ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

undistinguished

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *undistinguished*, -undistinguished-

undistinguished ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
undistinguished (adj.) ไม่ได้แยกแยะ See also: ไม่ได้ทำให้แตกต่าง Syn. remarkable Ops. distinguish
English-Thai: HOPE Dictionary
undistinguished(อัน'ดิสทิง'กวิ?ดฺ) adj. ไม่ได้แยกแยะ,ไม่ได้ทำให้แตกต่าง,ธรรมดา,ไม่ชัดเจน, Syn. indistinguishable,undetected
English-Thai: Nontri Dictionary
undistinguished(adj) สามัญ,ธรรมดา,ไม่ได้แยกแยะ,ไม่เด่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Undistinguished, but he can serve his purpose.แต่ว่า เขาสามารถจุดการเองได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า undistinguished
Back to top