ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*irritate*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น irritate, -irritate-

*irritate* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
irritate (vi.) ทำให้ระคายเคือง See also: ระคายตัว, ทำให้คัน, คัน Syn. rub, pain Ops. ease, soothe
irritate (vt.) รบกวน See also: ทำให้รำคาญ, ทำให้โมโห Syn. annoy, bother, exasperate Ops. soothe, palliate
irritated (adj.) โกรธเคือง See also: รำคาญ, หงุดหงิด Syn. annoyed, angry, vexed Ops. soothing
irritatedly (adv.) อย่างหงุดหงิด See also: อย่างโกรธเคือง
English-Thai: HOPE Dictionary
abirritate(แอบเบอ' ริเทท) vt. บรรเทาอาการระคายเคือง
irritate(เออ'ริเทท) vt.,vi. ทำให้ระคายเคือง,ทำให้ฉุนเฉียว,กวนประสาท,ทำให้อักเสบ., See also: irritator n., Syn. exasperate
English-Thai: Nontri Dictionary
irritate(vt) ทำให้โกรธ,ทำให้แสบคัน,ทำให้เคือง,ทำให้ฉุนเฉียว,กวน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
irritateระคายเคือง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Irritateระคาย, รบกวน, ระคายเคือง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กวนตีน (v.) irritate See also: annoy, agitate, disturb, trouble, vex, bother Syn. กวนบาทา
กวนบาทา (v.) irritate See also: annoy, agitate, disturb, trouble, vex, bother Syn. กวนตีน
กวนโอ๊ย (v.) irritate See also: annoy, agitate, disturb, trouble, vex, bother Syn. กวนตีน, กวนบาทา
ขัดเคืองใจ (v.) be irritated See also: be in a bad mood, be moody, be bad - tempered, be sullen Syn. เคือง, ขัดเคือง
คายตัว (v.) be irritated See also: have/feel an itch, itch, feel itchy Syn. ระคายตัว
ประสาทเสีย (v.) be irritated See also: be nervous, feel uneasy, get fretful, be neurotic Syn. หงุดหงิด
ระคาย (v.) irritate See also: itch Syn. เคือง
ระคาย (v.) irritate See also: annoy, be sore Syn. รำคาญ
ระคายตัว (v.) be irritated See also: have/feel an itch, itch, feel itchy
ระคายเคือง (v.) irritate See also: itch Syn. เคือง, ระคาย
เคือง (v.) irritate See also: annoy, be sore Syn. ระคาย, รำคาญ
เคืองใจ (v.) be irritated See also: be in a bad mood, be moody, be bad - tempered, be sullen Syn. เคือง, ขัดเคือง, ขัดเคืองใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's something about the wax and the salt water. lt irritates them.มันน่าจะเกี่ยวกับแว๊กซ์กับน้ำเกลือ มันค่อนข้างระคายเคือง
It irritates me!มันทำให้ชั้นหงุดหงิด
That necklace.... irritates me.สร้อยคอนั่น... เห็นแล้วหงุดหงิดจิงๆ
His memory is well on its way to recovery, but he gets so irritated when you come.ความทรงจำของเขากำลังจะดีขึ้น แต่เค้าโมโหทุกครั้งที่เธอมาที่นี่
...but to keep your neck from being irritated from the constant turning to spot enemy aircraft.รักษาลำคอไม่ให้เกิดแผล จากคอบิดหมุนไม่ยั้ง มองหาเครื่องบินข้าศึก
Come on. - Don't irritate me!เร็วๆสิ อย่ากวนใจน่า
Yeah. lt looks really irritated. It's so red. What happened?ใช่ ดูเคืองตามากเลย แดงมากด้วย เกิดอะไรขึ้น
These common dishes irritate my stomach.อาหารจานนี้ทำให้ท้องข้าไม่ค่อยดีเลย
Water, maple syrup for glucose, lemon for acid, cayenne pepper to irritate the bowels, and a dash of ipecac, a vomiting agent.น้ำ, ไซรัป มะนาว, พริกไทป่น และ Ipecac ตัวทำให้อ้วก
You irritate me, William.นายมันกวนโอ๊ยจริงๆ วิลเลี่ยม
Blair, you sound irritated. Are you okay?แบลร์ เสียงลูกดูหงุดหงิดนะ เป็นอะไรรึป่าวจ๊ะ
I've seen you do mildly irritated cop.ฉันเคยเห็นนายเป็นตำรวจ ขี้ยัวะมานิดหน่อยละ

*irritate* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恼火[nǎo huǒ, ㄋㄠˇ ㄏㄨㄛˇ, 恼火 / 惱火] to get angry; irritated; to annoy; to aggravate; annoying
恼人[nǎo rén, ㄋㄠˇ ㄖㄣˊ, 恼人 / 惱人] annoying; irksome; to irritate

*irritate* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イライラさせる[, iraira saseru] (exp,v1) to get beneath someone's skin; to in someone's hair; to irritate
カチンと来る;かちんと来る[カチンとくる(カチンと来る);かちんとくる(かちんと来る), kachin tokuru ( kachin to kuru ); kachintokuru ( kachinto kuru )] (exp,vk) (uk) to be annoyed (by); to be offended (at); to be irritated (with)
むかつく[, mukatsuku] (v5k,vi) to feel sick; to feel irritated; to feel offended; to feel angry
むしゃくしゃ[, mushakusha] (adv,vs) (1) vexed; irritated; fretful; in ill humour; in ill humor; in a temper; (2) shaggy; bushy; ragged; rugged
もどかしい[, modokashii] (adj-i) irritating (e.g. when having difficulty expressing oneself); frustrating; tantalizing; tantalising; slow-going; not quick enough; irritated; impatient
向きになる;向きに成る[むきになる, mukininaru] (exp,v5r) (uk) to become serious; to take something (joke, teasing) seriously; to become irritated or angry (usually at something trivial)
小腹が立つ[こばらがたつ, kobaragatatsu] (exp,v5t) to be slightly offended; to be somewhat irritated
憤ろしい[いきどおろしい, ikidooroshii] (adj-i) irritated; angry; furious
業を煮やす;業をにやす[ごうをにやす, gouwoniyasu] (exp,v5s) (See 煮やす) to lose one's temper; to be exasperated; to become irritated
歯痒い(P);歯がゆい[はがゆい, hagayui] (adj-i) impatient; tantalized; tantalised; irritated; chagrined; chagrinned; vexed; (P)
焦れる[じれる, jireru] (v1,vi) to get impatient; to become irritated; to fret; to chafe
煎れる;炒れる;熬れる[いれる, ireru] (v1,vi) (1) to be roasted; to be parched; (2) (arch) to be irritated; to be annoyed
癇に障る;癇にさわる[かんにさわる, kannisawaru] (exp,v5r) (See 気に障る) to irritate one; to get on one's nerves
癪にさわる;しゃくに障る;癪に障る;癪に触る(iK)[しゃくにさわる, shakunisawaru] (exp,v5r) to irritate; to grate on one's nerves; to aggravate; to be galling; to be invidious
胸が悪い[むねがわるい, munegawarui] (exp,adj-i) (1) sick; nauseated; (2) angry; irritated
苛つく[いらつく;イラつく, iratsuku ; ira tsuku] (v5k,vi) (uk) to get irritated
苛立たしげ;苛立たし気[いらだたしげ, iradatashige] (adj-na) antsy; agitated; irritated; anxious; vexed
苛立つ;いら立つ[いらだつ, iradatsu] (v5t) to be irritated
苛立てる[いらだてる, iradateru] (v1,vt) to irritate; to exasperate

*irritate* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อารมณ์ฉุน[adj.] (ārom chun) EN: annoyed ; mad ; irritated FR:
ชักเดือด[v. exp.] (chak deūat) EN: be aggravated ; be irritated FR:
ฉิว[v.] (chiu) EN: get angry ; take offense ; be in a temper ; be irritated ; feel angry ; be annoyed ; be irritated FR: se mettre en colère ; se fâcher ; être offensé ; être vexé
ใจน้อย[adj.] (jainøi) EN: touchy ; sensitive ; easily irritated ; easily offended ; peevish FR: susceptible ; ombrageux ; chatouilleux (fig.) ; irritable
คัน[v.] (khan) EN: itch ; scratch ; tickle ; irritate ; feel itchy FR: démanger ; avoir des démangeaisons
ขัดเคืองใจ[v. exp.] (khatkheūang) EN: be irritated ; be in a bad mood ; be moody FR: être irrité
เคืองใจ[v. exp.] (kheūang jai) EN: be irritated FR:
เคียด[v.] (khīet) EN: be irritated ; be annoyed FR:
ขุ่นเคือง[v.] (khunkheūang) EN: annoy ; irritate ; displease ; resent ; be peeved FR: indigner ; outrer
ขุ่นเคือง[adj.] (khunkheūang) EN: irritated ; displeased ; annoyed FR:
แกล้ง[v.] (klaēng) EN: tease ; pull one's leg ; make things difficult ; disturb ; irritate ; annoy ; persecute ; bully ; hector ; do out of spite ; do with malice ; cause problems FR: brimer ; agir avec malice ; mettre en boîte (fam.)
กระคาย[v.] (krakhāi) EN: be irritated ; be annoyed ; tickle ; itch FR: être irrité ; démanger
กวน[v.] (kūan) EN: bother ; annoy ; disturb ; cause trouble ; irritate ; provoke ; agitate FR: gêner ; ennuyer ; déranger ; importuner ; agiter
กวนบาทา[v. exp.] (kūan bāthā) EN: be disturbing ; be annoying ; irritate FR: irriter
กวนใจ[v. exp.] (kūan jai) EN: disturb ; bother ; annoy ; harass ; vex ; irritate ; agitate FR: gêner ; déranger ; ennuyer ; agacer ; embêter
กวนโอ๊ย[v. exp.] (kūan ōi) EN: irritate ; annoy ; agitate ; disturb ; trouble ; vex ; bother FR:
กวนตีน[v. exp.] (kūan tīn) EN: irritate FR:
กวนโทสะ ; กวนโทโส[v. exp.] (kūan thōsa ) EN: irritate ; infuriate ; anger FR: exaspérer ; exacerber ; horripiler
ง่าน[v.] (ngān) EN: be irritated ; be vexed FR:
เง้า[adj.] (ngao) EN: annoyed ; irritated ; peeved FR:
เง้า ๆ งอด ๆ[v. exp.] (ngao-ngao n) EN: be distorted by anger ; be displeased ; be angry ; be annoyed ; be irritated FR:
ประสาทเสีย[v.] (prasātsīa) EN: be irritated ; be nervous ; feel uneasy ; get fretful ; be neurotic FR: être énervé ; être nerveux
ระคาย[v.] (rakhāi) EN: be irritated ; be annoyed ; tickle ; itch FR: être irrité ; démanger
รำคาญ[adj.] (ramkhān) EN: annoyed ; disturbed ; irritated FR:
รำคาญใจ[adj.] (ramkhānjai) EN: annoyed ; irritated ; vexed FR: irrité
ทำให้คัน [v. exp.] (thamhai kha) EN: irritate ; itch FR: irriter ; démanger
ยียวน[v.] (yīyūan) EN: provoke ; aggravate ; vex ; irritate FR:
ยั่ว[v.] (yūa) EN: provoke ; infuriate ; irk ; irritate ; aggravate ; annoy ; enrage ; hassle ; incense : tempt ; annoy ; tease ; banter FR: exciter ; énerver
ยวน[v.] (yūan) EN: annoy ; irritate ; rile FR: perturber ; déranger
ยวนใจ[v.] (yūan jai) EN: provoke ; annoy ; irritate ; bother FR:
ยวนยี[v.] (yūanyī) EN: provoke ; irritate ; put out ; aggravate ; vex FR:
ยั่วโทสะ[v. exp.] (yūa thōsa) EN: irritate ; rile ; anger ; make s.o. mad ; provoke FR: exaspérer ; horripiler ; exciter la colère

*irritate* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gereizt; verärgert {adj} | gereizter | am gereiztestenirritated | more irritated | most irritated

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *irritate*
Back to top