ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

itch

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *itch*, -itch-

itch ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
itch (vt.) ทำให้คัน Syn. irritate, tickle
itch (vi.) ปรารถนา See also: ต้องการ Syn. long, crave, yearn Ops. repulse, dislike
itch (vt.) รบกวน See also: ทำให้รำคาญ Syn. annoy, vex, irritate Ops. soothe, please
itch (vi.) รู้สึกคัน See also: คัน Syn. irritate, tickle
itch (n.) อาการคัน Syn. irritation, itchiness
itch for (phrv.) ทำให้อยาก See also: ทำให้ปรารถนา Syn. long for, sigh for, yearn for
itchiness (n.) อาการคัน Syn. irritation
itching (n.) ความปรารถนาอย่างแรงกล้า Syn. desire, craving, longing Ops. repulsion, disgust
itchy (adj.) คัน
English-Thai: HOPE Dictionary
itch(อิทชฺ) vi. รู้สึกคัน,ทำให้คัน. vt. ทำให้คัน,รบกวน,ทำให้ระคายเคือง. n. ความรู้สึกคัน,ความอยากได้,ความปรารถนา,โรคหิด
itchy(อิท'ชี) adj. คัน,มีอาการคัน, See also: itchiness n., Syn. edgy,restless
English-Thai: Nontri Dictionary
itch(n) ความคัน,ความกระหาย,โรดหิด,ความโลภ,ความปรารถนา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
itching; pruritusอาการคัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Itchอาการคัน, ความรู้สึกคัน [การแพทย์]
Itchingคันตา [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คัน (v.) itch See also: scratch, tickle, irritate
คันคะเยอ (v.) itch Syn. คะเยอ
คันปาก (v.) itch See also: itch to speak
คะเยอ (adv.) itchy
คาย (adj.) itchy See also: irritating Syn. ระคาย, คัน
ระคาย (adj.) itchy See also: irritating Syn. คัน
so-and-so (sl.) คำเรียกเพื่อเลี่ยงที่จะเรียกว่า son of a bitch
กระเหม่น (v.) twitch See also: involumtarity of the eye Syn. เขม่น, กระตุก
กลิ้ม (v.) lock stitch See also: trim the edge of cloth with stitches
การขัดข้อง (n.) hitch See also: fault
การครัว (n.) kitch-work See also: cookery
กุณโฑ (n.) water pitcher See also: jar, pitcher, ewer, pot, basin, goblet Syn. คนโท, หม้อน้ำ
ขว้าง (v.) pitch See also: throw, hurl, cast, fling, dash, toss Syn. ซัด, ขว้างปา, เขวี้ยง, เหวี่ยง, ปา
ครัว (n.) kitchen See also: kitchenette Syn. ห้องครัว
ครัวไฟ (n.) kitchen Syn. ครัว, ห้องครัว
คู (n.) ditch See also: gutter, trench, moat, irrigation canal Syn. ท้องร่อง
คูน้ำ (n.) ditch See also: irrigation canal, watercourse, small canal, waterway, gutter, trench, moat Syn. คู, คลอง, คลองส่งน้ำ
ด้นถอยหลัง (v.) backstitch
ดับ (v.) switch off See also: turn off, put out Syn. หยุด, ปิด, ทำให้หยุด Ops. เปิด
ดำมิดหมี (adj.) pitch-dark See also: pitch-black, coal-black, very black Syn. ดำสนิท Ops. ขาว
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She burst into kitchen to find himเธอถลันเข้าไปในครัวเพื่อค้นหาเขา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've got a little itch down there.ฉันรู้สึกคันนิด ๆ ที่ข้างล่างนี้
Does it itch that much?มันคันมากขนาดนั้นเลยรึไง?
I have an itch that only chuck can scratch,ฉันมีความปรารถนาที่มีชัคคนเดียวที่ทำให้ได้
You got an itch down there or something? What?นายคันตรงนั้น หรือมีอะไร?
Your clothes are making me itch all over. It's like having fleas.เสื้อผ้าของเจ้าทำให้ข้าคัน เหมือนมีหมัดเต็มไปหมด
* I've got an itch to scratch **ฉันรู้สึกแสบคันจากรอยข่วน*
He uses everything to itch his legs.เขาใช้ทุกอย่างเกาขาของเขา
Oh, and if you get the itch to do any recording, the recorder is charging in the back office.อ้อ ถ้าเธอจะออกไปบันทึกอะไรล่ะก็ เครื่องอัดชาร์จแบ็ตทิ้งไว้ที่ออฟฟิศด้านหลัง
What? Going vengeful? It's an itch you can't scratch out.ความอาฆาตพยาบาทน่ะเหรอ? มันเป็นอาการคัน ที่นายไม่สามารถเกาให้มันหายได้ ฟังนะ
You've had an itch you can't scratch.คุณมีคันคุณไม่สามารถรอยขีด ข่วน
Imagine it's 130 degrees on the deck and tomorrow you're going home and you know if you don't scratch that itch now, you never will.คิดว่ามันเป็น 130 องศาบน ดาดฟ้าและวันพรุ่งนี้คุณกำลังจะกลับบ้าน และคุณรู้ว่าถ้าคุณไม่เกาที่คัน ตอนนี้ ท่านจะไม่มี
Kind of like an itch you can't scratch.Kind of คันเช่นคุณไม่สามารถรอยขีดข่วน.

itch ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
柏油[bǎi yóu, ㄅㄞˇ ㄧㄡˊ, 柏油] asphalt; tar; pitch
王八蛋[wáng bā dàn, ㄨㄤˊ ㄅㄚ ㄉㄢˋ, 王八蛋] bastard (insult); son of a bitch
迷醉[mí zuì, ㄇㄧˊ ㄗㄨㄟˋ, 迷醉] bewitched; intoxicated by sth
母狗[mǔ gǒu, ㄇㄨˇ ㄍㄡˇ, 母狗] bitch
[píng, ㄆㄧㄥˊ, 瓶] bottle; (classifier for wine and liquids); vase; pitcher
转入[zhuǎn rù, ㄓㄨㄢˇ ㄖㄨˋ, 转入 / 轉入] change over to; shift to; switch to
山海经[Shān Hǎi Jīng, ㄕㄢ ㄏㄞˇ ㄐㄧㄥ, 山海经 / 山海經] Classic of Mountain and Sea, probably compiled c. 500 BC-200 BC, contains wide range of geography, mythology, witchcraft, popular customs etc
一丝不挂[yī sī bù guà, ㄧ ㄙ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄚˋ, 一丝不挂 / 一絲不掛] not wearing one thread (成语 saw); absolutely naked; without a stitch of clothing; in one's birthday suit
[chù, ㄔㄨˋ, 绌 / 絀] crimson silk; deficiency; to stitch
挑花[tiǎo huā, ㄊㄧㄠˇ ㄏㄨㄚ, 挑花] cross-stitch (embroidery)
[gōu, ㄍㄡ, 沟 / 溝] ditch; gutter
[dú, ㄉㄨˊ, 渎 / 瀆] ditch; trouble (some one to do)
替换[tì huàn, ㄊㄧˋ ㄏㄨㄢˋ, 替换 / 替換] exchange; shift; switch
京二胡[jīng èr hú, ㄐㄧㄥ ㄦˋ ㄏㄨˊ, 京二胡] Jing'erhu, a two-stringed fiddle intermediate in size and pitch between the Jinghu 京胡 and Erhu 二胡, used to accompany Chinese opera; also called 京胡
京胡[jīng hú, ㄐㄧㄥ ㄏㄨˊ, 京胡] Jinghu, a smaller higher pitched Erhu 二胡 (two-stringed fiddle) used to accompany Chinese opera; also called 京二胡
[chā, ㄔㄚ, 叉] fork; pitchfork; prong; pick; cross; intersect; "X"
[chā, ㄔㄚ, 杈] fork of a tree; pitchfork
狐狸精[hú li jīng, ㄏㄨˊ ㄌㄧ˙ ㄐㄧㄥ, 狐狸精] fox-spirit; vixen; witch; enchantress
[yāo, ㄧㄠ, 妖] goblin; witch; devil; bewitching; enchanting; monster; phantom; demon
沟壑[gōu hè, ㄍㄡ ㄏㄜˋ, 沟壑 / 溝壑] gorge; gulch; ravine; deep ditch
高低[gāo dī, ㄍㄠ ㄉㄧ, 高低] height; high or low (altitude or pitch of sound); ups and downs (success or failure); whether sth is right or wrong; comparative strength, weight, depth, stature; (spoken interjection) anyway, whatever; eventually, in the end
帮厨[bāng chú, ㄅㄤ ㄔㄨˊ, 帮厨 / 幫廚] help in the mess kitchen
便车旅行者[biàn chē lǚ xíng zhě, ㄅㄧㄢˋ ㄔㄜ ㄌㄩˇ ㄒㄧㄥˊ ㄓㄜˇ, 便车旅行者 / 便車旅行者] hitch-hiker
拴住[shuān zhù, ㄕㄨㄢ ㄓㄨˋ, 拴住] hitch
迫不及待[pò bù jí dài, ㄆㄛˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧˊ ㄉㄞˋ, 迫不及待] impatient (成语 saw); in a hurry; itching to get on with it
搔痒[sāo yǎng, ㄙㄠ ㄧㄤˇ, 搔痒] itching
[sào, ㄙㄠˋ, 瘙] itch; old term for scabies
[yǎng, ㄧㄤˇ, 癢] itch
罐子[guàn zi, ㄍㄨㄢˋ ㄗ˙, 罐子] jar; pitcher; pot
圣女贞德[Shèng nǚ Zhēn dé, ㄕㄥˋ ㄋㄩˇ ㄓㄣ ㄉㄜˊ, 圣女贞德 / 聖女貞德] Jeanne d'Arc (1412-1431), French heroine and liberator, executed as a witch by the Burgundians and English; also called Jehanne Darc, the Maid or Orleans, Joan of Arc or St Joan
贞德[Zhēn dé, ㄓㄣ ㄉㄜˊ, 贞德 / 貞德] Jeanne d'Arc (1412-1431), French heroine and liberator, executed as a witch by the Burgundians and English; also called Jehanne Darc, the Maid or Orleans, Joan of Arc or St Joan
烦躁[fán zào, ㄈㄢˊ ㄗㄠˋ, 烦躁 / 煩躁] jittery; twitchy; fidgety
[páo, ㄆㄠˊ, 庖] kitchen
[chú, ㄔㄨˊ, 厨 / 廚] kitchen
厨房[chú fáng, ㄔㄨˊ ㄈㄤˊ, 厨房 / 廚房] kitchen
洗碗池[xǐ wǎn chí, ㄒㄧˇ ㄨㄢˇ ㄔˊ, 洗碗池] kitchen sink
流理台[liú lǐ tái, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧˇ ㄊㄞˊ, 流理台] kitchen counter; drainer
[zào, ㄗㄠˋ, 灶] kitchen stove; furnace
[lì, ㄌㄧˋ, 荔] litchi
荔枝[lì zhī, ㄌㄧˋ ㄓ, 荔枝] litchi or lychee fruit (Litchi chinensis Sonn.)

itch ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
むずむず[, muzumuzu] (vs) (1) (on-mim) to feel itchy; to itch; to feel creepy; (2) to be impatient; to itch (to do something); to be eager
男癖[おとこぐせ, otokoguse] (n) interest in men; itch for men
疥癬[かいせん, kaisen] (n,adj-no) scabies; sarcoptic mange; the itch
皮癬[ひぜん, hizen] (n) (obsc) (See 疥癬) scabies; sarcoptic mange; the itch
隔靴掻痒[かっかそうよう, kakkasouyou] (n) being frustrated because something is not quite as hoped (just as one cannot scratch an itch from outside a shoe); having an itch that one cannot scratch
食指が動く[しょくしがうごく, shokushigaugoku] (exp,v5k) have an itch to; to have a craving for; to have an urge to; to have a desire for; to be eager to; to want to
ADESS[アデス, adesu] (n) Automated Data Editing and Switching System; ADESS
アイランドキッチン[, airandokicchin] (n) island kitchen
アウトラインステッチ[, autorainsutecchi] (n) outline stitch
アクセススイッチ[, akusesusuicchi] (n) {comp} access switch
アナログスイッチ[, anarogusuicchi] (n) {comp} analog switch
アバクロ[, abakuro] (n) (col) (abbr) Abercrombie & Fitch (clothing retailer)
アフガン編み[アフガンあみ, afugan ami] (n) Afghan stitch
アンダースロー[, anda-suro-] (n) (abbr) underhand throw (baseball); submarine pitch
イチボ[, ichibo] (n) (abbr) aitchbone
ウィッチヘーゼル[, uicchihe-zeru] (n) witch hazel
ウエストボール;ウェストボール[, uesutobo-ru ; uesutobo-ru] (n) waste ball (baseball); taking a pitch
うずうず[, uzuuzu] (n,adv,vs) (on-mim) sorely tempted; itching to do something; (P)
オープンキッチン[, o-punkicchin] (n) open kitchen
オプションスイッチ[, opushonsuicchi] (n) {comp} option switch
お喋り(P);御喋り[おしゃべり, oshaberi] (adj-na,n,adj-no,vs) (uk) chattering; talk; idle talk; chat; chitchat; gossip; chatty; talkative; chatterbox; blabbermouth; (P)
ガーター編み[ガーターあみ, ga-ta-ami] (n) garter stitch
カウンターキッチン[, kaunta-kicchin] (n) kitchen with a small counter for eating, usu. allowing a view into the living and dining rooms (wasei
がぶる[, gaburu] (v5r) (1) to pitch (e.g. a boat); (2) to force out an opponent (Sumo)
かゆみ止め;痒み止め[かゆみどめ, kayumidome] (n) anti-itch medication; antipruritic drug
きせ分;被せ分[きせぶん, kisebun] (n) excess of fold beyond the stitching seam
キッチン(P);キチン[, kicchin (P); kichin] (n) (1) kitchen; (2) (キチン only) chitin; (P)
キッチンウエア[, kicchin'uea] (n) kitchenware
キッチンキャビネット[, kicchinkyabinetto] (n) kitchen cabinet
キッチンドリンカー[, kicchindorinka-] (n) kitchen drinker
キッチンプログラマー[, kicchinpurogurama-] (n) kitchen programmer
キャンプを張る[キャンプをはる, kyanpu woharu] (exp,v5r) to pitch camp
クイックモーション[, kuikkumo-shon] (n) (1) quick motion; (2) pitcher throwing to first base (baseball)
クィディッチ[, kuideicchi] (n) quidditch (fictional sport from Harry Potter series)
ぐし縫[ぐしぬい, gushinui] (n) running stitch
グリッチ[, guricchi] (n) {comp} glitch
クロススティッチ[, kurosusuteicchi] (n) cross-stitch
クロスステッチ[, kurosusutecchi] (n) cross-stitch
クロスバー交換機[クロスバーこうかんき, kurosuba-koukanki] (n) crossbar switchboard
ゲートウェー交換機[ゲートウェーこうかんき, ge-toue-koukanki] (n) {comp} gateway switch
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アクセススイッチ[あくせすすいっち, akusesusuicchi] access switch
アナログスイッチ[あなろぐすいっち, anarogusuicchi] analog switch
グリッチ[ぐりっち, guricchi] glitch
ゲートウェー交換機[ゲートウェーこうかんき, ge-toue-koukanki] gateway switch
コードページ切り替え[コードページきりかえ, ko-dope-ji kirikae] code page switching
コンテクスト切り換え[コンテクストきりかえ, kontekusuto kirikae] context switching
スイッチ[すいっち, suicchi] switch
スイッチアーキテクチャ[すいっちあーきてくちゃ, suicchia-kitekucha] switch architecture
スイッチドバーチャルサーキット[すいっちどばーちゃるさーきっと, suicchidoba-charusa-kitto] switched virtual circuit
スイッチドバーチャルパス[すいっちどばーちゃるぱす, suicchidoba-charupasu] switched virtual path
スイッチベンダ[すいっちべんだ, suicchibenda] switch vendor
スイッチマトリクス[すいっちまとりくす, suicchimatorikusu] switch matrix, switching matrix
スイッチングステージ[すいっちんぐすてーじ, suicchingusute-ji] switching stage
スイッチングテーブル[すいっちんぐてーぶる, suicchingute-buru] switching table
スイッチングハブ[すいっちんぐはぶ, suicchinguhabu] switching hub
スイッチング変数[すいっちんぐへんすう, suicchinguhensuu] switching variable
スイッチング能力[スイッチングのうりょく, suicchingu nouryoku] switching capacity
スイッチング遅延[スイッチングちえん, suicchingu chien] switching delay
スイッチング関数[すいっちんぐかんすう, suicchingukansuu] switching function
スイッチ容量[スイッチようりょう, suicchi youryou] switch(ing) capacity
スイッチ状態条件[すいっちじょうたいじょうけん, suicchijoutaijouken] switch-status condition
スイッチ選択可能[スイッチせんたくかのう, suicchi sentakukanou] switch-selectable (an)
スイッチ間通信[スイッチあいだつうし, suicchi aidatsuushi] interswitch signalling
セルスイッチング[せるすいっちんぐ, serusuicchingu] cell switching
セルスイッチング容量[セルスイッチングようりょう, serusuicchingu youryou] cell switching capacity
タスクスイッチャ[たすくすいっちゃ, tasukusuiccha] task switcher
データ交換装置[データこうかんそうち, de-ta koukansouchi] data switching exchange, DSE (abbr.)
ディップスイッチ[でいっぷすいっち, deippusuicchi] DIP switch
ディプスイッチ[でいぷすいっち, deipusuicchi] dip switch
トラックピッチ[とらっくぴっち, torakkupicchi] track pitch
バイチ図[バイチず, baichi zu] Veitch diagram
パケットスイッチング[ぱけっとすいっちんぐ, pakettosuicchingu] packet switching
パケット交換[ぱけっとこうかん, pakettokoukan] packet switching
ピッチ[ぴっち, picchi] pitch
ホットスワップ[ほっとすわっぷ, hottosuwappu] hot swap, hot switch-over
中継交換機[ちゅうけいこうかんき, chuukeikoukanki] toll switch (TS), trunk exchange
中継線交換機[ちゅうけいせんこうかんき, chuukeisenkoukanki] toll switch (TS), trunk exchange
交換[こうかん, koukan] replacement (vs), exchange, interchange, barter, substitution, switching
交換型[こうかんがた, koukangata] switched (adj) (as in "switched VP")
交換機製品[こうかんきせいひん, koukankiseihin] switching product

itch ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หิด[n.] (hit) EN: scabies ; itch FR: gale [f] ; démangeaisons [fpl]
จักจี้[v.] (jakkajī) EN: tickle ; itch ; feel ticklish FR: chatouiller
จั๊กจี้[v.] (jakkajī) EN: tickle ; itch ; feel ticklish FR: chatouiller
คัน[v.] (khan) EN: itch ; scratch ; tickle ; irritate ; feel itchy FR: démanger ; avoir des démangeaisons
คัน[v.] (khan) EN: itch to do sth ; itch for sth ; long for ; crave for ; have an urge to do sth ; have an itch to do sth FR: démanger ; causer une envie irrépressible
คันคะเยอ[v.] (khankhayoē) EN: itch FR:
คันเท้า[v. exp.] (khan thāo) EN: have an itch to kick s.o. ; have an urge to kick s.o. FR:
ขยุบขยิบ[v.] (khayupkhayi) EN: itch FR:
กระคาย[v.] (krakhāi) EN: be irritated ; be annoyed ; tickle ; itch FR: être irrité ; démanger
ระคาย[v.] (rakhāi) EN: be irritated ; be annoyed ; tickle ; itch FR: être irrité ; démanger
สังคัง[n.] (sangkhang) EN: tinea cruris ; Dhobi's itch ; eczema marginatum ; jock itch FR:
ทำให้คัน [v. exp.] (thamhai kha) EN: irritate ; itch FR: irriter ; démanger
ไอ้ชาติหมา[n. exp.] (ai chāt mā) EN: wicked person ; bad person ; bastard ; brat ; son of a bitch ; You bastard! FR: fils de pute [m] (vulg.) ; fils de chienne [m] (vulg.)
ไอ้เวร[n. exp.] (ai wēn) EN: bastard ; You bastard! ; bitch (vulg.) FR: démon [m]
อภิชฌา[n.] (aphitchā) EN: greed FR: désir [m] ; avidité [f]
อวิชชา[n.] (awitchā) EN: ignorance ; condition without knowledge ; unknowing FR: ignorance [f]
โบกรถ[v. exp.] (bōk rot) EN: hitchhike FR: faire de l'auto-stop
ชัย ชิดชอบ[n. prop.] (Chai Chitch) EN: Chai Chidchob FR: Chai Chidchob
ชัก[v.] (chak) EN: convulse ; twitch ; be cramped ; be subject to spasms ; have convulsions FR:
ฉลับ[v.] (chalap) EN: alternate ; switch FR:
ชาติหมา[n. exp.] (chāt mā) EN: wicked person ; bad person ; bastard ; brat ; son of a bitch ; You bastard! FR: fils de pute [m] (vulg.) ; fils de chienne [m] (vulg.)
ชีวิตชีวา[n.] (chīwitchīwā) EN: life FR:
ชุมสาย[n.] (chumsāi) EN: telephone exchange; switchboard FR:
ชุมสายโทรศัพท์[n. exp.] (chumsāi thō) EN: telephone exchange; switchboard FR:
ดมีตรี เมนเดเลเยฟ[n. prop.] (Damitri Men) EN: Dmitriy Ivanovich Mendeleyev FR: Dmitri Ivanovitch Mendeleïev
ดำปื๋อ[adj.] (dam peū) EN: pitch-black FR:
ดำปี๋[adj.] (dam pī) EN: jet-black ; very black ; pitch -black FR:
ดอกทอง[n.] (døkthøng) EN: promiscuous woman ; slut ; whore ; harlot ; courtesan ; prostitute ; fast woman ; bitch FR: prostituée [f] ; putain [f] (vulg.) ; pute [f] (péj., vulg.]
ด้น[v.] (don) EN: do a running stitch FR: piquer ; coudre
ด้นปล่อย[v. exp.] (don plǿi) EN: do a running stitch FR:
ด้นถอยหลัง[v.] (donthøilang) EN: backstitch FR: coudre en point arière
ฟองน้ำใช้ครัว[n. exp.] (føngnām cha) EN: kitchen sponge FR: éponge de cuisine [f]
ฟองน้ำล้างจาน[n. exp.] (føngnām lān) EN: kitchen sponge FR: éponge à vaisselle [f]
เห็นแก่ตัว ฯลฯ[n. exp.] (henkaē tūa ) EN: bitch (vulg.) FR: chienne [f] (vulg.)
เหตุ[n.] (hēt) EN: cause ; reason ; motive ; hitch ; origin ; source FR: raison [f] ; motif [m] ; cause [f] ; origine [f] ; situation [f]
ห้องเครื่อง[n.] (hǿngkhreūan) EN: royal kitchen ; king's kitchen FR:
ห้องครัว[n. exp.] (hǿng khrūa) EN: kitchen FR: cuisine [f] ; kitchenette [f] ; cuisinette [f] ; coin cuisine [m]
หัวเราะ[v.] (hūarǿ) EN: laugh ; chuckle ; chortle ; guffaw ; giggle ; titter ; be in stitches ; snigger FR: rire ; rigoler
อีแรด[n. exp.] (ī raēt) EN: bitch ; slut FR: salope [f] (vulg.)
อิจฉา[v. exp.] (itchā) EN: envy ; be envious; be jealous (of) FR: être jaloux de ; jalouser ; envier ; être envieux

itch ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausschalter {m}access standby switch
Druckluftschalter {m}air break switch
Abschaltautomatik {f}automatic switchoff
Lockvogeltaktik {f}bait and switch
Abgleichschalter {m}balance switch
Bankauswahlverfahren {n} zur Umschaltung in Speichermodulenbank switching
Batteriehauptschalter {m}battery switch
Birkenpech {n}birch pitch; birch bark pitch
Weibsstück {n} (abwertend)bitch [slang]
Hexenverbrennung {f} [hist.]burning of witches
Großküche {f}canteen kitchen
Kettenstich {m}chain stitch
Trennschalter {m}circuit breaker; isolating switch; disconnect switch
Webleinenstek {m}clove hitch
Kranschalter {m}crane switch
Diademregenpfeifer {m} [ornith.]Mitchell's Plover
Differenzdruckschalter {m}differential pressure switch
Abblendschalter {m}dip switch
Grabensohle {f}ditch bottom
Entwässerungskanal {m}drainage ditch
Masseschalter {m}earthing switch
Notendschalter {m}emergency limit switch
Drehschalter {m}engaging spring switch
Einbauküche {f}fitted kitchen
Festpropeller {m}fixed pitch propeller
Heilbuttschnitte {f}flitch
Schwimmerschalter {m}float switch
Fußschalter {m}foot switch
Fußballplatz {m}football pitch
Frontansicht-Schaltschrank {m} [techn.]front view switch panel
Gabel {f}pitchfork
Knotenamt {n} (Telefon)gateway exchange; nodal switching center
Teilkreis {m}pitch circle; graduated circle
Handballenschalter {m}palm switch
Heftdraht {m}stitching wire
Hexensabbat {m}; Zusammenkunft der Hexenwitches' sabbath
Hexenhaus {n}witch's cottage
Hubendschalter {m}hoist limit switch
Hosen {pl}britches
Hygrostat {m} [techn.]humidity switch

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า itch
Back to top