ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-fearful-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fearful, *fearful*,

-fearful- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A fearful lot of stuff piled up while Maxim was away.- มีงานสุมเป็นกองพะเนิน ตอนที่เเม็กซิมไม่อยู่
Absolutely everyone climbed Ffynnon Garw that day except Davies the School, of course and Johnny, who was happy to help down in the valley but too fearful to go up Ffynnon Garw again.ทุกคนในหมู่บ้านได้ปีน ฟินาฮ่อนการูวันนั้น ยกเว้นเดวี่ส์ เจ้าของโรงเรียน และจอห์นนี่
Then, what is Your Majesty so fearful of?แล้ว อะไรที่ทำให้ฝ่าบาทกลัวเพคะ?
His father was fearful and warned Icarus to be careful.พ่อของเขาหวาดกลัว และเตือนอิคารัสให้ระวัง
I was fearful I might injure you, sire.ข้าพระองค์กลัวว่าอาจจะทำให้ท่านบาดเจ็บ ฝ่าบาท
"what immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry?""จะกรงเล็บหรือดวงตาเจ้าราชสีห์" "ก็มิอาจหลบซ่อนความหวาดกลัว"
It was the nightingale, and not the lark, that pierced the fearful hollow of thine ear.นกไนติลเกลนี่ มิใช่ลาร์กที่เริงร้อง เสียงดังกระทบโสตอันหวาดหวั่นของเธอก้อง
Your eye. I have withheld my tender affections... fearful that they were unrequited.ข้ามักปกปิดความรักของตัวเอง เพราะกลัวว่าจะผิดหวัง
I've devoted my life to arms... and we have undergone a fearful loss of noble lives and valuable property in this hateful struggle."ชีวิตผมจมจ่ออยู่กับอาวุธ เราเผชิญความสูญเสียที่น่าพรั่นพรึง สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินอันมีค่า
Someone that she was fearful of.ใครบางคนที่เธอหวาดกลัว
"How can a man die better Than facing fearful odds."และ คนจะตายอย่า่งภาคภูมิได้อย่างไรหากไม่เผชิญความกลัว
"And how can a man die better Than facing fearful odds."แล้ว คนจะตายอย่างภาคภูมิได้อย่างไร หากไม่เผชิญความกลัว

-fearful- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
冷や冷や[ひやひや, hiyahiya] (adv,n,vs) feeling chilly; being fearful

-fearful- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขี้ขลาด[adj.] (khī khlāt) EN: timid ; timorous ; chicken-hearted ; fearful ; afraid ; scared ; cowardly ; craven FR: peureux ; craintif ; poltron ; couard (litt.) ; trouillard (fam.) ; froussard (fam.)
ขี้กลัว[adj.] (khī klūa) EN: timid ; easily startled ; lacking self-confidence ; fearful ; afraid ; scared ; timorous ; coward ; spineless ; scary ; anxious FR: timoré ; timide ; manquant d'assurance ; peureux ; trouillard (fam.)
ขวัญหาย[adj.] (khwanhāi) EN: scared ; soul loss ; startled ; fearful FR:
ขวัญอ่อน[adj.] (khwan-øn) EN: fearful ; afraid ; nervous ; easily scraed ; frightened FR:
ขวัญเสีย[adj.] (khwan sīa) EN: afraid ; fearful ; disheartened ; unnerved ; scared ; demoralized FR:
เกรง[adj.] (krēng) EN: afraid ; fearful FR:
น่าขนลุก[adj.] (nākhonluk) EN: horrific ; fearful FR:
น่ากลัว[adj.] (nāklūa) EN: horrific ; awful ; scary ; fearful ; frightening ; terrifying ; horrible ; atrocious FR: horrible ; affreux ; épouvantable ; effrayant ; effroyable ; abominable ; atroce
ประหวั่น[v.] (prawan) EN: dread ; be in dread ; be fearful ; fear FR: craindre
รู้สึกกลัว[adj.] (rūseuk klūa) EN: fearful ; frightened FR: effrayé
สยอง[adj.] (sayøng) EN: frightening ; fearful ; scarry FR: effroyable
ตกประหม่า[v.] (tokpramā) EN: be flurried ; be abashed ; be stunned ; be flabbergasted ; be fearful FR:
หวั่นเกรง[v.] (wankrēng) EN: be apprehensive ; be fearful FR:
หวั่น ๆ = หวั่นๆ[adj.] (wan-wan) EN: apprehensive ; fearful FR:
หวั่นวิตก[adj.] (wan witok) EN: frightened ; worried (about) ; fearful ; afraid ; anxious FR:
หวาดระแวง[v.] (wātrawaēng) EN: be suspicious ; mistrust ; be cautious (of) ; fear ; be fearful (of) ; be apprehensive FR:
วิตกจริต[v.] (witokjarit ) EN: be worried about ; be uneasy ; be anxious ; be apprehensive ; be fearful FR:

-fearful- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ängstlich; angstvoll; furchtsam {adj} | ängstlicher; angstvoller; furchtsamer | am ängstlichsten; am angstvollsten; am furchtsamstenfearful | more fearful | most fearful

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -fearful-
Back to top