ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cure-all

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cure-all*, -cure-all-

cure-all ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cure-all (n.) การรักษาที่เชื่อว่าใช้ได้กับทุกโรค Syn. panacea
English-Thai: HOPE Dictionary
cure-alln. ยารักษาสารพัดโรค
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Some kind of herb thing. It's Meredith's cure-all recipe.เป็นสมุนไพรอะไรสักอย่าง สูตรของเมเรดิธน่ะ
John Winchester's famous cure-all kitchen-sink stew.สตูรักษาทุกโรคอันเลื่องชื่อของดีน วินเชสเตอร์
Yeah, the hangover cure-all.ใช่ แก้อาการเมาค้างน่ะ
The cure-all... for his evil.ยาเทวดารักษาทุกอาการ
Your father and I were trying to recreate that cure-all.พ่อเธอกับฉันมุ่งมั่นสร้างยาเทวดาแบบนั้น

cure-all ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
万能薬[ばんのうやく;まんのうやく, bannouyaku ; mannouyaku] (n) cure-all; panacea

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cure-all
Back to top