ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*สามัญ*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น สามัญ, -สามัญ-

*สามัญ* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรมสามัญศึกษา (n.) Department of General Education See also: Elementary and Adult Education Department
คนสามัญ (n.) commoner See also: common people, subjects, folk, citizens
วิสามัญ (adj.) extraordinary See also: special, unusual, uncommon, specific, particular Syn. ไม่ใช่สามัญ, ไม่ใช่ธรรมดา, เฉพาะเรื่อง
วิสามัญฆาตกรรม (v.) murder legally See also: extrajudicially kill
สามัญ (adj.) ordinary See also: common Syn. ปกติ, ธรรมดา Ops. วิสามัญ
สามัญ (adj.) common See also: ordinary, normal, usual Syn. ปกติ, ธรรมดา Ops. พิเศษ
สามัญชน (n.) commoner See also: commonalty, common people Syn. คนธรรมดา Ops. เชื้อพระวงศ์
สามัญชน (n.) ordinary people See also: folk, commoner, people, common people Syn. คนธรรมดา
สามัญนาม (n.) common noun Syn. สามานยนาม, คำสามานยนาม, คำสามมัญนาม Ops. วิสามานยนาม
สามัญศึกษา (n.) elementary education See also: general education Ops. วิสามัญศึกษา
สามัญสำนึก (n.) common sense Syn. สำนึก
ไม่ใช่สามัญ (adj.) extraordinary See also: special, unusual, uncommon, specific, particular Syn. ไม่ใช่ธรรมดา, เฉพาะเรื่อง
English-Thai: HOPE Dictionary
clamjamfry(แคลมแจม'ฟรี) n. ฝูงชน,สามัญชน,การพูดที่ไม่จริงใจ
common(คอม'เมิน) adj. ร่วมกัน,ธรรมดา,สามัญ,ซึ่งรู้จักกันดีในทางเลว,พร้อมกัน,เหมือนกัน,สาธารณะ n., See also: commons n.,pl. คนสามัญ,สมาชิกสภาล่าง,ห้องอาหารขนาดใหญ่ (โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัย), Syn. habitual,ordinary,usual -Conf. mutu
common mann. สามัญชน,คนสามัญ
common sensen. สามัญสำนึก, See also: commonsensical adj. ดูcommon sense commonsensible adj. ดูcommon sense, Syn. judgment -Conf. commonsense
commonalty(คอม'มะแนลที) n. สามัญชน,คนสามัญ,ประชาชน,หมู่คณะ, Syn. commonality
commoner(คอม'มะเนอะ) n. สามัญชน,สมาชิกสภาล่าง,นักศึกษา (โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยอ๊อคฟอร์ด) ที่ไม่ได้รับทุนช่วยเหลือการศึกษา,ผู้มีกรรมสิทธิ์ร่วม
commonplaceadj. ธรรมดา,สามัญ,ไม่น่าสนใจ,ซ้ำ ๆ ซาก ๆ n. คำพูดซ้ำ ๆ ซาก ๆ ,สิ่งธรรมดา ๆ, See also: commonplaceness n. ดูcommonplace, Syn. ordinary
conventional(คันเวน'เชินเนิล) adj. เกี่ยวกับธรรมเนียมปฎิบัติหรือประเพณีนิยม,ธรรมดา,สามัญ,เกี่ยวกับข้อตกลงหรือสัญญา, See also: conventionalist n. ดูconventional, Syn. usual ###A. unusual
demos(ดี'มอส) n. ประชาชน,สามัญชน,พลเมือง
earthling(เอิร์ธ'ลิง) n. มนุษย์,มนุษย์เดินดิน,คนธรรมดาสามัญ
estate(อีสเทท') n. หลักทรัพย์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ติดดินผืนใหญ่,ที่ดิน,ทรัพย์สิน,ฐานันดร,กลุ่มการเมือง,กลุ่มสังคม, -Phr. (the fourth estate ฐานันดรที่4 (นักหนังสือพิมพ์)) -Phr. (the Three Estates ฐานันดรทั้ง 3 ในยุคศักดินายุโรปได้แก่พระ ขุนนางและสามัญชน)
everydayadj. ทุกวัน,สามัญ,คนธรรมดา., See also: everydayness n. ดูeveryday, Syn. daily
everymann. คนธรรมดา,สามัญชน
extraordinary(อิคซฺทรอ'ดินะรี) adj. พิเศษ,ผิดธรรมดา,วิสามัญ., See also: extraordinarily adv. extraordinariness n., Syn. amazing
folk(โฟล์ค) n. ประชาชน,ชาวบ้าน,คนทั่วไป,ญาติสมาชิกของครอบครัว,พ่อแม่. adj. เกี่ยวกับชาวบ้าน หรือสามัญชน. ซึ่งกำเนิดในหมู่สามัญชน., See also: folkish adj. folkishness n., Syn. persons,people
general educationn. สามัญศึกษา
grass rootsสามัญชน,ตำแหน่งธรรมดา
hackneyed(แฮค'นีดฺ) adj. ธรรมดา,สามัญ,เก่าแก่, Syn. trite,stereotyped,flat,stale
herd(เฮิร์ด) n. ฝูงสัตว์,ฝูงคน,กลุ่มคน,คนเลี้ยงสัตว์. -Phr. (The herb สามัญชน) vi.รวมเป็นกลุ่ม vt. เลี้ยงสัตว์,นำเป็นกลุ่มไป
heuristicsวิทยาการศึกษาสำนึกหมายถึง วิธีการแก้ปัญหาที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีแนวทางหรือกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนตายตัว เช่น ในเกมหมากรุก คงมีแต่การทดลองหรือคาดเดาหลาย ๆ ทางให้ตัดสินเลือกทางที่คิดว่าจะได้ผลดีที่สุด ซึ่งมักจะใช้ผลจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ตรงข้ามกับกับ "สามัญสำนึก" หรือ common sense
hoi polloi(ฮอย'พะลอย) n. สามัญชน,ประชาชน, Syn. populace
horse senseสามัญสำนึก
lowly(โล'ลี) adj.,adv. ถ่อมตัว,ต่ำต้อย,สามัญ,แผ่วเบา,นิ่มนวล., See also: lowliness n. ดู lowly, Syn. humble,humbly
mediocre(มีดิโอ'เคอะ) adj. เกี่ยวกับคุณภาพปานกลาง,ไม่ดีไม่เลว,สามัญ,เกือบไม่พอ
mediocrity(มีดีออค'ริที) n. คุณภาพที่ปานกลาง,ความสามัญ,ความไม่ดีไม่เลว,ความเกือบไม่พอ
ordinary(ออร์'ดินะรี) adj. ปกติ,ธรรมดา,สามัญ,พื้น ๆ ,ต่ำกว่าถัวเฉลี่ย,ระดับต่ำ. n. ภาวะที่ปกติ,สิ่งที่ปกติ,ลูกขุน -Phr. (out of the ordinary ผิดธรรม,เป็นกรณียกเว้น.), See also: ordinariness n.
plebeian(พลีบี'เอิน) n.,adj. สามัญชน., See also: plebeianism n.
plebs(เพลบซ) n.สามัญชน,ประชาชนทั่วไป pl. plebes, Syn. common people
rabble(แรบ'เบิล) n. ฝูงชนที่วุ่นวายไร้ระเบียบ,ฝูงสัตว์,ฝูงแมลง,สิ่งของที่เป็นกองเรี่ยราด. vt. รวมเป็นฝูงชน -Phr. (the rabble สามัญชน ชนชั้นต่ำ ประชาชนทั่วไป), Syn. mob
regular(เรก'กิวละ) adj. ปกติ,ธรรมดา,สามัญ,เป็นประจำ,สม่ำเสมอ,เป็นกิจวัตร,ตามกฎ,มีกฎเกณฑ์,มีระเบียบ,ตามระเบียบ,ตามแบบแผน,ถูกต้องตามกฎเกณฑ์,เกี่ยวกับทหารประจำการ, (กาแฟ) มีปริมาณปกติของนมหรือครีม n. ลูกค้าประจำ,ทหารอาชีพ,ทหารประจำการ,สมาชิกพรรคที่ยึดถือนโยบายของพรรค
vulgar(วัล'กะ) adj. หยาบคาย,หยาบ,ต่ำช้า,ไพร่,สามหาว,พื้น ๆ ,สามัญ,ปัจจุบัน. n. คนสามัญ., See also: vulgarly adv. vulgarness n., Syn. ordinary, rude
workaday(เวิร์ค'คะเด) adj. เกี่ยวกับวันทำงานเหมาะสำหรับเป็นวันทำงาน,ปกติ,สามัญ,ประจำวัน,พื้น ๆ ,ทั่วไป,น่าเบื่อ
English-Thai: Nontri Dictionary
extraordinarily(adv) อย่างผิดปกติ,อย่างพิเศษ,อย่างผิดธรรมดา,วิสามัญ
banal(adj) มีทั่วไป,สามัญ,ดาษดื่น
common(adj) สามัญ,ธรรมดา,ชั้นต่ำ,ไพร่,เลวทราม,สามานย์
COMMON common sense(n) สามัญสำนึก,ไหวพริบ
commoner(n) คนธรรมดา,สามัญชน
commonplace(adj) สามัญ,ธรรมดา,ไม่น่าสนใจ,ซ้ำๆ ซากๆ
plebeian(adj) เกี่ยวกับสามัญชน
everyman(n) สามัญชน,คนธรรมดาสามัญ
hearsay(n) คำพูดสามัญ,คำบอกเล่า,การได้ยินมา,ข่าวลือ,เรื่องเล่า
layman(n) ฆราวาส,คนธรรมดา,สามัญชน
mediocre(adj) ปานกลาง,สามัญ
mediocrity(n) ความสามัญ,คุณภาพปานกลาง
nostrum(n) ยาสามัญประจำบ้าน,ยาแผนโบราณ
ordinary(adj) สามัญ,ปกติ,ธรรมดา,พื้นๆ
proletarian(adj) เกี่ยวกับคนสามัญ,เกี่ยวกับไพร่,เกี่ยวกับพวกกรรมกร
proletariat(n) ไพร่,กรรมกร,คนธรรมดาสามัญ,ชนชั้นกรรมาชีพ
rabble(n) สามัญชน,ฝูงชน,ฝูงสัตว์
simple(adj) ง่าย,เดี่ยว,เซ่อ,เรียบๆ,สามัญ,ต่ำต้อย,ชัดแจ้ง
simply(adv) อย่างเรียบๆ,อย่างง่ายๆ,อย่างสามัญ,อย่างไม่หรูหรา
stock(adv) ที่สะสมไว้,ดาษดื่น,มีอยู่ในร้าน,สามัญ
triviality(n) สิ่งเล็กน้อย,ความเป็นสามัญ,เรื่องขี้ปะติ๋ว
undistinguished(adj) สามัญ,ธรรมดา,ไม่ได้แยกแยะ,ไม่เด่น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Clerk of the House of Commonsเลขาธิการสภาสามัญชน (อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
commonสามัญ, ร่วมกัน, ทั่วไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
common fractionเศษส่วนสามัญ [มีความหมายเหมือนกับ simple fraction] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
common logarithmลอการิทึมสามัญ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
generalizationสามัญการ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
guillotine๑. วิธีการจำกัดเวลาอภิปรายร่างกฎหมาย (ของสภาสามัญอังกฤษ)๒. เครื่องประหารชีวิต (ของฝรั่งเศส) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
laymanสามัญชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
man in the streetสามัญชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
monthly debit ordinaryกรมธรรม์สามัญรายเดือน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ordinaryสามัญ, ปรกติ, ธรรมดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ordinary partnershipห้างหุ้นส่วนสามัญ [ดู universal partnership] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ordinary shareหุ้นสามัญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
populismลัทธิอิงสามัญชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
simple๑. สามัญ๒. เดียว, เดี่ยว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
understanding, commonsenseความเข้าใจแบบสามัญสำนึก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
commonsense understandingความเข้าใจแบบสามัญสำนึก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
acetic acidกรดแอซีติก, กรดอินทรีย์ชนิดหนึ่ง สูตรเคมีคือ CH3COOH มีชื่อสามัญว่า กรดน้ำส้ม ใช้เป็นสารปรุงอาหาร  เป็นตัวทำละลายและใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น พลาสติก สี การถ่ายรูป เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Alar อะลาร์ อะลาร์เป็นชื่อทางการค้าของสารเคมีที่มีชื่อ สามัญว่า daminozide นิยมใช้ในผักและผลไม้โดยเฉพาะแอปเปิ้ล เป็นสารที่มีคุณสมบัติทำให้ต้นพืชลดการเจริญเติบโตแต่ในขณะเดียวกันก็จะทำ ให้ได้รับผลผลิตสูงขึ้น จากหลักฐานการศึกษาในทศวรรษที่ 1980 ชี้ว่าอะลาร์เป็นสารก่อมะเร็ง (carcinogen) และในปี ค.ศ.1989 (พ.ศ.2523) ประเทศสหรับอเมริกาได้ประกาศห้ามใช้สารนี้เมื่อค้นพบว่าก่อให้เกิดการเติบโต ของเนื้อเยื่อมะเร็งในสัตว์ทดลอง [สิ่งแวดล้อม]
Bond พันธบัตร ตราสารทางการเงินที่ออกโดยองค์กรระหว่างประเทศ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจธนาคาร หรือบริษัทต่างๆ โดยสัญญาว่าจะจ่ายเงินกลับคืนเมื่อถึงเวลาที่กำหนด ประชาชนที่ซื้อพันธบัตรจะได้ดอกเบี้ยในอัตราที่กำหนดเป็นระยะๆ จนหมดอายุพันธบัตร โดยปกติจะมีการจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ ครึ่งปี แต่ในยุโรปมักจ่ายปีละครั้งพันธบัตรที่มีอายุน้อยกว่า 5 ปี จะเรียกว่าพันธบัตรระยะสั้น หากมีอายุระหว่าง 10-20 ปี เรียกว่าพันธบัตรระยะกลาง มีอายุมากกว่า 20 ปี เรียกว่า พันธบัตรระยะยาว พันธบัตรอาจจะไม่มีอายุ หรือพันธบัตรบางชนิดก็สามารถแปลงสภาพได้จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้มีในรูปดอกผล จำนวนหนึ่ง ในอัตราคงที่รวมกับโอกาศที่จะได้กำไร เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพันธบัตรเป็นหุ้นสามัญแล้วทำให้ราคาตลาดเพิ่มขึ้น ผู้ที่ออกพันธบัตรมากที่สุดในช่วงเวลาที่ผ่านมาคือรัฐบาลกลางของประเทศต่างๆ [สิ่งแวดล้อม]
common logarithmลอการิทึมสามัญ, ลอการิทึมที่ใช้ฐานสิบ (ดู logarithmic function ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Conventional Agentsยาสามัญ [การแพทย์]
Earning per shareกำไรต่อหุ้นส่วนของกำไรสุทธิที่แบ่งเฉลี่ยแก่หุ้นสามัญแต่ละหุ้น มีสูตรคำนวณดังนี้
Annual general meetingการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีของบริษัทจดทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนทุกแห่งให้ความสำคัญกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการแสดงออกถึงการให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อเป็นการยกระดับการมีบรรษัทภิบาลที่ดีของตลาดทุนไทยต่อไป [ตลาดทุน]
SET Indexดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดัชนีราคาหุ้นประเภทที่คำนวณถัวเฉลี่ยราคาหุ้นสามัญแบบถ่วงน้ำหนักด้วยจำนวนหุ้นจดทะเบียน เป็นดัชนีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคำนวณขึ้น โดยใช้หุ้นสามัญจดทะเบียนทุกตัวในตลาดหลักทรัพย์ในการคำนวณสูตรการคำนวณเป็นดังนี้
Net asset value มูลค่าสินทรัพย์สุทธิทรัพย์สินของกองทุนรวมตามราคาตลาดในขณะใดขณะหนึ่งหักด้วยหนี้สินของกองทุนรวมนั้น สำหรับมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนหมายถึงมูลค่าสินทรัพย์สุทธิหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น มูลค่าสินทรัพย์ สุทธิต่อหน่วยลงทุนถือเป็นมูลค่าจริงของหน่วยลงทุน ณ วันที่ทำการคำนวณ การคำนวณดังกล่าวจะต้องได้รับการตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมนั้น Net Asset Value = Book Value ในกรณีของหุ้นสามัญ
Optionsตราสารสิทธิที่จะซื้อหรือขายทรัพย์สินตราสารที่กำหนดให้สิทธิแก่ผู้ถือที่จะซื้อทรัพย์สินจากหรือขายทรัพย์สินให้ผู้ออกตราสารนั้น ทั้งนี้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ เช่น ประเภทและคุณภาพทรัพย์สิน จำนวน ราคา วันหมดอายุของตราสารและกำหนดเวลาให้ใช้สิทธิได้ หากเป็นตราสารที่ให้สิทธิผู้ถือซื้อทรัพย์สินจะเรียกว่า ตราสารสิทธิเรียกซื้อทรัพย์สิน (call options) ถ้าเป็นตราสารที่ให้สิทธิผู้ถือขายทรัพย์สินจะเรียกว่าตราสารสิทธิให้ขายทรัพย์สิน (put options) สิ่งที่นำมากำหนดให้สิทธิซื้อหรือขายอาจจะเป็นหุ้นสามัญ ดัชนีราคาหุ้น พันธบัตรรัฐบาล เงินตราต่างประเทศ หรือสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ข้าวโพด ทองคำ เป็นต้น ผู้ถือ (หรือผู้ซื้อ) options มีสิทธิเลือกที่จะใช้สิทธิหรือไม่ใช้สิทธิตาม options ก็ได้ แต่ผู้ขาย options มีพันธะจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขใน options หากว่าผู้ถือขอใช้สิทธิ ถ้าผู้ถือไม่ใช้สิทธิจนกระทั่ง options นั้นหมดอายุ options นั้นจะไม่มีผลผูกพันต่อผู้ขายอีกต่อไป [ตลาดทุน]
Ordinary meetingการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกฎหมายกำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และกำหนดให้มีการจัดประชุมดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยเรื่องที่จะนำเข้าในที่ประชุมจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท การอนุมัติงบการเงินประจำปี เป็นต้น ส่วนการประชุมครั้งอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่าเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น [ตลาดทุน]
Preferred stockหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นที่ผู้ถือหุ้นในบริษัทมีสิทธิพิเศษบางประการดีกว่าหรือด้อยกว่าผู้ถือหุ้นสามัญ สิทธิที่จะได้เกี่ยวกับการได้รับเงินปันผลหรือได้รับเงินค่าหุ้นคืนเมื่อเลิกบริษัทก่อนหุ้นสามัญ สิทธิของผู้ถือหุ้นประเภทนี้จะมีมากน้อยเพียงใดจะมีการกำหนดไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ หรือโดยการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการออกหุ้นบุริมสิทธินั้น [ตลาดทุน]
Rightสิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่สิทธิที่บริษัทจดทะเบียนมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในการที่จะจองซื้อหุ้นสามัญจากการเพิ่มทุนของบริษัท ผู้ถือหุ้นจะได้สิทธิตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่ถือครองอยู่ ราคาจองซื้อหุ้นใหม่ตามสิทธิจะต่ำกว่าราคาตลาดหรือต่ำกว่าราคาที่เสนอขายแก่บุคคลทั่วไป (public offering price) สิทธิที่มอบให้ผู้ถือหุ้นเดิมนี้จะกำหนดระยะเวลาให้ใช้สิทธิไว้ด้วยโดยปกติจะไม่เกิน 2 เดือน right ดังกล่าวนี้มีชื่อเรียกเต็ม ๆ ว่า subscription right [ตลาดทุน]
Short-term warrantใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ระยะสั้น เป็น warrant ประเภทที่มีอายุสั้น บริษัทจดทะเบียนที่ต้องการเพิ่มทุนอาจเลือกออกตราสารนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมแทนการให้ right โดยทั่วไป warrant ประเภทนี้มักมีอายุไม่เกิน 2 เดือน ผู้ถือสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทผู้ออกตราสารนี้ ตามอัตราสิทธิให้จองซื้อ ราคา และภายในระยะเวลาที่กำหนดบนตราสาร โดยทั่วไปบริษัทจดทะเบียนมักจะยื่นขอให้ตลาดหลักทรัพย์รับ short-term warrants เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพื่อสามารถ ซื้อขายเปลี่ยนความเป็นเจ้าของสิทธิได้ ช่วยให้ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้ short-term warrants มาแต่ไม่ต้องการใช้สิทธินั้น สามารถขาย ตราสารดังกล่าวให้ผู้อื่นที่ต้องการได้ [ตลาดทุน]
Splitการแตกหุ้น การแตกหุ้นของบริษัทหนึ่งที่ออกจำหน่ายแล้วให้มีจำนวนมากขึ้น มักจะเกิดขึ้นในกรณีที่ราคาหุ้นของบริษัท ที่ซื้อขายกันในตลาดมีราคาสูง ประกอบกับบริษัทต้องการเงินทุนเพิ่มเพื่อการขยายกิจการ บริษัทจะทำการแตกหุ้น ซึ่งส่วนมากควรจะมีผลให้ราคาตลาดของหุ้นลดลง การซื้อขายจะคล่องตัวขึ้น และเมื่อบริษัทออกหุ้นใหม่เพื่อการเพิ่มทุนก็จะทำได้สะดวกขึ้น ทั้งนี้ การแตกหุ้นจะไม่ทำให้มูลค่ารวมของทุนจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง แต่จะเปลี่ยนเฉพาะจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและราคาตามบัญชีหุ้นเท่านั้น โดยไม่ทำให้สัดส่วนความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นเดิมเปลี่ยนไปแต่อย่างใด เช่น บริษัทที่มีหุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น ต้องการจะแบ่งหุ้นในสัดส่วน 3 ต่อ 1 ฉะนั้นจะมีจำนวนหุ้นเปลี่ยนเป็น 3,000,000 หุ้น เป็นต้น [ตลาดทุน]
Stock dividendการจ่ายหุ้นปันผลเป็นวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นสามัญอีกแบบหนึ่ง ส่วนมากจะกำหนดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่า หุ้นสามัญ เช่น จ่ายหุ้นปันผล 10 % หมายความว่าผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละคนจะได้รับหุ้นเพิ่ม 10 หุ้นจากหุ้นเดิม ที่ถืออยู่ 100 หุ้น ดังนั้นถ้ามีหุ้นสามัญอยู่ทั้งหมด 30 ล้านหุ้น หลังการจ่ายหุ้นปันผล บริษัทจะมีหุ้นสามัญทั้งสิ้น 33 ล้านหุ้น การออกหุ้นปันผลไม่มีส่วนกระทบต่อสัดส่วนความเป็นเจ้าของกิจการแต่อย่างใด บริษัทที่จ่ายหุ้นปันผล มักจะมีจุดมุ่งหมายที่จะเก็บเงินสดไว้เพื่อการลงทุน เช่น การจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ใช้ในโรงงานหรือลงทุนในสินค้าคงเหลือและลูกหนี้ เพื่อการขยายตัวของธุรกิจตามแผนที่กำหนดไว้ บริษัทที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วมักจะใช้เงินที่ได้จากกำไรสุทธิเพื่อเป็นเงินทุน บริษัทในลักษณะนี้จะไม่จ่ายปันผลเป็นเงินสด แต่จะจ่ายเป็นหุ้นโดยออกหุ้นใหม่ซึ่งมีจำนวนเท่ากับเงินปันผลทั้งสิ้นที่จะจ่าย ผลจากการออกหุ้นใหม่เพื่อมาจ่ายปันผลก็คือ ทำให้จำนวนหุ้นสามัญที่อยู่ในมือผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น แต่ไม่ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด เป็นแต่เพียงมีการโอนเงินจากบัญชีกำไรสะสมตามราคาตลาดในเวลานั้นไปเข้าบัญชีทุนหุ้นสามัญและส่วนเกินทุน ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นที่มีอยู่ยังคงเดิม ในกรณีเช่นนี้ ถึงแม้บริษัทจะไม่จ่ายเงินปันผลก็ตาม แต่ว่าเงินส่วนนี้ได้ถูกเก็บไว้เพื่อการลงทุนซึ่งก่อให้เกิดรายได้ต่อไป ผลประโยชน์ที่ได้รับก็คือ ถ้าบริษัทสามารถขยายตัวได้ตามแผน กำไรต่อหุ้นจะสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทในอนาคตสูงขึ้น [ตลาดทุน]
Warrantใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์หลักทรัพย์ประเภทหนึ่งที่บริษัทมักจะออกควบมากับหุ้นกู้หรือหุ้นบุริมสิทธิหรือออกโดยการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท เป็นหลักทรัพย์ที่บริษัทกำหนดให้สิทธิแก่ผู้ถือ ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญจากบริษัทได้ในจำนวน ราคา และตามระยะ เวลาที่ระบุไว้ (กองทุนรวมบางกองทุนได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนควบมากับการออกหน่วยลงทุนด้วย) อายุของ warrant จะยาวกว่า 1 ปี ตลาดหลักทรัพย์กำหนดว่า warrant ที่จะจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต้องมีอายุไม่ เกิน 10 ปี warrant มีชื่อเรียกเต็ม ๆ ว่า subscription warrant [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
back bench (n.) ที่นั่งแถวหลังที่สำรองไว้ให้สมาชิกสามัญในสภาล่าง Ops. front bench
common people (n.) คนธรรมดาสามัญ Syn. commonality, commoner
common people (n.) คนธรรมดาสามัญ Syn. commonalty, commoner
common people (n.) คนธรรมดาสามัญ Syn. commonality, commonalty
commonality (n.) คนธรรมดาสามัญ Syn. commonality, common people, commoner
commonalty (n.) คนธรรมดาสามัญ Syn. commonalty, common people, commoner
commoner (n.) คนธรรมดาสามัญ Syn. commonality, common people, commonalty
grassroots (n.) สามัญชน See also: ประชาชน, คนธรรมดา
grassroots (adj.) ระดับสามัญชน See also: ระดับธรรมดา Syn. basic, fundamental
horse sense (n.) สามัญสำนึก (คำไม่เป็นทางการป Syn. common sense
horse sense (idm.) สามัญสำนึก See also: ความสามารถคิดและตัดสินใจได้อย่างสมเหตุผล / เป็นไปได้
lower-class (adj.) เกี่ยวกับสามัญชน Syn. common, low
middlebrow (sl.) สามัญ See also: ชนชั้นกลาง
nostrum (n.) ยาสามัญประจำบ้าน See also: ยาแผนโบราณ, ยากลางบ้าน Syn. cure-all, panacea
pleb (n.) สามัญชน
plebeian (n.) สามัญชน Syn. pleb
plebeian (adj.) เกี่ยวกับสามัญชน Syn. common, low, lower-class
plebs (n.) สามัญชน See also: ประชาชน, คนทั่วไป
rabble (n.) สามัญชน
unconscionable (adj.) ไม่มีสามัญสำนึก See also: ไม่คุมสติ, ไร้เหตุผล, ไร้จิตสำนึก Syn. inordinate, monstrous, outrageous, exorbitant
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I mean, one minute you're leadin' this ordinary life, everything's normal.ผมหมายถึงว่า นาทีนึงคุณมีชีวิตปกติรรมดาสามัญ ทุกอย่างโอเค
I called my mutual fund company and asked which stock in their mid-cap fund... had the greatest percentage gain that day.จากนั้นโทรหาบริษัทร่วมทุน ถามเขาว่าหุ้นสามัญตัวไหน... มีกำไรสูงสุดในวันนั้น
Rita, you lack even common sense, and now you're passing that torch of ordinary character on to your children.ริต้า ลูกขาดสามัญสำนึก และตอนนี้ลูกกำลังส่งต่อ ความเป็นคนสามัญให้กับลูกๆ ของลูก
The company was formed 30 years ago with a group of like-minded individuals, ordinary men and women who were gifted with extraordinary powers.องค์กรก่อตั้งเมื่อ 30 ปีก่อนนี้ โดยกลุ่มคน ซึ่งมีความคิดเหมือนๆกัน จากหุ้นส่วนสามัญ ชาย หญิง ที่มีพรสวรรค์
That was the moment the man who always used situation, timing, common sense or appearances as an excuse was first able to break out of his shell.เป็นครั้งแรกที่ผู้ชายที่มักใช้สถานการณ์ เวลา สามัญสำนึก หรือภาพลักษณ์ภายนอกแทนข้อแก้ตัวอย่างเขา สามารถทำลายกำแพงได้เร็จ
That I think you'll find it in your heart to take pity on me, and in spite of my common, lowly, unroyal ways, accept that I have true feelings for Marcus and that he has them for me, too.สิ่งที่ฉันคิดว่า คุณจะเจอในใจของคุณให้เห็นอกเห็นใจฉันบ้างน่ะซิ และด้วยความเป็นสามัญชน ชั้นต่ำ ไม่ใช่แบบของราชวงศ์ ยอมรับเถอะว่า ฉันมีความรู้สึกที่จริงจังต่อมาคัส และเค้าก็รู้สึกแบบเดียวกันกับฉัน
Olivia, the time to worry about your conscience was before you put this in motion.โอลืเวีย, มันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้อง ใช้สามัญสำนึก ก่อนจะคิดทำเรื่องนี้มากกว่า เพิ่งจะมาคิดตอนนี้
If you are born that blessed you should shut up and live your lives gratefully, and some one like you who has no common sense is the successor of the Shinhwa Group is a public nuisance to the nation!ถ้าพวกนายมีโชคที่ได้เกิดมา พวกนายควรหุบปากและอยู่อย่างรู้สึกขอบคุณสิ และบางคนที่เหมือนพวกนาย เป็นพวกไม่มีสามัญสำนึก เป็นทายาทของกลุ่มชินฮวา คอยก่อกวนความรำคาญให้กับคนอื่น
They're saying he tried to commit suicide by cop.พวกเขาบอกว่า เขาพยายามทำให้ ตำรวจกระทำวิสามัญ ฆาตรกรรมเขา
Even if I said yes, common sense should've told you I didn't mean it.แม้ฉันบอกว่าจะไป สามัญสำนึกน่าจะบอกคุณว่า ฉันไม่ได้จริงจัง
But this is the very essence of the banking industry to make us all, whether we be nations or individuals slaves to debt.แต่มันคือหัวใจหลักของการทำธุรกิจการเงิน ทำให้พวกเราทั้งหมด ไม่ว่าประเทศหรือคนธรรมดาสามัญ เป็นลูกหนี้ธนาคาร
One-hundred-year-old spruces removed to improve the view?- ไม่ใช่ให้สามัญชนมา - ขอบคุณ
Of the northern hemisphere, commonly known as aconite,เฮมิสเฟียร์ตอนเหนือ ชื่อสามัญคือ อโคไนท์
INVISIBLE, INTANGIBLE, ALMOST LIKE A GHOST.และตอนนี้เราเห็นมันต่อไป จากจุดของผลกระทบ กว่าวัสดุสามัญซึ่งหยุด กลุ่มกระสุนเป็นหลักฐาน ที่ดีที่สุดที่เรามี
SOME SCIENTISTS BELIEVE IT MAY BE POSSIBLE,มีคุณสมบัติที่แตกต่าง กันมากในเรื่องสามัญ มันเป็นสิ่งใหม่อย่างสมบูรณ์
THIS FORCE MIGHT BE PREPARING TO DESTROY THE ENTIRE UNIVERSE.ซึ่งหมายความว่าโลกถู กล้อมรอบไปด้วยสสารมืด และทางช้างเผือกมีสสารมืด หากพบคนสามัญจะเปิด ขึ้นช่วงใหม่ของฟิสิกส์
And they'll tell us whether they really do behave like tiny atoms.จะไม่เหมือนกัน ในแง่ที่ว่าผู้คนและวัตถุสามัญ ไม่เหมือนอนุภาคพื้นฐาน
Morgan, sometimes when it comes to family common sense and procedure go out the window.มอร์แกน... บางครั้งเมื่อเป็นเรื่องของครอบครัว สามัญสำนึกและวิธีตามแบบแผน ก็ถูกโยนทิ้ง
You cry for the common man and in the same breath you curse the crown that protects him!ส่วนเจ้า สามัญชน เจ้าหักหลังต่อราชาของเจ้าเอง
Perhaps he's emulating Shakespeare's Henry V, who dressed as a commoner and mingled among them, to find out how he was being perceived by his subjects.เขาอาจเลียนแบบ เฮนรี่ เดอะ ฟิฟธ์ของเชคสเปียร์ ที่แต่งตัวเป็นสามัญชน มาปะปนอยู่กับราษฎร เพื่อสืบดูว่าพวกเขาคิดกับเขายังไง
I'm saying believe in magic, you muggle.ฉันกำลังบอกนายอยู่ว่าเชื่อในเวทมนตร์สิโว้ย เจ้ามักเกิ้ล [คำใช้เรียกคนธรรมดาสามัญในแฮร์รี่ พอตเตอร์]
She must have been a rare wench to make Lord Eddard Stark forget his honor.นางต้องเป็นหญิง สามัญชนที่พิเศษมาก ที่ทำให้ลอร์ดเอ็ดดาร์ด สตาร์คลืม เกียรติของตนเองเสียได้
It's like a Wiccan first aid kit.มันก็แบบว่า ยาสามัญประจำบ้าน ของพวกแม่มด
You know, I try to make it a habit of not touching carny folk, but fella...รู้มั้ย ฉันพยายามให้เป็นนิสัย ที่ไม่ถูกเนื้อต้องตัวกับพวกสามัญชน แต่เพื่อน...
Shall I wear it to your Uncle's speech at the general assembly tomorrow?ฉันใส่ไปฟังปาฐกถา ท่านลุงของคุณ ที่งานประชุมสามัญ พรุ่งนี้ได้ไหมคะ
Chem lamps and candles, people... back to basics, huh?ตะเกียง เทียน เราคงต้องคืนสู่สามัญ ฮือ?
Oh, so the lowly commoner is in love with the daughter of the evil king who's trying to destroy his life?โอ้, งั้นชายผู้สามัญธรรมดา กำลังตกหลุมรักพระธิดาของราชาผู้ชั่วร้าย ซึ่งเป็นผู้ที่กำลังทำลายชีวิตของเขาเนี่ยนะ?
I wouldn't say that, but in layman's terms... yes.ผมจะไม่พูดแบบนั้นนะ แต่ในมุมมองของสามัญชน... .
Every man, however humble, however noble, has the right to be judged only by his peers.ทุกๆคน ไม่ว่าจะเป็นสามัญชนหรือชนชั้นสูง มีสิทธิ์ถูกตัดสินกันซึ่งๆหน้า
That led to a police chase that ended in Texas, where authorities killed the suspect, who was a white supremacist, in a shootout.ทำให้ตำรวจไล่ล่าจนไปจบลงที่เท็กซัส โดยเจ้าหน้าที่วิสามัญผู้ต้องสงสัย คนที่เป็นพวกผิวขาวเป็นใหญ่
The psychedelic death shrouds of ordinary stars are fleeting, lasting only tens of thousands of years before dissipating in the interstellar gas and dust from which the new stars will be born.ห่มตายประสาทหลอน ดาวสามัญประเดี๋ยวเดียว นานเพียงนับพัน ๆ ปี
He hoped to learn how to change ordinary metals into silver and gold, and maybe even cook up the elixir of life, the key to to immortality.เขาหวังว่าจะได้เรียนรู้วิธีที่ จะเปลี่ยนโลหะสามัญ เป็นเงินและทอง และอาจเสกสรรยาอายุวัฒนะของชีวิต
Man or woman, young or old, lord or peasant, our choices are the same.บุรุษหรือสตรี เยาว์หรือชรา ลอร์ดหรือสามัญชน ตัวเลือกล้วนเหมือนกัน
Tell me, Ser Jaime, in King's Landing, how do they punish a commoner who strikes a prince?บอกข้ามา เซอร์เจมี่ ในคิงสแลนดิ้ง เขาลงโทษสามัญชนที่ทำร้ายเจ้าชายอย่างไร ?
I will not kneel before some barefooted commoner and beg his forgiveness.ข้าจะไม่ทรุดตัวลงคุกเข่า ต่อหน้าสามัญชนตีนเปล่า แล้วร้องขอให้ให้อภัย
An ordinary Lycan pack, perhaps... but Marius has gathered a force far more powerful than any...แพ็ค ไลเคน สามัญบางที แต่ เมเรียส ได้รวบรวมพลังที่ ห่างไกลที่มีประสิทธิภาพมากกว่า
I'm not, you know. I'm a perfectly ordinary, harmless bloke.ผมเป็นคนธรรมดาสามัญไร้พิษภัย
Except for the Russian commonsense.ยกเว้นในสามัญสำนึกของ รัสเซีย
The answer is "d," all 3. common-sense stuff.คำตอบคือ "D" ถูกทั้ง 3 ข้อ แค่ใช้สามัญสำนึก
You'll be taking your college courses, and me, Teddy and Vern, we'll all be in the shop courses with the rest of the retards making ashtrays and birdhouses.นายต้องไปสายสามัญ ส่วนฉัน เท็ดดี้ และเวิร์น ก็ต้องไปสายอาชีวะ กับไอ้พวกซ้ำชั้นที่เหลือ ทำงานไม้ ก๊อกๆ แก๊กๆ ไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *สามัญ*
Back to top