ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cowardice

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cowardice*, -cowardice-

cowardice ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cowardice (n.) ความขี้ขลาด Syn. cowardliness
English-Thai: HOPE Dictionary
cowardice(คาว'วัดดิซฺ) n. ความขี้ขลาด,การไร้ความกล้าที่จะเผชิญกับอันตราย ความลำบาก การต่อต้านหรืออื่น ๆ, Syn. poltroon ###A. daredevil
English-Thai: Nontri Dictionary
cowardice(n) ความขี้ขลาด,ความไม่กล้า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความขี้ขลาด (n.) cowardice See also: cravenness, timorousness, timidity, uncourteousness, timorousness Syn. ความขลาด, ความไม่กล้า Ops. ความองอาจ, ความกล้าหาญ
ความไม่กล้า (n.) cowardice See also: cravenness, timorousness, timidity, uncourteousness, timorousness Syn. ความขลาด Ops. ความองอาจ, ความกล้าหาญ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Is it cowardice to save oneself from persecution?จะเรียกว่าขี้ขลาดหรอกับการจะปกป้องตัวเองไม่ให้ถูกข่มเหงน่ะ
Fueled By Cowardice And Amaretto Sours.เติมด้วยขี้ขลาดและเหล้าบูด
His cowardice led to mass desertion.ความขี้ขลาดของมันนำมาซึ่งการหนีทัพ
You're confusing cowardice with a tactical retreat.นายสับสนอะไรรึเปล่า ระหว่าง ความขี้ขลาดกับกลยุทธของการถอยกลับ
Do you get much thievery, cowardice, things like that?คุณจะได้รับมาก ลักทรัพย์ขี้ขลาดสิ่งเช่นนั้น? ไม่ไม่.
On the whole, no thievery, no fibbing, no arguing with a superior officer, no treachery, no cowardice, not much rape.ไม่เถียงกับเจ้าหน้าที่ที่เหนือกว่า ไม่มีการทรยศขี้ขลาดไม่มีไม่ได้ ข่มขืนมาก ฉันไม่ยอมข่มขืน
I want him to live a long life, alone with his cowardice.ข้าต้องการให้เขามีชีวิตยืนยาว อยู่กับความขลาดกลัวของเขาโดยลำพัง
If not for her own self-absorption and cowardice, she could have brought your son's killer to justice.ถ้าเธอไม่ขี้ขลาด เธออาจจะไปชี้ตัวคนฆ่าลูกคุณ
Laurent must never know about this, or about his father's cowardice.ลอเร้นท์ ต้องไม่รู้เรื่องนี้ หรือความขี้ขลาดของพ่อเขา
I didn't know if it was an act of strength or cowardice.ผมไม่รู้ว่าถ้ามันเป็นหน้าที่ ของความแข็งแรงหรือความขี้ขลาด
If I refuse to fight, it will be seen as cowardice.ถ้าข้าปฏิเสธที่จะสู้ มันจะดูเหมือนข้าตาขาว
If I'm seen to do it, it could be viewed as cowardice.ถ้าข้าไปเองมันจะดูเหมือน ข้าตาขาว

cowardice ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
胆小[dǎn xiǎo, ㄉㄢˇ ㄒㄧㄠˇ, 胆小 / 膽小] cowardice; timid

cowardice ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
剛臆[ごうおく, gouoku] (n) bravery and cowardice
怯懦[きょうだ, kyouda] (adj-na,n) cowardice
卑怯[ひきょう, hikyou] (adj-na,n) cowardice; meanness; unfairness; (P)
物怖じ;物おじ[ものおじ, monooji] (n,vs) cowardice; timidity; bashfulness
臆病(P);憶病;おく病[おくびょう, okubyou] (adj-na,n) cowardice; timidity; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cowardice
Back to top