ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-irritate-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น irritate, *irritate*,

-irritate- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Come on. - Don't irritate me!เร็วๆสิ อย่ากวนใจน่า
These common dishes irritate my stomach.อาหารจานนี้ทำให้ท้องข้าไม่ค่อยดีเลย
Water, maple syrup for glucose, lemon for acid, cayenne pepper to irritate the bowels, and a dash of ipecac, a vomiting agent.น้ำ, ไซรัป มะนาว, พริกไทป่น และ Ipecac ตัวทำให้อ้วก
You irritate me, William.นายมันกวนโอ๊ยจริงๆ วิลเลี่ยม
You didn't ask his secretary, you said that just to irritate him.นายไม่ได้ถามเลขาซะหน่อย นายแค่กวนประสาทเขา
He says his goal is to irritate his mother.เขาอยากปั่นหัวแม่ตัวเอง
That kind of punk. If you accidentally irritate them, then something big might happen.นั่นมันเรื่องเหลวไหล.ถ้าคุณตั้งใจทำให้ พวกเขาเคือง,อาจจะมีบางอย่างที่ใหญ่กว่าเกิดขึ้น
It is better not to irritate him.มันดีกว่าที่เขาไม่เคือง
It wouldn't be beneficial at all to irritate Joo In Ah.มันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปโกรธอินอา
Even you don't irritate me.แต่นายไม่ควรมารบกวนฉัน
If it gets on your skin, it can irritate it.ถ้ามันสัมผัสผิวคุณ ทำให้ระคายเคืองได้
Are you trying to irritate me? How do you think I feel with you in front of me?เธอตั้งใจจะให้ฉันเจอที่นี่

-irritate- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イライラさせる[, iraira saseru] (exp,v1) to get beneath someone's skin; to in someone's hair; to irritate
癇に障る;癇にさわる[かんにさわる, kannisawaru] (exp,v5r) (See 気に障る) to irritate one; to get on one's nerves

-irritate- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คัน[v.] (khan) EN: itch ; scratch ; tickle ; irritate ; feel itchy FR: démanger ; avoir des démangeaisons
ขุ่นเคือง[v.] (khunkheūang) EN: annoy ; irritate ; displease ; resent ; be peeved FR: indigner ; outrer
แกล้ง[v.] (klaēng) EN: tease ; pull one's leg ; make things difficult ; disturb ; irritate ; annoy ; persecute ; bully ; hector ; do out of spite ; do with malice ; cause problems FR: brimer ; agir avec malice ; mettre en boîte (fam.)
กวน[v.] (kūan) EN: bother ; annoy ; disturb ; cause trouble ; irritate ; provoke ; agitate FR: gêner ; ennuyer ; déranger ; importuner ; agiter
กวนบาทา[v. exp.] (kūan bāthā) EN: be disturbing ; be annoying ; irritate FR: irriter
กวนใจ[v. exp.] (kūan jai) EN: disturb ; bother ; annoy ; harass ; vex ; irritate ; agitate FR: gêner ; déranger ; ennuyer ; agacer ; embêter
กวนโอ๊ย[v. exp.] (kūan ōi) EN: irritate ; annoy ; agitate ; disturb ; trouble ; vex ; bother FR:
กวนตีน[v. exp.] (kūan tīn) EN: irritate FR:
กวนโทสะ ; กวนโทโส[v. exp.] (kūan thōsa ) EN: irritate ; infuriate ; anger FR: exaspérer ; exacerber ; horripiler
ทำให้คัน [v. exp.] (thamhai kha) EN: irritate ; itch FR: irriter ; démanger
ยียวน[v.] (yīyūan) EN: provoke ; aggravate ; vex ; irritate FR:
ยั่ว[v.] (yūa) EN: provoke ; infuriate ; irk ; irritate ; aggravate ; annoy ; enrage ; hassle ; incense : tempt ; annoy ; tease ; banter FR: exciter ; énerver
ยวน[v.] (yūan) EN: annoy ; irritate ; rile FR: perturber ; déranger
ยวนใจ[v.] (yūan jai) EN: provoke ; annoy ; irritate ; bother FR:
ยวนยี[v.] (yūanyī) EN: provoke ; irritate ; put out ; aggravate ; vex FR:
ยั่วโทสะ[v. exp.] (yūa thōsa) EN: irritate ; rile ; anger ; make s.o. mad ; provoke FR: exaspérer ; horripiler ; exciter la colère

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -irritate-
Back to top