ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-obscure-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น obscure, *obscure*,

-obscure- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Instead of Cadiz... they set sail... for an obscure Arabian Sultanate, where the passengers were immediately sold into slavery.แทนที่จะคาดิซ พวกมันแล่นไปยังอาณาจักรไหนสักแห่ง ของสุลต่านอาหรับ ที่นั่นทันทีที่ผู้โดยสารทุกคนมาถึง ก็ถูกขายไปเป็นทาส
Or is that your thing? You come into a bar. You read some obscure passage.ในตำราคิดจะหักหน้าคนอื่นก็หัดจำให้แม่นๆ ไม่ใช่มาทำเก่ง เพื่ออวดหญิง
The pawn of an obscure coalition... of dubious interests... the Minister Malraux has driven...มีการร่วมมือกันปิดบัง... และส่อไปในทางน่าสงสัย ท่านรัฐมนตรี มัลโลซ์ จึงมีคำสั่ง...
Any birthday, anniversary, holiday... maybe some obscure project launch.วันเกิด วันครบรอบ วันหยุด... อาจถูกใช้เป็นงานเปิดตัวโปรเจ็กต์ลับเข้าสักวัน จะวันไหนก็ช่าง
Can quote obscure lines from Ghostbusters?จำประโยคเด็ดจากเรื่องขบวนการปราบผีได้? เรย์!
I'm more than comfortable blaming it on the alcohol,or global warming or my obscure allergy to neon...ผมโทษเหล้ากับโลกร้อนละกัน ไม่ก็ผมดันแพ้แสงสี
My nephew, Miss Austen, condescends far indeed in offering to the daughter of an obscure and impecunious clergyman.มิสออสติน หลานชายฉันต้องลดตัวลงมา... คบหากับลูกสาวบาทหลวงธรรมดาๆ ที่แสนจะอัตคัต
I want to learn an obscure language that,you know,only really cool people know.ผมอยากเรียนภาษาแปลกๆ ที่คนเท่ๆเค้าพูดเป็นกัน
Guy's paranoia manifested itself in obscure ways:การระแวงของกีทำให้เข้าพยายามหาทางซ่อน โดยใช้
You're nothing but an obscure regional V.P.คุณเป็นแค่แขกวีไอพีคนนึง
I don't care how we do it, or what kind of obscure legal justification we have to invoke.ฉันไม่สนว่าเราจะทำอย่างไร หรือ ข้อกฏหมายอะไร ที่เราจะเรียกมาใช้ได้ เราจะทำ
The obscure and disturbing hobby.ทำให้งง ด้วยงานอดิเรก

-obscure- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冷字[lěng zì, ㄌㄥˇ ㄗˋ, 冷字] obscure word; unfamiliar character
[xī, ㄒㄧ, 怸] obscure variant of 悉; Achyranthes bidentata, a root used in Chinese medicine, equivalent to 牛膝
[bō, ㄅㄛ, 盋] obscure variant of 鉢|钵
混淆视听[hùn xiáo shì tīng, ㄏㄨㄣˋ ㄒㄧㄠˊ ㄕˋ ㄊㄧㄥ, 混淆视听 / 混淆視聽] to obscure the facts (成语 saw); to mislead the public with prevarication and deliberate falsehoods
[wù, ˋ, 蘁] to disobey; contrary; against; to go against; to violate; obscure character, possibly variant of 惡|恶

-obscure- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
仄暗い;ほの暗い[ほのぐらい, honogurai] (adj-i) gloomy; obscure
朦朧[もうろう, mourou] (adj-t,adv-to) dim; hazy; vague; indistinct; ambiguous; faint; obscure

-obscure- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำปลัง[v.] (amplang) EN: obscure FR:
อับแสง[adj.] (ap saēng) EN: dark ; obscure ; poorly lit ; ill lit FR: opaque
บังจนมิด[v. exp.] (bang jon mi) EN: obscure ; block out ; screen FR:
บดบัง[v.] (botbang) EN: hide ; eclipse ; obscure ; darken ; overshadow ; conceal FR: éclipser ; occulter ; effacer
แฝง[v.] (faēng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; obscure ; seclude ; disguise FR: cacher ; dissimuler ; receler ; recéler
กำกวม[adj.] (kamkūam) EN: equivocal ; obscure ; doubtful ; ambiguous ; vague ; unclear ; dubious FR: équivoque ; ambigu ; vague
เคลือบคลุม[adj.] (khleūapkhlu) EN: obscure ; vague ; indeterminate ; unclear ; equivocal ; cryptic ; ambiguous FR: ambigu ; obscur ; vague ; équivoque
คลุมเครือ[adj.] (khlumkhreūa) EN: ambiguous ; vague ; fuzzy ; unclear ; obscure FR: flou ; imprécis ; vague ; ambigu
ครุมเครือ[adj.] (khrumkhreūa) EN: obscure FR: vague ; obscur
ลี้ลับ[adj.] (līlap) EN: mysterious ; secret ; arcane ; enigmatic ; mystifying ; obscure ; uncanny ; inexplicable ; esoteric FR: mystérieux ; secret ; inexpliqué ; énigmatique ; caché ; ésotérique
มืดมน[adj.] (meūtmon) EN: dark ; obscure ; gloomy FR: obscur
หมองมัว[adj.] (møngmūa) EN: gloomy ; obscure ; shadowy ; dusky FR:
มัว[adj.] (mūa) EN: gloomy ; indinstinct ; obscure ; dim ; vague ; dull FR: estompé ; flou ; fumeux ; nébuleux ; trouble ; vague ; obscur ; opaque
งง[v.] (ngong) EN: get confused ; be confused ; be perplexed ; be puzzed ; be baffled ; get into a muddle ; be mystified ; be bewildered ; confuse ; blur ; obscure ; perplex ; bewilder ; not understand FR: être perplexe ; être déconcerté ; être stupéfait
นกเดินดงสีคล้ำ[n. exp.] (nok doēndon) EN: Eyebrowed Thrush FR: Merle obscur [m] ; Grive obscure [f] ; Merle à sourcils [m]
นกเค้าป่าหลังจุด[n. exp.] (nok khao pā) EN: Spotted Wood Owl FR: Chouette des pagodes [f] ; Chouette obscure [f] ; Chouette à face pâle [f]
สลัว[adj.] (salūa) EN: dim ; dull ; hazy ; obscure ; faint ; indistinct ; blurred ; misty ; unclear FR: obscur ; indistinct
สลัว ๆ[adj.] (salūa-salūa) EN: dim ; dull ; hazy ; obscure ; faint ; indistinct ; blurred ; misty ; unclear FR: obscur ; indistinct

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -obscure-
Back to top