ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

apparent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *apparent*, -apparent-

apparent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
apparent (adj.) ชัดเจน See also: เด่นชัด Syn. obvious, evident
apparent (adj.) ซึ่งเห็นได้ Syn. visible
apparent horizon (n.) ขอบฟ้า See also: เส้นขอบฟ้า
apparently (adv.) ชัดเจน See also: ชัดแจ้ง Syn. obviously, evidently
English-Thai: HOPE Dictionary
apparent(อะพา'เรินทฺ) adj. เด่นชัด,ชัดเจน,แจ่มแจ้ง,ภายนอก,เกี่ยวกับหลักฐานแรก เริ่ม,เหมาะที่จะครองมาก. -apparentness n., Syn. clear, evident ###A. doubtful, hazy)
English-Thai: Nontri Dictionary
apparent(adj) ประจักษ์,แจ่มแจ้ง,เด่นชัด,ชัดเจน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
apparentที่ปรากฏ, ที่ประจักษ์ชัด [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Apparent of cloudsการปรากฏของเมฆ [อุตุนิยมวิทยา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปรากฏ (v.) be apparent See also: be evident, become manifest, be known
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No apparent damage.ไม่มีความเสียหายที่ ชัดเจน
Much more than just a series of small, isolated incidents it's now apparent that an organized criminal element is at work.มากขึ้นกว่าเพียงแค่ชุดของเล็ก ๆ เหตุการณ์ที่แยก ... ... ก็ตอนนี้เห็นได้ชัดว่าองค์ประกอบทางอาญาจัดเป็นที่ทำงาน
The mayor has called an emergency meeting... of law enforcement and medical agencies... to discuss an apparent epidemic of paranoid schizophrenia.นายกฯได้เรียกประชุมฉุกเฉินเป็นการด่วน ทั้งผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหารือถึงเรื่องความหวาดวิตกของประชาชนจนเกินเหตุ
...the apparent suicide note of the terrorist now believed responsible for the explosion in Florida this week.จดหมายลาตายที่ชัดเจนของ การก่อการร้ายที่เชื่อว่า ขณะนี้ผู้รับผิดชอบ สำหรับการระเบิดใน ฟลอริด้าในสัปดาห์นี้
The inevitability of its doom is apparent now as a consequence of the imperfection inherent in every human.หายนะที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ปรากฏขึ้น เป็นผลที่ติดมากับสันดานธรรมชาติของมนุษย์
I know history has witnessed a long line of lunacy from your small island shores, but for a man of your apparent intelligence to relinquish from his emotional grasp that shimmering angel of sensual splendour...ผมรู้ว่าประวัติศาสตร์มีวิถีทางที่สามารถสืบทราบได้ จากเกาะเล็กๆ ที่คุณจากมา แต่สำหรับคนที่ฉลาดหลักแหลมที่สังเกตุได้ชัดเจนนั้น ได้ถูกปลดปล่อยจากเงื้อมมือแห่งอารมณ์ จากนางฟ้าที่ส่งแสงระยิบระยับ จากความงดงามที่รู้สึกได้
Anterior face, neck and chest are intact, though swollen from apparent immersion in water.น้ำมันดีเซล. -ตัวเร่ง,อาจจะ? -ผมก็ไม่รู้.
Anthony rodrigo -- crack dealer with an apparent habit of killing people who got in his way.- แอนโทนี่ ร๊อดริโก้ พ่อค้ายากับนิสัยชอบฆ่าคนที่ขวางทางเขา
Her boyfriend Steven Haley's body was found in the kitchen downstairs, the victim of an apparent vicious beating with an aluminum baseball bat.ร่างแฟนหนุ่มของเธอสตีเว่น เฮลี่ย์ ถูกพบในห้องครัวชั้นล่าง เหยื่อของความโหดร้ายผู้นี้ ถูกตีด้วยไม้เบสบอลอะลูมิเนียม
I think it's apparent I need to rethink my life a little bit.เห็นกันชัดๆเลยนะครับ ว่าผมต้องทบทวนการใช้ชีวิตใหม่ซะหน่อย
But what I do care about is his apparent fixation with watching you at all times.ที่ฉันสนก็คือ มันคอยมองดูนายอยู่ตลอดเวลาเลย
Two men with no apparent connection both found drowned in their bathtub exactly one month apart.ชาย 2 คนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันเจอทั้งคู่จมน้ำ ในอ่างอาบน้ำห่างกัน 1 เดือน

apparent ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伏安[fú ān, ㄈㄨˊ ㄢ, 伏安] volt-ampere (measure of apparent power in alternating current circuits)
似乎[sì hū, ㄙˋ ㄏㄨ, 似乎] apparently; to seem; to appear; as if; seemingly
看来[kàn lai, ㄎㄢˋ ㄌㄞ˙, 看来 / 看來] apparently; it seems that; it appears; it seems
表观[biǎo guān, ㄅㄧㄠˇ ㄍㄨㄢ, 表观 / 表觀] apparent
[chuò, ㄔㄨㄛˋ, 逴] apparent; distant; highly
表面化[biǎo miàn huà, ㄅㄧㄠˇ ㄇㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, 表面化] come to the surface; become apparent
似曾相识[sì céng xiāng shí, ㄙˋ ㄘㄥˊ ㄒㄧㄤ ㄕˊ, 似曾相识 / 似曾相識] déjà vu (the experience of seeing exactly the same situation a second time); seemingly familiar; apparently already acquainted
已见分晓[yǐ jiàn fēn xiǎo, ㄧˇ ㄐㄧㄢˋ ㄈㄣ ㄒㄧㄠˇ, 已见分晓 / 已見分曉] the result becomes apparent; (after) the dust has settled

apparent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
がる[, garu] (suf,v5r) (1) to feel (on adj-stem to represent a third party's apparent emotion); (2) to behave as if one were
ちょんぼ[, chonbo] (n,vs) (also written 冲和 or 錯和) apparent and grievous error; mistake; blunder; bungle; goof
仮死[かし, kashi] (n,adj-no) asphyxiation; apparent death
仮現運動[かげんうんどう, kagen'undou] (n) apparent movement
実視等級[じっしとうきゅう, jisshitoukyuu] (n) apparent magnitude
年頃(P);年ごろ[としごろ, toshigoro] (adv,n) (1) (See 年の頃) approximate age; apparent age; (2) marriageable age (esp. of a woman); age of independence; age of adulthood; (3) (after modifying phrase) appropriate age (to ...); old enough (to ...); (n,n-adv) (4) (arch) (See 年来) for some years; (P)
明明白白;明々白々[めいめいはくはく(uK), meimeihakuhaku (uK)] (adj-na,adj-t,adv-to,n,adj-no) clearly evident; quite obvious; as clear as day; beyond any doubt; strikingly apparent
現れる(P);現われる(P);表れる(P);表われる;顕われる[あらわれる, arawareru] (v1,vi) (1) to appear; to come in sight; to become visible; to come out; to embody; to materialize; to materialise; (2) to be expressed (e.g. emotions); to become apparent (e.g. trends, effects); (P)
西の丸[にしのまる, nishinomaru] (n) (See 江戸城) western citadel; west wing of the Edo castle (where the heir apparent or retired shogun would live)
見え透く;見えすく[みえすく, miesuku] (v5k,vi) to be transparent; to be easily seen through; to be obvious; to be apparent
見かけ上[みかけじょう, mikakejou] (adj-no) apparent
視等級[しとうきゅう, shitoukyuu] (n) (See 絶対等級) apparent magnitude
ツーカーの仲[ツーカーのなか, tsu-ka-nonaka] (exp) (id) (apparently from 通過の仲) on such good terms as to know what each other is thinking
一目瞭然[いちもくりょうぜん, ichimokuryouzen] (adj-na,n,adj-no) apparent; obvious; very clear
一見[いっけん, ikken] (n,vs) (1) look; glimpse; glance; (vs) (2) to glance; to glimpse; (3) (arch) first meeting; (adv) (4) apparently; seemingly; (P)
不顕性感染[ふけんせいかんせん, fukenseikansen] (n) inapparent infection; subclinical infection
思しい[おぼしい, oboshii] (adj-i) (uk) (esp. 〜とおぼしい) appears to be; apparently
思しき[おぼしき, oboshiki] (adj-pn) (uk) (See 思しい) apparently; appears to be
表面上[ひょうめんじょう, hyoumenjou] (adv,adj-no) on the surface; ostensibly; superficially; apparently
顕在[けんざい, kenzai] (n,vs) actual (as opposed to hidden or obscured); obvious; clear; manifest; explicit; overt; apparent; evident; actualized; actualised; (P)

apparent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชัดแจ้ง[adj.] (chat jaēng) EN: obvious ; apparent ; clear ; glaring ; explicit FR: évident ; flagrant ; manifeste ; explicite
ชัดเจน[adj.] (chatjēn) EN: obvious ; clear ; distinct ; apparent ; lucid ; explicit ; palpable ; vivid ; precise ; unequivocal ; actual FR: clair ; évident ; explicite ; palpable ; précis
เด่นชัด[v.] (denchat) EN: stand out ; be clear ; become apparent ; be obvious ; be evident ; be vivid FR: ressortir ; être clair
เห็นได้ชัดเลย(ว่า)[xp] (hen dāi cha) EN: it's evident (that) ; it's apparent (that) FR: il est évident (que)
แจ่มแจ้ง[adj.] (jaemjaēng) EN: clear; explicit ; distinct ; obvious ; apparent ; perfectly clear FR: évident ; criant ; explicite
แจ้ง[adj.] (jaēng) EN: clear ; bright ; distinct ; plain ; apparent ; obvious ; explicit FR: clair ; évident ; apparent
ความหนาแน่นปรากฏ[n. exp.] (khwām nānae) EN: apparent density FR:
ภายนอก[adj.] (phāinøk) EN: exterior ; external ; apparent FR: extérieur ; externe ; apparent
ปรากฏ[v.] (prākot) EN: appear ; show ; be visible ; become visible ; be apparent ; happen ; manifest oneself ; emerge FR: apparaître ; se montrer ; se manifester ; paraître ; s'avérer ; émerger ; survenir
ปรากฏ[adj.] (prākot) EN: visible ; apparent FR: visible ; apparent ; ostensible
ปรากฏชัด[v. exp.] (prākot chat) EN: be evident ; be obvious ; be clear ; be apparent FR: être évident ; être clair ; apparaître clairement
สว่าง[adj.] (sawāng) EN: bright ; brilliant ; luminous ; shining ; dazzling ; blazing ; clear ; bright ; apparent FR: brillant ; lumineux ; clair ; éclatant ; radieux
ทันตาเห็น[v.] (thantāhen) EN: be apparent ; become manifest FR:
ทนโท่[adj.] (thonthō) EN: obvious ; apparent ; glaring ; flagrant ; blatant FR:
ดูเหมือนว่า[X] (dūmeūoen wā) EN: as if ; as though ; apparently FR: comme si
โจ่งแจ้ง[adj.] (jōngjaēng) EN: frank ; open ; apparent, obvious, patent ; undisguised ; blatant FR: clair et net ; franc ; évident
กระจ่าง[adv.] (krajāng) EN: clearly ; definitely ; distinctly ; evidently ; obviously ; apparently FR: clairement ; distinctement
เป็นตัวเป็นตน[adv.] (pentūapento) EN: tangibly ; apparently ; evidently ; vividly ; clearly ; visibly FR: en chair et en os
รอย[X] (røi) EN: maybe ; it looks like ; apparently FR:
ตามที่ได้รู้มา[adv.] (tām thī dāi) EN: apparently FR:
ทนโท่[adv.] (thonthō) EN: obviously ; clearly ; apparently ; glaringly ; distinctly ; vividly ; blatantly FR:
อย่างเด่นชัด[adv.] (yāng dencha) EN: clearly ; apparently ; distinctively FR:
อย่างเห็นได้ชัด[adv.] (yāng hen dā) EN: apparently FR: de façon évidente

apparent ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
offensichtlich; offenbar {adj} | offensichtlich sein; auffallen | nicht offensichtlich | offensichtlicher Mangel | offensichtlicher Schadenapparent | to be apparent | unapparent | apparent effect | apparent damage
scheinbar; anscheinend {adj} | nur scheinbar seinapparent | to be apparent
Thronanwärter {m}heir apparent
Scheinleistung {f}apparent power
Scheinstrom {m}apparent current
Scheintod {m}apparent death
Offenbarung {f}apparentness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า apparent
Back to top