity of magic and medicine later viewed as equivalent to Daikokuten and celebrated at Izumo Grand Shrine
大穴牟遅命[おおあなむちのみこと, ooanamuchinomikoto] (n) (See 大国主命・おおくにぬしのみこと) Okuninushi; deity of magic and medicine later viewed as equivalent to Daikokuten and celebrated at Izumo Grand Shrine
楽匠[がくしょう, gakushou] (n) celebrated musician
楽聖[がくせい, gakusei] (n) celebrated musician
偉い(P);豪い[えらい, erai] (adj-i) (1) great; excellent; admirable; remarkable; distinguished; important; celebrated; famous; eminent; (2) (uk) awful; terrible; (P)
名にし負う[なにしおう, nanishiou] (exp,v5u) (emphatic form of 名に負う) (See 名に負う・なにおう) to be famous; to be celebrated; to be worthy of the name
名に負う[なにおう, naniou] (exp,v5u) (See 名にし負う・なにしおう) to be famous; to be celebrated; to be worthy of the name
著名[ちょめい, chomei] (adj-na,n) well-known; noted; celebrated; (P)

celebrated ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บันลือ[adj.] (banleū) EN: widely known ; celebrated ; renowned FR: célèbre ; illustre ; réputé
โด่งดัง[adj.] (dōngdang) EN: famous ; renowned ; well-known ; celebrated FR: célèbre ; fameux ; connu ; réputé ; renommé
ขึ้นชื่อลือชา[v. exp.] (kheuncheū l) EN: be celebrated FR:
ขึ้นชื่อลือนาม[v. exp.] (kheuncheū l) EN: be celebrated FR:
ขึ้นชื่อลือนาม[adj.] (kheuncheū l) EN: celebrated ; famous FR:
ขึ้นหม้อ[adj.] (kheunmø) EN: famous ; celebrated ; noted ; lucky ; favourite FR:
เกรียงไกร[adj.] (krīengkrai) EN: powerful ; great ; celebrated ; mighty ; superior ; imposing ; almighty FR: puissant
เลื่องชื่อ[adj.] (leūang cheū) EN: famous ; celebrated ; renowned FR: célèbre ; réputé ; fameux
ลือชา ; ลือชาปรากฏ[v.] (leūchā ; le) EN: be well-known ; be celebrated ; be renowned ; be famous FR: être célèbre
ลือชา[adj.] (leūchā) EN: well-known ; celebrated ; renowned ; famous FR:
ลือชื่อ[adj.] (leū cheū) EN: famous ; well-known ; renowned ; celebrated ; eminent FR: célèbre ; réputé ; fameux ; éminent
ลือนาม[v.] (leūnām) EN: be well-known ; be celebrated ; be renowned ; be famous FR: être célèbre ; être réputé
เรืองนาม[adj.] (reūang-nām) EN: famous ; celebrated ; renowned ; famed ; well-known FR: célèbre ; renommé ; réputé ; fameux ; bien connu
ดัง[adj.] (dang) EN: famous; celebrated; well-known; renowned FR: célèbre
ลือชาปรากฏ[adj.] (leūchāprāko) EN: well-known; celebrated; renowned; famous FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า celebrated
Back to top