ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

outrageous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *outrageous*, -outrageous-

outrageous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
outrageous (adj.) ซึ่งฝ่าฝืน Syn. offensive, intoreable, heinous Ops. acceptable, moderate
outrageously (adv.) โดยฝ่าฝืน Syn. horribly, shamefully
outrageousness (n.) การฝ่าฝืน
English-Thai: HOPE Dictionary
outrageous(เอาทฺเร'เจิส) adj. รุนแรง,ซึ่งทำให้เจ็บแค้นใจ,รุนแรง,เหลือทน,เกะกะระราน., See also: outrageousness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
outrageous(adj) ซึ่งทำให้เจ็บใจ,ซึ่งทำให้เจ็บแค้น,ระราน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อุกอาจ (adj.) outrageous See also: offensive, aggressive Syn. รุกราน, เหี้ยมหาญ Ops. หวั่นเกรง, เกรงกลัว, ขลาดกลัว
อุกอาจ (adv.) outrageously See also: offensively, aggressively Syn. เหี้ยมหาญ Ops. หวั่นเกรง, เกรงกลัว, ขลาดกลัว
อุกอาจ (v.) be outrageous See also: be offensive Syn. เหี้ยมหาญ Ops. หวั่นเกรง, เกรงกลัว, ขลาดกลัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My childhood years were spent in endowing my body with the capacity to satisfy the basest, most outrageous desiresปีความเป็นเด็กของฉันถูกใช้จนหมด in endowing ร่างกายของฉันกับความจุ... ...เพื่อทำให้การทำให้พอใจ Nmost อาศัยที่สุด,\รุนแรงปราถนา
That's an outrageous accusation.- อย่าใช้น้ำเสียงแบบนี้กับฉัน
It's an outrageous thing. It's almost as if it's a— it's a marriage of convenience— Shh.นี่มันแย่มาก มันเกือบจะเหมือนกับ เอ่อ การแต่งงานที่ยอดเยี่ยม
Masquerade Records is throwing an outrageous promo party.บริษัทเพลงแฟนซีจะจัดงานปาร์ตี้ประชาสัมพันธ์
I didn't even create it to sell, but one of my buyers fell in love with it, and I named an outrageous price, and she paid me a deposit on the spot.ฉันไม่ได้ทำเพื่อจะขายด้วยซ้ำ แต่ลูกค้าคนนึงของฉัน ตกหลุมรักมัน และให้ราคาสูงมาก และเธอวางเงินจองทันทีเลย
Does your son have any evidence to support this outrageous accusation?ไม่ทราบว่าองค์ชายมีหลักฐานที่จะพิสูจน์ในการกล่าวหานี้ไหม?
You make these outrageous accusations against a knight on the word of your servant?ลูกทำการกล่าวหาอัศวิน -ฝ่าบาท -ช้าก่อน
This is an outrageous miscarriage of justiceนี่เป็นการตัดสินผิดพลาดอย่างร้ายแรง
Are you not charging outrageous rents to my brothers and sisters, Mr. Brown?คุณไม่ได้เรียกเก็บค่าเช่าขูดรีด พี่น้องของผมมากเกินไปหรือ คุณบราวน์
You come into a house of worship with information you should not have, an outrageous accusation, no legal warrant and threaten me.คุณได้เข้ามาในวิหารของพระเจ้า กับข้อมูล ที่คุณไม่ควร ระรานกล่าวหา
You realize that that is an outrageous accusation?คุณเข้าใจไหมว่านั่นเป็น ข้อกล่าวหาที่ร้ายแรง
Luke, that columnist of yours said the most outrageous things.ลุค, คอลัมนิสต์ของคุณ พูดสิ่งที่อุกอาจมาก

outrageous ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伤天害理[shāng tiān hài lǐ, ㄕㄤ ㄊㄧㄢ ㄏㄞˋ ㄌㄧˇ, 伤天害理 / 傷天害理] to offend Heaven and reason (成语 saw); bloody atrocities that cry to heaven; outrageous acts
悍然不顾[hàn rán bù gù, ㄏㄢˋ ㄖㄢˊ ㄅㄨˋ ㄍㄨˋ, 悍然不顾 / 悍然不顧] outrageous and unconventional (成语 saw); flying in the face of (authority, convention, public opinion etc)
大胆[dà dǎn, ㄉㄚˋ ㄉㄢˇ, 大胆 / 大膽] brazen; audacious; outrageous; bold; daring; fearless
悍然[hàn rán, ㄏㄢˋ ㄖㄢˊ, 悍然] outrageous; brazen; flagrant
怪诞不经[guài dàn bù jīng, ㄍㄨㄞˋ ㄉㄢˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥ, 怪诞不经 / 怪誕不經] uncanny; unbelievable; ridiculous; outrageous
不像话[bù xiàng huà, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˋ ㄏㄨㄚˋ, 不像话 / 不像話] unreasonable; shocking; outrageous

outrageous ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不届千万;不届き千万[ふとどきせんばん, futodokisenban] (n,adj-na) very rude (insolent); extremely reprehensible; outrageous
奇怪千万[きかいせんばん;きっかいせんばん, kikaisenban ; kikkaisenban] (n,adj-na) very strange (mysterious, weird); bizarre; monstrous; outrageous
トンデモ[, tondemo] (exp) (slang) ridiculous; outrageous; obviously wrong
とんでもありません;とんでもございません[, tondemoarimasen ; tondemogozaimasen] (adj-f) (1) (See とんでもない・1) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (See とんでもない・2) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (See とんでもない・3) don't mention it; you're welcome
とんでも無い;飛んでもない(iK)[とんでもない, tondemonai] (adj-f) (1) (uk) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (uk) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (uk) don't mention it; you're welcome; (P)
傍若無人[ぼうじゃくぶじん, boujakubujin] (adj-na,n,adj-no) arrogance; audacity; (behaving) outrageously as though there were no one around; insolence; defiance; overbearing
大それた[だいそれた, daisoreta] (adj-pn) outrageous; monstrous; appalling; inordinate; overambitious
奇怪(P);奇っ怪[きかい(奇怪)(P);きっかい, kikai ( kikai )(P); kikkai] (adj-na,n) strange; wonderful; weird; outrageous; mysterious; (P)
怪しからん[けしからん, keshikaran] (exp) outrageous; rude; inexcusable
怪奇[かいき, kaiki] (adj-na,n) bizarre; strange; wonderful; weird; outrageous; (P)
法外[ほうがい, hougai] (adj-na,n) exorbitant; outrageous; (P)
無体;無代;無台[むたい, mutai] (adj-na,n,adj-no) (1) intangible; incorporeal; (2) (See 無理) by force; outrageous; cruel; unreasonable; (3) making light of; making fun of
無法[むほう, muhou] (n) (1) lawlessness; injustice; wrong; outrage; (adj-na,adj-no) (2) outrageous; lawless; disorderly; unjust; unreasonable; (P)
言語道断;言語道斷(oK);言語同断(iK)[ごんごどうだん, gongodoudan] (adj-na,n,adj-no) outrageous; preposterous; scandalous; inexcusable; absurd; execrable
途方もない[とほうもない, tohoumonai] (adj-i) extraordinary; preposterous; outrageous; absurd

outrageous ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปล้นอย่างอุกอาจ[X] (plon yāng u) EN: daring robbery ; outrageous robbery FR:
อุกอาจ[v.] (uk-āt) EN: be outrageous ; be offensive FR:
อุกอาจ[adj.] (uk-āt) EN: outrageous ; offensive ; aggressive FR: audacieux ; téméraire
อย่างอุกอาจ[adj.] (yāng uk-āt) EN: daring ; outrageous FR:
แทบเป็นบ้า[X] (thaēp pen b) EN: outrageously FR:

outrageous ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schockfarbe {f}outrageous colour
Zügellosigkeit {f}outrageousness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า outrageous
Back to top