ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

exasperate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *exasperate*, -exasperate-

exasperate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
exasperate (vt.) ทำให้ฉุนเฉียว See also: ทำให้โกรธ, ทำให้โมโห Syn. annoy, irritate, provoke
English-Thai: HOPE Dictionary
exasperate(อิกแซส'พะเรท) vt. ทำให้โกรธเคืองมาก,เพิ่มความรุนแรง,ยั่วโทสะมาก, See also: exasperation n. ดูexasperate exasperatedly adv. ดูexasperate, Syn. exacerbate
English-Thai: Nontri Dictionary
exasperate(vt) ทำให้โกรธ,ทำให้เคือง,ทำให้โมโห,ทำให้ฉุนเฉียว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Wonder what she's exasperated about.สงสัยจังเลย เธอโมโหเรื่องอะไร
I have been irritated by you, exasperated with you, and angry at you, but I never thought I'd feel betrayed by you.คุณทำให้ฉันหงุดหงิด ถูกคุณยั่วโทษะ และโกรธคุณ แต่ไม่เคยคิดว่าจะถูกคุณทรยศ

exasperate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
使怒[shǐ nù, ㄕˇ ㄋㄨˋ, 使怒] exasperate
气急败坏[qì jí bài huài, ㄑㄧˋ ㄐㄧˊ ㄅㄞˋ ㄏㄨㄞˋ, 气急败坏 / 氣急敗壞] flustered and exasperated; utterly discomfited

exasperate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
募らす[つのらす, tsunorasu] (v5s) to exacerbate; to exasperate
苛立てる[いらだてる, iradateru] (v1,vt) to irritate; to exasperate
亢進;昂進;高進[こうしん, koushin] (n,vs) rising; exacerbated; exasperated; accelerated; aggravated
業を煮やす;業をにやす[ごうをにやす, gouwoniyasu] (exp,v5s) (See 煮やす) to lose one's temper; to be exasperated; to become irritated
激昂;激高[げっこう;げきこう, gekkou ; gekikou] (n,vs) excited; exasperated; indignant; rage; enraged

exasperate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดือดดาล[v.] (deūatdān) EN: be furious ; be provoked ; be annoyed ; be exasperated ; be enraged ; be wrathful ; boil with anger ; burn with anger/rage/wrath ; be boiling mad ; be infuriated FR: être furieux ; enrager ; être exaspéré ; être furibond ; fulminer ; bouillir de colère
อดรนทนไม่ได้[v. exp.] (ot ron thon) EN: become exasperated ; be unable to stand it FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า exasperate
Back to top