ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

basic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *basic*, -basic-

basic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
basic (adj.) จำเป็นที่สุด See also: สำคัญที่สุด Syn. fundamental
basic (adj.) พื้นฐาน See also: รากฐาน, มูลฐาน, อันดับแรก, สำคัญ
basic (adj.) ธรรมดา
basic (adj.) เป็นด่าง See also: ลักษณะด่าง
Basic (n.) ภาษาเบสิก See also: โปรแกรมภาษาของคอมพิวเตอร์
basic nature (n.) เนื้อแท้ See also: แก่นแท้, ธาตุแท้ Syn. character, essence
basic structure (n.) โครงสร้างพื้นฐาน See also: ระบบพื้นฐาน Syn. foundation, base
basic training (n.) การฝึกทางทหารขั้นพื้นฐาน (เมื่อแรกเข้าประจำการในกองทัพบก) Syn. basic
basically (adv.) โดยพื้นฐาน See also: โดยแท้จริง, โดยทั่วๆ ไป Syn. generally
basics (n.) ส่วนที่สำคัญที่สุด Syn. fundamentals, essentials
English-Thai: HOPE Dictionary
basic(เบ'ซิค) 1. adj. เกี่ยวกับฐาน,เกี่ยวกับด่าง 2. เป็นภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่งใช้ในการเขียนโปรแกรม ภาษาเบสิกนี้เขียนง่าย ๆ เหมาะกับผู้เริ่มต้นเรียน คำว่า BASIC นั้นย่อมาจาก Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code แปลได้ว่า รหัสคำสั่งที่เป็นสัญลักษณ์เอนกประสงค์สำหรับผู้เริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์ เมื่อเริ่มนำออกใช้ใหม่ ๆ ภาษานี้มีข้อจำกัดมาก ในปัจจุบันแม้จะมีการพัฒนาภาษานี้ไปไกลแล้ว แต่นักทำโปรแกรมทั่วไปมักจะดูถูกว่า เป็นภาษาสำหรับผู้เริ่มต้น และไม่นิยมนำมาใช้ในการเขียนโปรแกรมใหญ่ ๆ ข้อดีของภาษานี้ก็คือ จะทราบที่ผิดและแก้ไขได้ทันที
basically(เบ'ซิคเคิลลี) โดยพื้นฐานแล้ว, Syn. at basis
English-Thai: Nontri Dictionary
basic(adj) เกี่ยวกับฐาน,เกี่ยวกับมูลฐาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
basicขั้นมูลฐาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
BASIC (Computer program language)เบสิก (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เบญจศีล (n.) five basic Buddhist precepts of moral practices Syn. ศีลห้า
ส่วนประกอบพื้นฐาน (n.) basic element
องค์ประกอบพื้นฐาน (n.) basic element Syn. ส่วนประกอบพื้นฐาน
ปัจจัยพื้นฐาน (n.) basic factor See also: basic element Syn. ปัจจัยเบื้องต้น
ปัจจัยเบื้องต้น (n.) basic factor See also: basic element
ปัจจัยหลัก (n.) basic necessity See also: important factor Syn. ปัจจัยสำคัญ
ปัจจัยหลัก (n.) basic necessity See also: important factor Syn. ปัจจัยสำคัญ
การวิจัยพื้นฐาน (n.) basic research
เข้าว่า (adv.) basically See also: primarily
เป็นพื้น (adv.) basically See also: fundamentally, mainly, principally Syn. เป็นหลัก
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Why can't you even solve a basic question like that?ทำไมเธอถึงแก้โจทย์พื้นฐานอย่างนั้นไม่ได้นะ
We train them basicเราฝึกพื้นฐานให้พวกมัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I haven't had to pass basic seamanship in a long time.ผมไม่ได้ถูกทดสอบ ความรู้เรื่องการออกเรือมานานเเล้ว
Because we're not their masters, even the most bizarre manias derive from a basic principle of refinementเพราะว่าเรา'ไม่เจ้านายของเขาทั้งหลาย,\ Neven ความบ้า bizarre ส่วนมาก... ...ได้รับจากพื้นฐาน principle of ความสุภาพเรียบร้อย
The situation is in conflict with the basic purpose of Hal's design the accurate processing of information without distortion or concealment.สถานการณ์อยู่ในความขัดแย้ง กับพื้นฐาน วัตถุประสงค์ของการออกแบบ ของ แฮล ที่ถูกต้อง การประมวลผลข้อมูล
One's got basic diplomacy skills.คนนึงมีทักษะการเจรจาต่อรอง
I lack the most basic life processes inherent in all living organisms:ผมไม่มีพื้นฐานหลักๆ ของระบบสิ่งมีชีวิต - นั่นคือ :
Within the layering of the matrix, we have these basic equations:ภายในชั้นของเมทริกซ์,
No, Occam's Razor is a basic scientific principle which says:ไม่มีสาธารณรัฐโคลัมเบียเป็นพื้นฐาน หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่กล่าวว่า:
Here's the breakdown. Over there, we've got your basic beautiful people.นี่ล่ะกฏหลัก รร นี้ ตรงนั้นน่ะ กลุ่มเด็กสวย-หล่อ
You see, there's some basic information... about your product launch that isn't even covered in your press release, and I'd...สินค้าใหม่ของคุณ ที่ไม่มีพูดถึงแม้แต่ ในข่าวของคุณ และผม...
They are driven by the basest of impulses... the most basic of needs.พวกมันมีแรงกระตุ้นให้ไล่ล่า... . ส่วนมากเป็นพื้นฐานของการความต้องการ
Why don't I just launch into a few basic questions...ทำไมถึงไม่ได้เพียงแค่เปิดตัวเป็นคำถามไม่กี่ขั้นพื้นฐาน ...
But there are some bad apples... the media debate about the basic operating principles of the corporate world was quickly reduced to a game of follow the leader.แต่มีแอปเปิลเน่าอยู่บ้าง... การวิพากษ์วิจารณ์ของสื่อมวลชน เกี่ยวกับจรรยาบรรณของโลกธุรกิจ

basic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
基本要求[jī běn yāo qiú, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄧㄠ ㄑㄧㄡˊ, 基本要求] a basic requirement; prerequisites
味觉[wèi jué, ㄨㄟˋ ㄐㄩㄝˊ, 味觉 / 味覺] basic taste
基层[jī céng, ㄐㄧ ㄘㄥˊ, 基层 / 基層] basic level; grass-roots unit
基本多文种平面[jī běn duō wén zhǒng píng miàn, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄉㄨㄛ ㄨㄣˊ ㄓㄨㄥˇ ㄆㄧㄥˊ ㄇㄧㄢˋ, 基本多文种平面 / 基本多文種平面] basic multilingual plane BMP
基本概念[jī běn gài niàn, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄍㄞˋ ㄋㄧㄢˋ, 基本概念] basic concept
基本法[jī běn fǎ, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄈㄚˇ, 基本法] Basic Law
基本词汇[jī běn cí huì, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄘˊ ㄏㄨㄟˋ, 基本词汇 / 基本詞彙] basic word
基本需要[jī běn xū yào, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄒㄩ ㄧㄠˋ, 基本需要] basic necessity; fundamental need
基础问题[jī chǔ wèn tí, ㄐㄧ ㄔㄨˇ ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ, 基础问题 / 基礎問題] basic issue; fundamental question
基础课[jī chǔ kè, ㄐㄧ ㄔㄨˇ ㄎㄜˋ, 基础课 / 基礎課] basic course; core curriculum
示意图[shì yì tú, ㄕˋ ㄧˋ ㄊㄨˊ, 示意图 / 示意圖] drawing used to convey basic meaning; sketch; schema
碱化[jiǎn huà, ㄐㄧㄢˇ ㄏㄨㄚˋ, 碱化 / 鹼化] to make basic (i.e. alkaline, chem.); alkalization
[jī, ㄐㄧ, 基] base; foundation; basic; radical (chem.)
基本[jī běn, ㄐㄧ ㄅㄣˇ, 基本] basic; fundamental; main; elementary
基本上[jī běn shang, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄕㄤ˙, 基本上] basically; on the whole
根本[gēn běn, ㄍㄣ ㄅㄣˇ, 根本] fundamental; basic; root; simply; absolutely (not); (not) at all
大体[dà tǐ, ㄉㄚˋ ㄊㄧˇ, 大体 / 大體] in general; more or less; in rough terms; basically; on the whole
最基本[zuì jī běn, ㄗㄨㄟˋ ㄐㄧ ㄅㄣˇ, 最基本] most fundamental; basic
超基性岩[chāo jī xìng yán, ㄔㄠ ㄐㄧ ㄒㄧㄥˋ ㄧㄢˊ, 超基性岩] ultrabasic rock (geol.), containing less than 45\% silicates

basic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ベーシックイングリッシュ[, be-shikkuingurisshu] (n) Basic English; version of English with a maximum of 850 basic words
ベーシックサービス[, be-shikkusa-bisu] (n) {comp} basic service
ベーシックディスク[, be-shikkudeisuku] (n) {comp} basic disk
ベーシックドレス[, be-shikkudoresu] (n) basic dress
ベア(P);ベアー[, bea (P); bea-] (n) (1) (ベア only) (abbr) increase in basic salary (wasei
ベイシック[, beishikku] (n) {comp} BASIC
区分編成法[くぶんへんせいほう, kubunhenseihou] (n) {comp} BPAM; Basic Partitioned Access Method
原子力基本法[げんしりょくきほんほう, genshiryokukihonhou] (n) Atomic Energy Basic Law
基本アクセス法[きほんアクセスほう, kihon akusesu hou] (n) {comp} basic access method
基本多言語面[きほんたげんごめん, kihontagengomen] (n) {comp} basic multi-lingual plane; BMP
基本形;基本型[きほんけい;きほんがた, kihonkei ; kihongata] (n) fundamental form; basic form; basic pattern; basic model; basic type; prototype
基本操作[きほんそうさ, kihonsousa] (n) elementary operation; basic operation; fundamental procedure
基本料金[きほんりょうきん, kihonryoukin] (n) basic rate (i.e. excluding optional service fees, usage charges, etc.); basic charge; base cost; base price; (P)
基本概念[きほんがいねん, kihongainen] (n) basic overview; basic concept
基本法[きほんほう, kihonhou] (n) fundamental law; basic (organic) law
基本測定単位[きほんそくていたんい, kihonsokuteitan'i] (n) {comp} basic measurement unit
基本相互接続試験[きほんそうごせつぞくしけん, kihonsougosetsuzokushiken] (n) {comp} basic interconnection tests
基本設計[きほんせっけい, kihonsekkei] (n) baseline design; preliminary design; basic design
基本語[きほんご, kihongo] (n) basic vocabulary item
基礎控除[きそこうじょ, kisokoujo] (n) basic or standard deduction
基礎率[きそりつ, kisoritsu] (n) basic rate; base rate
基礎試験[きそしけん, kisoshiken] (n) preclinical study; basic study
巣ごもり消費[すごもりしょうひ, sugomorishouhi] (n) consumption of goods and services by young working adults who live at home, with their basic living expenses covered by their parents; nest-dweller consumption
災害対策基本法[さいがいたいさくきほんほう, saigaitaisakukihonhou] (n) Disaster Countermeasures Basic Act (1961)
素因[そいん, soin] (n,adj-no) (1) basic factor; (2) (medcal) predisposition; diathesis
育児休業基本給付金[いくじきゅうぎょうきほんきゅうふきん, ikujikyuugyoukihonkyuufukin] (n) basic allowance of child care leave benefits
衣食足りて礼節を知る[いしょくたりてれいせつをしる, ishokutaritereisetsuwoshiru] (exp) the poor can't afford manners; only when basic needs for living are met can people spare the effort to be polite
順編成法[じゅんへんせいほう, junhenseihou] (n) {comp} BSAM; Basic Sequential Access Method
ベーシック[, be-shikku] (adj-na,n) (1) basic; (2) {comp} BASIC; (P)
一塩基酸[いちえんきさん, ichienkisan] (n,adj-no) monobasic acid
初歩[しょほ, shoho] (n,adj-no) basics; rudiments; elements; ABCs of ...; (P)
基本的に[きほんてきに, kihontekini] (adv) (See 基本) basically; fundamentally
手解き[てほどき, tehodoki] (n,vs) (1) initiation; induction; introduction; (2) learning the basics
根本原理[こんぽんげんり, konpongenri] (n) fundamental (basic) principles; fundamentals; ground rules
金科玉条[きんかぎょくじょう, kinkagyokujou] (n) (See 黄金律) golden rule (basic principle ensuring success in some activity)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ベーシック[べーしっく, be-shikku] BASIC, basic
ベーシックサービス[べーしっくさーびす, be-shikkusa-bisu] basic service
区分編成[くぶんへんせいほう, kubunhenseihou] BPAM, Basic Partitioned Access Method
四則演算[しそくえんざん, shisokuenzan] the four basic arithmetic operators (addition, subtraction, multiplication, division)
基底解[きていかい, kiteikai] basic solution
基本[きほん, kihon] basic (a-no)
基本SGML文書[きほんSGMLぶんしょ, kihon SGML bunsho] basic SGML document
基本アクセスインターフェース[きほんアクセスインターフェース, kihon akusesuinta-fe-su] basic rate interface (BRI)
基本アクセス法[きほんアクセスほう, kihon akusesu hou] basic access method
基本入出力システム[きほんにゅうしゅつりょくシステム, kihonnyuushutsuryoku shisutemu] basic input-output system (BIOS)
基本割付け対象体[きほんわりつけたいしょうたい, kihonwaritsuketaishoutai] basic layout object
基本多言語面[きほんたげんごめん, kihontagengomen] basic multi-lingual plane (BMP)
基本文[きほんぶん, kihonbun] basic statement
基本料金[きほんりょうきん, kihonryoukin] basic charge
基本構成部品[きほんこうせいぶひん, kihonkouseibuhin] basic component
基本機能[きほんきのう, kihonkinou] basic functionality
基本測定単位[きほんそくていたんい, kihonsokuteitan'i] basic measurement unit
基本物理表現[きほんぶつりひょうげん, kihonbutsurihyougen] basic physical rendition, PD PR
基本状態[きほんじょうたい, kihonjoutai] basic state, basic status
基本目標[きほんもくひょう, kihonmokuhyou] basic objective
基本相互接続試験[きほんそうごせつぞくしけん, kihonsougosetsuzokushiken] basic interconnection tests
基本記号[きほんきごう, kihonkigou] basic symbol
基本論理対象体[きほんろんりたいしょうたい, kihonronritaishoutai] basic logical object
基盤設備[きばんせつび, kibansetsubi] basic equipment
基礎[きそ, kiso] basic (a-no)
基礎研究[きそけんきゅう, kisokenkyuu] basic research
多符号基本具象構文[たふごうきほんぐしょうこうぶん, tafugoukihongushoukoubun] multicode basic concrete syntax
順編成[じゅんへんせいほう, junhenseihou] BSAM, Basic Sequential Access Method

basic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบญจศีล[n.] (benjasīn) EN: the five commandments of the Buddha for the layman ; five basic Buddhist precepts of moral practices ; the five precepts FR:
เบสิก[adj.] (bēsik) EN: basic FR: basique
เบสิก[TM] (Bēsik ) EN: Basic FR: Basic [m]
ด่าง[n. exp.] (dāng) EN: alkaline salt ; basic salt ; potash ; lye FR: sel alcalin [m] ; alcali [m]
ด่าง[adj.] (dāng) EN: alkaline ; chemically basic FR: alcalin ; basique
ดินเค็ม[n. exp.] (din khem) EN: alkaline soil ; basic soil ; saline soil FR: sol alcalin [m]
การแพทย์พื้นฐาน[n. exp.] (kān phaēt p) EN: basic medical science ; preclinical sciences FR:
การศึกษาขั้นพื้นฐาน[n. exp.] (kān seuksā ) EN: fundamental education ; basic education FR: éducation fondamentale [f] ; enseignement élémentaire [m] ; enseignement fondamental [m] (Belg.)
การวิจัยขั้นพื้นฐาน[n. exp.] (kān wijai k) EN: basic research FR: recherche fondamentale [f]
การวิจัยพื้นฐาน[n. exp.] (kān wijai p) EN: basic research FR: recherche fondamentale [f]
ค่าจ้างขั้นพื้นฐาน[n. exp.] (khājāng kha) EN: basic wage FR: salaire de base [m]
ค่าจ้างพื้นฐาน[n. exp.] (khājāng phe) EN: basic wage FR: salaire de base [m]
คำมูล[n.] (khammūn) EN: basic words FR: mot de base [m]
คำศัพท์พื้นฐาน[n. exp.] (khamsap phe) EN: basic vocabulary FR: vocabulaire élémentaire [m] ; vocabulaire de base [m]
ขั้นมูลฐาน[adj.] (khan mūnthā) EN: basic ; fundamental FR: fondamental ; élémentaire
ขั้นพื้นฐาน[adj.] (khan pheūnt) EN: primary ; basic FR: fondamental ; élémentaire
คิวพื้นฐาน[n. exp.] (khiū pheūnt) EN: basic queue FR:
คอร์สพื้นฐาน[n. exp.] (khøt pheūnt) EN: basic course FR:
โครงสร้างพื้นฐาน[n. exp.] (khrōngsāng ) EN: infrastructure ; basic structure ; substructure ; foundation ; basis FR: infrastructure [f] ; structure de base [f]
ความรู้พื้นฐาน[n. exp.] (khwāmrū phe) EN: basic knowledge FR: connaissances élémentaires [fpl] ; connaissances de base [fpl]
ความต้องการขั้นพื้นฐาน[n. exp.] (khwām tǿngk) EN: basic needs ; basic requirements FR: besoins élémentaires [mpl]
ความต้องการพื้นฐาน[n. exp.] (khwām tǿngk) EN: basic needs ; primary needs FR: besoins élémentaires [mpl]
เกลือเบสิก[n.] (kleūabēsik) EN: alkali salt ; basic salt FR: sel alcalin [m]
เกลือด่าง[n.] (kleūadāng) EN: alkali salt ; basic salt FR: sel alcalin [m]
หลัก[adj.] (lak) EN: main ; basic ; fundamental ; principal ; essential ; major ; chief FR: principal ; primordial ; fondamental ; essentiel ; basique
หลักการบัญชีเบื้องต้น[n. exp.] (lakkān banc) EN: basic principles of accounting FR:
หลักการพื้นฐาน[n. exp.] (lakkān pheū) EN: basic principle ; basic concept FR: principe de base [m]
แม่บท[n.] (maēbot) EN: basic steps ; basic positions ; basic poses ; fundamentals FR: bases [fpl]
แม่บท[n.] (maēbot) EN: basic text ; basic law ; basic source ; model law ; model work FR:
แม่ไม้[n. exp.] (maē māi) EN: basic moves in the art of self-defense FR:
แม่ไม้มวยไทย[n. exp.] (maē māi mūa) EN: Thai boxing basic techniques ; basic moves in the art of self-defense FR: techniques de boxe thaïe [fpl] ; techniques de boxe thailandaise [fpl]
มูลค่า[n.] (mūnkhā = mū) EN: price ; value ; cost ; basic price ; worth FR: valeur [f] ; prix de base [m]
มูลค่า[n.] (mūnlakhā = ) EN: price ; value ; cost ; basic price ; worth FR: valeur [f] ; prix (de base) [m]
มูลฐาน[n.] (mūnthān = m) EN: root ; fundament element ; cause ; origin ; source ; original cause ; basic cause FR: cause [f] ; origine [f] ; source [f] ; principe [m]
แนวคิดพื้นฐาน[n. exp.] (naēokhit ph) EN: basic concept ; basic concepts [pl] FR: concept fondamental [m] ; concepts fondamentaux [mpl]
แนวความคิดเบื้องต้น[n. exp.] (naēo khwāmk) EN: basic concept FR:
เงินเดือนพื้นฐาน[n. exp.] (ngoendeūoen) EN: basic salary FR: salaire de base [m]
องค์ประกอบพื้นฐาน[n. exp.] (ongprakøp p) EN: basic element FR:
ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (panhā pheūn) EN: basic economic problems FR:
ปัจจัยเบื้องต้น[n. exp.] (patjai beūa) EN: basic factor FR:

basic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bedarf {m} | den Bedarf decken | den Bedarf decken von | bei Bedarf | bei dringendem Bedarf | Dinge des täglichen Bedarfs | einem Bedarf abhelfenneed | to supply the need | to satisfy the needs of | if needed; when required; as required; on request | in cases of urgent need | everyday necessities; basic necessities | to meet a need
BIOS {n}, Ein-/Ausgabe-System (Computer)BIOS : basic input/output system
Grundlagen-Fachbereich {m}department of basic sciences
Grundstudium {n}foundation course; stage studies; basic study
Rahmenabkommen {n}skeleton agreement; basic agreement
Basic {n} [comp.]Basic
Basispatent {n}basic patent
Basiswahrscheinlichkeitszuweisung {f}basic probability assignment
Baurichtmaß {n}basic dimensions
Bausubstanz {f}basic structure of a building
Eckdaten {pl}basic information
Grundanforderung {f}basic requirement; prerequisite
Grundausbildung {f}basic training
Grundausrüstung {f}basic hardware
Grundausstattung {f}basic equipment
Grundbaustein {m}basic module
Basisadresse {f} [comp.]basicaddress

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า basic
Back to top