ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

distinctly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *distinctly*, -distinctly-

distinctly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
distinctly (adv.) อย่างชัดแจ้ง See also: อย่างชัดเจน, อย่างแตกต่าง Syn. differently, excellently
English-Thai: HOPE Dictionary
distinctly(ดิสทิงคฺ'ลี) adv. ชัดเจน,แจ่มแจ้ง,อย่างไม่ต้องสงสัย, Syn. clearly,unmistakably
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชัดถ้อยชัดคำ (adv.) distinctly See also: clearly, precisely, plainly, articulately, succinctly Syn. กระจ่าง, ชัดแจ้ง
ถนัดชัดเจน (adv.) distinctly See also: clearly, perfectly Syn. ชัด, แน่ชัด, ชัดเจน
ถนัดถนี่ (adv.) distinctly See also: clearly, perfectly Syn. ถนัดชัดเจน, ชัด, แน่ชัด, ชัดเจน
ราง (adv.) indistinctly See also: faintly, dimly, vaguely Syn. รางๆ, จาง, เรื่อๆ
รำไร (adv.) indistinctly See also: dimly, faintly, obscurely Syn. รางๆ Ops. ชัดแจ้ง
อู้อี้ (adv.) indistinctly Ops. ชัดเจน
เงาๆ (adv.) indistinctly See also: blurredly, dimly Syn. รางๆ, ไม่ชัด, เลือนราง Ops. ชัดเจน, ชัดแจ๋ว
เรื่อๆ (adv.) indistinctly See also: faintly, dimly, vaguely Syn. รางๆ, จาง
แว่ว (adv.) indistinctly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
# Virgins are distinctly nervous# บริสุทธิ์มีประสาทอย่างเห็นได้ชัด
You wanted to rob me, didn´t you? Yes. I distinctly remember you wanting to rob me.ฉันจำแม่นเลยแกอยากปล้นฉัน
I distinctly remember, you walked out my door, ergo...ผมคิดถึงตอนคุณเดินออกประตูไป, จะเอ่ยปาก...
Because I distinctly remember putting a hat on top of my head.เพราะฉันจำแม่นที่ได้สวมหมวกบนศีรษะ
I distinctly remember asking you guys not to kill each other.ฉันบอกให้จำแล้วไงว่าอย่าฆ่ากันเองน่า..
I distinctly remember telling you to take good care of me.ผมยังจำได้ดี ผมเคยบอกคุณว่าให้ดูแลผมดีๆ
But the search for true happiness led to events that were unexpected and distinctly desperate.แต่การแสวงหาความสุขที่แท้จริง กลับนำไปสู่เหตุการณ์ ที่ไม่คาดคิด
Yes, that time I distinctly heard something.จริงด้วย ผมได้ยินชัดเลย
And you distinctly heard the name "Joey Salucci."และคุณแน่ใจว่า ได้ยินชื่อโจอี้ ซาลุสชี อย่างชัดเจน
I remember distinctly a phone call saying I needed to be in Japan.นี่มันเหมือนเกม แมวกับหนู พวกนักเคลื่อนไหว
But the smell was distinctly animal.แต่กลิ่นมันแตกต่างกับสัตว์อย่างชัดเจน
Earlier today, I distinctly recall seeing you talking to Lord Stark in his chambers.วันนี้ ข้าจำได้ว่า เห็นท่านคุยกับลอร์ดสตาร์ค ในห้องของเขา

distinctly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
迷离[mí lí, ㄇㄧˊ ㄌㄧˊ, 迷离 / 迷離] blurred; hard to make out distinctly
逼真[bī zhēn, ㄅㄧ ㄓㄣ, 逼真] lifelike; true to life; distinctly; clearly
[tiè, ㄊㄧㄝˋ, 呫] to mutter; to talk indistinctly

distinctly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
きっぱり(P);きっぱりと[, kippari (P); kipparito] (adv,adv-to,vs) (on-mim) clearly; plainly; decisively; distinctly; flatly; (P)
くっきり[, kukkiri] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) distinctly; clearly; boldly; (P)
すっきり[, sukkiri] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See さっぱり) clearly; refreshed; (2) shapely; neatly; refinedly; (3) cleanly; without trouble; (4) (See はっきり) clearly; plainly; distinctly; (5) (See すっかり) completely; thoroughly; (6) (See さっぱり) not at all (with negative sentence); not even slightly; (P)
はっきり[, hakkiri] (adv,adv-to,vs) (on-mim) clearly; plainly; distinctly; (P)
ぼーっと;ぼうっと;ぼおっと[, bo-tto ; boutto ; bootto] (adv,vs) (1) (on-mim) doing nothing; being stupefied; flushingly; abstractedly; dazedly; blankly; dreamily; (2) (on-mim) dimly; hazily; faintly; vaguely; indistinctly; (adv) (3) (on-mim) with a roar (e.g. flames); with a whoosh
ぼんやり[, bonyari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (also written as 呆んやり) dimly; faintly; indistinctly; vaguely; (2) (on-mim) absentmindedly; vacantly; carelessly; (3) (on-mim) idly; aimlessly; (n) (4) absence of mind; fool; blockhead; dunce; (P)
刻む[きざむ, kizamu] (v5m,vt) (1) to mince; to cut fine; to chop up; to hash; (2) to carve; to engrave; to chisel; to notch; (3) to tick away (time); to record the passing moments; (4) (as 心に刻む, etc.) (See 心に刻む) to etch (into one's mind); to remember distinctly; (5) (arch) to have tattooed; (6) (arch) to torment; (P)
確と;聢と[しかと;しっかと, shikato ; shikkato] (adv) (1) certainly; for sure; (2) distinctly; clearly; exactly; (3) firmly; tightly

distinctly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉะฉาน[adv.] (chachān) EN: fluently ; vigorously ; glibly ; clearly ; distinctly ; forcefully ; lucidly ; eloquently ; unequivocally FR: clairement ; distinctement
ฉาดฉาน[adv.] (chātchān) EN: clearly ; distinctly ; fluently FR:
ชัดแจ้ง[adv.] (chat jaēng) EN: clearly ; obviously ; distinctly ; lucidly ; explicitly ; plainly FR: clairement ; manifestement
ชัดเจน[adv.] (chatjēn) EN: clearly ; distinctly ; obviously ; explicitly ; lucidly FR: clairement ; distinctement ; nettement ; lisiblement 
ชัดถ้อยชัดคำ[adv.] (chat thøi c) EN: distinctly ; clearly FR:
เห็นเต็มตา[v. exp.] (hen temtā) EN: get a good look (at) ; see distinctly FR:
แจ่มแจ้ง[adv.] (jaemjaēng) EN: clearly ; distinctly ; obviously ; explicitly ; evidently FR: clairement ; distinctement ; explicitement
แจ่มกระจ่าง[adv.] (jaemkrajāng) EN: clearly ; distinctly ; obviously ; explicitly ; evidently FR:
แจ้งชัด[adv.] (jaēng chat) EN: clearly ; obviously ; explicitly ; evidently ; distinctly FR: clairement
จะแจ้ง[adv.] (jajaēng) EN: clearly ; explicitly ; distinctly ; obviously FR: clairement ; distinctement ; explicitement
กระจะ[adv.] (kraja) EN: distinctly ; clearly FR:
กระจ่าง[adv.] (krajāng) EN: clearly ; definitely ; distinctly ; evidently ; obviously ; apparently FR: clairement ; distinctement
พูดชัด[v. exp.] (phūt chat) EN: speak clearly ; speak distinctly FR: parler distinctement
เต็มตา[adv.] (temtā) EN: clearly ; soundly ; sufficiently ; distinctly FR:
ถนัด[adv.] (thanat) EN: distinctly ; clearly ; accurately ; precisely ; exactly ; effectively FR: clairement ; distinctement ; précisément ; exactement
ถนัดถนี่[adv.] (thanatthanī) EN: perfectly ; clearly ; distinctly FR:
ทนโท่[adv.] (thonthō) EN: obviously ; clearly ; apparently ; glaringly ; distinctly ; vividly ; blatantly FR:
กระอ้อมกระแอ้ม[adv.] (kra-øm-kra-) EN: evasively ; indistinctly ; hesitantly ; inaudibly FR:
เงา ๆ[adv.] (ngao-ngao) EN: indistinctly ; blurredly ; dimly FR:
อ้อมแอ้ม[adv.] (ǿm-aem) EN: mumblingly ; indistinctly ; hesitantly ; inaudibly FR: indistinctement ; inaudiblement
อู้อี้[adv.] (ū-ī) EN: indistinctly FR:
อุบอิบ[adv.] (up-ip) EN: mumblingly ; indistinctly FR:
แว่ว[v.] (waeo) EN: hear in the distance ; have an inkling ; hear vaguely ; hear slightly ; hear indistinctly ; dimly hear FR: entendre parler de ; entendre dire
แว่ว[adv.] (waeo) EN: indistinctly FR: indistinctement

distinctly ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Deutlichkeit {f} | mit aller Deutlichkeitdistinctness | quite distinctly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า distinctly
Back to top