ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cloudless

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cloudless*, -cloudless-

cloudless ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cloudless (adj.) ที่ไม่มีเมฆ Syn. clear, bright Ops. cloud
cloudlessly (adv.) อย่างไม่มีเมฆ
English-Thai: Nontri Dictionary
cloudless(adj) กระจ่าง,ไม่มีเมฆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"An open meadow, an open marsh in a cloudless sky.- ท้องฟ้าที่ไร้ปุยเมฆ - น่าเบื่อ
"The entrance shall only be revealed under a cloudless rain."" ทางเข้าจะเผยให้เห็น เมื่อฝนไร้เมฆ "
When cloudless skies thunder, stand fast.เมื่อฟ้าร้อง ยามท้องฟ้าใส จงยืนหยัด
When the cloudless skies thunder... stand fast.เมื่อฟ้าร้อง ยามท้องฟ้าใส จงยืนหยัด
She walks in beauty, like the night of cloudless climes and starry skies and all that's best of dark and bright meet in her aspect and her eyes, thus mellowed to that tender light which heaven to gaudy day denies,She walks in beauty (เธอเยื้องย่างอย่างงดงาม) like the night of cloudless climes and starry skies(ดั่งห้วงราตรีไร้เมฆาและดวงดาราเปล่งประกาย) and all that's best of dark and bright (และทุกอย่างคือที่สุดของราตรีและแสงสดใส)
"Cloudless." Could simply mean the sun." ไร้เมฆ " อาจหมายถึงดวงอาทิตย์

cloudless ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
晴朗[qíng lǎng, ㄑㄧㄥˊ ㄌㄤˇ, 晴朗] sunny and cloudless

cloudless ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
天泣[てんきゅう, tenkyuu] (n) rain from a cloudless sky
日本晴れ;日本晴[にほんばれ, nihonbare] (n) beautiful weather; clear and cloudless sky; clear Japanese weather
晴れた空[はれたそら, haretasora] (n) clear (cloudless) sky

cloudless ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klarheit {f}cloudlessness
wolkenlos {adj}cloudless

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cloudless
Back to top