ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*fearful*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fearful, -fearful-

*fearful* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fearful (adj.) น่าเกรงกลัว See also: น่ากลัว, ขี้กลัว Syn. afraid, apprehensive, nervous Ops. brave, courageous
fearfully (adv.) อย่างมาก See also: อย่างรุนแรง, อย่างน่ากลัวมาก, อย่างเลวร้ายมาก Syn. terribly, awfully
fearfully (adv.) อย่างน่าเกลียดน่ากลัว See also: อย่างน่าสยองขวัญ Syn. dreadfully, frightfully Ops. pleasantly
fearfully (adv.) อย่างเลวร้าย Syn. horribly, frightfully, badly, fatally
fearfulness (n.) ความน่ากลัว See also: ความหวาดกลัว Syn. cowardice, timidity
English-Thai: HOPE Dictionary
fearful(เฟีย'ฟูล) adj. น่ากลัว,ซึ่งทำให้น่ากลัว,รู้สึกลัว,เต็มที่., See also: fearfully adv. ness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
fearful(adj) น่ากลัว,ขลาด,น่าเกรงกลัว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขยาด (adj.) fearful See also: afraid, apprehensive Syn. กลัว
ขวัญบิน (v.) fearful See also: afraid, nervous, frightened Syn. ตกใจ, ขวัญหาย, ขวัญเสีย
ขวัญอ่อน (v.) fearful See also: afraid, nervous, frightened Syn. ตกใจ, ขวัญหาย, ขวัญเสีย, ขวัญบิน
ขี้กลัว (adj.) fearful See also: afraid, scared, timorous Syn. กลัว, ไม่กล้า, ขี้ขลาด Ops. กล้า
งกงัน (adj.) fearful See also: dreadful, frightened Syn. กลัว, เกรงกลัว, หวั่นใจ
ตกใจ (v.) fearful See also: afraid, nervous, frightened Syn. ขวัญหาย, ขวัญเสีย, ขวัญบิน
น่าขนพอง (adj.) fearful See also: dreadful, terrible, horrible, frightening, scary Syn. น่ากลัว, น่าสะพรึงกลัว, น่าหวาดกลัว
น่าขนลุก (adj.) fearful See also: dreadful, terrible, horrible, frightening, scary Syn. น่ากลัว, น่าสะพรึงกลัว, น่าหวาดกลัว, น่าขนพอง
พรั่นกลัว (v.) feel fearful See also: be terrified by, be scared by Syn. กลัว, หวาดหวั่น, หวั่นกลัว, หวาดกลัว
สะทกสะท้าน (adj.) fearful See also: dreadful, frightened Syn. กลัว, เกรงกลัว, งกงัน, หวั่นใจ
หวั่นหวาด (v.) feel fearful See also: be terrified by, be scared by Syn. กลัว, หวาดหวั่น, พรั่นกลัว, หวั่นกลัว, หวาดกลัว
หวาดหวั่น (v.) feel fearful See also: be terrified by, be scared by Syn. กลัว, พรั่นกลัว, หวั่นกลัว, หวาดกลัว
แหยง (adj.) fearful See also: afraid, apprehensive Syn. ขยาด, กลัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A fearful lot of stuff piled up while Maxim was away.- มีงานสุมเป็นกองพะเนิน ตอนที่เเม็กซิมไม่อยู่
The inmates eye one another fearfully, on the lookout for the familiar symptoms:ก็จะนั่งมองตากันด้วยความหวาดหวั่น เพื่อดูว่า มีอาการที่คุ้นเคยเหล่านี้หรือไม่
Absolutely everyone climbed Ffynnon Garw that day except Davies the School, of course and Johnny, who was happy to help down in the valley but too fearful to go up Ffynnon Garw again.ทุกคนในหมู่บ้านได้ปีน ฟินาฮ่อนการูวันนั้น ยกเว้นเดวี่ส์ เจ้าของโรงเรียน และจอห์นนี่
Then, what is Your Majesty so fearful of?แล้ว อะไรที่ทำให้ฝ่าบาทกลัวเพคะ?
Master are the most fearfulness he is impossible just look at himท่านอาจารย์เป็นผู้ไร้เทียมทาน เป็นไปไม่ได้ ดูเขาสิ
His father was fearful and warned Icarus to be careful.พ่อของเขาหวาดกลัว และเตือนอิคารัสให้ระวัง
Buffet says, "when everybody else is fearful, it's time to be greedy."อย่างที่คุณบัฟเฟต์พูดว่า\ \"เวลาที่คนอื่นกลัว คือเวลาที่เราโกย\"
I was fearful I might injure you, sire.ข้าพระองค์กลัวว่าอาจจะทำให้ท่านบาดเจ็บ ฝ่าบาท
"what immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry?""จะกรงเล็บหรือดวงตาเจ้าราชสีห์" "ก็มิอาจหลบซ่อนความหวาดกลัว"
Yes, you're beautiful, fearful, fragile.ใช่ เธอเป็นคนสวยมาก ขี้กลัว และบอบบาง
You are not fearful, but filled with acceptance.เธอไร้ซึ่งความกลัว แต่กลับเต็มไปด้วยความยินดี
It was the nightingale, and not the lark, that pierced the fearful hollow of thine ear.นกไนติลเกลนี่ มิใช่ลาร์กที่เริงร้อง เสียงดังกระทบโสตอันหวาดหวั่นของเธอก้อง

*fearful* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可怕[kě pà, ㄎㄜˇ ㄆㄚˋ, 可怕] awful; dreadful; fearful; formidable; frightful; scary; hideous; horrible; terrible; terribly
[chù, ㄔㄨˋ, 怵] fearful; timid; to fear
[tì, ㄊㄧˋ, 惕] fearful; respectful
[xiōng, ㄒㄩㄥ, 凶 / 兇] vicious; fierce; terrible; fearful; violence; murder; criminal; murderer
惶惑[huáng huò, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄨㄛˋ, 惶惑] anxious and perplexed; uneasy and confused; suspicious and fearful
戒惧[jiè jù, ㄐㄧㄝˋ ㄐㄩˋ, 戒惧 / 戒懼] fearful
[xǐn, ㄒㄧㄣˇ, 伈] nervous; fearful

*fearful* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
うぞうぞ[, uzouzo] (adv) (on-mim) fearfully; gingerly
おっかなびっくり[, okkanabikkuri] (adv) (See おっかない・1) fearfully; nervously; timidly; gingerly
びくびく[, bikubiku] (adv,n,vs,adj-no) (on-mim) being afraid of; being fearful; being timid; being nervous; (P)
冷え冷え[ひえひえ;ひえびえ, hiehie ; hiebie] (adv,n,vs,adv-to) feeling chilly; being fearful; cold
冷や冷や[ひやひや, hiyahiya] (adv,n,vs) feeling chilly; being fearful
恐々;怖々;恐恐;怖怖[こわごわ, kowagowa] (adv,adv-to) fearfully; timidly; cautiously; nervously
恐ろしい思いをする[おそろしいおもいをする, osoroshiiomoiwosuru] (exp,vs-i) to find oneself fearful; to have an awful time

*fearful* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขี้ขลาด[adj.] (khī khlāt) EN: timid ; timorous ; chicken-hearted ; fearful ; afraid ; scared ; cowardly ; craven FR: peureux ; craintif ; poltron ; couard (litt.) ; trouillard (fam.) ; froussard (fam.)
ขี้กลัว[adj.] (khī klūa) EN: timid ; easily startled ; lacking self-confidence ; fearful ; afraid ; scared ; timorous ; coward ; spineless ; scary ; anxious FR: timoré ; timide ; manquant d'assurance ; peureux ; trouillard (fam.)
ขวัญหาย[adj.] (khwanhāi) EN: scared ; soul loss ; startled ; fearful FR:
ขวัญอ่อน[adj.] (khwan-øn) EN: fearful ; afraid ; nervous ; easily scraed ; frightened FR:
ขวัญเสีย[adj.] (khwan sīa) EN: afraid ; fearful ; disheartened ; unnerved ; scared ; demoralized FR:
เกรง[adj.] (krēng) EN: afraid ; fearful FR:
น่าขนลุก[adj.] (nākhonluk) EN: horrific ; fearful FR:
น่ากลัว[adj.] (nāklūa) EN: horrific ; awful ; scary ; fearful ; frightening ; terrifying ; horrible ; atrocious FR: horrible ; affreux ; épouvantable ; effrayant ; effroyable ; abominable ; atroce
ประหวั่น[v.] (prawan) EN: dread ; be in dread ; be fearful ; fear FR: craindre
รู้สึกกลัว[adj.] (rūseuk klūa) EN: fearful ; frightened FR: effrayé
สยอง[adj.] (sayøng) EN: frightening ; fearful ; scarry FR: effroyable
ตกประหม่า[v.] (tokpramā) EN: be flurried ; be abashed ; be stunned ; be flabbergasted ; be fearful FR:
หวั่นเกรง[v.] (wankrēng) EN: be apprehensive ; be fearful FR:
หวั่น ๆ = หวั่นๆ[adj.] (wan-wan) EN: apprehensive ; fearful FR:
หวั่นวิตก[adj.] (wan witok) EN: frightened ; worried (about) ; fearful ; afraid ; anxious FR:
หวาดระแวง[v.] (wātrawaēng) EN: be suspicious ; mistrust ; be cautious (of) ; fear ; be fearful (of) ; be apprehensive FR:
วิตกจริต[v.] (witokjarit ) EN: be worried about ; be uneasy ; be anxious ; be apprehensive ; be fearful FR:

*fearful* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ängstlich; angstvoll; furchtsam {adj} | ängstlicher; angstvoller; furchtsamer | am ängstlichsten; am angstvollsten; am furchtsamstenfearful | more fearful | most fearful
Salomonenkauz {m} [ornith.]Fearful Owl
Furchtsamkeit {f}fearfulness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *fearful*
Back to top