ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*clear*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น clear, -clear-

*clear* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
clear (vi.) กลายเป็นชัดเจน
clear (vi.) เคลียร์ริ่งเช็ค
clear (adj.) ชัดเจน
clear (vt.) ทำให้ชัดเจน Syn. clear up, clarify
clear (vt.) ทำให้สะอาด
clear (adj.) ที่เข้าใจง่าย Syn. explicit, plain, obious
clear (adj.) ที่ไม่มีเมฆหรือหมอก Syn. unclouded, cloudless, sunny
clear (adj.) ที่รับรู้ได้ดี
clear (adv.) อย่างชัดเจน
clear (adv.) อย่างทั้งหมด Syn. completely
clear as a vodka (sl.) แจ่มใสมาก
clear as mud (sl.) ไม่กระจ่าง See also: ไม่ชัดเจน
clear away (phrv.) หายไป See also: มลายไป, หมดไป Syn. clear off
clear away (phrv.) ย้ายออกไป See also: เอาออกไป, ขจัดออกไป, กำจัด Syn. clear off
clear of (phrv.) กำจัด See also: ทำให้ว่าง, ทำให้โล่ง
clear of (phrv.) พิสูจน์ว่าไม่มีความผิด
clear off (phrv.) หายไป See also: มลายไป, หมดไป Syn. clear away
clear off (phrv.) เก็บออกไปจาก (ปกติบนโต๊ะ) See also: เอาออกไป, ขจัดออกไป Syn. clear away
clear off (phrv.) ออกไปให้หมด See also: ออกไปให้พ้น Syn. push off
clear off (phrv.) จ่ายหนี้สินทั้งหมด
clear off (phrv.) ขาย(ของ)ถูก
clear off (phrv.) ทำให้เสร็จ See also: ทำให้จบ Syn. clear up
clear out (phrv.) กำจัด See also: ขจัดออกไป, ทำให้ว่าง Syn. clean out
clear out (phrv.) เอาออกไป (คำไม่เป็นทางการ) See also: ย้ายออกไป Syn. push off
clear out (phrv.) ออกจากบ้าน (คำไม่เป็นทางการ) Syn. cut out
clear sailing (sl.) ไปได้สวย See also: ไปได้ดี
clear space (n.) ที่กว้าง See also: ที่ว่าง, ที่โล่ง, ที่แจ้ง
clear the air (idm.) ขจัดข้อสงสัย
clear the table (idm.) เก็บจานชามจากโต๊ะอาหาร See also: เก็บโต๊ะ
clear up (phrv.) ทำความสะอาดจนหมด See also: ล้างออกหมด, ขจัดออกหมด Syn. clean up, mop up
clear up (phrv.) ย้ายออกไป See also: ย้าย Syn. clean up
clear up (phrv.) ทำให้เสร็จ Syn. clear off
clear up (phrv.) ทำให้สดใสขึ้น
clear up (phrv.) หาคำตอบของ See also: ไขปริศนาของ
clear with (phrv.) ผ่านการอนุมัติจาก See also: ยอมรับจาก
clear-cut (vt.) ตัดจนหมด (พื้นที่ป่า)
clear-cut (adj.) ที่ชัดเจน Syn. precise, plain
clear-cut (adj.) ที่ไม่มีข้อสงสัย
clearance (n.) การทำให้หมดไป See also: การเอาออกไป Syn. removal, withdrawal
cleargyman (n.) นักบวช (โดยเฉพาะในศาสนาคริสต์) See also: พระ (โดยเฉพาะในศาสนาคริสต์) Syn. churchman
English-Thai: HOPE Dictionary
all clearสัญญาณที่ว่าการโจมตีทางอากาศได้ผ่านพ้นไปแล้ว
clear(เคลียร์) {cleared,clearing,clears} adj.,adv. ใส,ไม่ขุ่น,ไม่มีฝุ่น,แจ่มแจ้ง,ใสแจ๋ว,ใสสะอาด,ไร้มลทิน,ชัดเจน,แน่ชัด,ไม่มีอุปสรรค์,เปิดเผย,ไม่มีสินค้า,ไม่มีหนี้สิน,ไม่มีส่วนลด vt. ทำให้สะอาด,ทำให้ใสแจ๋ว,กวาดล้าง vi. ใส,กลายเป็นใสสะอาด,กลายเป็นชัดเจน,แลกเปลี่
clearage(เคลีย'เรจฺ) n. การชำระสะสาง,การขจัด
clearance(เคลีย'เรินซฺ) n. การทำความสะอาด,การกวาดล้าง,ช่องว่างระหว่างสองสิ่ง,การขายรุสต๊อก,การผ่านการตรวจของศุลกากร,การอนุมัติ,บัตรอนุญาต,การแลกเปลี่ยนเอกสาร
clearheadedadj. หัวสมองแจ่มใส.
clearing(เคลีย'ริง) n. การชำระล้าง,การทำความสะอาด,ที่โล่ง,การแลกเปลี่ยนเอกสารธนาคาร,การหักบัญชี,ยอดจำนวนเงินที่หักบัญชีกัน
clearing hospitaln. โรงพยาบาลสนามรบ
clearing housen. หน่วยงานแลกเปลี่ยนเอกสารการเงินหรือหักบัญชีกัน,หน่วยงานแลกเปลี่ยนข่าวกรอง
clearlyadv. แน่ชัด,ชัดแจ้ง,แน่นอน -Conf. clear
clearnessn. ความสะอาด,ความชัดแจ้ง,ความเรียบร้อย
clearstationn. สถานที่รักษาพยาบาลทหารแนวหน้า
clearwayn. ทางสายด่วน
nuclear(นิว'เคลียร์) adj. นิวเคลียร์
nuclear fissionn. การแตกตัวของนิวเคลียสของอะตอมเป็นนิวเคลียสของอะตอมที่เบากว่า และมีการปล่อยพลังงานออก
nuclear fusionn. ปฏิกิริยาที่นิวเคลียสของอะตอมที่เบากว่ารวมกันเป็นนิวเคลียสที่หนักกว่าเช่นอะตอมของdeuteriumรวมกับอะตอมของฮีเลียม
nuclear physicsn. นิวเคลียร์ฟิสิกส์, See also: nuclear physicist n.
nuclear reactionn. ปฏิกริยานิวเคลียร์
nuclear reactorn. เครื่องปฏิกรนิวเคลียร์
thermonuclear(เธอโมนิว'เคลียร์) adj. เกี่ยวกับนิวเคลียร์ความร้อน,เกี่ยวกับnuclear reaction (ดู)
English-Thai: Nontri Dictionary
clear(adj) กระจ่าง,แจ่มแจ้ง,ใส,สว่าง,ไม่ขุ่น,ชัดเจน
clearance(n) การทำให้กระจ่าง,การปัดกวาด,การกวาดล้าง
clearing(n) ที่โล่ง,ที่แจ้ง,การหักบัญชี,การชำระล้าง
clearness(n) ความแจ่มแจ้ง,ความกระจ่าง,ความชัดเจน
nuclear(adj) ที่เป็นใจกลาง,เกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
clear๑. ลบล้าง, ทำให้ว่าง๒. ว่าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
clear up the chargeแก้ข้อหา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
clearance๑. ระยะปลอด๒. การปลอด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
clearing house; clearinghouseสำนักงานหักบัญชี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
clearness indexดรรชนีความใส [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
nuclear accidentsอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
nuclear familyครอบครัวหน่วยกลาง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
nuclear powerมหาอำนาจทางนิวเคลียร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
zone, nuclear-freeเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clearใส,ถูกต้อง [การแพทย์]
Clearanceการปล่อยผ่าน, 1. การให้สารกัมมันตรังสีหรือวัสดุกัมมันตรังสีพ้นจากการดำเนินการภายใต้การควบคุมทางด้านการป้องกันอันตรายจากรังสี โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
Clearing - clearanceการเปิดของท้องฟ้า [อุตุนิยมวิทยา]
Clearing Houseหน่วยทะเบียนกลาง [การแพทย์]
DP.1 (Entry Form for Customs Clearance)แบบฟอร์มการขอยกเว้นภาษีนำเข้าของผู้มีเอกสิทธิ์ทางการทูต [การทูต]
Glaze - Clear ice - Glazed frostเกลซ - น้ำแข็งใสเป็นเงา - น้ำแข็งเคลือบ [อุตุนิยมวิทยา]
Nuclear accidentอุบัติเหตุนิวเคลียร์, เหตุการณ์ใดๆ ที่เกิดขึ้นในโรงงานนิวเคลียร์โดยไม่เจตนา รวมถึงความผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมทางนิวเคลียร์ หรือของอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับระบบความปลอดภัย ทำให้มีการปลดปล่อย หรือ เกือบมีการปลดปล่อยสารกัมมันตรังสี ออกสู่สิ่งแวดล้อม
Nuclear bombลูกระเบิดนิวเคลียร์, ลูกระเบิดที่แรงระเบิดเกิดจากปฏิกิริยาการหลอมนิวเคลียสของธาตุเบา เช่น ลูกระเบิดไฮโดรเจน หรือจากการแบ่งแยกนิวเคลียสของธาตุหนัก เช่น ลูกระเบิดอะตอม
Nuclear energyพลังงานนิวเคลียร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Nuclear Family ครอบครัวเดี่ยว ครอบครัวที่ประกอบด้วยบิดา มารดาและบุตร [สิ่งแวดล้อม]
Nuclear fissionการแบ่งแยกนิวเคลียส, การที่นิวเคลียสของธาตุหนักบางชนิดแยกออกเป็นนิวเคลียสของธาตุที่เบากว่าอย่างน้อยสองชนิดที่มีขนาดใกล้เคียงกัน พร้อมกับปลดปล่อยนิวตรอน 1 ถึง 3 อนุภาค รังสีแกมมา และพลังงานออกมา [นิวเคลียร์]
Nuclear fuelเชื้อเพลิงนิวเคลียร์, เชื้อเพลิง [นิวเคลียร์]
Nuclear fusionการหลอมนิวเคลียส, ภาวะหลอมละลาย [นิวเคลียร์]
Nuclear physicsนิวเคลียร์ฟิสิกส์ [TU Subject Heading]
Nuclear powerไฟฟ้านิวเคลียร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
nuclear reactionปฏิกิริยานิวเคลียร์, ปฏิกิริยาที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อนิวเคลียสของอะตอม ปฏิกิริยานิวเคลียร์อาจเป็นการสลายของนิวเคลียสกัมมันตรังสี  หรือการยิงอนุภาคที่มีพลังงานสูงเข้าชนนิวเคลียสดังเช่นในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Nuclear reactorเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์, อุปกรณ์สำหรับให้ปฏิกิริยาลูกโซ่การแบ่งแยกนิวเคลียสเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสามารถควบคุมได้ ใช้สำหรับผลิตนิวตรอน หรือพลังงานความร้อน มีส่วนประกอบที่สำคัญ คือ แกนปฏิกรณ์ ซึ่งบรรจุเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ สารหน่วงความเร็วนิวตรอน สารสะท้อนนิวตรอน สารหล่อเย็น วัสดุกำบังรังสี และระบบควบคุม
Nuclear warfareสงครามนิวเคลียร์ [TU Subject Heading]
Nuclear wasteกากนิวเคลียร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Nuclear weaponsอาวุธนิวเคลียร์ [TU Subject Heading]
Nuclear winterฤดูหนาวนิวเคลียร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thermonuclear reactionปฎิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์, ปฏิกิริยาการหลอมตัวของนิวเคลียสเบาภายใต้อุณหภูมิสูงมาก ไปเป็นนิวเคลียสของอะตอมที่หนักกว่า และปลดปล่อยพลังงานออกมา [นิวเคลียร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทรายแก้ว (n.) kind of sand-sized white and clear quartz See also: small quartz used for making glass
ปลอดโปร่ง (v.) be clear (of the weather) See also: be fine, be sunny bright Syn. สดใส, แจ่มใส
หนังสือเบิกร่อง (n.) port clearance permit See also: permit for a ship to pass a checkpoint Syn. ใบเบิกร่อง
เบิกร่อง (n.) port clearance permit See also: permit for a ship to pass a checkpoint Syn. หนังสือเบิกร่อง, ใบเบิกร่อง
ใบเบิกร่อง (n.) port clearance permit See also: permit for a ship to pass a checkpoint Syn. หนังสือเบิกร่อง
ก่นสร้าง (v.) clear See also: cut, eradicate Syn. โค่น, ขุดโค่น Ops. ปลูก
กระจกใส (n.) clear glass
กระจะ (adv.) clear See also: obviously, manifestly, palpably, distinctly Syn. แจ่มแจ้ง, ชัดเจน
กระจ่าง (adv.) clearly See also: definitely, distinctly, evidently, obviously, apparently Syn. ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, แจ่มชัด Ops. คลุมเครือ, เคลือบแคลง
กากนิวเคลียร์ (n.) nuclear waste See also: radioactive waste Syn. ขยะนิวเคลียร์
การดาย (n.) clearness See also: cutting, mowing Syn. การตัด
การตัด (n.) clearness See also: cutting, mowing Syn. การดาย
การถาง (n.) clearness See also: cutting, mowing Syn. การดาย, การตัด
ขยะนิวเคลียร์ (n.) nuclear waste See also: radioactive waste
ขาวผ่อง (adj.) clearly white Syn. ผ่อง, ขาวนวล Ops. ดำปี๋
คมชัด (adj.) clear See also: distinct Syn. ชัด, กระจ่าง Ops. มัว
คมชัด (v.) be clear See also: be distinct Syn. ชัด, กระจ่าง Ops. มัว
คมชัด (adv.) clearly See also: distinctly Syn. ชัด, กระจ่าง Ops. มัว
ความกระจ่าง (n.) clearness See also: distinctness Syn. ความชัดเจน, ความแจ่มแจ้ง Ops. ความคลุมเครือ, ความกำกวม
ความชัดเจน (n.) clearness See also: distinctness Syn. ความแจ่มแจ้ง Ops. ความคลุมเครือ, ความกำกวม
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The form clearly states that…ในฟอร์มนั่นบอกอย่างชัดเจนว่า...
She makes it clear that she doesn't like swimmingเธอบอกอย่างชัดเจนว่าเธอไม่ชอบว่ายน้ำ
It is unclear precisely what happened with himมันไม่ชัดเจนแน่นอนว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขา
If you have a clear goalถ้าคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจน
I feel I've been very clear on this pointฉันรู้สึกว่าฉันชัดเจนมากในประเด็นนี้
You're great, you're very clear of what your future dream isเธอเยี่ยมมาก เธอชัดเจนมากๆ เกี่ยวกับความฝันในอนาคตของเธอ
It's best to write everything clearly on paperเป็นการดีที่สุดที่จะเขียนทุกสิ่งเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Not until you clear the border will I sign!ไม่จนกว่าคุณจะถอยทัพ ผมถึงลงนาม
I'm trying to clear her name of the suspicion of suicide.ฉันพยายามจะกู้ชื่อให้หล่อน จากข้อสงสัยว่าฆ่าตัวตาย
I think it's clear the boy never went to the movies that night.ฉันคิดว่ามันเป็นที่ชัดเจนเด็กไม่เคยไปดูหนังในคืนนั้น
I wonder how clearly he heard the boy's voice through the ceiling.ฉันสงสัยว่าอย่างชัดเจนว่าเขาได้ยินเสียงของเด็กผ่านฝ้าเพดาน
Then the sun was brighter and the glare came on the water, and as it rose clear... ... the flat sea sent it back to his eyes so it hurt sharply... ... and he rode without looking into it.จากนั้นดวงอาทิตย์สว่างและ แสงจ้ามา ในน้ำและเป็นมันเพิ่มขึ้นชัดเจน ทะเลแบนส่งมันกลับไปที่ ดวงตาของเขา
If you do not sleep, you might become unclear in the head.หากคุณไม่ได้นอนหลับ คุณอาจจะกลายเป็นไม่มีความ ชัดเจนในหัว
Then his head started to become unclear, and he asked himself:แล้วหัวของเขาเริ่มที่จะ กลายเป็นไม่มีความชัดเจน และเขาถามตัวเอง:
One clear, sane statement about why we're building Freedom Road.{\cHFFFFFF}หนึ่งที่ชัดเจนเกี่ยวกับคำสั่งสติ เหตุผลที่เรากำลังสร้างถนนอิสรภาพ
April 18, 1955, which was three months after Deong had led his people to independence... and after the United States had postponed recognition of that independence... and after you, sir, on the senate floor... spoke out clearly against any foreign aid to {\cHFFFFFF}18 เมษายน 1955 ซึ่งเป็นสามเดือนหลังจาก Deong ได้นำคนของเขาไปสู่อิสรภาพ ... {\cHFFFFFF}และหลังจากที่สหรัฐอเมริกาได้เลื่อนออกไป การรับรู้ของความเป็นอิสระที่ ... {\cHFFFFFF}และหลังจากที่คุณครับ บนชั้นวุฒิสภา ...
I think has been clearly documented in this hearing.{\cHFFFFFF}ผมคิดว่าได้รับอย่างชัดเจน เอกสารในการรับฟังความคิดเห็นนี้
I would like to interrupt to point out... that the only thing that is clear so far is that there is no clarity at all.{\cHFFFFFF}ฉันต้องการที่จะขัดขวาง จะชี้ให้เห็น... {\cHFFFFFF}ว่าสิ่งเดียวที่มีความชัดเจนเพื่อให้ ไกลคือว่ามีความชัดเจนที่ไม่ทั้งหมด
By proving to the Sarkhanese people... that Freedom Road is something for their benefit, and by making it clear to the Communists... that you are going to put the pressure on and you're going to keep it on.{\cHFFFFFF}โดยการพิสูจน์ไป คน Sarkhanese ... {\cHFFFFFF}ที่ถนนอิสรภาพคือ บางสิ่งบางอย่างเพื่อผลประโยชน์ของพวกเขา {\cHFFFFFF}และทำให้มันชัดเจน เพื่อคอมมิวนิสต์ ...

*clear* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
空中核爆炸[kōng zhōng hé bào zhà, ㄎㄨㄥ ㄓㄨㄥ ㄏㄜˊ ㄅㄠˋ ㄓㄚˋ, 空中核爆炸] air nuclear explosion; nuclear airburst
萨哈罗夫[Sà hǎ luó fū, ㄙㄚˋ ㄏㄚˇ ㄌㄨㄛˊ ㄈㄨ, 萨哈罗夫 / 薩哈羅夫] Andrei Sakharov (1921-1989), Russian nuclear scientist and dissident human rights activist
目前还不清楚[mù qián hái bù qīng chǔ, ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ ㄏㄞˊ ㄅㄨˋ ㄑㄧㄥ ㄔㄨˇ, 目前还不清楚 / 目前還不清楚] at present it is still unclear ....
大气层核试验[dà qì céng hé shì yàn, ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ ㄘㄥˊ ㄏㄜˊ ㄕˋ ㄧㄢˋ, 大气层核试验 / 大氣層核試驗] atmospheric nuclear test
原子堆[yuán zǐ duī, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄉㄨㄟ, 原子堆] atomic pile (original form of nuclear reactor)
原子科学家[yuán zǐ kē xué jiā, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, 原子科学家 / 原子科學家] atomic scientist; nuclear scientist
[dá, ㄉㄚˊ, 达 / 達] attain; pass through; achieve; reach; realize; clear; inform; notify; dignity
比基尼岛[Bǐ jī ní dǎo, ㄅㄧˇ ㄐㄧ ㄋㄧˊ ㄉㄠˇ, 比基尼岛 / 比基尼島] Bikini atoll, French nuclear test site in South Pacific
[chuāi, ㄔㄨㄞ, 搋] to knead; to rub; to clear a drain with a pump; to conceal sth in one's bosom; to carry sth under one's coat
冏彻[jiǒng chè, ㄐㄩㄥˇ ㄔㄜˋ, 冏彻 / 冏徹] bright and easily understood; clear; transparent
[luò, ㄌㄨㄛˋ, 荦 / 犖] brindled ox; clear; eminent
[cuì, ㄘㄨㄟˋ, 脆] brittle; fragile; crisp; crunchy; clear and loud voice; neat
链式裂变反应[liàn shì liè biàn fǎn yìng, ㄌㄧㄢˋ ㄕˋ ㄌㄧㄝˋ ㄅㄧㄢˋ ㄈㄢˇ ˋ, 链式裂变反应 / 鏈式裂變反應] chain reaction of nuclear fission
民用核国家[mín yòng hé guó jiā, ㄇㄧㄣˊ ㄩㄥˋ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ, 民用核国家 / 民用核國家] civil nuclear power
分明[fēn míng, ㄈㄣ ㄇㄧㄥˊ, 分明] clearly demarcated; sharply contoured
划清[huà qīng, ㄏㄨㄚˋ ㄑㄧㄥ, 划清 / 劃清] clear dividing line; to distinguish clearly
口齿清楚[kǒu chǐ qīng chu, ㄎㄡˇ ㄔˇ ㄑㄧㄥ ㄔㄨ˙, 口齿清楚 / 口齒清楚] clear diction; clear articulation
[liàng, ㄌㄧㄤˋ, 喨] clear; resounding
[liáo, ㄌㄧㄠˊ, 嘹] clear sound; cry (of cranes etc)
崭晴[zhǎn qíng, ㄓㄢˇ ㄑㄧㄥˊ, 崭晴 / 嶄晴] clear weather
[liǎo, ㄌㄧㄠˇ, 憭] clear; intelligible; severe; cold
[hào, ㄏㄠˋ, 昊] clear summer sky; vast
昊天[hào tiān, ㄏㄠˋ ㄊㄧㄢ, 昊天] clear sky
[míng, ㄇㄧㄥˊ, 明] clear; bright; to understand; next; the Ming dynasty (1368-1644); surname Ming
明确[míng què, ㄇㄧㄥˊ ㄑㄩㄝˋ, 明确 / 明確] clear-cut; definite; make clear; clear
显而易见[xiǎn ér yì jiàn, ㄒㄧㄢˇ ㄦˊ ㄧˋ ㄐㄧㄢˋ, 显而易见 / 顯而易見] clearly and easy to see (成语 saw); obviously; clearly; it goes without saying
不太明白[bù tài míng bai, ㄅㄨˋ ㄊㄞˋ ㄇㄧㄥˊ ㄅㄞ˙, 不太明白] (question is) not completely clear; I don't get it
不扩散核武器条约[bù kuò sàn hé wǔ qì tiáo yuē, ㄅㄨˋ ㄎㄨㄛˋ ㄙㄢˋ ㄏㄜˊ ˇ ㄑㄧˋ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, 不扩散核武器条约 / 不擴散核武器條約] Nuclear Non-Proliferation Treaty
不明[bù míng, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ, 不明] not clear; unknown; fail to understand
自白[zì bái, ㄗˋ ㄅㄞˊ, 自白] confession; to make clear one's position or intentions; to brag
晶莹[jīng yíng, ㄐㄧㄥ ˊ, 晶莹 / 晶瑩] crystal clear sparkle
迎刃而解[yíng rèn ér jiě, ˊ ㄖㄣˋ ㄦˊ ㄐㄧㄝˇ, 迎刃而解] decisive solutions to problems (成语 saw); to split bamboo with a big knife chop (leaving the minor details to clear up later)
句群[jù qún, ㄐㄩˋ ㄑㄩㄣˊ, 句群] discourse; group of sentences with clear meaning; narrative
欧洲核子中心[ōu zhōu hé zi zhōng xīn, ㄡ ㄓㄡ ㄏㄜˊ ㄗ˙ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, 欧洲核子中心 / 歐洲核子中心] European Organization for Nuclear Research (CERN)
井井有条[jǐng jǐng yǒu tiáo, ㄐㄧㄥˇ ㄐㄧㄥˇ ㄧㄡˇ ㄊㄧㄠˊ, 井井有条 / 井井有條] everything clear and orderly (成语 saw); neat and tidy
井然有序[jǐng rán yǒu xù, ㄐㄧㄥˇ ㄖㄢˊ ㄧㄡˇ ㄒㄩˋ, 井然有序] everything clear and in good order (成语 saw); neat and tidy
显豁[xiǎn huò, ㄒㄧㄢˇ ㄏㄨㄛˋ, 显豁 / 顯豁] evident; clear and bright
特异[tè yì, ㄊㄜˋ ㄧˋ, 特异 / 特異] exceptionally good; excellent; clearly outstanding; distinctive; peculiar; unique
核聚变[hé jù biàn, ㄏㄜˊ ㄐㄩˋ ㄅㄧㄢˋ, 核聚变 / 核聚變] fusion; nuclear fusion
热核武器[rè hé wǔ qì, ㄖㄜˋ ㄏㄜˊ ˇ ㄑㄧˋ, 热核武器 / 熱核武器] fusion weapon; thermonuclear weapon

*clear* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
NMR[エヌエムアール, enuemua-ru] (n) (See 核磁気共鳴) nuclear magnetic resonance; NMR
NPS[エヌピーエス, enupi-esu] (n) nuclear power station; NPS
NRC[エヌアールシー, enua-rushi-] (n) (1) Nuclear Regulatory Commission; NRC; (2) National Research Council; NRC
PETボトル[ペットボトル, pettobotoru] (n) (uk) PET bottle (clear plastic beverage bottle)
SNAP[スナップ, sunappu] (n) Systems for Nuclear Auxiliary Power; SNAP
ありあり[, ariari] (adj-f,adv-to) (on-mim) distinct; clear; vivid
いよやか[, iyoyaka] (adj-na) tall; stout; clear; well defined
ウラウラ;うらうら[, uraura ; uraura] (adv-to) (on-mim) gently and clearly shining (like the sun in springtime)
エビヅル虫;葡萄蔓虫;蝦蔓虫[えびづるむし(葡萄蔓虫;蝦蔓虫);エビヅルむし(エビヅル虫);エビヅルムシ, ebidurumushi ( budou tsuru mushi ; ebi tsuru mushi ); ebiduru mushi ( ebiduru mushi] (n) (uk) (obsc) clearwing moth larva
オープンスペース[, o-punsupe-su] (n) open space; clearing
かっきり;かっきりに[, kakkiri ; kakkirini] (adv) (1) (on-mim) exactly; just; precisely; (2) punctually; (adv-to) (3) (かっきり only) clearly delineated (of boundaries, etc.)
からり[, karari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) clatter (noise made by hard objects coming in contact, e.g. a door flinging open); (2) (on-mim) bright and clear (e.g. sky); (3) (on-mim) nicely dry (e.g. laundry); crisp (e.g. tempura); (4) (on-mim) cheerful and open-hearted; (5) (on-mim) changing suddenly and completely; (6) (on-mim) completely forgetting something; (P)
きっぱり(P);きっぱりと[, kippari (P); kipparito] (adv,adv-to,vs) (on-mim) clearly; plainly; decisively; distinctly; flatly; (P)
くっきり[, kukkiri] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) distinctly; clearly; boldly; (P)
クリアエントリー機能[クリアエントリーきのう, kuriaentori-kinou] (n) {comp} clear entry function
クリアラッカー[, kuriarakka-] (n) clear lacquer
クリアランス[, kuriaransu] (n) clearance
クリアランスセール[, kuriaransuse-ru] (n) clearance sale
クリアリングハウス[, kuriaringuhausu] (n) {comp} clearing house
クレアチニンクリアランス[, kureachininkuriaransu] (n) creatinine clearance; (P)
けじめを付ける[けじめをつける, kejimewotsukeru] (exp,v1) (1) (See けじめ) to draw the line (between two situations); to make a clear distinction; (2) to take clear responsibility for (mistakes, etc.)
さくさく;サクサク[, sakusaku ; sakusaku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly
サプレッションプール[, sapuresshonpu-ru] (n) (See 圧力抑制プール・あつりょくよくせいプール) suppression pool (nuclear reactor)
すかっと[, sukatto] (adv) (1) (on-mim) (See すっきり) refreshed; clear; (vs) (2) to feel refreshed
スクラム[, sukuramu] (n) (1) scrum; (2) scram (nuclear reactor); (P)
すっきり[, sukkiri] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See さっぱり) clearly; refreshed; (2) shapely; neatly; refinedly; (3) cleanly; without trouble; (4) (See はっきり) clearly; plainly; distinctly; (5) (See すっかり) completely; thoroughly; (6) (See さっぱり) not at all (with negative sentence); not even slightly; (P)
ストレンジネス[, sutorenjinesu] (n) strangeness (in nuclear physics)
すまし汁;澄まし汁;清し汁;清まし汁;澄し汁(io)[すましじる, sumashijiru] (n) clear soup
タペクリ[, tapekuri] (n) (abbr) tappet clearance
ニューファミリー[, nyu-famiri-] (n) nuclear family in the postwar generation (wasei
ハイクリヤー[, haikuriya-] (n) high clear
パイル[, pairu] (n) pile (fabric, nuclear reactor, structural support, etc.)
はきはき[, hakihaki] (adv,n,vs) (on-mim) briskly; smartly; promptly; clearly; lucidly
はっきり[, hakkiri] (adv,adv-to,vs) (on-mim) clearly; plainly; distinctly; (P)
プルサーマル[, purusa-maru] (n) plutonium-thermal (type of nuclear reactor) (wasei
まざまざ[, mazamaza] (adv-to) (on-mim) plainly; clearly; vividly
マスククリア[, masukukuria] (vs) (See マスクブロー) blowing air into a dive mask through the nose to clear out the water (wasei
マスクブロー[, masukuburo-] (vs) (See マスククリア) blowing air into a dive mask through the nose to clear out the water or equalize the pressure (wasei
メリハリの利いた;めりはりの利いた[めりはりのきいた(めりはりの利いた);メリハリのきいた(メリハリの利いた), meriharinokiita ( meriharino ri ita ); merihari nokiita ( merihari no ri ita )] (exp) (See メリハリを利かせた) explicit; clear; unambiguous; meaningful; lively
メリハリを利かせた;めりはりを利かせた[メリハリをきかせた(メリハリを利かせた);めりはりをきかせた(めりはりを利かせた), merihari wokikaseta ( merihari wo kika seta ); merihariwokikaseta ( merihariwo kika] (exp) (See メリハリの利いた) explicit; clear; unambiguous; meaningful; lively
Japanese-English: COMDICT Dictionary
クリア[くりあ, kuria] clear (vs)
クリアエリア[くりあえりあ, kuriaeria] clear area
クリアエントリー機能[クリアエントリーきのう, kuriaentori-kinou] clear entry function
クリアバンド[くりあばんど, kuriabando] clear band
クリアリングハウス[くりありんぐはうす, kuriaringuhausu] clearing house
メモリ消去機能[メモリしょうきょきのう, memori shoukyokinou] clear memory function
全消去機能[ぜんしょうきょきのう, zenshoukyokinou] clear all function
平文[へいぶん, heibun] cleartext, plaintext
消去[しょうきょ, shoukyo] clearing (vs), purge, erasure
置数消去機能[ちすうしょうきょきのう, chisuushoukyokinou] clear entry function
障害復旧[しょうがいふっゆう, shougaifuyyuu] fault clearing, fault restoration
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
澄む[すむ, sumu] Thai: สดใส English: to clear (e.g. weather)

*clear* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันตรกิริยาอย่างอ่อน[n. exp.] (antarakiriy) EN: weak interaction ; weak force ; weak nuclear force FR: interaction faible [f] ; force faible [f]
อาวุธนิวเคลียร์[n. exp.] (āwut niukhl) EN: nuclear weapon FR: arme nucléaire [f]
ใบเบิกร่อง[n.] (baiboēkrǿng) EN: port clearance permit ; clearance papers FR:
เบลอ[n.] (bloē) EN: blur ; become unclear ; become indistinct FR: brouiller
เบิกทาง[v.] (boēkthāng) EN: pioneer ; clear the way ; insure free passage FR: ouvrir la voie
บุกเบิก[v. exp.] (bukboēk) EN: clear land ; develop ; exploit FR: déblayer ; défricher
ฉะฉาน[adv.] (chachān) EN: fluently ; vigorously ; glibly ; clearly ; distinctly ; forcefully ; lucidly ; eloquently ; unequivocally FR: clairement ; distinctement
ชำระล้าง[v. exp.] (chamra lāng) EN: clear up ; solve ; settle FR:
ชำระสะสาง[v.] (chamrasasān) EN: clear work FR:
ชรอัด[adj.] (chara-at) EN: clear FR:
ชัด[adj.] (chat) EN: clear ; distinct FR: clair ; net ; précis ; distinct ; facile
ชัด[adv.] (chat) EN: clearly ; distincly FR: clairement ; distinctement ; avec facilité
ฉาดฉาน[adv.] (chātchān) EN: clearly ; distinctly ; fluently FR:
ชัดแจ้ง[adj.] (chat jaēng) EN: obvious ; apparent ; clear ; glaring ; explicit FR: évident ; flagrant ; manifeste ; explicite
ชัดแจ้ง[adv.] (chat jaēng) EN: clearly ; obviously ; distinctly ; lucidly ; explicitly ; plainly FR: clairement ; manifestement
ชัดแจ๋ว[adj.] (chat jaeo) EN: perfectly clear ; as clear as anything FR:
ชัดเจน[adj.] (chatjēn) EN: obvious ; clear ; distinct ; apparent ; lucid ; explicit ; palpable ; vivid ; precise ; unequivocal ; actual FR: clair ; évident ; explicite ; palpable ; précis
ชัดเจน[adv.] (chatjēn) EN: clearly ; distinctly ; obviously ; explicitly ; lucidly FR: clairement ; distinctement ; nettement ; lisiblement 
ชัดถ้อยชัดคำ[adv.] (chat thøi c) EN: distinctly ; clearly FR:
เชื้อเพลิงนิวเคลียร์[n. exp.] (cheūaphloēn) EN: nuclear fuel FR: combustible nucléaire [m]
ชี้ชัด[v. exp.] (chī chat) EN: make clear FR:
ชี้แจง[v.] (chījaēng) EN: explain ; elucidate ; clarify ; illuminate ; make clear ; report FR: démontrer ; élucider ; clarifier
ดาย[v.] (dāi) EN: cut with a sweeping motion ; clear off grass and weed ; weed ; mow FR: faucher ; sarcler ; désherber
เด่นชัด[v.] (denchat) EN: stand out ; be clear ; become apparent ; be obvious ; be evident ; be vivid FR: ressortir ; être clair
เด่นชัด[adj.] (denchat) EN: obvious ; clear ; vivid FR: évident ; clair
ฟ้าโปร่ง[n. exp.] (fā prōng) EN: clear sky FR:
ฟิสิกส์นิวเคลียร์[n. exp.] (fisik niukh) EN: nuclear physics FR: physique nucléaire [f]
หักล้างถางพง[v. exp.] (haklāng thā) EN: clear the jungle FR:
หักร้างถางพง[v.] (hakrāngthān) EN: clear land for farming ; clear the jungle FR:
เห็นได้[adj.] (hen dāi) EN: obviously seen ; clearly seen FR: perceptible
เห็นได้ชัด[adj.] (hen dāi cha) EN: clearly visible ; obviously seen FR: clairement visible
เห็นได้อย่างชัดแจ้ง[v. exp.] (hen dāi yān) EN: be very obvious ; be clearly visible FR:
เห็นถนัดถนี่[v. exp.] (hen thanat ) EN: see perfectly clearly FR:
หัวรบนิวเคลียร์[n. exp.] (hūarop niuk) EN: nuclear warhead FR: ogive nucléaire [f]
แจ่ม[adj.] (jaem) EN: bright ; brilliant ; clear ; limpid FR: clair ; lumineux
แจ่มชัด[adj.] (jaemchat) EN: clear ; distinct ; obvious ; explicit ; evident ; vivid ; crystal clear ; well-defined FR:
แจ่มแจ้ง[adj.] (jaemjaēng) EN: clear; explicit ; distinct ; obvious ; apparent ; perfectly clear FR: évident ; criant ; explicite
แจ่มแจ้ง[adv.] (jaemjaēng) EN: clearly ; distinctly ; obviously ; explicitly ; evidently FR: clairement ; distinctement ; explicitement
แจ่มกระจ่าง[v.] (jaemkrajāng) EN: be bright ; be clear ; be distinct ; be obvious FR:
แจ่มกระจ่าง[adv.] (jaemkrajāng) EN: clearly ; distinctly ; obviously ; explicitly ; evidently FR:

*clear* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ABC-Waffen {pl}; atomare, biologische und chemische Waffen [mil.]nuclear, biological, and chemical weapons
Atomenergie {f}atomic energy; nuclear energy
Anziehungskraft {f} | atomare Anziehungskraftattraction | nuclear attraction
Schaufelspiel {n}blade clearance
Bresche {f} | in die Bresche springen | eine Bresche schlagenbreach | to step into the breach; to throw oneself into the breach | to clear the way; to breach
Freizone {f} eines Belegesclear area
anschaulich {adj} | anschaulicher | am anschaulichstenclear | clearer | clearest
hellsichtig {adj} | hellsichtiger | am hellsichtigstenclear sighted | more clear sighted | most clear sighted
Abwicklung {f} (eines Geschäfts)clearing and settlement
Aufklärung {f} (eines Verbrechens) | an der Aufklärung eines Verbrechens arbeitenclearing up; solving | to be trying to solve (clear up) a crime
Abfertigung {f} (Zoll)clearing; processing
Verbindungsabbau {m}connection clearing
Löschtaste {f}delete key; cancel key; clear key
Zahnsteinentfernung {f}dental clearance
Stoßfuge {f}gap clearance
Bodenfreiheit {f} [auto]ground clearance; trim height; ride height
hell {adj} | heller | am hellstenlight; clear | clearer | clearest
nukleare Mittelstreckenwaffen {pl} [mil.]intermediate range nuclear forces (INF)
Kerntechnik {f}nuclear power engineering; nuclear technology
Durchfahrtshöhe {f}overhead clearance
Endlager {n} (für Atommüll)permanent disposal site (for nuclear waste)
Standpunkt {m} | von meinem Standpunkt aus | den Standpunkt vertreten, dass | auf dem Standpunkt stehen | jdm. seinen Standpunkt klarmachenpoint of view | from my point of view | to take the view that | to take the view | to make your position clear to someone
Bereinigung {f}settlement; clearing up; validation; adjustment; correction
Ventilspiel {n}valve clearance
Atomforscher {m}nuclear scientist
Atomkraft {f}nuclear power
Atomphysik {f}nuclear physics
Verzollungspapiere {pl}clearance certificate
Kahlschlag {m}clear cutting
Klarlack {m}clear varnish
Übersichtlichkeit {f}clear arrangement
eindeutig; klar; deutlich {adj}clear cut
Freiwinkel {m}clearance angle
Landeerlaubnis {f}clearance to land
Luftstrecke {f}clearance in air; air path
Spielpassung {f}clearance fit; loose fit
Dokumentationsstelle {f}clearing house
Entrümpelung {f}clearing out
Schlusszeichen {n}clearing signal
Verrechnungsverkehr {m}clearing system

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *clear*
Back to top