ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

churchman

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *churchman*, -churchman-

churchman ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
churchman (n.) พระที่โบสถ์ Syn. clergyman
churchman (n.) สมาชิกของโบสถ์ที่เป็นผู้ชาย
English-Thai: HOPE Dictionary
churchman(เชิร์ชฺ'เมิน) n. พระ,บาทหลวง,สมาชิกโบสถ์,สมาชิกศาสนาประจำชาติ, See also: churchmanship n.
English-Thai: Nontri Dictionary
churchman(n) พระคริสต์,อุบาสก

churchman ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
牧师[mù shī, ㄇㄨˋ ㄕ, 牧师 / 牧師] chaplain; churchman; clergyman; parson; pastor; priest; rector
教士[jiào shì, ㄐㄧㄠˋ ㄕˋ, 教士] churchman; clergy

churchman ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
聖職者[せいしょくしゃ, seishokusha] (n) clergyman; churchman; clergy; (P)

churchman ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สัปปุริส-[pref.] (sappurisa-) EN: man of high moral principles ; layman ; churchman FR:
สัปปุรุษ[n.] (sappurut) EN: man of high moral principles ; layman ; churchman FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า churchman
Back to top