ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unknown

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unknown*, -unknown-

unknown ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unknown (adj.) ที่ไม่รู้ Syn. unfamiliar Ops. familiar
unknown (adj.) ที่ไม่เป็นเป็นรู้จัก Ops. famous
unknown (n.) สิ่งที่ไม่รู้จัก See also: สิ่งที่ไม่ร, คนที่ไม่เป็นที่รู้จัก, สัญลักษณ์แทนจำนวนที่ไม่ทราบ
English-Thai: HOPE Dictionary
unknown(อันโนน') adj.,n. (สิ่งที่) ไม่รู้,ไม่เข้าใจ,ไม่รู้จัก,ไม่ทราบ,แปลกหน้า,ไม่มีชื่อ,ลึกลับ., See also: unknownness n., Syn. uncharted,dark,hidden
English-Thai: Nontri Dictionary
unknown(adj) ไม่มีใครรู้จัก,ไม่ทราบ,ไม่ปรากฏ,ลึกลับ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
unknownไม่รู้ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สิ่งแปลกปลอม (n.) unknown
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That was the body of some unknown woman, unclaimed, belonging nowhere.มันเป็นศพของหญิงนิรนาม ไม่มีญาติไม่มีที่มาที่ไป
I followed you on many adventures... but into the great unknown mystery...ผมทำตามที่คุณในการผจญภัยจำนวนมาก ... แต่เป็นความลึกลับที่ไม่รู้จักดี ...
In that case, may I suggest we adjourn to the study for coffee and brandy, at which point I believe our unknown host will reveal his intentions.ในกรณีนี้ ผมแนะนำว่าให้เราไปที่ห้องหนังสือ จิบกาแฟและบรั่นดี สำหรับกาแฟและบรั่นดี และเราจะได้เข้าใจว่า เจ้าภาพมีเจตนาจะบอกอะไรกับเรา
We're also detecting a fair number of what we believe to be unknown particles.เรากำลังตรวจสอบจำนวนมากมาย ซึ่งทำให้เราเชื่อว่าเป็นอนุภาคที่เราไม่รู้จัก
This book contained a map, a map with no names, precise directions from the unknown city to the secret Canyon of the Crescent Moon.สมุดนี่บรรจุแผนที่, แผนที่ที่ไม่ม่ชื่อ, บอกทิศทางของเมืองที่สูญหาย อย่างระเอียด ไปที่แคนยอนลึกลับ รูปพระจันทร์เสี้ยว
Katya left her office, took a taxi, unknown destination. We have it covered.คัทย่าออกจากที่ทำงานของเธอเอารถแท็กซี่ปลายทางที่ไม่รู้จัก เราได้มันปกคลุม
An unknown which they can't bear to face their greatest fear.ไม่รู้จักที่พวกเขาไม่สามารถทนที่จะเผชิญหน้ากับ ... ... ความกลัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเขา
Stringent security surrounded the funeral of Nicki Marron who was gunned down at a lakeside retreat by an unknown intruder.มีการป้องกันแน่นหนาที่งานศพ นิคกี้ มาร์รอนผู้ถูกสังหารโหด
The unknown hero.ชั้นเพิ่งจะมาทำงานที่นี่เอง แล้วอยู่ๆมาลาออกแบบนี้
The warden of a Montana prison insists the unknown hero is a child molester who escaped from the institution in April.เค้าดูแลทุกคนที่ไม่มีทางไป ดังนั้นไม่มีอะไรที่จะให้ตั้งข้อสงสัย คนที่ทิ้งหลานๆไว้แล้วเที่ยวไปไหนต่อไหนนี่นะ
It appeared that minute, life bearing spores drifting in clouds across a distant galaxy had been touched by unknown rays from a dying sun, and had hatched into a colossal monsterจู่ๆก็พบละอองฟุ้งกระจาย ล่อยลองทั่วอวกาศ สัมผัสกับลำแสงจากดวงอาทิตย์
Then, for some unknown reason Section 6 steps in and pulls some kind of shit.คือแผนก 6 มีส่วนในเรื่องบ้าๆนี่ด้วย

unknown ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
广播和未知服务器[guǎng bō hé wèi zhī fú wù qì, ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄏㄜˊ ㄨㄟˋ ㄓ ㄈㄨˊ ˋ ㄑㄧˋ, 广播和未知服务器 / 廣播和未知服務器] Broadcast and Unknown Server; BUS
司马穰苴[Sī mǎ Ráng jū, ㄙ ㄇㄚˇ ㄖㄤˊ ㄐㄩ, 司马穰苴 / 司馬穰苴] Sīmǎ Rángjū, strategist of Qí 齊國|齐国, dates unknown (c. 800 BC), author of Sīmǎ's Art of war 司馬法|司马法
冷门[lěng mén, ㄌㄥˇ ㄇㄣˊ, 冷门 / 冷門] a neglected branch (of arts, science, sports etc); fig. a complete unknown who wins a competition
来历不明[lái lì bù míng, ㄌㄞˊ ㄌㄧˋ ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ, 来历不明 / 來歷不明] of unknown origin
问号[wèn hào, ㄨㄣˋ ㄏㄠˋ, 问号 / 問號] question mark (punct.); unknown factor; unsolved problem; interrogation
无名战士墓[wú míng zhàn shì mù, ˊ ㄇㄧㄥˊ ㄓㄢˋ ㄕˋ ㄇㄨˋ, 无名战士墓 / 無名戰士墓] Tomb of the Unknown Soldier
下落不明[xià luò bù míng, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄨㄛˋ ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ, 下落不明] unaccounted; unknown whereabouts
未知数[wèi zhī shù, ㄨㄟˋ ㄓ ㄕㄨˋ, 未知数 / 未知數] unknown quantity
不明[bù míng, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ, 不明] not clear; unknown; fail to understand
不见经传[bù jiàn jīng zhuàn, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧㄥ ㄓㄨㄢˋ, 不见经传 / 不見經傳] not found in the classics (成语 saw); unknown; unfounded; not authoritative
[xié, ㄒㄧㄝˊ, 㶸] (precise meaning unknown, relates to iron); variant of 劦 or of 協|协
蔺相如[Lìn Xiāng rú, ㄌㄧㄣˋ ㄒㄧㄤ ㄖㄨˊ, 蔺相如 / 藺相如] Ling Xiangru (dates unknown, 3rd century BC), famous statesman of Zhao 趙國|赵国
不得而知[bù dé ér zhī, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄦˊ ㄓ, 不得而知] unknown; unable to find out
未知[wèi zhī, ㄨㄟˋ ㄓ, 未知] unknown
默默无闻[mò mò wú wén, ㄇㄛˋ ㄇㄛˋ ˊ ㄨㄣˊ, 默默无闻 / 默默無聞] unknown; nothing is spoken about it
不知去向[bù zhī qù xiàng, ㄅㄨˋ ㄓ ㄑㄩˋ ㄒㄧㄤˋ, 不知去向] whereabouts unknown; gone missing

unknown ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
X;x[エックス, ekkusu] (n) (1) X; x; (2) unknown quantity; an unknown
アンノウン;アンノーン[, announ ; anno-n] (adj-no,adj-na,adj-f,n) unknown
作者未詳[さくしゃみしょう, sakushamishou] (n) anonymous; author unknown
供養塚[くようづか, kuyouduka] (n) unknown person's grave
[げん, gen] (n) (1) {math} unknown (e.g. in an equation); (2) {math} element (of a set); (3) yuan (monetary unit of China); (4) Yuan dynasty (China)
姓名不詳[せいめいふしょう, seimeifushou] (n,adj-no) unidentified; name unknown
安否不明[あんぴふめい, anpifumei] (n) fate (safety) of a person (persons) being unknown
幻妖[げんよう, genyou] (n,vs) (1) confusing people; (2) magic; (3) ghost, monster, etc., the true identity of which is unknown
未見[みけん, miken] (n,adj-no) unacquainted; unknown
権兵衛[ごんべえ, gonbee] (n) (1) (arch) (derog) country bumpkin; (2) John Doe; used to refer to someone whose name is unknown
特定疾患[とくていしっかん, tokuteishikkan] (n) diseases specified by the Japanese government as being worrisome, having no known treatment and of unknown causes
真偽不明[しんぎふめい, shingifumei] (n) dubious; doubtful; of unknown authenticity
秘話[ひわ, hiwa] (n) secret story; unknown episode; (P)
読み人知らず;読人知らず;詠み人知らず;詠人知らず[よみびとしらず, yomibitoshirazu] (n) (1) author unknown; anonymous; (2) unknown waka composer
誰何[すいか, suika] (n,vs) challenging (an unknown person); asking a person's identity
身元不明者[みもとふめいしゃ, mimotofumeisha] (n) John Doe; Jane Doe; person unknown
逸事[いつじ, itsuji] (n) anecdote; unknown fact
逸文[いつぶん, itsubun] (n) unknown or lost writings
不知;不智[ふち, fuchi] (n) (1) (不知 only) something unknown; (2) ignorance; foolishness
不詳[ふしょう, fushou] (adj-na,n,adj-no) unknown; unidentified; unspecified; (P)
名も無い;名もない[なもない, namonai] (adj-i) unknown; obscure; insignificant
心当たりのない[こころあたりのない, kokoroatarinonai] (adj-i) (See 心当たりがない) completely unknown; unexpected; having no clue about
探る[さぐる, saguru] (v5r,vt) (1) to feel around for; to fumble for; to grope for; to search for; to look for; (2) to investigate; to probe into; to spy on; to sound out; (3) to explore (parts unknown); to enjoy (natural beauty); (P)
暗い(P);昏い;冥い;闇い[くらい, kurai] (adj-i) (1) (uk) dark; gloomy; (2) dark (in colour); dull; (3) depressed; dispirited; (4) sorrowful; bitter (as in a dark past); (5) unclear; unfamiliar; unknown; (P)
稲負鳥[いなおおせどり, inaoosedori] (n) (arch) (See 鶺鴒) migratory bird that arrives in autumn (unknown species; perhaps a wagtail)
見ず知らず[みずしらず, mizushirazu] (adj-no) (1) strange; unfamiliar; unknown; new; (n) (2) unfamiliarity; strangeness; stranger; (P)
見知らぬ(P);見しらぬ[みしらぬ, mishiranu] (adj-pn) unknown; unacquainted; strange; (P)
追究(P);追窮[ついきゅう, tsuikyuu] (n,vs) investigation (e.g. academically, of the unknown); enquiry; inquiry; (P)
隠れ[かくれ, kakure] (n-pref,n) (1) hidden; concealed; unknown; crypto-; (n) (2) (See お隠れ) passing away; dying; death
Japanese-English: COMDICT Dictionary
未知状態[みちじょうたい, michijoutai] unknown state

unknown ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัน[n.] (an) EN: [classif.: small objects, pieces of candy, ashtrays, round objects, objects with unknown classifiers] FR: [classif. : petits objets, choses en général]
โดยไม่ทราบสาเหตุ [adv.] (dōi mai sāp) EN: for some unknown reason FR: pour une raison inconnue
การกำจัดตัวไม่ทราบค่า[n. exp.] (kān kamjat ) EN: elimination of an unknown FR:
ไม่เคยพบไม่เคยเห็น[xp] (mai khoēi p) EN: completely unknown FR: ne connaître ni d'Eve ni d'Adam
ไม่มีที่มาที่ไป[adj.] (mai mī thīm) EN: dubious ; of unknown origin FR:
ไม่รู้[v. exp.] (mai rū) EN: not know ; do not know ; be unknown ; be unaware FR: ignorer ; ne pas savoir ; ne pas être au courant
ไม่รู้เป็นไร[v. exp.] (mai rū penr) EN: for a reason unknown to me ; for some reason FR: je ne sais pas pourquoi ; pour je ne sais quelle raison
มือมืด[n.] (meūmeūt) EN: mysterious person ; mysterious offender ; invisible attacker ; unknown hand ; dark horse FR: main mystèrieuse [f]
แปลกใหม่[adj.] (plaēk mai) EN: strange ; new ; novel ; exotic ; alien ; unknown FR:
แปลกหน้า[adj.] (plaēknā) EN: strange ; foreign ; unacquainted ; unknown ; unfamiliar FR: inconnu ; étranger
แปลกปลอม[adj.] (plaēkpløm) EN: unusual ; strange ; odd ; uncommon ; unknown ; suspicious FR:
ตัวไม่รู้ค่า[n. exp.] (tūa mai rū ) EN: unknown FR: inconnue [f]
ตัวไม่ทราบค่า[n. exp.] (tūa mai sāp) EN: unknown FR: inconnue [f]

unknown ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unbekannt {adj} | unbekannter | am unbekanntestenunknown | more unknown | most unknown

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unknown
Back to top